Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực địa chính tại UBND xã tân hội đan phượng hà nội (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (180.98 KB, 5 trang )

TÓM TẮT LUẬN VĂN
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội trên thế
giới và mỗi quốc gia có sự biến đổi lớn lao theo xu thế dân chủ hóa thì nhà nước khơng
cịn đứng trên nhân dân và cai trị nhân dân nữa mà gánh trên mình trách nhiệm lớn lao,
đó là phục vụ nhân dân thơng qua việc cung ứng các dịch vụ hành chính cơng ở chính
quyền các cấp. Chính quyền của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chia làm
3 cấp bao gồm chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là
chính quyền cấp tỉnh); chính quyền cấp quận, huyện, thị xã (gọi chung là chính quyền cấp
huyện) và chính quyền cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là chính quyền cấp xã). Theo
đó mỗi cấp chính quyền sẽ có các cấp thẩm quyền riêng trong việc cung ứng các loại dịch
vụ hành chính cơng khác nhau tương ứng với từng lĩnh vực cụ thể.
Chính quyền cấp cơ sở hay nói cách khác chính quyền cấp xã là một bộ phận quan
trọng, không thể thiếu trong tổ chức bộ máy nhà nước của hầu hết các quốc gia trên thế
giới. Chính vì vậy trong những năm gần đây việc xây dựng, củng cố và nâng cao chất
lượng hoạt động của chính quyền cấp xã được nhà nước chú trọng, đặc biệt là việc không
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính cơng nhằm phù hợp với yêu cầu ngày
càng cao của người dân.
Đồng hành cùng cả nước trong công cuộc đổi mới, xã Tân Hội thuộc huyện Đan
Phượng, thành phố Hà Nội đang có những bước chuyển mình rõ rệt. Tân Hội là một trong
16 xã, thị trấn thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội nằm về phía Tây Bắc của thủ đơ với
diện tích 532,61ha và dân số gần 20.000 người, hiện đang là xã đi đầu trong mọi lĩnh vực
của huyện trong đó phải kể đến những chuyển biến tích cực trong việc cung ứng các dịch
vụ hành chính cơng tại UBND xã Tân Hội. Chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong
một số lĩnh vực như lĩnh vực tư pháp, lĩnh vực an sinh xã hội… đã đạt được một số yêu
cầu nhất định và nhận được những phản hồi tích cực từ phía người dân. Tuy nhiên bên
cạnh đó vẫn cịn một vấn đề tồn đọng qua các năm chưa được giải quyết, đó là chất lượng


dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính còn nhiều yếu kém. Theo báo cáo phát
triển kinh tế xã hội năm 2014 của UBND xã Tân Hội thì một trong những vấn đề cịn tồn


tại đó là cơng tác quản lý đất đai cịn thiếu chặt chẽ, cơng tác giải quyết đơn thư, khiếu
nại liên quan đến đất đai còn chưa kịp thời và việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho người dân cịn nhiều bất cập.
Xuất phát từ thực tế nói trên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “Nâng cao chất
lượng dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính tại UBND xã Tân Hội - Đan
Phượng - Hà Nội” là đề tài luận văn thạc sĩ của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu
Xác định được khung nghiên cứu về chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong
lĩnh vực địa chính tại UBND cấp xã từ quan điểm của người dân.
Phân tích được thực trạng chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa
chính tại UBND xã Tân Hội từ quan điểm của người dân, trên cơ sở đó tìm ra điểm
mạnh, điểm yếu và ngun nhân các điểm yếu của chất lượng dịch vụ hành chính cơng
trong lĩnh vực địa chính của UBND xã Tân Hội.
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính cơng
trong lĩnh vực địa chính cho UBND xã Tân Hội.

