Tải bản đầy đủ (.pdf) (138 trang)

Giáo trình Hàn tự động và bán tự động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.62 MB, 138 trang )

Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
LỜI NĨI ĐẦU
Giáo trình “HÀN TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG” đƣợc biên soạn dựa trên cơ sở
chƣơng trình đào tạo thực hành thuộc Bộ mơn Cơng nghệ Hàn, Khoa Cơ khí - Trƣờng Đại
học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.
Giáo trình HÀN TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG đƣợc thiết kế theo phƣơng pháp dạy
học thực hành tiếp cận năng lực thực hiện (4D). Do đó, việc biên soạn giáo trình HÀN TỰ
ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG là một trong số các công nghệ tiên tiến đã và đang đƣợc áp
dụng rộng rãi trong ngành cơng nghiệp ơtơ; cơng nghiệp đóng tàu và chế tạo kết cấu thép.
Giáo trình HÀN TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG phục vụ cho công tác dạy học thực
hành của giáo viên dạy nghề và học tập của HSSV, góp phần vào việc đào tạo đội ngũ cơng
nhân kỹ thuật Hàn ở trình độ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội.
Để giáo trình đƣợc hồn thiện, chúng tơi mong đƣợc sự góp ý kiến rộng rãi của các độc
giả.
Xin trân trọng cảm ơn!

T/M các tác giả

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

1

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................. 1
MỤC LỤC ....................................................................................................................... 2
THHTĐ-BTĐ-01 ........................................................................................................... 12


VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÀ HÀN BẰNG GIÁP MỐI BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN
MAG .............................................................................................................................. 12
I. Mục tiêu. ................................................................................................................ 12
II. Nội dung. .............................................................................................................. 12
2.1 Chuẩn bị ........................................................................................................... 12
2.1.1 Thiết bị, dụng cụ ................................................................................................... 12
2.1.2 Vật liệu hàn: ......................................................................................................... 12
2.1.3 Ống tiếp điện ........................................................................................................ 12
2.1.4 Các thiết bị, dụng cụ nghề hàn khác..................................................................... 12
2.2 Vận hành máy hàn MAG ................................................................................. 12
Bảng 1. 1 Bảng thông số chế độ hàn, Hàn giáp mối - dịch chuyển ngắn mạch ............ 13
2.3 Chuẩn bị trƣớc khi hàn: ........................................................................................... 13
2.3.1 Làm sạch chụp khí................................................................................................ 13
2.4. Các lỗi thƣờng gặp khi vận hành máy và điều chỉnh chế độ hàn ........................... 14
2.4.1 Các lỗi thƣờng gặp trong quá trình vận hành máy ............................................... 14
2.4.2 Các lỗi thƣờng gặp trong quá trình điều chỉnh chế độ hàn .................................. 14
2.5. An tồn lao động và vệ sinh công nghiệp. ............................................................. 14
2.6 Bài tập áp dụng ........................................................................................................ 14
2.6.1. Đọc bản vẽ ........................................................................................................... 14
2.6.4. Góc nghiêng mỏ hàn ........................................................................................... 15
2.6.8. Gá phơi đúng vị trí hàn ........................................................................................ 16
2.6.9. Tiến hành hàn ...................................................................................................... 17
2.6.10. Làm sạch và kiểm tra sau khi hàn ..................................................................... 17
2.7 Một số khuyết tật, nguyên nhân và cách phòng ngừa ............................................. 17
2.8. Bảng thơng số quy trình hàn ........................................................................... 18
N/A: Khơng áp dụng ..................................................................................................... 18
2.9. Phiếu giao bài tập nhóm .................................................................................. 19
2.9.1 Phiếu số 1 ............................................................................................................. 19
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................ 20
2. Mục tiêu hoạt động: ................................................................................................... 20

3. Hình thức nhóm ......................................................................................................... 20
4. Thời gian ................................................................................................................... 20
5 Nội dung cơng việc .................................................................................................... 20
THHTĐ-BTĐ-02 ........................................................................................................... 21
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

2

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
HÀN BẰNG LẤP GÓC BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN MAG..................................21
I. Mục tiêu. ................................................................................................................21
II. Nội dung ...............................................................................................................21
2.1 Chuẩn bị ...................................................................................................................21
2.1.1 Đọc bản vẽ ............................................................................................................21
2.1.2 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn MAG: ...............................................................21
2.1.3 Phôi .......................................................................................................................21
ER-70S 6,  0,9 ............................................................................................................22
2.1.5 Phụ kiện khác: ......................................................................................................22
2.2 Kỹ thuật hàn.............................................................................................................22
2.2.1. Chế độ hàn ...........................................................................................................22
2.2.2. Gá đính tạo phơi. .................................................................................................22
2.2.6. Làm sạch và kiểm tra sau khi hàn ......................................................................23
2.3 Các khuyết tật thƣờng gặp, nguyên nhân và cách phòng ngừa. .......................23
2.4. Bảng thơng số quy trình hàn ............................................................................24
2.5. Phiếu giao bài tập nhóm ..................................................................................25
2.5.1 Phiếu số 1..............................................................................................................25

1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................25
2. Mục tiêu hoạt động: ...................................................................................................25
3. Hình thức nhóm .........................................................................................................25
4. Thời gian ....................................................................................................................25
5 Nội dung cơng việc .....................................................................................................25
Kỹ năng: Hàn bằng lấp góc bằng phƣơng pháp Hàn MAG ..........................................26
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................26
2. Mục tiêu hoạt động: ...................................................................................................26
3. Hình thức nhóm .........................................................................................................26
4. Thời gian ....................................................................................................................26
5 Nội dung cơng việc .....................................................................................................26
THHTĐ-BTĐ-03 ...........................................................................................................27
HÀN ĐỨNG GIÁP MỐI CĨ VÁT MÉP BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN MAG ........27
I. Mục tiêu. ................................................................................................................27
II. Nội dung ...............................................................................................................27
2.1 Chuẩn bị ...................................................................................................................27
2.1.1 Đọc bản vẽ ............................................................................................................27
2.1.2 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn MAG: ...............................................................27
ER-70S 6,  0,9 ............................................................................................................28
2.1.5 Phụ kiện khác: ......................................................................................................28
2.2 Kỹ thuật hàn.............................................................................................................28
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

