Tải bản đầy đủ (.ppt) (31 trang)

Bai giang du toan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.91 MB, 31 trang )

(1)

LẬP DỰ TOÁN
(2)

C

ác khái niệm về dự toán


1. Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình


1.1. Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình là chi phí
dự tính của dự án được xác định dựa trên một
trong các phương pháp sau :


Theo thiết kế cơ sở của dự án


Theo diện tích hoặc cơng suất sử dụng của
cơng trình và giá xây dựng tổng hợp theo bộ
phận kết cấu, theo diện tích, cơng năng sử
dụng ( gọi là giá xây dựng tổng hợp).


Tính trên cơ sở số liệu của các dự án có chỉ tiêu
kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực hiện.(3)

C

ác khái niệm về dự toán1.2. Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế
hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây


dựng công trình.


1.3.Tổng mức đầu tư bao gồm các chi phí: Chi phí
xây dựng, Chi phí thiết bị, Chi phí bồi thường giải
phóng mặt bằng, tái định cư, Chi phí quản lý dự án,
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, Chi phí khác và
(4)

C

ác khái niệm về dự toánDự toán xây dựngDự tốn xây dựng cơng trình được xác định theo
từng cơng trình xây dựng. Dự tốn xây dựng


cơng trình bao gồm dự tốn xây dựng các hạng
mục, dự tốn các cơng việc của từng hàng mục
cơng trình


Dự tốn xây dựng cơng trình được xây dựng
trên cơ sở khối lượng xác định từ thiết kế hoặc
từ các yêu cầu, nhiệm vụ công việc cần thực(5)

C

ác khái niệm về dự toánNội dung của dự tốn xây dựng cơng trình:


Chi phí xây dựng
Chi phí thiết bị


(Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư)
Chi phí quản lý dự án


(Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.)
Chi phí khác


Chi phí dự phịng
(6)

C

ác khái niệm về dự toán


Hiện tại các đơn vị xây dựng đang lập dự tốn
theo thơng tư hướng dẫn 04/2005/TT-BXD ban
hành ngày 01 tháng 04 năm 2005


Ngày 25/7/2007 Bộ Xây dựng dẫn ban hành thông
tư 05/2007/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi
phí đầu tư xây dựng cơng trình. Thơng tư hướng
dẫn sẽ có hiệu lực sau 15 ngày ký (tức là sau


ngày 10/8/2007các đơn vị xây dựng sẽ lập dự
tốn theo thơng tư 05/2007/TT-BXD ngày(7)

C

ác khái niệm về dự toán


Khái toán


Khi nhắc đến khái niệm về khái tốn, người ta có thể
hiểu ngay đó là dự tốn phục vụ cho giai đoạn lập
báo cáo cơ sở (chủ đầu tư có đầu tư vào dự án hay
khơng).


Thời gian và chi phí dành cho khái tốn rất ít


Tài liệu cần thiết để lập ít (đơi khi chỉ là tổng số diện
tích mặt bằng của các cơng trình, số lượng phịng,


giường bệnh cho văn phịng hay bệnh viện, cơng suất
nhà máy điện, số khối lượng cần đào đắp cho một DA
xây dựng…)
(8)

C

ác khái niệm về dự toán


Quyết toán


Các tài liệu phải đầy đủ, phù hợp với các quy
định của pháp luật


Cách tính tốn giống như khi tính dự tốn
nhưng căn cứ vào khối lượng của cơng trình
thực tế


Khơng có sai số và giá trị không được lớn hơn
vốn đã ghi trong quyết định phê duyệt đầu tư
của cấp có thẩm quyển.(9)

NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT ĐỂ LẬP DỰ TỐN


Người lập dự tốn phải biết đọc bản vẽ kiến trúc, bản
vẽ kết cấu các cơng trình xây dựng


Nên học qua một khoá huấn luyện về lập dự tốn
Có đầy đủ các tài liệu cần thiết để lập dự toán (các
văn bản tài liệu pháp quy, tiêu chuẩn…). Các nghị
định, quyết định, thông tư hướng dẫn các văn bản
này người lập dự toán phải cập nhật thường xuyên,
tìm hiểu thật kỹ để tránh nhầm lẫn khi áp dụng.(10)

C

ác khái niệm về dự tốnMục đích của dự tốn
Giúp chủ đầu tư biết được số tiền phải
chi cho công tác xây dựng cơ bản và
kiến thiết cơ bản khác(11)

C

ác khái niệm về dự tốnVai trị của dự toán


Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết
chi phí xây dựng cơng trình.


