Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng dự định nghỉ việc của người lao động nghiên cứu tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại bình dương​

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.39 MB, 137 trang )

DOANH

KINH DOANH

TP Hồ hí

inh, năm 2015


DOANH

KINH DOANH

:

TP Hồ Chí Minh, ăm

5


T

Q
TP

– 2015

T

OÀN ÙNG ŨNG


T


MỤC LỤC

.................................... 1
............................................................................................... 1
...................................................... 2
..................................................................... 3
............................................................ 3
.................................................................................. 3
................... 5
G

........................................................................................................... 5
.... 5
ơ

............................................................................................. 5

2.2.1.1 Thuy t nhu cầu cấp bậc của Abraham Maslow (1943) ........................5
2.2.1.2 Thuy

ai

â


ố của Frederick Herzberg (1959) .............................6

2.2.1.3 Học thuy đạt mục iê v

ạo động lực

vi c của

Edwind (1960s) ................................................................................................8
của

v

i

vi ự đ

c

i i
â viê

ối v

â viê

ối ả

ự câ


của

iê c
iê c

i ac

.........................................8

của

vi ự đ
c c

i
c
c

............................9
....................................9

c đâ ...................................................11

......................................................................... 13
...................................................................13
ấ ......................................................................13
vi c v c ộc ố

..........................................13ực

oao

i

c

vi c............................................................14

c

vi c ..............................................................14

o .............................................................................................15

vi c .............................................................................................16
ựđ

...............................................................................................16


ựđ

vi c ................................................................................17

c i

â

ọc ............................................................................ 17

iê c

đ

ấ ...................................................................... 17
.................................................. 19

3.1 Gi i thi u ......................................................................................................... 19
3.2 Thi t k n

u ......................................................................................... 19

iê c

ơ ộ ....................................................................................... 19

iê c

c í


Q

c .............................................................................. 20

iê c u ................................................................................. 21

X

........................................................................................... 22
a

đo câ

a

đo c

a

đo

i

...................................................................................... 25

a

đo


i

o ........................................................................................ 26

a

đo

ng .................................................................................... 23
ng ................................................................................. 24

vi c .................................................................................... 27
.................................................................................. 28â

ícâ

íc

â

íc
ơ

â

íc

i


â

ac


a

o

o

a

a ............................................... 29

.............................................................. 30
i ac c i
iê c


đ

o

iê c

.......... 33

ơ ộ ........................... 35
................................... 37

...................................................................................... 38
T

39

T

............................................................................................. 41


....................................... 42
G

......................................................................................................... 42

P

.............................................................. 42ê

ả .......................................................................................... 42ê ầ

ấ ...................................................................................... 43
....................................................................... 44

i

đ

i

a

â

íc

â

â

íc


â

íc

â

ícđooa ha) .............................. 45

.......................................................... 47

ơ
â

ac

ai ac c i
đ

cấ

o
o i

c

í

ao

ac o
c

a

iê c

.......... 49

a

i ...... 51

a io

o


59

....... 65
T

............................................................................................................. 66
..................................................... 67

T

.................................................................................... 67
ối v i

ố ự

i

ối v i

ố ự

i

ối v i

ốc

o
o o


c
c

o

vi c ............................................... 68
vi c .................................................. 69

c

vi c ............................................... 69

............................................................................................ 70
G

......................................................................................... 70

Ụ ỤC
P
P
P

P

P

P

AMOS

Analysis of Moment Structure

AGFI

Adjusted Goodness of Fit Index

CFA

Confirmatory Factor Analysis

CFI

Comparative Fit Index

CMIN

Chi-square

CR

Composite Reability

Df

Degree of freedom


EFA

Exploratory Factor Analysis

GFI

Goodness of Fit Index

KMO

Kaiser – Mayer – Olkin

RMSEA

Root Mean Error of Aprroximation

Sig.

