Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

Luận văn giải pháp phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bến tre đến năm 2020​

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 102 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP H CH

INH

_________________

Vũ Thanh Hải

GI I PHÁP PHÁT TRI N THƯ NG HI
NGÂN HÀNG THƯ NG ẠI CỔ PHẦN
ĐẦ TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NA
CHI NHÁNH BẾN TRE
ĐẾN NĂ 2020

N VĂN THẠC

Thành phố H Ch

KINH TẾ

inh – Năm 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. H CH

INH

VŨ THANH H I


GI I PHÁP PHÁT TRI N THƯ NG HI
NGÂN HÀNG THƯ NG ẠI CỔ PHẦN
ĐẦ TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NA
CHI NHÁNH BẾN TRE
ĐẾN NĂ 2020

Ch

n n ành
ố: 60340102

N VĂN THẠC

ản

Kinh

anh

KINH TẾ

NGƯỜI HƯ NG D N KHOA HỌC:
PG T H TIẾN DŨNG

Thành phố H Ch

inh – Năm 2015


ỜI CA

Tôi xin cam đoan
n mại cổ

ần Đầ

2020 à ế

c a

c

n

a

nn

àđ n n i
àn đ n

n

in c

n
à P

n
iến


C cn i
àđ

n
cx

i i

i n

i n Vi

cĐOAN

àn

n

i nc

đ c

c a ôi Tôi đ

c a i n
i


m

c c

đ

Ngân hàng

Nam C i n n Bến T e đến n m

c à
à

i

c

n

c

an.
T

i n
à
iả

n


n

n

i n

nc n

ạn

c c n
n ăn

Vũ Thanh Hải

n

c


ỤC ỤC
TRANG PHỤ B A
ỜI CA

ĐOAN

ỤC ỤC
DANH


ỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH

ỤC CÁC B NG, H NH VẼ,

PHẦN
1

ý

2Đ

ĐẦ ........................................................................................................... 1
họn đề ài ...................................................................................................... 1
i

n hi n ứ ................................................................................................ 2

3 Phạm i, đối ượn n hi n ứ

ủa đề ài.............................................................. 2

4 Phươn ph p n hi n ứ ........................................................................................ 2
5 Ý n hĩa hự
6 Kế
iễn ủa đề ài..................................................................................... 3

ủa đề ài ..................................................................................................... 3

CHƯ NG 1 C
THƯ NG HI
1 1 Kh i q

Ý

N V

THƯ NG HI

VÀ PHÁT TRI N

.......................................................................................................... 4
ề hươn hiệ ..................................................................................... 4
....................................................................................... 4
.......................................................................................................... 4
................................................. 5
................................ 6
...................................................................... 6
.......................................................................................... 8
........................................................................................... 9
....................................................................... 10
................................................... 10

........................................................................ 11


.................................................................................... 12
.................................................................................. 12
...................................................................................... 13
.................................................................................................. 15
1 2 Kh i niệm ề ph
1 3 Nhữn

ế

iển hươn hiệ ................................................................ 15

ố ảnh hưởn đến ự ph

iển hươn hiệ ................................ 16

.......................................................................................... 16
....................................................................................... 18
1.3.2.1. Tên

.............................................................................................. 18

1.3.2.2. Logo ................................................................................................................ 18
1.3.2.3. S

) .......................................................................................... 19

1.3.2.4. N


........................................................................................................ 19
................................................................................ 20

Tóm ắ Chươn 1 ...................................................................................................... 20
CHƯ NG 2 ĐÁNH GIÁ THƯ NG HI
2 1 Giới hiệ

BIDV BẾN TRE .............................. 21

ề BIDV à BIDV Bến T e ............................................................... 21

BID ............................................................................................................ 21
BID B


e .............................................................................................. 23

ử ì

........................................................................................... 23


......................................... 24
.......................................... 25


2 2 Đ nh i

hự


ạn

Gớhươn hiệ BIDV Bến T e ............................................ 28

b ớ k
k

o

: ..... 26

o


BID B
BID B

e: ............................ 28
e .......................... 31............................................................ 31
............................. 35
............................................ 42

2 3 Đ nh i

ổn kế

ề ư nhượ điểm ủa hươn hiệ BIDV Bến T e ........ 45

Tóm ắ Chươn 2 ...................................................................................................... 46
CHƯ NG 3 GI I PHÁP PHÁT TRI N THƯ NG HI
3 1 Đ nh hướn

à mụ

i

ph

iển ủa BIDV Bến T e đến năm 2020 ......... 48

o

BID Be


BID B

3 2 Giải ph p ph

BIDV BẾN TRE .... 48

o

2015 – 2020 . 48

e ............................. 49

iển hươn hiệ BIDV Bến T e ............................................ 50

G

BID B

e ............................................ 50

.................................................................................................. 50


........................................................................................ 51ị ị

............................................................................................ 55

G
B

BID

e ........................................................................................................................ 57
G

ă.......... 58

th

........................................................................................... 59
G

o

b


BID B

e ...................... 59

.................................................................................. 59
............................................................................................. 62
3.3.

