Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Marketing mix cho dịch vụ đào tạo tiếng anh trực tuyến của công ty TNHH hãy trực tuyến (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (168.98 KB, 7 trang )

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
TÓM TẮT LUẬN VĂN .............................................................................................2
PHẦN MỞ ĐẦU........................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN
TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY .......................... Error! Bookmark not defined.
1.1. Sự hình thành và phát triển của đào tạo tiếng anh trực tuyếnError! Bookmark
not defined.
1.1.1 Công nghệ thông tin làm nền tảng cho đào tạo tiếng Anh trực tuyến phát
triển Error! Bookmark not defined.
1.1.2 Sự hình thành và phát triển hình thức đào tạo tiếng Anh trực tuyến . Error!
Bookmark not defined.
1.2. Thực trạng dịch vụ đào tạo tiếng anh trực tuyến tại Hà NộiError!

Bookmark

not defined.
1.2.1 Các tổ chức tham gia đào tạo tiếng Anh trực tuyếnError!

Bookmark

not

defined.
1.2.2 Các xu thế đào tạo tiếng Anh trực tuyến ... Error! Bookmark not defined.
1.3. Xu hƣớng phát triển thị trƣờng đào tạo tiếng anh trực tuyếnError! Bookmark
not defined.
1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường đào tạo tiếng Anh trực


tuyến Error! Bookmark not defined.
1.3.2 Nhu cầu học tiếng Anh trực tuyến của người học hiện nayError!

Bookmark

not defined.
1.3.3 Xu hướng phát triển của đào tạo tiếng Anh trực tuyến hiện nay ....... Error!
Bookmark not defined.


CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MARKETING MIX CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TIỀNG ANH TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH HÃY TRỰC TUYẾNError!
Bookmark not defined.
2.1. Khái quát chung về chƣơng trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến của công ty
TNHH hãy trực tuyến ............................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hãy trực tuyến và chương trình đào tạo
tiếng Anh trực tuyến .............................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Hoạt động của tienganh123.com những năm gần đâyError!

Bookmark

not

defined.
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh ................... Error! Bookmark not defined.
2.2. Thực trạng marketing mix cho chƣơng trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến
của công ty TNHH hãy trực tuyến .......................... Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Mục tiêu marketing mix của công ty TNHH Hãy Trực TuyếnError! Bookmark
not defined.
2.2.2 Phân tích thực trạng marketing mix cho chương trình đào tạo tiếng Anh trực

tuyến tại Cơng ty TNHH Hãy trực tuyến .............. Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Các kết quả, thành công và hạn chế marketing mix của công ty TNHH Hãy
Trực Tuyến ............................................................ Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG
CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TIẾNG ANH
TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY TNHH HÃY TRỰC TUYẾNError! Bookmark not
defined.
3.1. Cơ hội và thách thức của thị trƣờng đào tạo tiếng Anh trực tuyến tại Việt
NamError! Bookmark not defined.
3.1.1 Cơ hội ......................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Thách thức .................................................. Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Giải pháp đề ra của công ty TNHH Hãy Trực TuyếnError!
defined.

Bookmark

not


3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix tại công ty TNHH Hãy Trực
Tuyến .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Chính sách sản phẩm.................................. Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Chính sách xúc tiến .................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Chính sách phân phối ................................. Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ................................................................... Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................... Error! Bookmark not defined.
PHỤ LỤC ...................................................................... Error! Bookmark not defined.

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Trong xu thế khu vực hố và tồn cầu hố nền kinh tế hiện nay, khách hàng ngày

càng có nhiều sự lựa chọn về nhà cung cấp dịch vụ. Đặc biệt với dịch vụ về đào tạo tiếng
Anh trực tuyến, khách hàng càng dễ dàng để tiếp cận với các lựa chọn của mình hơn.
Chiến lược marketing mix hồn thiện chính là một trong các yếu tố tạo nên lợi thế cạnh
tranh của doanh nghiệp, tạo nên thương hiệu cho doanh nghiệp. Khách hàng của Công ty
là những người đang trong độ tuổi đi học, đi làm, cần đến tiếng Anh để phục vụ cho hoạt
động nghiên cứu của mình. Đặc thù về ngành, về sản phẩm cũng như đặc thù về khách
hàng kéo theo những chiến lược marketing mix chỉ thực sự phù hợp với môi trường kinh
doanh của công ty TNHH Hãy Trực Tuyến để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.
Mục đích nghiên cứu của đề tài: phân tích thực trạng marketing mix tại cơng ty
TNHH Hãy Trực Tuyến, đề xuất một số giải pháp marketing mix cho hoạt động
marketing của công ty TNHH Hãy Trực Tuyến.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là chiến lược marketing
mix hiện tại của công ty TNHH Hãy Trực Tuyến. Phạm vi nghiên cứu thực hiện tại Công
ty TNHH Hãy Trực Tuyến cho kỳ từ năm 2014 đến năm 2016.


Phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp,
phương pháp so sánh để xử lý thông tin thu thập được từ các báo cáo nội bộ của Công ty
và thông qua khảo sát điều tra ý kiến khách hàng.
Trong phần đầu luận văn tác giả giới thiệu về sự hình thành và xu thế học tiếng
Anh trực tuyến tại Việt Nam những năm gần đây.
Sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo nền tảng cho tiếng Anh trực
tuyến hình thành và phát triển nở rộ.
Công nghệ thông tin ngày nay phát triển đã đem lại nhiều lợi ích cho con người
trong các hoạt động của cuộc sống, dịch vụ làm đẹp, chụp ảnh, truyền thơng báo chí cũng
phát triển lên một nấc thang mới nhờ công nghệ thông tin. Và ngành giáo dục giờ đây
cũng khơng phải là ngoại lệ trong đó phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay là hình thức
đào tạo tiếng Anh trực tuyến.
Lịch sử hình thành các trang mạng đào tạo tiếng Anh trực tuyến của Việt Nam qua
các năm gần đây.

Tác giả thông qua phần này để khái quát lại những trang mạng dạy tiếng Anh trực
tuyến thời gian đầu, những trang mạng vẫn tồn tại và phát triển mạnh cho đến ngày nay.
Những lợi ích người dạy và người học có được khi học tiếng Anh trực tuyến.
Học tiếng Anh trực tuyến đem lại nhiều lợi ích cho cả người dạy và người học thời
đại công nghệ số. Giáo viên và học sinh sẽ bớt được thời gian đi đến trung tâm dạy học,
không bị những tác động nhỏ của môi trường ảnh hưởng đến học tập như gió, mưa hay
nắng, đường xá xe cộ làm chậm giờ học …
Khoảng cách địa lý được thu hẹp lại trên màn hình máy tính, giáo viên ở Hà Nội
có thể soạn bài và giảng dạy cho hàng trăm, triệu học viên tại các tỉnh thành khác nhau và
thậm chí cả ở nước ngồi trong cùng một thời gian.
Để phân tích thực trạng marketing mix tại cơng ty, trước tiên tác giả đưa ra ba đối
tượng khách hàng chính mà cơng ty phục vụ đó là học sinh tiểu học, học sinh trung học,
sinh viên – người đi làm. Mỗi đối tượng khách hàng là một chương trình học được công


ty thiết kế riêng chương trình học GoldenKids: dành cho học sinh tiểu học, chương trình
tiếng Anh phổ thơng: được biên soạn theo giáo trình sách giáo khoa của Bộ giáo dục có
các bài luyện tập, kiểm tra được giáo viên tự soạn riêng dành cho học sinh phổ thông, và
chương trình luyện các kỹ năng tiếng Anh, chương trình tiếng Anh luyện thi dành cho
sinh viên và người đi làm.
Tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty TNHH Hãy Trực Tuyến những năm
gần đây (từ năm 2014 đến năm 2016) khá tốt. Đặc biệt năm 2014, doanh thu tăng 31%,
lợi nhuận sau thuế tăng 30.5%. Trong năm 2015 đến 2016, thị trường học tiếng Anh trực
tuyến trở nên bão hòa với rất nhiều doanh nghiệp mới tham gia trong đó có cả những
trung tâm dạy học tiếng Anh truyền thống có uy tín lâu năm cũng mở thêm hình thức đào
tạo trực tuyến này. Các cơng ty đào tạo tiếng Anh trực tuyến liên tục cạnh tranh nhau
không những về chất lượng mà cả về giá nên công ty đưa ra giải pháp tình thế buộc phải
hạ giá thành thẻ học để thu hút khách hàng. Tuy doanh thu giảm 23% nhưng lợi nhuận
sau thuế chỉ giảm 16% trong thời gian này.
Chất lượng hoạt động marketing mix của Công ty được đánh giá thông qua hai