Xác định giá trị cơng trình là giá bán chính thức của
sản phẩm xây dựng


Là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư, để ngân hàng
đầu tư cấp phát vốn vay


Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch
cho chính mình


Là cơ sở để tính tốn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế
xây dựng(12)

CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN


Định mức dự tốn xây dựng cơng trình


Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần
xây dựng số 24/2005/QĐ-BXD ban hành ngày


29/7/2005, Phần lắp đặt số 33/2005/QĐ-BXD
ban hành ngày 04/10/2005, Phần khảo sát số
28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của bộ xây
dựng. Định mức này thay thế cho định mức dự
toán xây dựng cơ bản ban hành theo quyết định
1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998, Quyết


định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002.
Công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi số(13)

CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN


Đơn giá xây dựng cơ bảnĐối với cơng trình ở Hà nội, đơn giá xây dựng
cơng trình được ban hành kèm theo Quyết
định số 192/2006/QĐ-UB ngày 25 tháng 10
năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Hà Nội (gọi tắt là đơn giá xây dựng theo định
mức 24), Quyết đinh 193/2006/QĐ-UB ngày
25 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hà Nội (gọi tắt là đơn giá khảo sát
theo định mức 28) và Quyết định(14)

CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN


Các văn bản:


Nghị định số 205/2004/NĐ -CP ngày 14/12/2004 của
Chính phủ quy định về hệ thống thang lương, bảng
lương và phụ cấp lương trong các công ty nhà nước


Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của
Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu.
Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn xây dựng giá ca máy và thiết bị
thi công(15)

CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁNNghị đinh 16/2005/NĐ-CP ngày


07/02/2005 và nghị đinh 112 ngày29/9/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ


sung nghị định 16/2005 về quản lý dự


án đầu tư xây dựng cơng trìnhNghị định 99/2007/NĐ-CP ngày
(16)

CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TỐNThơng tư số 16/2005/TT-BXD về hướng dẫn
điều chỉnh dự tốn cơng trình xây dựng cơ
bản. Thơng tư này nhằm điều chỉnh chi phí
nhân cơng, chi phí máy thi cơng


Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày


10/11/2006 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn
điều chỉnh dự toán xây dựng cơng trình


Thơng tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi
hành nghị định Nghị định 158/2003/NĐ – CP
ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng nhằm(17)

CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁNQuyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày


15/4/2005 của Bộ XD ban hành định mức
chi phí quản lý dự án đầu tư các chi phí tư
vấn đầu tư và xây dựng.


Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày
15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban(18)

CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TỐNCơng văn 1751/BXD-VP ngày14/8/2007 Bộ xây dựng công bố Định


mức chi phí quản lý dự án và tư vấn


đầu tư xây dựng cơng trình trong đó


các cơng trình áp dụng theo nghị định


99/2007/NĐ-CP và thơng tư
(19)

CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁNHồ sơ thiết kế
Bộ hồ sơ thiết kế kiến trúc chi tiết
Bộ hồ sơ thiết kế kết cấu


Bộ hồ sơ thiết kế trang trí nội thất


Giá vật liệu


Giá vật liệu xây dựng do Liên sở Xây


dựng – Tài chính mỗi tỉnh/thành phố ban
hành hàng tháng hoặc quí.(20)

Giới thiệu về nghị định 99/NĐ-CPTổng mức đầu tư xây dựng cơng trình


Dự tốn xây dựng cơng trìnhĐịnh mức xây dựng và giá xây dựng


cơng trìnhHợp đồng trong hoạt động xây dựng


cơng trình
(21)