ộ ố kiến n h đối ới N ân hàn T CP Đầ
l ợ

ư à Ph

iển Việ Nam 63


b ,

.......................................................................................................................... 63o

o

.................................................... 64
.......................................................................................... 64

3.

............................................................................................................ 65

3.3.2.3.

slogan ......................................................................................................... 67

â

.................................................. 67

Tóm ắ Chươn 3 ...................................................................................................... 69
KẾT

N ................................................................................................................. 71

TÀI I


THA

PHỤ ỤC

KH O


DANH
T

ỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

iế ắ iến Việ

CBNV

C n

NH

N n àn

TMCP

T

VN:

Vi Nam


T

n n i n
n mại cổ

ần

iế ắ iến Anh

ACB
Agribank
ATM
BIDV

ia Comme cia Ban – N n àn T CP
N n àn Nôn n i
oma ic Te e
N n àn T

àP

C

i n Nôn

ac ine –

i n

ôn Vi Nam

đ n

n mại Cổ

ần Đầ

àP

i n Vi

n mại Cổ

ần Đầ

àP

i n Vi

Nam
BIDV Bến T e

N n àn T

Nam – C i n n Bến T e
DongABank
HSBC

N n àn T CP Đôn
: Hongkong and Shanghai Banking Corporation – T
Ngân àn H n Kôn


Kienlongbank

N n àn T CP B

MHB

N n àn P

SouthernBank

N n àn T CP P

SCB
SWIFT

n H i

: Ngân hàng TMCP Kiên Long

LienvietPostbank

Sacombank

àT

đoàn

đi n Li n Vi


i nN àĐ n

ằn Sôn C

Lon

n Nam

: Ngân hàng TMCP Sài Gịn T

n

ín

Sai on Comme cia Ban – N n àn T CP Sài
:Society

for

Worldwide

Interbank

Telecommunication
Vietinbank

N n àn T CP Côn

VNCB


N n àn T CP X

n Vi Nam
n Vi Nam

n
Financial


DANH

Danh mụ

ỤC B NG, H NH VẼ,

Đ

ản

B n

S

B n 2

Kế

cn a

i an n i


oạ đ n

B n 22 T ị

in

à

n

i …………………………..…...6

oan c a BIDV Bến T e ..................................... 25

ần c a BIDV Bến T e à
o

n

n
i

an ............................................... 27

B n 2

C c ế

BIDV Bến T e .................................... 29


B n 2

Đ n

i c a

c

àn

B n 2

Đ n

i c a

c

àn

địn

B n 2

Đ n

i c a

c


àn

ịc

c a BIDV Bến T e ............................ 34

B n 2

Đ n

i c a

c

àn

n

n

B n 2

Đ n

i c a

c

àn


o o c a BIDV Bến T e ................................. 38

B n 2

Đ n

i c a

c

àn

S o an c a BIDV .......................................... 40

i c a BIDV Bến T e ................................... 31

B n 2

Đ n

i c a

c

àn

B n 2

Đ n


i c a

c

ànn

m BIDV Bến T e ................... 32
i

BIDV Bến T e ..................... 36

c c oạ đ n

n c o ............................. 43

oạ đ n P c a BIDV Bến T e ................ 44

Danh mụ h nh
Hn 2

C cấ

Hn 22 Đ n

n


c a BIDV Bến T e on n m 2

.................................. 26

c

à mô

i c a

àn

on c c

iao ịc

n

iao ịc c a

BIDV Bến T e ...................................................................................................... 33
Hn 2

Lo o BIDV Bến T e .................................................................................... 37

Hình 2

Đ n


Hn 2

Kế

Hn 2

Đ n

Hn 2

Kế

Hình

P

Hn
Hn

i địn

ín

o
i địn

o o BIDV ................................................................. 39
n i

ín


c a BIDV

n

a đổi o o ........................ 39

o an BIDV ............................................................. 41

o

n i

c a BIDV

n

n i

c ỉn

2P

n

n

a đổi c

P


n

n

a đổi oàn oàn ....................................................................... 66

i

i

n

a đổi o an ..................... 42

..................................................................... 65

n ............................................................................ 66