3

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động

2.2.1. Chế độ hàn. .......................................................................................................... 28
Bảng 3. 2 Chế độ hàn thép các bon-dịch chuyển dạng tia ............................................ 28
2.2.5. Dao động mỏ hàn và dây hàn .............................................................................. 29
2.2.6. Làm sạch và kiểm tra sau khi hàn ....................................................................... 30
2.3. Các khuyết tật thƣờng gặp, nguyên nhân và cách phòng ngừa. ...................... 30
2.4. Bảng thơng số quy trình hàn ........................................................................... 31
2.5 Phiếu giao bài tập nhóm ................................................................................... 32
2.5.1 Phiếu số 1 ............................................................................................................. 32
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................ 32
2. Mục tiêu hoạt động: ................................................................................................... 32
3. Hình thức nhóm ......................................................................................................... 32
4. Thời gian ................................................................................................................... 32
5 Nội dung công việc .................................................................................................... 32
Kỹ năng: Hàn đứng giáp mối có vát mép bằng phƣơng pháp Hàn TIG ....................... 33
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................ 33
2. Mục tiêu hoạt động: ................................................................................................... 33
3. Hình thức nhóm ......................................................................................................... 33
4. Thời gian ................................................................................................................... 33
5 Nội dung công việc .................................................................................................... 33
THHTĐ-BTĐ-04 ........................................................................................................... 34
HÀN ĐỨNG LẤP GÓC BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN MAG ................................. 34
I. Mục tiêu. ................................................................................................................ 34
II. Nội dung ............................................................................................................... 34
2.1 Chuẩn bị .................................................................................................................. 34
2.1.1 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn MAG: ............................................................... 34
2.1.2 Phôi ....................................................................................................................... 34
ER-70S 6,  0,9 ............................................................................................................ 34
2.1.4 Phụ kiện khác: ...................................................................................................... 34
2.2 Kỹ thuật hàn. ........................................................................................................... 34
2.2.1. Chế độ hàn. .......................................................................................................... 34

2.2.2. Gá đính tạo phơi. ................................................................................................. 34
2.3. Các khuyết tật thƣờng gặp, nguyên nhân và cách phịng ngừa. ...................... 36
2.4. Bảng thơng số quy trình hàn ........................................................................... 37
2.5 Phiếu giáo bài tập nhóm ................................................................................... 38
2.5.1 Phiếu số 1 ............................................................................................................. 38
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................ 38
2. Mục tiêu hoạt động: ................................................................................................... 38
3. Hình thức nhóm ......................................................................................................... 38
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

4

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
4. Thời gian ....................................................................................................................38
5 Nội dung công việc .....................................................................................................38
Kỹ năng: Hàn đứng lấp góc bằng phƣơng pháp Hàn MAG ..........................................39
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................39
2. Mục tiêu hoạt động ....................................................................................................39
3. Hình thức nhóm .........................................................................................................39
4. Thời gian ....................................................................................................................39
5 Nội dung cơng việc .....................................................................................................39
THHTĐ-BTĐ-05 ...........................................................................................................40
HÀN NGANG GIÁP MỐI CÓ VÁT MÉP BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN MAG .....40
I. Mục tiêu. ................................................................................................................40
II. Nội dung ...............................................................................................................40
2.1 Chuẩn bị ...................................................................................................................40

2.1.1 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn MAG ................................................................40
2.1.2 Phôi .......................................................................................................................40
ER-70S 6,  0,9 ............................................................................................................40
2.1.4 Phụ kiện khác: ......................................................................................................40
2.2 Kỹ thuật hàn.............................................................................................................40
2.2.1. Chế độ hàn. ..........................................................................................................40
2.2.2. Gá đính tạo phôi. .................................................................................................40
2.2.6. Làm sạch và kiểm tra sau khi hàn .......................................................................41
2.3. Các khuyết tật thƣờng gặp, nguyên nhân và cách phịng ngừa. ......................42
2.4. Bảng thơng số quy trình hàn ............................................................................43
2.5 Phiếu giao bài tập nhóm ...................................................................................44
2.5.1 Phiếu số 1..............................................................................................................44
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................44
2. Mục tiêu hoạt động: ...................................................................................................44
3. Hình thức nhóm .........................................................................................................44
4. Thời gian ....................................................................................................................44
5 Nội dung cơng việc .....................................................................................................44
Kỹ năng: Hàn ngang giáp mối có vát mép bằng phƣơng pháp Hàn MAG ...................45
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................45
2. Mục tiêu hoạt động: ...................................................................................................45
3. Hình thức nhóm .........................................................................................................45
4. Thời gian ....................................................................................................................45
5 Nội dung công việc .....................................................................................................45
THHTĐ-BTĐ-06 ...........................................................................................................46
HÀN NGANG LẤP GÓC BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN MAG ...............................46
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

5


Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
I. Mục tiêu. ................................................................................................................ 46
II. Nội dung ............................................................................................................... 46
2.1 Chuẩn bị .................................................................................................................. 46
2.1.1 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn MAG: ............................................................... 46
2.1.2 Phôi ....................................................................................................................... 46
ER-70S 6,  0,9 ............................................................................................................ 46
2.1.4 Phụ kiện khác: ...................................................................................................... 46
2.2 Kỹ thuật hàn. ........................................................................................................... 46
2.2.1. Chế độ hàn ........................................................................................................... 46
2.2.2. Gá đính tạo phơi. ................................................................................................. 46
2.3. Các khuyết tật thƣờng gặp, nguyên nhân và cách phòng ngừa. ...................... 48
2.4. Bảng thơng số quy trình hàn ........................................................................... 49
2.5. Phiếu giao bài tập nhóm .................................................................................. 50
2.5.1 Phiếu số 1 ............................................................................................................. 50
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................ 50
2. Mục tiêu hoạt động: ................................................................................................... 50
3. Hình thức nhóm ......................................................................................................... 50
4. Thời gian ................................................................................................................... 50
5 Nội dung công việc .................................................................................................... 50
Kỹ năng: Hàn ngang lấp góc bằng phƣơng pháp Hàn MAG ........................................ 51
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................ 51
2. Mục tiêu hoạt động .................................................................................................... 51
3. Hình thức nhóm ......................................................................................................... 51
4. Thời gian ................................................................................................................... 51
5 Nội dung công việc .................................................................................................... 51
THHTĐ-BTĐ-07 ........................................................................................................... 52

VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÀ HÀN BẰNG GIÁP MỐI KHÔNG VÁT MÉP BẰNG
PHƢƠNG PHÁP HÀN TIG ......................................................................................... 52
I. Mục tiêu. ................................................................................................................ 52
II. Nội dung ............................................................................................................... 52
2.1.1 Vật liệu hàn: ......................................................................................................... 52
2.3 Vận hành thiết bị hàn TIG. ............................................................................... 55
2.3.1 Trình tự kết nối ..................................................................................................... 55
Bảng 7. 2 Chế độ hàn TIG - khí bảo vệ Argon ............................................................. 56
Bảng 7. 3 Đƣờng kính điện cực và dịng hàn ................................................................ 56
2.4. An tồn lao động và vệ sinh cơng nghiệp. ...................................................... 58
2.4.1. An toàn khi sử dụng điện. ................................................................................... 58
2.4.2. An toàn khi sử dụng khí ...................................................................................... 59
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

6

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
2.5 Bài tập áp dụng ........................................................................................................59
2.5.1. Phôi: .....................................................................................................................59
2.5.7. Tiến hành hàn ......................................................................................................61
2.5.8. Làm sạch và kiểm tra sau khi hàn .......................................................................61
2.6. Một số khuyết tật, nguyên nhân và cách phòng ngừa ............................................61
2.7. Bảng thơng số quy trình hàn ............................................................................62
2.8. Phiếu giao bài tập nhóm ..................................................................................63
2.8.1 Phiếu số 1..............................................................................................................63
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................63

2. Mục tiêu hoạt động: ...................................................................................................63
3. Hình thức nhóm .........................................................................................................63
4. Thời gian ....................................................................................................................63
5 Nội dung công việc .....................................................................................................63
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................64
2. Mục tiêu hoạt động: ...................................................................................................64
3. Hình thức nhóm .........................................................................................................64
4. Thời gian ....................................................................................................................64
5 Nội dung cơng việc .....................................................................................................64
THHTĐ-BTĐ-08 ...........................................................................................................65
HÀN BẰNG LẤP GÓC BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN TIG ....................................65
I. Mục tiêu. ................................................................................................................65
II. Nội dung ...............................................................................................................65
2.1 Chuẩn bị ............................................................................................................65
2.1.1 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn TIG:..................................................................65
2.1.2 Phôi .......................................................................................................................65
ER-70S G,  2,4 ...........................................................................................................65
2.1.4 Điện cực:...............................................................................................................65
2.1.5 Phụ kiện khác: ......................................................................................................65
2.2 Kỹ thuật hàn......................................................................................................65
2.2.1. Chế độ hàn. (tra Bảng 7. 2; Bảng 7. 4) ................................................................65
2.2.2. Gá đính tạo phơi. .................................................................................................65
2.2.6. Phƣơng pháp hàn: ...............................................................................................66
2.3. Các khuyết tật thƣờng gặp, nguyên nhân và cách phịng ngừa. ......................67
2.4. Bảng thơng số quy trình hàn ............................................................................68
2.5. Phiếu giao bài tập nhóm ..................................................................................69
2.5.1 Phiếu số 1..............................................................................................................69
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................69
2. Mục tiêu hoạt động: ...................................................................................................69
TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Th.S Nguyễn Hồng Thanh

7

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
3. Hình thức nhóm ......................................................................................................... 69
4. Thời gian ................................................................................................................... 69
5 Nội dung cơng việc .................................................................................................... 69
Kỹ năng: Hàn bằng lấp góc bằng phƣơng pháp Hàn TIG ............................................. 70
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................ 70
2. Mục tiêu hoạt động: ................................................................................................... 70
3. Hình thức nhóm ......................................................................................................... 70
4. Thời gian ................................................................................................................... 70
5 Nội dung cơng việc .................................................................................................... 70
THHTĐ-BTĐ-09 ........................................................................................................... 71
HÀN ĐỨNG GIÁP MỐI CÓ VÁT MÉP BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN TIG .......... 71
I. Mục tiêu. ................................................................................................................ 71
II. Nội dung ............................................................................................................... 71
2.1 Chuẩn bị ........................................................................................................... 71
2.1.1 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn TIG: ................................................................. 71
2.1.2 Phôi ....................................................................................................................... 71
2.1.3 Vật liệu hàn: ......................................................................................................... 71
ER-70S G,  2,4 ........................................................................................................... 71
2.1.4 Điện cực: .............................................................................................................. 71
2.1.5 Phụ kiện khác: ...................................................................................................... 71
2.2 Kỹ thuật hàn. .................................................................................................... 72
2.2.1. Chế độ hàn (tra bảng) .......................................................................................... 72

2.3. Các khuyết tật thƣờng gặp, nguyên nhân và cách phịng ngừa. ...................... 73
2.4. Bảng thơng số quy trình hàn ........................................................................... 74
2.5. Phiếu giao bài tập nhóm .................................................................................. 75
2.5.1 Phiếu số 1 ............................................................................................................. 75
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................ 75
2. Mục tiêu hoạt động: ................................................................................................... 75
3. Hình thức nhóm ......................................................................................................... 75
4. Thời gian ................................................................................................................... 75
5 Nội dung cơng việc .................................................................................................... 75
Kỹ năng: Hàn bằng giáp mối có vát mép bằng phƣơng pháp Hàn TIG ........................ 76
1. Kiểu hoạt động nhóm ................................................................................................ 76
2. Mục tiêu hoạt động: ................................................................................................... 76
3. Hình thức nhóm ......................................................................................................... 76
4. Thời gian ................................................................................................................... 76
5 Nội dung công việc .................................................................................................... 76
THHTĐ-BTĐ-10 ........................................................................................................... 77
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

