Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Tin hoc 6 Tuan 14

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (408.84 KB, 4 trang )

(1)

Giáo án Tin học 6 Người soạn: Bùi Ngọc Oanh
Tuần: 14 Ngày soạn: 26/10/2010 Lớp 6/1 Ngày dạy: 15/11/2010


Tiết: 27 Lớp 6/2 Ngày dạy: 16/11/2010


Lớp 6/3 Ngày dạy: 16/11/2010
Lớp 6/4 Ngày dạy: 19/11/2010
Lớp 6/5 Ngày dạy: 18/11/2010
Lớp 6/6 Ngày dạy: 19/11/2010


I. Mục tiêu: Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.
 Biết sử dụng My Computerđể xem nội dung các th mục.
 Biết tạo th mục mới, đổi tên và xoá th mục đã có.

II. Phương phỏp:- Hướng dẫn thực hành. Đặt vấn đề học sinh thực hành nhóm, thử sai để tìm ra các nút lệnh
và các biểu tượng


III. Chuẩn bị:- Giáo viên: Phịng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.

IV. Tiến trình bài dạy:1. Ổn định lớp:


2. Kiểm tra bài cũ:Em hãy cho biết có mấy thao tác chính với tệp tin và thư mục? Kể tên các thao tác đó?

3. Dạy bài mới

:

Tỉ chøc thùc hµnh
Hoạt động 1: Rèn luyện thao tác đã học với th mục: Tạo th mục, đổi tên th mục, xóa th
mục.


- Giáo viên hớng dẫn học sinh tạo cây th mục sau:


- Học sinh thực hành lại các thao tác đã học ở tiết trớc.
- Giáo viên theo dõi bổ sung những thiếu sót của học sinh.

Hoạt động 2: Tổng hợp.- Giáo viên hớng dẫn học sinh thực hiện bài tập sau:+ Tạo hai th mục với tên là Album cua em vµ Ngoc Ha trong th mơc My


Documents.66


Bµi thực hành 3

các thao tác với th môc

(tiÕp theo)
(2)

Giáo án Tin hc 6 Ngi son: Bựi Ngc Oanh

+ Đổi tên th mơc Album cua em thµnh th mơc Bai tap cua toi, th mơc Ngoc


Ha thµnh th mơc Ha Tien.+ Xãa cả hai thu mục Bai tap cua toi và Ha Tien.


- Häc sinh thùc hµnh.- Giáo viên theo dõi bổ sung những thiếu sót của học sinh.


Hoạt động 3: Kiểm tra 15 phút.- Giáo viên ra đề kiểm tra: Tạo cây th mục:C:\TRUONG HOC


KHOI 6Lop 6-1


Lop 6-2


Lop 6-3


Lop 6-4


Lop 6-5


KHOI 7KHOI 8


KHOI 9


THU VIENKHTN


KHXH


- Häc sinh lµm bµi kiĨm tra thực hành.- Giáo viên theo dõi .V. Nhn xột và đánh giá tiết thực hành


- Giáo viên nhận xét đánh giá giờ thực hành (trật tự kỷ luật, kỹ năng thực hành, kết quả đạt
đợc..)


- Các nhóm thu phiếu thực hành, sắp xếp lại thiết bị nh vị trí ban đầu (nếu có thay đổi, di
chuyển). Nộp bài cho GV- Tắt máy đúng thao tác.


Nhận xét - bổ sung

:


...
...
...
...
...
Tuần: 14 Ngày soạn: 26/10/2010 Lớp 6/1 Ngày dạy: 15/11/2010


Tiết: 27 Lớp 6/2 Ngày dạy: 16/11/2010


Lớp 6/3 Ngày dạy: 16/11/2010
Lớp 6/4 Ngày dạy: 19/11/2010
Lớp 6/5 Ngày dạy: 18/11/2010
Lớp 6/6 Ngày dạy: 19/11/2010


67


Bài thực hành 4

các thao tác víi tƯp tin
(3)

Giáo án Tin học 6 Người soạn: Bùi Ngọc Oanh

I. Mục tiêu: Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.
 Biết sử dụng My Computerđể xem nội dung các th mục.
 Biết tạo th mục mới, đổi tên và xoá th mục đã có.

II. Phương phỏp:
- Hướng dẫn thực hành. Đặt vấn đề học sinh thực hành nhóm, thử sai để tìm ra các nút lệnh
và các biểu tượng


III. Chuẩn bị:- Giáo viên: Phịng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.

IV. Tiến trình bài dạy:1. Ổn định lớp:


2. Kiểm tra bài cũ:Em hãy cho biết có mấy thao tác chính với tệp tin và thư mục? Kể tên các thao tác đó?

3. Dạy bài mới

:

Tỉ chøc thùc hµnhHoạt động 1: Sử dụng My Computer.


- Giáo viên làm mẫu cho học sinh theo dõi:+ Nháy đúp vào biểu tợng để mở cửa sổ My Computer+ Më mét th mơc cã chøa Ýt nhÊt mét tƯp tin, vÝ dô nh th môc My Documents.


- Häc sinh thùc hµnh.Hoạt động 2: Đổi tên tệp tin.- Giáo viên hớng dẫn học sinh thực hiện các thao tác nh sách giáo khoa.


+ Nháy chuột vào tên tệp tin cần đổi tờn.+ Nháy chuột vào tên tệp tin một lần nữa


+ Gõ tên mới rồi bấm Enter.
- Học sinh thực hành.- Giáo viên theo dõi bổ sung những thiếu sót của hc sinh.


Hot ng 3: Xúa tp tin.- Giáo viên hớng dÉn häc sinh thùc hiƯn c¸c thao t¸c nh s¸ch giáo khoa.


+ Nháy chuột vào tên tệp tin cần xóa.68
Nhỏy đúp vào biểu t ợng(4)

KÝ DUYỆT THAÙNG 11/2010


BGHGiáo án Tin học 6 Người soạn: Bùi Ngọc Oanh


+ NhÊn phÝm Delete


- Häc sinh thùc hµnh.- Giáo viên theo dõi bổ sung những thiếu sót của học sinh.


V. Nhận xét và đánh giá tiết thực hành


Giáo viên nhận xét đánh giá giờ thực hành (trật tự kỷ luật, kỹ năng thực hành, kết quả


đạt đợc..)Các nhóm thu phiếu thực hành, sắp xếp lại thiết bị nh vị trí ban đầu (nếu có thay đổi, di


chuyển). Nộp bài cho GVTắt máy đúng thao tác.Nhận xột - bổ sung

:


...
...
...
...
...
...
...
...
...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×