Danh mụ

ơđ

S đ 1.1: C c

àn

S đ 1.2:


n

ô

ần
àn

n
ần i

i

......................................................................... 7


n

i

....................................................... 8


1

PHẦN
1. ý

ĐẦ

họn đề ài

H

n n n àn Vi

c

Nam ừ a

n đổi m i đến na đ c n

i n mạn mẽ Hi n c 0 n n àn

n mại n à n

hàng chính sách, 06 ngân hàng liên doanh, 33 n n àn
c i n n n n àn n

nhân
n

ởn c a ổn

n

n

cũn đ c

n iến


eo

n

n

n
ổn

ài

c x

n ừn

i n đa ạn

m ịc

c

n à đ

n
à

đ n
n

on


nc a

íc c c ỷ

n S n

m à ịc
T on

àn

àn

m đến i c

m oại

i nc c

n n àn c n c

n

n đến i c

n

m
C cấ

non

i n đại

ơn

i
n

n

i

n m

à

ịc

m à ịc

a


n n n àn

o n

ần à ín

ần

i n

n n àn

n

c 02 ngân

n mại cổ

i n nà c n

ế c a n n àn c ỉ đ n
i n

an

c n ồi S

n


c

đ n

cn a
n n àn

n
n thì

K ơn c ỉ

i n đại mà c c

n c ờn c c i n íc c a

n

m

ịc

n n àn c n cấ
N

n

ần ạo

c

đ

i nc a

cn

n n n àn Vi
ạo

n

m n

m c i

àn

n
đ

a

T on

c o mn

c

ic n
ac
Nam m

on

n

i

n n àn đ

an

m đến i c

i

ịc

m

ờn

c ế
n

ằng


àn

n n àn

àn

iế

i

n

à ắn

i

n
à n i

ẽ àn n
n

ần

c o

ầm n n

i
n


đ

iế

n n

i n

an

c i

man

n

n

ín

. Tín đến na 22/38 ngân hàng

i n
ế địn
n

i

à đi ào oạ đ n


i n c a N n àn T CP Đầ
n mạin n ấ c on n

i n à cạn

a đổi n n i n
c

n
n

ơn

ài c ín

i

ời ian

a đổi o o đ

n

n iao ịc


BIDV Bến T e đ
đ n ị

ic a

đ

m c đíc

mại Vi Nam đ iến àn
1977, à m

ín

n n n i n
đ x

c

àn

n

iế

nay thì c c n n àn đ
đ

man


on

Nam B n cạn đ

àc cc in n
n đ

i

i

n n n

n n n àn

ại ỉn Bến T e ừ n m
à P

i n Vi

n n ấ Vi Nam BIDV Bến T e à n n


2

àn
n

i n i n
i


m n ấ ại ỉn Bến T e BIDV Bến T e c n n

nn ấ

n địa àn ỉn . T

BIDV Bến T e đặc i

đ i

in

n i n m c đ n n iế

m

c

các ngân hàng ại ỉn Bến T e. Do
x ấ

i n à cạn

an m n

c a

àn c n n đan ở m c
on

oan c a BIDV Bến T e

nần

% ín

n

V

m
i m

,

% o

c i

i

in m2
ế

c n

i

n địa àn đ

n

i m (n m 2

ế địn c

n

c a c c n n àn m i

in

ởn

oan
i

n n n i n


i

àn
n

ởn đến oạ đ n
n

c

n c m

ần

n
đ n

đ n

n i m

)

n đ

ài GNgân

ă

0 0” đ

ần x

m ac c i i

n

n

i

ắc

cn

BIDV Bến T e

n

ạn c ế n

n x n

i

n n ằm
mô à i m n n


c a n n àn .


2.

i

n hi n ứ
c i

c a đ

ài nà

n ằm đ n

i

i n ạn

BIDV Bến T e ừ đ đ x ấ c c i i

i n

i n

n

i


n

i

BIDV Bến T e

đến n m 2 2
3. Phạm i, đối ượn n hi n ứ
-Đ i
n

i

n n i nc

c a

ại

đến

n

n

n àc c ế

n


ởn đến

i n

àn c

iao ịc

in n

BIDV Bến T e.