8

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
HÀN ĐỨNG LẤP GÓC BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN TIG ....................................77
I. Mục tiêu. ................................................................................................................77
II. Nội dung ...............................................................................................................77
2.1 Chuẩn bị ...................................................................................................................77
2.1.1 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn TIG:..................................................................77

2.1.2 Phôi .......................................................................................................................77
ER-70S 6,  2,4 ............................................................................................................77
Vonfram + 2% Thori  2,4 ...........................................................................................77
2.1.5 Phụ kiện khác: ......................................................................................................77
2.2 Kỹ thuật hàn.............................................................................................................77
2.3. Các khuyết tật thƣờng gặp, nguyên nhân và cách phịng ngừa. ......................79
2.4. Bảng thơng số quy trình hàn ............................................................................80
2.5 Phiếu giao bài tập nhóm ...................................................................................81
Kỹ năng: Hàn đứng lấp góc bằng phƣơng pháp Hàn TIG.............................................81
Kỹ năng: Hàn đứng lấp góc bằng phƣơng pháp Hàn TIG.............................................82
THHTĐ-BTĐ-11 ...........................................................................................................83
HÀN NGANG GIÁP MỐI CÓ VÁT MÉP BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN TIG ........83
I. Mục tiêu. ................................................................................................................83
II. Nội dung ...............................................................................................................83
2.1 Chuẩn bị ...................................................................................................................83
2.1.1 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn TIG:..................................................................83
2.1.2 Phôi .......................................................................................................................83
2.1.3 Vật liệu hàn:..........................................................................................................83
ER-70S 6,  2,4 ............................................................................................................83
2.1.4 Điện cực:...............................................................................................................83
2.1.5 Phụ kiện khác: ......................................................................................................84
2.2 Kỹ thuật hàn.............................................................................................................84
2.3 Các khuyết tật thƣờng gặp, nguyên nhân và cách phòng ngừa. .......................85
2.4 Bảng thơng số quy trình hàn .............................................................................86
2.5 Phiếu giao bài tập nhóm ...................................................................................87
Kỹ năng: Hàn ngang giáp mối có vát mép bằng phƣơng pháp Hàn TIG ......................87
Kỹ năng: Hàn ngang giáp mối có vát mép bằng phƣơng pháp Hàn TIG ......................88
THHTĐ-BTĐ-12 ...........................................................................................................89
HÀN NGANG LẤP GÓC BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN TIG ..................................89
I. Mục tiêu. ................................................................................................................89

II. Nội dung ...............................................................................................................89
2.1 Chuẩn bị ...................................................................................................................89
2.1.1 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn TIG:..................................................................89
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

9

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
2.1.2 Phơi ....................................................................................................................... 89
ER-70S 6,  2,4 ............................................................................................................ 89
2.1.4 Điện cực: .............................................................................................................. 89
2.1.5 Phụ kiện khác: ...................................................................................................... 89
2.2 Kỹ thuật hàn. ........................................................................................................... 89
2.3 Các khuyết tật thƣờng gặp, nguyên nhân và cách phịng ngừa. ....................... 91
2.4 Bảng thơng số quy trình hàn ............................................................................ 92
2.5 Phiếu giao bài tập nhóm ................................................................................... 93
Kỹ năng: Hàn ngang lấp góc bằng phƣơng pháp Hàn TIG ........................................... 93
Kỹ năng: Hàn ngang lấp góc bằng phƣơng pháp Hàn TIG ........................................... 94
THHTĐ-BTĐ-13 ........................................................................................................... 95
VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÀ HÀN BẰNG GIÁP MỐI BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN
TỰ ĐỘNG DƢỚI LỚP THUỐC .................................................................................. 95
I. Mục tiêu. ................................................................................................................ 95
II. Nội dung ............................................................................................................... 95
2.1 Chuẩn bị. .......................................................................................................... 95
2.2 Trình tự kết nối ................................................................................................. 97
2.3 Quy trình vận hành ........................................................................................... 98

2.4. An tồn lao động và vệ sinh công nghiệp. ...................................................... 99
2.5 Bài tập áp dụng ................................................................................................. 99
Hàn giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng phƣơng pháp hàn tự động dƣới lớp thuốc ....... 103
THHTĐ-BTĐ-14 ......................................................................................................... 107
HÀN BẰNG LẤP GÓC BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN TỰ ĐỘNG DƢỚI LỚP
THUỐC ....................................................................................................................... 107
I. Mục tiêu. .............................................................................................................. 107
II. Nội dung ............................................................................................................. 107
2.1 Chuẩn bị ................................................................................................................ 107
2.1.1 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn TIG: ............................................................... 107
2.1.2 Phôi ..................................................................................................................... 107
2.2 Kỹ thuật hàn. ......................................................................................................... 107
2.3. Các khuyết tật thƣờng gặp, nguyên nhân và cách phòng ngừa. .................... 109
2.4. Bảng thơng số quy trình hàn ......................................................................... 110
2.5 Phiếu giao bài tập nhóm ................................................................................. 111
Kỹ năng: Hàn bằng lấp góc bằng phƣơng pháp hàn Tự động dƣới lớp thuốc ............ 111
Kỹ năng: Hàn bằng lấp góc bằng phƣơng pháp hàn Tự động dƣới lớp thuốc ............ 112
THHTĐ-BTĐ-15 ......................................................................................................... 113
VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÀ HÀN HAI TẤM THÉP BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN
ĐIỂM ........................................................................................................................... 113
I. Mục tiêu. .............................................................................................................. 113
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Trƣờng ĐHSPKTNĐ
10
Th.S Nguyễn Hồng Thanh


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
II. Nội dung .............................................................................................................113
2.1 Chuẩn bị. .........................................................................................................113