Observed significance level

SPSS

Statistical Package for Social

P

P

P


O
G

P

Sciences

TLI

Tucker Lewis Index

VIF

Variance Inflation Factor

CANBANG

Balance

CANGTHANG

Tension

HAILONG

Satisfaction

LOIKEO

Pull


NGHIVIEC

Turnover intention

T
............................................. 7
T

......................................................... 11
....................................................... 22

T

.................................................................................... 23

T

.................................................................................... 24

T

................................................................................. 24

T


..................................................................................... 25

T

....................................................................................... 26

T

..................................................................... 27

T

......................................... 29

T

.............................................................. 33
...................................... 34
................................ 36
............................................................... 37
........................................................................ 39

T

......................................................................................... 42

T

...................................................................................... 43
S


............................ 44

.................................................... 45
.......................... 46
T

.............................................. 49
........... 50
.............................................. 53
......................... 59
S

.................................... 61
S

..... 64

T

...................................................... 64

T

.................................. 66-N


T

N

-

N............................................. 5
TR

............................... 8
.......................... 9

-N

nh c a Ajzen, Icek (1994) ....................... 10
.................................................................................. 18

-N

N

T

N

T


-N

–N

................. 21
......................... 52

–N
–N

T

............ 58
S

................................ 60
S

X ................ 62


Nghi

T

N
N
N
N


N
SPSS

OS

S

T
S

X1

(1)
(2)

(3)

(4)

5

.


1

C

:


1.1 L
T

d ng cho

.N

kinh doanh

ph n,

av

n

c

.N
t
ch c

y bi n
.N

ng

.T

W

Theo
c hi n kh

qu

ch

i ng

gi
ÁT

%

Vi t Nam). Kh
Á

ng cho bi t h

c

g n k t cao v
i m t v i vi c gi

%


i

i s d ng lao


2

%

nghi p v

T

D ơ

”.

1.2 M
-X

-

.

-T
ch y u

-

vi3

1.3
-

-

n

kh i

n xu t)

(tr c ti

xu t),

n

ib ov
th i gian

o.

-P

.
1.4


1.5
ơ

T

ơ

,
ơ

P


4

ơ

:P
S

ơ

T

ng.


5


T

T
T

:
nh, ngh

.
ơ
.
2.2.1 ơ
2.2.1.1 Thuy t nhu cầu cấp bậc của Abraham Maslow (1943)
Maslow cho r ng con
c th
th p (b

t nhi u nhu c
ng nhu c

p x p th b c t

n cao (b

Nhu c u t

n

Nhu c u
Nhu c u


ng
i

Nhu c u
Nhu c
Thuy t nhu c u c a Maslow (1943)
-


6

- B c 1: Nhu c

n v th c ph

- B c 2: Nhu c
kh

m nhu c

c

c u ng,

nh, ch c ch

cb ov

u b t tr c ho c nhu c u t b o v

- B c 3: Nhu c
th hi

i: nhu c

p nh

m, s

- B c 4: Nhu c
nh

c t o m i quan h v i nh
h
ng: nhu c

av

ng
- B c 5: Nhu c u t

n: nhu c

cc

c bi n

n th c ho c nhu c

Thuy t nhu c u c a Maslow

c th

u

c s p x p t th
c

i

i trong t ch c ch y
nhu c u s

n cao. Nhu c u
th

ng theo nhu c

cho h

ng.

th
ng th i, vi c th a
T

ng c
u tr

c p cao


ng l c quan tr
i.