- P ạm i đ ài nà
àn

ủa đề ài

àn

n

àc c

o

n

c c

c


c ỉn Bến T e T ời ian ừ

n

2/2

2/2

4. Phươn ph p n hi n ứ
Đ
tính c

ài nà đ
ế

n

c i nc

i địn

n

đi
P

c
ax


n
n c

c
i

n
i

c à
P

a

n

n

N ồi a c n

n ia
o

ế

n

n

n


n

n
đi

ax

c

địn
n ia

mơ .

n đ x c địn c c ế
n

i nc

i

n
c

i

n đ đ n

àx

i c c


3

ế

cấ
ẽđ

àn

i

àm n n

cx

n

n

i

cấ c

ế

D
cạn đ n

c

n

i nc

D

i

i

c c ế

c n

i


i

c

i

i

c

o


n c a BIDV Bến T e B n

ừ mạn in e ne đ
ôn

n

BIDV Bến Tre Kế

ần m m Excel.

n

cấ đ

n

đ n

am

o.

a i c

o

c


àn

ôn

a i c

n

ấn c c c

ời

eo

n
n

gia.
5. Ý n hĩa hự

iễn ủa đề ài

Đ ài nà

ần i

ạn

n


i

i n

n

i

m i
x

c

BIDV

c cn à

c a BIDV Bến T e iế đ

n n cạn

an n ằm

m

N oài a n

i nc

n c iến


c ma e innà c

àm ài i
đ

am

c

àn

c

o c o BIDV Bến T e đ

c o oạ đ n

in

ủa đề ài

Đ ài

c


i mn n

mình.
6. Kế

c

n địa àn ỉn Bến T e Từ đ c i iến oạ đ n

đ n n cao

àn

n

m

ần mở đầ

C

n

CC

n 2 Đ n


C

n

i i

ế

n à

n
i

n
n

i
i n

c

n c ín

i

à

i n


m:
n

BIDV Bến T e.
n

i

BIDV Bến T e

i .

oan c a


4

CHƯ NG 1 C

Ý

N V THƯ NG HIPHÁT TRI N THƯ NG HI
1.1. Kh i q

ề hươn hiệu


1.1.1.
1.1.1.1.
T

n

i

àm

i ni m

c oặc i a oan n i
n

i

n

à oan n

n i

i a cônà côn

i


c C n i

địn n

a

a :

Theo Philip Ko e
,
n đ

m

c

ừ, ý

n ia ma e in

àn đầ c a

,
ế i i

” (Kotler

and Armstrong, 1993, p.514).
T eo Tổ c


ì

c Sở

ì

T ế i i

IP ,[online] Available at:

[Accessed 22 March 2015].
T eo i

i

a e in Hoa K ,

,, ý

,
tranh”.

[online]


Available

at:

<

https://www.ama.org/resources/Pages/

Dictionary.aspx? > [Accessed 22 March 2015].
X ấ
đ in

ừn

n

a

n c

nn

,


i


ì
àm

i
,

c c

n

ỹ, ý ẽ
,n

m,


N

i
ú
, ì

an ni m

i n i àm

n

,
õ


5

à
c ỉc c i
a

c ín

àc ấ
n

o

ơi c

n c i


n

n

n

i íc đíc

oặc oan n

ađ đ n i

n c i i

m c c

i

Đ à

n ấ c

Yế

n đ đi ào

n x c a oan n
cc on


ời i

m

i

i

n

n

n

an

n

í hách hàng
c

on

n

àn

à

i


n

nà

n ại

ại
n
m í

trong
iế

n

n

c


àn

n ồi c c
i


i

n

i

T ôn

an

n

m c a oan n i


i

icn n

ị mà

n c mx c ừ

n

i


ấ ắc man

ại mà

cx c

i

đ
n

n

a côn

ại n

non m ôn àn nc ín c

man


màn

i

n c a


ắc à m

c

àn

o

àn

ễ àn n n
c

c n cấ c o

c

n


m

ờn

n

ến a

ôn

ởn c o

àn
n

eo P i i Ko e
n

m c a oan

i
Cần

đ

àn

n

à àm c o n


c n đ n

n

n

n c i i

đằn

man

n

c

n i

i ạn c

c c ế
n i

đ

n

i


àn n i

c i ừn
đ

c

nn

i n ằn m

àn

o

ịc

c ac

n

i

c n

a
N n i
n

à ấ

c

oặc n i

n

ac i

mầ

n n i

i

n noặc

ế


ắc N c

i àn

o

ịc

n n
c ac

c
1.1.1.2.
T
n
a

i
n

n

i

N n i
i

c n ao

à


n
i

i n

mn i

m c c đi m c

n

on

n n oài c a

ế

n on

i n n i
n

c S
n

n

c ỉ à m
i


cn a
a

ần c a

N oài n n i
i an n i

à


6

Bản 1.1. ự kh

nha

iữa nh n hiệ

à hươn hiệ

Nh n hiệ

Thươn hiệ

 C

 Là


Về i

i
ị c
ơn
a mà
ắc
n a
an í.
 Là ài n
n c a
m
oan n i .
 Là
ần x c c a oan
n i

Về m

ph p ý

 N n i
à n à i
n i n i n
n n
n
x
n
n
n

c
ia đ c
oan
n i
đ n
à c
an c c n n
o .
 Do oan n i
x
n
a
n
n
c ia

 T
n
i
ôn
i n
i n nc c n n
n n i n c ấ
n
n
m
ín à
in
c c a
c

àn àn
c o n
m on
m í
n ời i
n .
 T
n
i
đ c x
n
n
n ổc c
c a côn
.
 Do

q ản ý

 P iđ n
ic
an
c c n n đ
o
n
n
à
ởi
i n i ạm.