2.1.1 Thiết bị, dụng cụ .................................................................................................113
2.4. An tồn lao động và vệ sinh cơng nghiệp. ....................................................120
2.4.1. An toàn khi sử dụng điện. ..................................................................................120
2.4.2. An toàn khi sử dụng khí ....................................................................................120
2.5 Bài tập áp dụng ...............................................................................................120
2.7 Một số khuyết tật, nguyên nhân và cách phòng ngừa ....................................121
2.8 Bảng thơng số quy trình hàn ...........................................................................122
2.9 Phiếu giao bài tập nhóm .................................................................................123
Kỹ năng: Vận hành thiết bị và hàn hai tấm thép bằng phƣơng pháp hàn điểm ..........123
THHTĐ-BTĐ-16 .........................................................................................................125
VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÀ HÀN HAI TẤM THÉP BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN
ĐƢỜNG.......................................................................................................................125
I. Mục tiêu. ..............................................................................................................125
II. Nội dung .............................................................................................................125
2.1 Chuẩn bị. .........................................................................................................125
2.1.1 Thiết bị, dụng cụ .................................................................................................125
3.4 Chế độ hàn đƣờng ...........................................................................................126
2.4. An tồn lao động và vệ sinh cơng nghiệp. ....................................................126
2.4.1. An toàn khi sử dụng điện. ..................................................................................126
2.4.2. An toàn khi sử dụng khí ....................................................................................126
2.5 Bài tập áp dụng ...............................................................................................127
2.6 Một số khuyết tật, nguyên nhân và cách phòng ngừa ....................................127
2.7 Bảng thơng số quy trình hàn ...........................................................................128
2.8 Phiếu giao bài tập nhóm .................................................................................129
Kỹ năng: Vận hành thiết bị và hàn hai tấm thép bằng phƣơng pháp hàn đƣờng ........129
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ ..................................................................................131
1. Kiến thức .................................................................................................................131
2. Kỹ năng....................................................................................................................131
3. Thái độ .....................................................................................................................131
Phiếu đánh giá kỹ năng nghề .......................................................................................132

HÀN CÁC ĐƢỜNG HÀN THẲNG ...........................................................................132
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................138

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

11

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
THHTĐ-BTĐ-01
VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÀ HÀN BẰNG GIÁP MỐI BẰNG PHƢƠNG PHÁP
HÀN MAG

I. Mục tiêu.
Sau khi học xong bài học này ngƣời học sẽ có khả năng:
- Vận hành và sử dụng đƣợc các trang thiết bị hàn GMAW .
- Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học hàn các mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp cho ngƣời và thiết bị

II. Nội dung.
2.1 Chuẩn bị
2.1.1 Thiết bị, dụng cụ
- Máy hàn bán tự động trong mơi trƣờng khí bảo vệ: MAXI COMPACT 322
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, búa gõ xỉ, kính hàn,….mỡ chống dính
2.1.2 Vật liệu hàn:
Dây hàn ER-70S - 6,  0,9
Khí bảo vệ: CO2 98%+ 2%O2jnjne

2.1.3 Ống tiếp điện
Loại ngắn:  0,9
2.1.4 Các thiết bị, dụng cụ nghề hàn khác
2.2 Vận hành máy hàn MAG
1. Công tắc nguồn
2. Điều chỉnh dòng và áp
3. Đồng hồ hiện thị dòng và
áp
4. Núm điều chỉnh tốc độ ra
dây (dòng hàn)
5. Đèn báo q nhiệt
6. Đèn báo nguồn
7. Cơng tắc 2T/4T

Hình 1. 1 Panel điều khiển

Chế độ hàn đƣợc chọn theo Bảng 1. 1. Có thể tính điện áp hàn theo cơng thức thực
nghiệm sau:
Với kiểu dịch chuyển ngắn mạch (d = 0,6  1,2 mm, d là đƣờng kính dây hàn) ta có điện
áp hồ quang U = 15+0,04.I (V)
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

12

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
Bảng 1. 1 Bảng thông số chế độ hàn, Hàn giáp mối - dịch chuyển ngắn mạch


2.3 Chuẩn bị trước khi hàn:
2.3.1 Làm sạch chụp khí
Cần phải làm sạch những hạt kim loại ở xung quanh miệng phun khí và ống tiếp
điện.

Hình 1. 2 Phƣơng pháp làm sạch chụp khí

2.3.2 Làm sạch ống tiếp điện

Hình 1. 3 Phƣơng pháp làm sạch ống tiếp điện
a) trƣớc khi làm sạch; b) sau khi làm sạch

Ấn cơng tắc mỏ hàn, khí bảo vệ đƣợc phun ra bảo vệ vùng hàn, sau đó hồ quang
hàn hình thành. Khi hồ quang hình thành do dây điện cực đƣợc đƣa vào vũng hàn tự
động nên cần di chuyển mỏ hàn dọc theo trục đƣờng hàn tránh trƣờng hợp kim loại
lỏng (do kim loại điền đầy tạo thành) cao dần lên dính vào bép hàn và chụp khí.
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

13

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
2.4. Các lỗi thường gặp khi vận hành máy và điều chỉnh chế độ hàn
2.4.1 Các lỗi thƣờng gặp trong quá trình vận hành máy
- Máy hàn không hoạt động: Kiểm tra áp tơ mát, cơng tắc nguồn,...
- Khơng có khí bảo vệ: Kiểm tra xem khí trong chai có cịn khơng, van điều tiết có ở chế

độ hoạt động khơng,...
- Hồ quang khơng hình thành: Kiểm tra kẹp mát, phơi hàn đã đƣợc làm sạch chƣa, đã thiết
lập chế độ hàn chƣa (chƣa có dịng hàn).
- Dây hàn khơng ra: Kiểm tra xem puli ép dây có ở chế độ làm việc khơng, bép hàn có bị
tắc khơng,...
2.4.2 Các lỗi thƣờng gặp trong q trình điều chỉnh chế độ hàn
- Khó mồi hồ quang: Đấu sai cực tính, hết khí bảo vệ, bảng điều khiển bị hỏng.
- Kim loại bắn tóe: Điện áp lớn; điều chỉnh lại chế độ hàn
- Hồ quang nổ: Tốc độ đẩy dây (dòng hàn) lớn; điều chỉnh lại chế độ hàn cho phù hợp
- Đầu dây hàn có dạng giọt lớn sau khi ngắt hồ quang: điện áp quá lớn; điều chỉnh điện áp
hàn cho phù hợp
2.5. An tồn lao động và vệ sinh cơng nghiệp.
- Do đặc thù của quá trình hàn này là hàn trong mơi trƣờng khí bảo vệ nên an tồn trong
lao động cũng nhƣ an toàn về nổ phải đƣợc đặt lên hàng đầu nhƣ: quy trình vận hành máy,
mở chai, đóng chai khí, tắt máy hàn sau khi kết thúc ca làm việc.
- Kiểm tra sự rị khí ở các chỗ nối.
- An tồn về điện
- Vệ sinh cơng nghiệp.
2.6 Bài tập áp dụng
Hàn giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng phƣơng pháp hàn MAG
2.6.1. Đọc bản vẽ
Trên bản vẽ ta thấy đây là liên kết hàn giáp mối có các thông số nhƣ sau:
- Chiều dài đƣờng hàn: L=200 mm
- Chiều rộng mối hàn:
b=8 mm
- Chiều cao mối hàn:
h=2±0,5 mm
- Khe hở lắp ghép:
a=2±0,5 mm
- Chiều dày tấm hàn:

S=4 mm
- Chiều rộng tấm hàn:
B=40 mm

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

14

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động

Hình 1. 4 Yêu cầu kỹ thuật mối ghép

2.6.2. Phôi
Thép các bon thấp
Kích thƣớc: 200x40x4; số lƣợng: 02 tấm
Yêu cầu: làm sạch chỗ cần hàn 1 khoảng từ 15…20mm đến khi có ánh kim.
Nắn thẳng, phẳng

Hình 1. 5 Phơi hàn, thép các bon thấp CT31

2.6.3. Chọn chế độ hàn
Với chiều dày s = 4mm và đƣờng kính dây hàn chọn chế độ hàn phù hợp
2.6.4. Góc nghiêng mỏ hàn
Góc di chuyển  =1525o
Góc làm việc =90o


Hình 1. 6 Góc độ mỏ hàn và dây hàn

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

15

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
2.6.5. Dao động mỏ hàn
Ta có thể sử dụng dao động hình răng cƣa hoặc bán nguyệt

Hình 1. 7 Một số kiểu dao động tiêu biểu

2.6.6. Hƣớng hàn:
+ Hàn phải: Độ ngấu sâu,, áp dụng khi hàn tấm có chiều dày lớn vì cho độ sâu nóng chảy
lớn do tập trung nguồn nhiệt vào bể hàn khi hàn.
+ Hàn trái: Có đặc điểm là độ ngấu thấp hơn hàn phải, tốc độ hàn cao, toàn bộ mối hàn dễ
quan sát khi hàn, thƣờng dùng để hàn kim loại màu, hàn tấm mỏng

Hình 1. 8 Hƣớng hàn a) hàn trái; b) hàn phải
2.6.7. Gá đính tạo phơi

Hình 1. 9 Vị trí mối hàn đính

2.6.8. Gá phơi đúng vị trí hàn
Phơi đƣợc gá ở vị trí bằng
u cầu: Phơi phải đảm bảo chắc chắn trong quá trình hàn

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

16

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
2.6.9. Tiến hành hàn
Đính một mặt và hàn mặt đối diện
2.6.10. Làm sạch và kiểm tra sau khi hàn
- Sau khi hàn xong ta tiến hành làm sạch mối hàn bằng bàn chải sắt
- Kiểm tra sơ bộ bằng mắt thƣờng
2.7 Một số khuyết tật, nguyên nhân và cách phòng ngừa
TT
1

Khuyết tật
Cháy cạnh

Ngun nhân
Biện pháp phịng ngừa
- Khơng có điểm dừng - Điều chỉnh dòng điện
ở 2 biên độ
hàn cho phù hợp
- Tốc độ hàn lớn

- Dừng ở hai biên độ
dao động


2

Lõm chân

- Tốc độ hàn lớn

- Điều chỉnh chế độ
hàn và tốc độ hàn cho
phù hợp

3

Mối hàn quá ngấu

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

- Tốc độ hàn nhỏ
- Dòng hàn lớn

17

- Điều chỉnh lại dòng
điện và tốc độ hàn

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động

2.8. Bảng thơng số quy trình hàn
TRƢỜNG ĐHSPKTNĐ
KHOA CƠ KHÍ
BM CƠ KHÍ HÀN

Kiểu liên kết hàn: Giáp mối
Đệm phía sau: N/A
Khe hở lắp ghép: N/A
Góc vát: 00 Bán kính (U-J): N/A
Kht đáy: N/A
Phƣơng pháp: N/A
VẬT LIỆU CƠ BẢN
Vật liệu theo tiêu chuẩn: CT31
Loại: P1
Chiều dày: 4 mm
KIM LOẠI BỔ SUNG
Tiêu chuẩn: AWS 5.1
Ký hiệu: ER70S-6
Đƣờng kính:  0,9
KHÍ BẢO VỆ
Khí: CO2
Thành phần (%): 98
Lƣu lƣợng (lít/phút): 9
NUNG NĨNG SƠ BỘ
Nhiệt độ nung nóng, mmin: N/A
Nhiệt độ giữa các đƣờng hàn min/max: N/A
KIỂM TRA SAU HÀN:
Kiểm tra không phá hủy: bằng mắt thƣờng
Kiểm tra phá hủy: uốn cong
Tiêu chuẩn: ISO 5817-2003; AWS D1.1

Điện cực
Đƣờng
Q
Loại
Đƣờng
(lớp) hàn trình hàn
kính
1
GMAW ER70S-6  0,9

Bài thực hành số:
Mã SV:
Ngày:
Duyệt:
Ngày:
LOẠI: Bán tự động 
Bằng tay 
Tự động 
PHƢƠNG PHÁP HÀN
GMAW 
GTAW

SMAW

VỊ TRÍ HÀN
Vị trí hàn: 1G
Hƣớng hàn: Từ trái qua phải
ĐẶC TÍNH DÕNG ĐIỆN:
Dịng điện: DCEN  DCEP 
Xung

Có 
Khơng 
THAO TÁC KỸ THUẬT
Góc độ mỏ hàn:  = 80-85o  = 90o
Kiểu dao động đầu hàn:
Răng cƣa Bán nguyệt  Khác 
Hàn: 1 lƣợt 
nhiều lƣợt 
1 phía 
2 phía 
Khoảng cách điện cực: 12 mm
Làm sạch đƣờng hàn: Bàn chải sắt
Trang thiết bị khác: máy mài tay, kìm
NHIỆT LUYỆN SAU HÀN
Nhiệt độ: N/A
Thời gian: N/A