2.2.1.2 Thuy t hai

â

ố của Frederick Herzberg (1959)

Theo thuy
th

c

ns

cg

ns b
.

o

ối v i

â

ố độ

viê : n u gi i quy t t


t o ra s th a
cl

o
s b
tr ng th

ối v i

â
cl
S b: n u gi i quy
t
x y ra khi nh ng y u t

t o

t o ra


7

hi n di

av


vi

i quan h v
Frederick Herzberg s d

u ki
ng nghi p, s

ut

ut
pt

N

ut

c hi n t i.

n di
ng ngh vi c s x y ra.

ut

n vi c ngh vi c c
C

T


T
N

T

N
NN

S
c a Frederick Herzberg (1959)

nh


8

2.2.1.3 Học thuy đạt mục iê v

ạo động lực

i nh
m

i

cs d


Locke cho r

n

th c hi

ng t i m
t

ct

in A.

n g c ch y u c

ng l

n ph

c n ph

ng l c lao

th

tm
ng l

cc


ut

n thu

nb
N

n Quan h
c v n d ng

Y

ng l

nhi

T

gi

g m 10 y u t

y ut

ng l c bao

y

cao, s t ch

nghi

)

u c a Edwin A. Locke ch ra r ng

th

hi

vi c của

n ngh

u ki

c t t, s g

ac

lu

nh , s hỗ tr c a c
của

v

i

i


N
T

R

T
T
g
T-

bein (1975)


9

2.2.1.5 T

TPB

en, Icek (1991)


T
TR

TP

Theory of Pl

TP
P

N

T

N
quan

N


N

2.2.1.6

vi ự đ

của

zen, Icek (1994)


T

ng c

b ng ba lo
ng k
k v
v

c: ni m tin v

t qu

ng d n
c

- behavioral beliefs), ni m tin v nh ng
ng l
- normative beliefs

th c hi n theo nh ng k
m tin v s hi n di n c a


10

ut

t


u ki n ho c c n tr vi c th c hi

nh n th c c

u khi n - control beliefs T

u t (ni

ni m tin v

c m nh

t th

thu n l

iv

- attitude toward the behavior)
i nh n th c ho
norm)

n

nh m c ch quan

m tin ki

- subjective


n th c ki

- perceived behavioral control) T
v

c ch

th

n th c v
intention –

i

n ki

). N

t quy t
n th

m nh m

nh c

th c hi

im tm

c a ki


ct

(actual

behavioral control –
hi

c

nh c

c gi

tr c

T

ti p c

c th c hi n

h n ch s ki
nm
ph c v

ki

ct
d


bi

c
N

d
nh

t
T

N
quan

N

4-

nh c a Ajzen, Icek (1994)

t


11

c c

2.2.1.7 T


iê c

c đâ

T

T

Q

T
(2010)

N

T

Á

1.
2. T
3.
4.
5.
6. P
7.
1.
2. Q
3.
4. T

5.
6.
7. S
8.
9. Tinh
10. T
1.
2.
3.
4. T
5.
6.
7.
8. P
1. S
2.
12

N

T

T

3. S
4.

5.
6.
7.

T

P

N

T

T

N

1.
2.
3.
4. T
5.
6. Q
7. S
8.
1. S
2.
3.
4.
5.
6. S

7. N
1.
2. T
3.
4.
5.
6. P
7.
8. T
1. S
2. S
13

2.2.2
â viê

2.2.2.1

ối v

N

P

N


Nh

i

m

gi

cc a

i

.H

p tham

n xu
2.2.2.2

â viê

ối ả

N
i n m gi nh ng


, tr c ti p tham

n xu
p. Nh ng k

vi c c

i s n xu

ct

N

c

danh qu

2.2.2.3 ự câ
T
T

i ac

vi c v c ộc ố


14

Frone (2003 T
2.2.2.4 ự c

o

c

vi c

T

S

2.2.2.5 ự

a

o

c

N

vi c
T

-15

. Vroom (1964)

Weiss (1967), s th

v

th hi n b ng c m nh n, ni

ng. Jesen (2009)

Lock & A (1976), s
nh

t n i gi a
it

nh

ct

c

n th c c a

c. S

ur


u t b n th p k qua.
T

S

c th c hi

nh r ng s

n hi u su

u c a Yang,

Brown, & Byongook Moon (2011).


i

o

N
G
T

Th


×