Về m

n

i

n i

nc ỉ à

àm

n

n đ i ởi
ờn đ

n

 Là ài n ô n c a m
oan n i .
 Là
ần
n c a oan
n i .

n c

n .
 P i x

ma e in
ồ : More, 2003)

(
S

i ni m ừ
x c địn i ị.

n n i

c

o

ần n

sau:

n c iến
à
n
.

cũn

c a

c n n


àm

c

ần c a

.

1.1.2.
1.1.2.1.
T

n

i

- P ần
c an
n

ời n e n
àc c ế

m c hai


àn

c àn


n

n oan n


c

ế
i ,
c.

c
n

đ cđ
n

m c

c

cđ n
i

ào

ín

i c


đoạn n ạc đặc


7

- P ần

ônc àn

c mn nđ

c ằn

ị i cn

àc c ế

n n iế

c.

C c ế
o

n


i ạn
n mại

i

c am

àc cđ i

n

ix ấ x

n

n


ế

ơn đ c đ

i

n

n
í

n

a c ỉ

n địa

i

àn

ắc, ki

m oặc ịc

n c a ở

c mà c ỉ c

c

n
đ

n n i

ế

c

àn

n côn n

iế

i

a, tên
à

n

n.
T eo
m e S
c

an đi m i n na đ
e

a e)

àn m c i

a cũn c

c c i

n


i
ị mà

ao àm c c ế

c n i

n à ma e in

àm
cần T

c c
n

i

cn a c a ở

ơ đ 1.1: C

n (đại i n à
c ín man đến c o

c

àn n i
í


hành phần hươn hiệ
(

ồ : Aaker, 1991)

.

àn


8

1.1.2.2.
i

T

n

i

à àin

i

à ổn


đ n c a

oan n

in àm

i

đi) i

n c a oan n
c an i

n

i

àm
n

n

m oặc ịc

( a e


)

ơ đ 1.2:

i

- S n n iế
àm

N c m
c íc

àn

on c c ế

i

n man

N

ũ

i

ị n ấ địn

on


n

đ i
ị ài

n
ại

n
cấ

ín

ơ

n

ần àm n
i oan n

n

n

oạ

ắn i n

i


m ( oặc i m

i

i

h nh hành phần i
(

n n iế

đ

c c ài

n c am
i

ế

i

i .

ịc am

c a oan n

n ơ


àc c
m

àn

c

àn

c ín :

hươn hiệ

ồ :Aaker, 1991)

i :

i n

n n m

c

i

C ỉ i

n n iế


n

àn n n ài

nc a

n

i

àn
i

i mn n c
đ

cđ n

nc ấ c ax

i


9

n

n

n


i

oan

à

- i
i

n n ằm ạo

c c m n n:

c ấ

ế Đ

n ấ

n c a

ời i
i

i
c

in


ởn

n

n

nn

an

àn
ời i

n n ấ àm

n

n n i

i

m a àn đ

i

c an


o

in

n cam ế c a

n

i :

dùn

i

n

i

n

à ế

c nđ

n cơn n

i

í


n

n

n

i n

ởn

n

i

a

ạo

n

c a
io đ m a àn

i
i


n

àm

i

à

c đo

on n

n

n

i .

c ạo n n ởi c c ế
ế

an

i .

àn cơn c a m

i


m

í n

Đ

ời

n

ế n i ào

àn

i

oặc

ởn
n

n

an

n

ni

n

n
cạn

i nc c

i

n

c ổn

oan n

Từ n

i

c đo đ n

- N oài a ài

n đầ

on địn

ạo c m n n íc c c ào ạo c

ắn ế c a nan n

ế địn

i : àn

c i

n

ôn

a

n

n

ạo

-L n

an

mc ađ i


àn

i n ắc đến

c o côn

ế cạn

m oặc ịc

n

ần àm n
i n

i n

n

àc nc đ

-S

i

n

m đặ a oặc o

a


n

in

ịđ

n
n

c ic n

đ

i

c í

c

o

n x ấ ...