3. Nội dung
Luận văn được trình bày gồm 3 phần:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa
chính tại UBND cấp xã trong đó:
Khái niệm chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính tại UBND
cấp xã.
Lựa chọn mơ hình đo lường sự hài lịng của người dân đối với sự phục vụ của cơ
quan hành chính nhà nước do Bộ Nội vụ Việt Nam đưa ra để đánh giá chất lượng dịch vụ
hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính tại UBND cấp xã với 4 nhóm tiêu chí đánh giá
về tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, sự phục vụ của cơng chức và kết quả giải quyết
công việc.Xác định các nhân tố ảnh hướng đến chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong
lĩnh vực địa chính tại UBND cấp xã và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ
hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính tại UBND cấp xã.
Chương 2: Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính
tại UBND xã Tân Hội – Đan Phượng – Hà Nội bao gồm:
Giới thiệu chung về xã Tân Hội và UBND xã Tân Hội bao gồm vị trí địa lý, tình
hình kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND xã
Tân Hội.
Thực trạng quy trình thực hiện các dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa
chính tại UBND xã Tân Hội và kết quả đạt được giai đoạn 2012 – 2014.
Thực trạng chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính tại
UBND xã Tân Hội thơng qua các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân về tiếp cận
dịch vụ, thủ tục hành chính, sự phục vụ của công chức và kết quả giải quyết công việc.
Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh
vực địa chính tại UBND xã Tân Hội và nguyên nhân của những điểm yếu từ đó chỉ ra
được những vấn đề cần phải giải quyết như sau:
Vấn đề thuộc về UBND xã Tân Hội: năng lực quản lý của lãnh đạo; chất lượng
của công chức, lao động hợp đồng và hệ thống thông tin và truyền thơng.
Vấn đề thuộc mơi trường bên ngồi UBND xã: các quy định về thủ tục hành chính
trong lĩnh vực địa chính; cơ chế quản lý, kiếm tra, giám sát của chính quyền cấp huyện;
sự giám sát của HĐND xã; sự phối hợp của các cơ quan có liên quan; điều kiện tự nhiên,
kinh tế - xã hội của địa phương và trình độ dân trí.


Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính cơng
trong lĩnh vực địa chính tại UBND xã Tân Hội
Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực dịch
vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính tại UBND xã Tân Hội trong thời gian tới là
quy hoạch việc đào tạo và đào tạo lại cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, lao

động hợp đồng liên quan đến lĩnh vực địa chính. Bên cạnh đó cơng khai một cách đầy đủ,
rõ ràng các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực địa chính tại UBND xã và các
nhà văn hóa thơn. Quan trọng hơn là chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực
địa chính tại UBND xã Tân Hội phải được nâng cao theo hướng giảm thiểu tối đa thời
gian chờ đợi để được hướng dẫn thủ tục hành chính cũng như thời gian nhận được kết
quả, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tiến hành tiếp thu phản ánh của các hộ gia đình,
cá nhân về sự hài lòng và những khiếu nại, thắc mắc của họ đối với dịch vụ hành chính
cơng trong lĩnh vực địa chính tại UBND xã một cách thường xuyên.
Dựa trên cơ sở xác định các vấn đề cần phải giải quyết trong chương 2 đề xuất một
số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính tại
UBND xã Tân Hội như:
Đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của UBND
xã.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc chú trọng việc đào tạo, đào
tạo lại cán bộ, công chức và sử dụng linh hoạt các công cụ tạo động lực nhằm khuyến
khích tinh thần hăng say lao động, thi đua hồn thành nhiệm vụ và nâng cao ý thức trách
nhiệm với cơng việc...
Hồn thiện hệ thống thơng tin và truyền thơng về chính sách pháp luật và các thủ
tục hành chính bằng cách công khai một cách đầy đủ bộ thủ tục hành chính liên quan đến
lĩnh vực địa chính tại UBND xã và các nhà văn hóa thơn; tạo điều kiện học tập và tích
cực phổ biến các kiến thức liên quan đến lĩnh vực đất đai cho cụm trưởng các cụm dân cư
và các trưởng thôn;chú trọng công tác tuyên truyền thông qua đài truyền thanh xã và
băng zôn, khẩu hiệu...


Một số kiến nghị đối với HĐND xã, các cơ quan có liên quan trong việc cung ứng
dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính tại UBND xã Tân Hội và các cơ quan
quản lý cấp trên.

4. Kết luận

Những phân tích và đánh giá trong luận văn đã phần nào phản ánh thực trạng chất
lượng dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính tại UBND xã Tân Hội. Thực tế
cho thấy, dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính tại UBND xã Tân Hội hiện
nay cũng đang từng bước khắc phục các yếu điểm của mình tuy nhiên vẫn cịn nhiều hạn
chế mà người dân chưa hài lịng như: nguồn thơng tin tiếp cận dịch vụ cịn ít và khó khăn
trong việc tìm hiểu; thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; thời gian giải quyết công việc
không đảm bảỏ đúng hẹn,…Từ việc phân tích thực trạng sự hài lịng của người dân đối
với chất lượng dịch vụ hành chính cơng trong lĩnh vực địa chính tại UBND xã Tân Hội,
tác giả đã đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính
cơng trong lĩnh vực địa chính tại UBND xã Tân Hội.
Do thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn cũng khơng tránh khỏi những hạn
chế nhất định, kính mong các thầy cơ và hội đồng đánh giá luận văn góp ý để đề tài
được hoàn thiện hơn./.×