Tổng mức đầu tư xây dựng cơng


trìnhTổng mức đầu tư bao gồm các chi


phí:
Chi phí xây dựng, Chi phí thiết bị, Chi
phí bồi thường giải phóng mặt bằng,
tái định cư, Chi phí quản lý dự án, Chi
phí tư vấn đầu tư xây dựng, Chi phí
khác và Chi phí dự phịng


Lập tổng mức đầu tư(22)

Tổng mức đầu tư xây dựng cơng


trìnhChi phí dự phịngDự phịng do khối lượng phát sinh được
tính bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng các
chi phí(23)

Tổng mức đầu tư xây dựng cơng


trìnhThẩm định, phê duyệt tổng mức đầu


tư: Đây là một nội dung của việc thẩm


tra dự án đầu tư xây dựng cơng trình


Người quyết định đầu tư quyết định


việc tổ chức thẩm tra tổng mức đầu


tư hoặc có thể thuê các tổ chức, cá
(24)

Định mức và giá xây dựngĐỊnh mức xây dựng bao gồm định mức


kinh tế - kỹ thuật và định mức tỷ lệ


Định mức KTKT là căn cứ để lập đơn giá
xây dựng cơng trình, giá xây dựng tổng
hợp.


Định mức tỷ lệ dùng để xác định chi phí


một số công việc trong đầu tư xây dựng: tư
vấn đầu tư xây dựng, cơng trình phụ trợ,
chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính(25)

Hệ thống giá xây dựngLập đơn giá xây dựng cơng trìnhĐơn giá xây dựng cơng trình
Đơn giá tổng hợp(26)

Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây


dựngHoạt động kinh doanh có điều kiện: Phải
có ít nhất 3 kỹ sư định giá xây dựng


Hạng 1: có ít nhất 5 kỹ sư định giá xây
dựng hạng 1


Hạng 2: có ít nhất 3 kỹ sư định giá hạng 2
hoặc 1 kỹ sư định giá hạng 1
(27)

Hợp đồng trong xây dựngNội dung chủ yếu của hợp đồng xây dựng:
các công việc, nhiệm vụ phải thực hiện;


các loại bảo lãnh; chất lượng và các yêu
cầu kỹ thuật khác của công việc; thời gian
và tiến độ thực hiện; giá hợp đồng;


phương thức thanh toán; điều kiện nghiệm
thu và bàn giao; thời hạn bảo hành; trách
nhiệm do vi phạm HĐ; điều chỉnh hợp(28)

Hợp đồng trong xây dựngCác loại hợp đồng trong xâydựng:


Hợp đồng tư vấnHợp đồng cung ứng vật tư, thiết bị


Hợp đồng thi công xây dựngHợp đồng thiết kế - cung ứng vật tư,


thiết bị- thi cơng xây dựng
(29)

Thanh tốn, quyết tốn vốn đầu tư


xây dựng cơng trìnhThanh tốn vốn đầu tư:
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ


ngày nhận đề nghị thanh toán và hồ


sơ hợp lệChủ đầu tư chịu trách nhiệm trước


pháp luật về giá trị thanh toán
(30)

Quyết toán vốn đầu tưQuyết toán vốn đầu tư xây dựng cơng


trìnhVốn quyết tốn phải nằm trong giới hạn


tổng mức đầu tư đã được phê duyệt


Sau 6 tháng kể từ khi có quyết định phê
(31)

Tìm kiểm thơng tinĐể có tìm các văn bản pháp luật có liên quan


đến xây dựng có thể truy nhập trang Web của
bộ xây dựng: http://www.moc.gov.vn


Tra cứu thơng tin của các địa phương thì vào
trang web của sở xây dựng các tỉnh, ví dụ:


http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn/


Là trang web của Sở Xây dựng Hà nội, có thể
xem và cập nhật giá x

ây dựngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×