1.1.2.3.
Đ đ m

o c

iđ n


o

i
n

o

c a

c c ế
n

n

i

n mại c ỉ

a oặc c c ấ
c

c

x m

ạm
Vi

Côn n

2 n m
c.

i

ịx m

i

B o

n

n

i

đ đ n

c ín

àn n i

i

ơn

n

n địa


n c ế c a mn

i

àn

a

ạm c c c
i

àc

ịc

à i c c a c

o

n

i

n

c n n c a c ín

c C c ế
i


n mi n in e ne địa c ỉ emai
c Đ

n n
đ

c

n côn n
n

an

ix ấ x
ằn

c a oan n

o
i
àn

i n

i

c àn

i


nn n i .
Nam c
T ời ian đ
ừn

ờn

an iế n n đ n
c
c

o

ờn
N

o
éo ài

n ắc

o

n

i

à C c Sở


n m

n m

đ

i nc on

à

n m

oặc

ời đ n


10

n n i
n mà côn
cần

càn nổi iến

đ

ạo

n đ


o

ờn
đ n

n

in
in

n

oan

ễ ị àm i

c B o

iế n n c ặn c c i n

Vi c

càn

n
n

àn mạn


n

àn

i

n

ởn

ẽ ạo a

n

i

àn n i

oặc n cắ

n

ại n

n

àn

n


m đầ

i

ẽc

i

oan n

i

In e

an

n
ào c n
n

i

i i mạo ạo môi
i n oạ

oan .

1.1.3.
1.1.3.1.
T eo côn

đo

ờn

ấn

ổn

a

- Lea e

ờn

i
n

n à

n n

c i

n

i


đ

c

i

ờn .

n c a

n à


n

địa

ni .

n n mở

cn a n

- T en
c


nế mạn c a

a :

ín ổn địn c a

- Geographic: ín
i mô

i

ế

n n

a e

-

n

i

-Sa ii


n

n

i

c n
ín c

ờn .
i

c

i

n

ào c c

c ế.
n

ín

n

íc đ i

i


àn .
-S

o

c c nổ

- P o ec ion
n mại

n

Theo T

n

mạn Vi Nam

c(

n

c ấ)đ c n c

o

c đ

c o


i

mạn Vi Nam c c i

mc :
c n đạo.

-C ấ

n

-N n

c đổi m i c a Doan n

-B o

n

nn n
n

m ịc

.
i .

c.
i .


- Tín ổn địn .
- Kế

in

ằn

i .
n c ế n n i

n...

-N n

-N

n

oan (c a

n m ần n ấ ).

c íđ đ n

i m

n

i11

1.1.3.2.
n

i

mạn c

c c c

i íc
ă

c a

n

n

a đ :

i

n

à


n àn

c o i nc on

i n c a Doan n i

c n àm c o
ôn

n

m

ờn mà

c
n

ằn c c c iếm n

ịc

c a oan n

àn

n àn c ấ n n.

c


i

đ

i


c

àn

iế

n

i i cao

nm c i


oan n

m i n an

i

n

n


i
n

à

Đi

n

i

mạn c

oan n

i

c

iến c o

ấ m

đầ

c

nn

c c a

c o

àm

ời n cũn

nmạn c

ần Đ n

n

i

i

n

nà đ

c

n
àn

mạn c


íc

n oạ đ n n

i nc

ần đ

n an

n
i

an
ế

n

n

m

om cđ

ín n i m i n

ễc ấ n n T mc íc
íc


đổi m i đ n

à i ni

ằn c

ai

n

n

ai c a n àn

n đầ

ịc

m

nào i c


i n

n

m.
n i

i

c

c

eo ị

n

c n nổi iến

ời đại ( í

cũn đ nổi iến
đ m

o

c m

n
n


m

ic n
n

) Nn

n i n i c
àđ

ia Heine en đ

ừn m

i i ại ao n
cần

n

on m

i
n

n c iến


m

n
n

mạn

c đầ

i
i

mạn c c
i

mc í

c c ào đời ừ n m

n
i

ời ian ài à

n

a Cocaco a

n à nổi iến c o nđ n

Đ

cũn

à

n c ắc

ôn

ic

i n

n

o

nờn

đầ
n


N
i

T

n ễ àn , Doanh nghi
i

đ nàn

con

àn .
o

i n c a m

oan

ời a
ần nào

n

n


oan n

àm

ấn đ

n

n

T on n

n

i n

n

i o

ờn c

iến c o i m đ c ài c ín c a c c oan n
i

n

i


mạn đ c
ời

n

n

n n
ờn

n oạn

i m

on
i

i ođ i
n

i

mạn c

in
i đa

i oan
à12

n

n

cc a

mn
n

ổn địn

n

c ađ i

cạn

i

an

mạn c

n ờđ

ạo a ào c ắn n n c ặn


i m

n

c cạn

an đ i

i

i n.