Chế độ hàn
Loại
Dịng
Tốc độ hàn Vẽ phác liên kết
dòng
hàn (A) (mm/min)
DCEN 95-100 90

N/A: Không áp dụng

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh


18

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
2.9. Phiếu giao bài tập nhóm
2.9.1 Phiếu số 1
Kỹ năng: Vận hành thiết bị và hàn bằng giáp mối không vát mép bằng phƣơng pháp hàn
MAG
1. Kiểu hoạt động nhóm
Thực hành kỹ năng
2. Mục tiêu hoạt động:
- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo nhóm có sự hƣớng dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Vận hành thiết bị và hàn bằng giáp mối không vát mép bằng
phƣơng pháp hàn MAG
- Trình tự thực hiện kỹ năng Vận hành thiết bị và hàn bằng giáp mối khơng vát mép bằng
phƣơng pháp hàn MAG
3. Hình thức nhóm
- Số nhóm:
- Số SV/ 1 nhóm:
4. Thời gian
Chuẩn
nhóm
10’

bị Làm việc thực sự của
nhóm


Báo cáo

Rút kinh nghiệm

Tổng cộng

20’

135’

5 Nội dung cơng việc
Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Vận hành thiết
Công việc
bị và hàn bằng giáp mối không vát mép bằng phương pháp hàn
MAG. Mỗi SV thực hiện tồn bộ quy trình theo phiếu hƣớng dẫn
thực hiện. Các SV cịn lại trong nhóm ngồi quan sát và đƣa ra
nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hƣớng dẫn.
Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Vận hành thiết
bị và hàn bằng giáp mối không vát mép bằng phương pháp hàn
MAG. Mỗi SV thực hiện tồn bộ quy trình theo phiếu hƣớng dẫn
thực hiện. Các SV cịn lại trong nhóm ngồi quan sát và đƣa ra
nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hƣớng dẫn.

Thời gian

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

19


Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
2.9.2. Phiếu số 2
Kỹ năng: Vận hành thiết bị và hàn bằng giáp mối không vát mép bằng phƣơng pháp hàn
MAG
1. Kiểu hoạt động nhóm
Thực hành kỹ năng
2. Mục tiêu hoạt động:
- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo nhóm có sự hƣớng dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Vận hành thiết bị và hàn bằng giáp mối không vát mép bằng
phƣơng pháp hàn MAG
- Trình tự thực hiện kỹ năng Vận hành thiết bị và hàn bằng giáp mối không vát mép bằng
phƣơng pháp hàn MAG
3. Hình thức nhóm
- Số nhóm:
- Số SV/ 1 nhóm:
4. Thời gian
Chuẩn
nhóm
10’

bị Làm việc thực sự của
nhóm

Báo cáo

Rút kinh nghiệm


Tổng cộng

20’

135’

5 Nội dung cơng việc
Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Vận hành thiết
Công việc
bị và hàn bằng giáp mối không vát mép bằng phương pháp hàn
MAG. Mỗi SV thực hiện tồn bộ quy trình theo phiếu hƣớng dẫn
thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đƣa ra
nhận xét cá nhân. GV khơng tham gia hƣớng dẫn.
Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Vận hành thiết
bị và hàn bằng giáp mối không vát mép bằng phương pháp hàn
MAG. Mỗi SV thực hiện tồn bộ quy trình theo phiếu hƣớng dẫn
thực hiện. Các SV cịn lại trong nhóm ngồi quan sát và đƣa ra
nhận xét cá nhân. GV không tham gia hƣớng dẫn.

Thời gian

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

20

Trƣờng ĐHSPKTNĐGiáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
THHTĐ-BTĐ-02
HÀN BẰNG LẤP GÓC BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÀN MAG

I. Mục tiêu.
- Vận dụng đƣợc kiến thức đã học vào bài thực hành hàn bằng lấp góc.
- Chọn đƣợc chế độ hàn phù hợp (dịng điện hàn, lƣu lƣợng khí, tốc độ hàn...)
- Chuẩn bị đƣợc mối ghép đúng quy cách (khe hở, độ chắc...).
- Hàn đƣợc các mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (kích thƣớc mối hàn, độ ngấu..)
- Đảm bảo an tồn và vệ sinh cơng nghiệp cho ngƣời và thiết bị.

II. Nội dung
2.1 Chuẩn bị
2.1.1 Đọc bản vẽ

Hình 2. 1 Yêu cầu kỹ thuật

Trên bản vẽ ta thấy đây là liên kết hàn góc chữ “T” có các thông số nhƣ sau:
- Chiều dài đƣờng hàn:
L=200 mm
- Cạnh mối hàn:
k=8 mm
- Chiều dày tấm hàn:
S=4 mm
- Chiều rộng tấm hàn:

B=40 mm

2.1.2 Trang thiết bị dụng cụ trong hàn MAG:
- Máy hàn MAG

- Trang thiết bị bảo hộ: Kính hàn, găng tay da, kìm cắt dây
2.1.3 Phơi
Thép CT31 hoặc tƣơng đƣơng; KT 200x40x4; số lƣợng: 02 phôi
Yêu cầu nắn phẳng và làm sạch chỗ cần hàn 1 khoảng từ 15...20mm

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

21

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động

Hình 2. 2 Chuẩn bị phôi hàn

2.1.4 Vật liệu hàn:
ER-70S 6,  0,9
2.1.5 Phụ kiện khác:
Chụp khí, ống tiếp điện,…
2.2 Kỹ thuật hàn.
2.2.1. Chế độ hàn
Tra Bảng 1. 1
2.2.2. Gá đính tạo phơi.
Mối đính phải chắc chắn khơng bị bung trong q trình hàn
Sau khi đính xong chi tiết khơng bị cong vênh, biến dạng
Hàn mặt đối diện với mối đính

Hình 2. 3 Gá đính tạo phơi


2.2.3. Gá phơi đúng vị trí hàn
Phơi đƣợc gá ở vị trí hàn bằng
Đảm bảo chắc chắn trong q trình hàn
2.2.4. Góc độ mỏ hàn
Góc di chuyển  =7085o
Góc làm việc =45o
Hình 2. 4 Góc độ mỏ hàn và phơi