nguồn: Nguồn báo cáo nội bộ của Công ty, thông qua việc đánh giá các chỉ tiêu về doanh
số, tỷ lệ người học mua lại thẻ, tốc độ mất khách hàng. Nguồn khảo sát, điều tra ý kiến
khách hàng với các yếu tố độ tin cậy, sự đảm bảo, tinh thần trách nhiệm, sự thấu hiểu.
Theo kết quả tổng hợp nguồn từ báo cáo nội bộ của Công ty, tốc độ mất khách
hàng giảm dần từ năm 2013 đến năm 2014. Tuy nhiên, năm 2015 tỷ lệ mất khách hàng
tăng lên, lý do chính là vì thời gian này thị trường học tiếng Anh trực tuyến trở nên sôi
động hơn rất nhiều với những phương pháp học mới được ứng dụng vào thu hút mất phần
lớn học viên của công ty theo học những chương trình này. Tương ứng với lý do đó, tỷ lệ
người học mua lại thẻ học cũng tăng từ năm 2013 đến năm 2014 nhưng năm 2015 tỷ lệ
này lại giảm xuống.
Kết quả điều tra khách hàng có được qua sự điều tra khảo sát 150 khách hàng của
công ty, dựa trên kết quả khảo sát tác giả tìm hiểu sự yêu thích và sự trung thành với


chương trình đào tạo mà khách hàng đang học tại cơng ty. Qua đó đồng thời phản ánh
được chất lượng dịch vụ đào tạo, kết quả marketing mix mà công ty đang thực hiện.
Về yếu tố chất lượng dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến của công ty, đa số các
đánh giá về chất lượng bài giảng, kết cấu bài giảng, bài kiểm tra lộ trình học tập trong các
khóa đều được học viên đánh giá tốt và rất tốt, các ý kiến này chiếm từ 60% - 80% con số
được khảo sát.
Về yếu tố chính sách bán trong quá trình vận chuyển thẻ học đến tay người mua,
đa số đều cho rằng khâu vận chuyển tốt và rất tốt với lượng phiếu bình chọn khá cao
chiếm đến 94%.
Sau khóa học, 100% người học đều mong muốn giới thiệu một chương trình học
hữu ích đến bạn bè, người thân của mình. Đây là điều động viên rất lớn đến với tập thể
đội ngũ giáo viên và những người làm nên tienganh123.com.
Bên cạnh đó vẫn cịn những yếu tố quan trọng khác mà cơng ty chưa đạt được sự
hài lịng của khách hàng. Đó là chương trình chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng
của công ty vẫn bị đánh giá thấp với số phiếu chọn tương ứng trong các câu hỏi là 6-10%.
Nguyên nhân chủ yếu của yếu tố chưa làm hài lòng khách hàng bao gồm: sự thiếu

hụt về nhân sự, đặc biệt là các tư vấn viên có kinh nghiệm, kỹ năng chun mơn và kỹ
năng mềm trong làm việc của tư vấn viên chưa tốt, công tác chăm sóc khách hàng chưa
đúng mức, hệ thống báo cáo chưa đẹp mắt, chun nghiệp.
Về phía Cơng ty, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Công ty đã chú
trọng vào một số hoạt động như lưu giữ hồ sơ khách hàng trên mạng nội bộ, củng cố
nguồn nhân lực, xây dựng các quy trình nghiệp vụ và lập kế hoạch kế hoạch làm việc,
cơng tác kiểm sốt chất lượng dịch vụ, cơng tác chăm sóc khách hàng.
Dựa trên phân tích thực tế về thị trường và khả năng thực hiện marketing mix của
công ty, tác giả đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp sau nhằm nâng cao khả năng cạnh
tranh cho dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến của cơng ty.
Về chính sách sản phẩm: cơng ty cần cập nhật thêm các chương trình học, bổ sung
thêm các phương pháp giảng dạy mới đang được các cơng ty khác áp dụng và có hiệu


quả. Thực hiện dạy thí điểm cho một nhóm học sinh và tạo điều kiện cho học sinh được
học thử là những điều tác giả kiến nghị.
Về chính sách xúc tiến: cơng ty cần đa dạng các hình thức quảng cáo, đưa ra các
chương trình học bổng, quỹ khuyến học tienganh123.com để tăng cường dịch vụ tới
khách hàng tiềm năng của mình.
Về chính sách phân phối: vấn đề nổi cộm trong chính sách phân phối là hình thức
phân phối trong quá trình học, việc thiết kế, đưa bài giảng một cách thuận tiện đến người
học được tác giả đề xuất trong phần này. Xây dựng lại trang chủ một cách hệ thống hơn
và có lộ trình học tập tương ứng với trình độ để đạt được mục đích học tập của mỗi học
viên.
Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra một số giải pháp liên quan trong việc cải thiện bộ
máy công ty nhằm đạt được mục tiêu marketing mix, nâng cao năng lực cạnh tranh của
công ty.
×