1.1.4.
1.1.4.1.
T

n

n

m c a oan n i

i
n

i

an

n


i

oặc

xem xé
ịc

i

i

n

c ín c a

n

n

i


Tm

n


c
im

iế đến

àc m

à

n
n

ài iến

m iếm x

n i

coi

n

ế địn m a
n

n
i

i


n

c ế n

ế n

n
ời i

ơn

on

i c

o i

i

i i

an

àn

iế

n


m àc

i

H

ơn

ơn đ

đến

n x ấ nào

ín

an

m à

n đặc đi m à

íc c c

c ín

à ấ
n

à


nn n
à c c đặc đi m

m a

i

àn

n
Đ

oan n

iế

n

i

nào

ời i

n

ôn

ế địn


i

ịc a

m. N ờ
n

đ

c ắnam nđ
am

n

n i

n

n

m Do

à đi
i


oặc

ađ i

an
n

c
n

i

oặc à c c đ n i n
cũn c ín

i

n

n

Nế n

đ

in đ đ a a
c

í m iếm


n

ơn

n

m

n
ại c o

ại

n

ởn

i

n c

cc

c ấ

i m c i

à côn c n an c
cũn n


n

c

n

nào

mc a

a in

i

ời i

n

m.

ời i

n

đ

Vi c đ n

n


m man

ời i

i m à àn

c
ôn

i

i

n n

n

đặc i

i

cầ c a m n

i

i

i

n


nn

ời i

n

c mà

i

àn

a in n

in n i m đ i

mà m

c

ễ n n iế

n

c


i

àn

n

i

an

c

n

n
n

ai

àn

T on

i a c c ấ

m đ c a n à c n cấ nào n à
man

i íc c a oại àn


i


man đến à

o

a

m

c x ấ x c a

n

ơn

i íc đíc

n

nđến àn
T

ac n


ế
oan n

oặc

n

ẽ man m

c

n

i

ôn đim c a ừn

i cần

n

àn x c địn n

i


m đến côn

n

đ

c

m c a oan n
n n ạn

n

i

i

n n ấ
i

đ cần


13

T
N

n


i

ời i

àm i m

n

đ m c o àn
en

a ào
o

ịc
c

c nà

c c

n ấ à

n

i

i

i


c a àn

o

n

ịc

i

n

i

n

n n

n

n

i

c

àn

n c cn

n

ic amn

c

ẳn địn

n c on

n

i

à

n

m

n n

n

i T

n

c m i c an


ời i

n àđ

n

n

ẽ man đến c o

àm c o n

Vi c m a c c

ín n n

ời c địa ị x

ời i
n

ị íx

nn c m

n c đẳn cấ
i

o


T

m nổi iến

đạ

nổi iến

on c n đ n

n

i

ôn c ỉ đặc

n

n

m

n

i m a àn c o

i o àm

n


n

i

cầ n ấ địn

i o
c

àm

n c on

n nổi

man

àn

ịc n nc on

n n nào đ

n c a oan n

n c c

nm a

mà c n man


c ế m

n

n m

n
c

i

mc n

ạo a m
T

an

i
n

oặc

ấ n

ẽc

n ấ địn c n c


n
n

i

àn n n

i o ấ
n

ế địn m a à i

àm i m o ắn

K i

T

i

m a ẽđ

i mn n

in

n

c a nổi iến


côn c x

i o

n c an

ời

i

nn c om
i

ần

n

c

àđ

àn m

c ôn
i


ịc

n c c m i cđ

c ơn in

i i

n

c an
àn

o

đ

1.1.4.2.

ng N
n nc amn
ồn c

ời i
n

n

o n


ế cấ

àn

ẽ à i nđ đ n

i

n

n

n

ị í à


i

n

n

n àn

íc

ac

ơn đi


n c a àn

nc

ịc

đ

ơn

i n

nn

N

n

ắco

ịc


ời i

c mà

n

n

o

i nx ấ

m ín

ời i
àn

ac
ần đầ

n nào on

àn

i m on

n

K im


ac m

n

ì
a
ờn

n

ồn

c ín c a

oặc c c ịc

a

n

Q a

ời ian

n

i

n


c địn

c m

ằn

i đến n

n
in
ời

ị ần ần trong tâm

trí khách hàng.