2.2.5. Dao động mỏ hàn
Ta có thể sử dụng dao động hình răng cƣa hoặc bán nguyệt
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

22

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
2.2.6. Làm sạch và kiểm tra sau khi hàn
- Sau khi hàn xong ta tiến hành làm
sạch mối hàn bằng bàn chải sắt
- Kiểm tra sơ bộ bằng mắt thƣờng
nhằm đánh giá sơ bộ các khuyết tật bên
ngoài của liên kết hàn
- Kiểm tra bằng dƣỡng kiểm tra góc

Hình 2. 5 Dụng cụ đo cạnh mối hàn


2.3 Các khuyết tật thường gặp, nguyên nhân và cách phòng ngừa.
TT

Khuyết tật

Nguyên nhân

Biện pháp phòng ngừa

1

Mối hàn cháy chân

- Ih lớn

Điều chỉnh dòng điện

- Dao động khơng có hàn cho phù hợp
điểm dừng ở hai biên độ - Dừng ở hai biên độ dao
động

2

Không ngấu

- Tốc độ hàn lớn
- Dòng hàn nhỏ

- Điều chỉnh chế độ hàn
cho phù hợp


3

Cạnh mối hàn không đạt

- Tốc độ hàn lớn

- Điều chỉnh lại tốc độ
hàn

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

23

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
2.4. Bảng thơng số quy trình hàn
TRƢỜNG ĐHSPKTNĐ
KHOA CƠ KHÍ
BM CƠ KHÍ HÀN

Kiểu liên kết hàn: Góc chữ T
Đệm phía sau: N/A
Khe hở lắp ghép: 2±0,5
Góc vát: 00 Bán kính (U-J): N/A
Kht đáy: N/A
Phƣơng pháp: N/A


VỊ TRÍ HÀN
Vị trí hàn: 1F
Hƣớng hàn: Từ trái qua phải

VẬT LIỆU CƠ BẢN
Vật liệu theo tiêu chuẩn: ASTM - A36
Loại: P1
Chiều dày: 4 mm
KIM LOẠI BỔ SUNG
Tiêu chuẩn: AWS 5.1
Ký hiệu: ER70S-6
Đƣờng kính:  0,9
KHÍ BẢO VỆ
Khí: CO2
Thành phần (%): 100
Lƣu lƣợng (lít/phút): 9
Chụp khí: tùy thuộc vào mỏ hàn
NUNG NĨNG SƠ BỘ
Nhiệt độ nung nóng, mmin: N/A
Nhiệt độ giữa các đƣờng hàn min/max: N/A
KIỂM TRA SAU HÀN:
Kiểm tra không phá hủy: bằng mắt thƣờng
Kiểm tra phá hủy: bẻ gãy
Tiêu chuẩn: ISO 5817-2003; AWS D1.1
Điện cực
Đƣờng
Quá
Loại
Đƣờng

(lớp) hàn trình hàn
kính
1
2

GMAW
GMAW

ER70S-6
ER70S-6

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

Bài thực hành số:
Mã SV:
Ngày:
Duyệt:
Ngày:
LOẠI: Bán tự động 
Bằng tay 
Tự động 
PHƢƠNG PHÁP HÀN
GMAW 
GTAW

SMAW


 0,9

 0,9

ĐẶC TÍNH DÕNG ĐIỆN:
Dịng điện: DCEN  DCEP 
Xung
Có 
Khơng 
THAO TÁC KỸ THUẬT
Góc độ mỏ hàn:  = 75÷85o  = 45o
Kiểu dao động đầu hàn:
Răng cƣa Bán nguyệt  Khác 
Hàn: 1 lƣợt 
nhiều lƣợt 
1 phía 
2 phía

Khoảng cách điện cực: 12 mm
Làm sạch đƣờng hàn: Bàn chải sắt
Trang thiết bị khác: máy mài tay, kìm cắt dây,…
NHIỆT LUYỆN SAU HÀN
Nhiệt độ: N/A
Thời gian: N/A

Loại
dòng
DCEN
DCEN

24


Chế độ hàn
Dòng hàn
Tốc độ
(A)
hàn
(mm/min)
110-120
90
115-125
90

Vẽ phác liên kết

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


Giáo trình Hàn Tự động và Bán tự động
2.5. Phiếu giao bài tập nhóm
2.5.1 Phiếu số 1
Kỹ năng: Hàn bằng lấp góc bằng phƣơng pháp Hàn MAG
1. Kiểu hoạt động nhóm
Thực hành kỹ năng
2. Mục tiêu hoạt động:
- SV thực hành kỹ năng
- Thực hành độc lập kỹ năng theo nhóm có sự hƣớng dẫn của GV
- SV thành thạo kỹ năng: Hàn bằng lấp góc bằng phƣơng pháp Hàn MAG
- Trình tự thực hiện kỹ năng Hàn bằng lấp góc bằng phƣơng pháp Hàn MAG
3. Hình thức nhóm
- Số nhóm: Tùy thuộc vào sĩ số học sinh của lớp
- Số SV/ 1 nhóm:

4. Thời gian
Chuẩn bị Làm việc thực sự của
nhóm
nhóm

Báo cáo

10’

Rút kinh nghiệm

Tổng cộng

20’

135’

5 Nội dung cơng việc
Cơng việc
Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Hàn bằng lấp
góc bằng phương pháp Hàn MAG. Mỗi SV thực hiện tồn bộ
quy trình theo phiếu hƣớng dẫn thực hiện. Các SV cịn lại trong
nhóm ngồi quan sát và đƣa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia
hƣớng dẫn.
Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Hàn bằng lấp
góc bằng phương pháp Hàn MAG. Mỗi SV thực hiện tồn bộ
quy trình theo phiếu hƣớng dẫn thực hiện. Các SV cịn lại trong
nhóm ngồi quan sát và đƣa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia
hƣớng dẫn.
Thời gian


TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Th.S Nguyễn Hồng Thanh

25

Trƣờng ĐHSPKTNĐ


×