n nc an

ời i

n đ i

i

n

m c a oan n

S c m

i

a ào ấ n i

ế


14

n

c c

n

i

n

ời i

c ín c a
ín à

c ấ n n

ac n

i ắm


n

n

n

n

i

ơn

n

i

n

n
ấ c n

ơn

ac c

a

ơn

a


àn

n
íc

ơi c

in ở

địnạo c o n

ời

n m

m

C c

ôn n
n

c

i


i

n c
ic

ôn đi

n

àn

n cam ế n ầm địn nào đ c a oan n

àn c a

n c o

i

i

đ mà

ời cam ế


n

đ

n

i a m

n
n

c à
i

ời i

i n

i

n

n n n i n

íc

n

nà đ n


i

n

nào đ

o man

ễ àn

n đi

i

ời i

ịc
m - đi

đ a a

n

N

m c a oan

ời i

n


đ

đi

m ín

à ổn địn c a àn

ôn ạo m

n n

a ịc

on

i

àn ) i a oan n

cơn c n
i

n

ởn ở n

C ín


i

ơn

m man m

in ào

i c n cấ

c n n i n
(n

n

i m àn

oặc in

oan n i

m c mn n

n c a oan n

n đ

à in ở c ấ
đ


n

n


an

n

ađ n m

ừ i c

c
n i

n

n

m

đ a amic a
m c i

c c

m ao c o

T

n


i

oại

ừn

ởn

n

c

àn

ế mạn
à

c n n n n iế

à

Bằn c c
c


c c
cầ

ạo a n

n ấ địn ) oan n

i n ại cũn n

Trong kinh doanh, các cơng ty ln

in

ic

ờn

c i
i ừn

c ín

n

n đoạn

i

n

ị iế
n

đ

đ

man n

n

i

n địn

i

i
c

n


oại

i

c

(n

oan n

i

ni

c

àn

c a
n

àn

m Và n

ế


n

in

n

c địn

ì

c n a c o ừn c
n

ời i

n à càn đ

c

c

àn n ấ địn

cn a


m ín

m

ẽ i

c

n


ừn

i

à đặc đi m nổi

ừn n

n i

i m n n c o ừn c

mc

i íc

i nc a
C n


n

à ài oà

à

n

n

i

oại

m cũn
i nc a

i nn c o ừn c

X ấ

ôn
n

oại


n

n

m

in

n

ẽđ

c

ắc

n on

m c

ín

n

a đ c c c iến
n

m

c

n

n
i

n

m

m

c


15

i

in
m

n

n

eo mà

à ấ

eo đ


i

c

ởi c c ín n n cơn

ạo a

ia

n c a i

n n oài đ n n ạnc địn

n n c

ế

c iến

m

ịc
àc n


on

n

n

i

n

i

i

oặc m

côn

n

n

ai ằn n
n

n

i

à àii

c

àn m i

ờn
n

i

i

man

c đi

iến

n

c

àn

n

i m n n


Đ i

đầ

n

ại n

à c n cấ

ần
a Đ ii n

n

m c a àn

n

ế cạn

c cc
n

ịc


i

an

oặc ín
ễn nm

n

đ

c oan

ii on

ời

i i c đ a

n đ i


n

ế n ấ địn c o oan n

i

m m i a
n

i

n

i

oan

n

i

on

àm


i

à i


c T

i n mà n

n

mn i

n nế đ c

ại n

à

ần c a oan n

an c o oan n

mà c n ạo đi

à ia n c c

n

c ào

c i

n đ n


i à ễ àn
i

n

ôn c ỉ ạo a n

àn

n ô

àn

oại

n ấ địn

n

i

i oan

n
c

oan n i

T
n


i

n
n


in

n

m ic

ạo a

n

c c ịc

n i n

n

n
n

T

ờn


c

n

ế c ín

i nc am

T

c i

ờn man n

c c a oan nc i đ

ẽc n

n cũn n

nổi

n

đ m


n

o

ạn àn

1.1.4.3.
T
N

n

i

n

i

n

c n i

n

àn

a ừ

ờn


à i

n c o

mạn
i

àn

mạn

n n oài

n đầừn

n

c cạn

P
n ằm mở

i n
n

n ầm n n


ếc am
n n c

n c

nđ đ

ào c a

c ia

c ia. M

c ia

i

ế T

x mn
n

i

c a

đ

mạn x ấ


cn đầ

i n.

iển hươn hiệ
n

iến

in

à ni m

an c a n n in
i

c n oài c o i c

1.2. Kh i niệm ề ph

à

n c ờn

ế i ic ấ n n ẽc c

c iế

c mạn

i
c

( an
n

m n c an

i
P

e e o men ) à n

n n

oặc/ à ia

n c c ài

i n

i

n

c c a ổ c

n

n

i

c
a

à oạ đ n n ằm ạo c o


×