Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Bộ đề kiểm tra 1 tiết năm 2020 môn Hóa học 10 Trường THPT Trà Ôn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (823.14 KB, 4 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


TRƯỜNG THPT TRÀ ÔN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT


MƠN HĨA HỌC 10
NĂM HỌC 2019-2020
ĐỀ SỐ 1:


Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (15 phút – 4đ):


Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất rồi trả lời vào giấy làm bài theo mẫu: 1A, 2B, ….


Câu 1: Trong bảng hệ thống tuần hoàn các ngun tố hóa học, số chu kì nhỏ là:


A.3 B. 4 C. 5 D. 7


Câu 2: Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp e có mức năng lượng cao nhất dạng 3p4. Vị trí của Y trong


bảng tuần hồn là:


A. chu kì 3, nhóm IVA B. chu kì 3, nhóm VIA


C. chu kì 6, nhóm IIIA D. chu kì 6, nhóm IIIA


Câu 3: Hai ngun tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng số proton trong 2 hạt nhân
nguyên tử là 23. X và Y thuộc chu kỳ và các nhóm nào sau đây ?


A. Chu kỳ 3, nhóm IA, IIA B. Chu kỳ 2, nhóm IIIA, IVA


C. Chu kỳ 2, nhóm IIA, IIIA. D. Chu kỳ 3, nhóm IIA, IIIACâu 4: Điều khẳng định nào sau đây là sai ?


Trong một chu kỳ của bảng tuần hoàn, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân ngun tử thì:
A. tính phi kim của các nguyên tố tăng dần.


B. tính axit của các hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của các nguyên tố tăng dần
C. tính kim loại của các nguyên tố giảm dần.


D. độ âm điện của các nguyên tố giảm dần.


Câu 5: Cho các nguyên tố sau đây thuộc cùng chu kì 3: 11Na, 14Si, 13Al. Dãy các nguyên tố được xếp theo


chiều tăng dần tính kim loại là:


A. Al, Si, Na B. Na, Si, Al


C. Si, Al, Na D. Al, Na, Si


Câu 6: 1 nguyên tố R thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hồn. Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử
nguyên tố A là 28. Xác định số hiệu nguyên tử của R?


A. 8 B. 9 C. 17 D. 8 hoặc 9


Câu 7: Theo quy luật biến đổi tính chất các đơn chất trong bảng tuần hồn thì


A. Phi kim mạnh nhất là Oxi. B. Phi kim mạnh nhất là Flo.


C. Phi kim mạnh nhất là Clo. D. Kim loại mạnh nhất là Liti.Câu 8: 1 nguyên tử nguyên tố A có tổng số e trên các phân lớp p là 10. A là:


A. kim loại B. khí hiếm


C. phi kim D. không xác định được


Câu 9: Khi xếp các nguyên tố hoá học theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính chất nào sau đây


khơng biến đổi tuần hoàn ?


A. Độ âm điện. B. Số e ngồi cùng.


C. Bán kính ngun tử D. Số khối.(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


mang điện bằng số hạt mang điện âm. Công thức oxit cao nhất của B có dạng:


A. B2O B. BO C. B2O3 D. BO2


Câu 11: X nằm ở nhóm VA trong bảng tuần hồn các ngun tố hóa học. Cơng thức oxit cao nhất và hợp
chất khí với hiđro của X có dạng:


A. X2O5, XH3 B. X2O3, XH5


C. X2O5, XH5 D. X2O3, XH3


Câu 12: Hợp chất khí với hiđro của ngun tố R có dạng RH4. Trong oxit cao nhất của R, R chiếm46,67% khối lượng. R là nguyên tố nào dưới đây? (C = 12, Si = 28, Ge = 73 , Sn = 119 )


A.C B.Si C.Ge D.Sn


Phần 2: Tự luận (30 phút – 6đ)


Câu 1 (3đ): Cho 3 nguyên tử nguyên tố 11A, 13B, 19C


a. Xác định vị trí (số thứ tự chu kì, nhóm) của A, B, C trong bảng tuần hồn? Giải thích?
b. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại của A, B, C? Giải thích?


Câu 2 (3đ): Oxit cao nhất của 1 ngun tố R có cơng thức là R2O7. Hợp chất khí với hidro của R có chứa


97,26% R về khối lượng.


a. Xác định nguyên tử khối và gọi tên nguyên tố R?


b. Nguyên tố Y là 1 kim loại hóa trị III. Cho Y tác dụng hết với 1,344 lít khí R ở đktc thì thu 5,34(g)
muối. Xác định kim loại Y?


ĐỀ SỐ 2:


Câu 1. Cho lượng axit HCl dư tác dụng với 3,48g MnO2.Thể tích clo(đktc) thu được là:
A. 11,2 lit B. 12 lit C. 13 lit D. 0,896 lit


Câu 2. Trong phòng thí nghiệm , khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây ?


A. HCl B. KMnO4 C. KClO3 D. NaCl


Câu 3. Trong cơng nghiệp,khí clo được điều chế bằng cách điện phân dung dịch(có màng ngăn ) chất nào


sau đây?


A. KCl B.CaOCl2 C. NaClO D. NaCl


Câu 4. Trong nhóm halogen, khả năng oxi hóa của các chất ln:


A. Tăng dần từ flo đến iot B. Giảm dần từ flo đến iot


C. Tăng dần từ clo đến iot trừ flo D. Giảm dần từ clo đến iot trừ flo


Câu 5. Sục một lượng khí clo vừa đủ vào dd chứa hỗn hợp NaI và NaBr , chất được giải phóng là:


A. Cl2 và Br2 B. I2 C. Br2 D. I2 và Br2


Câu 6. Sắt tác dụng với chất nào sau đây cho muối sắt (III) clorua (FeCl3) ?


A. HCl B. NaCl C. Cl2 D. H2SO4 loãng


Câu 7. Để điều chế clo trong phịng thí nghiệm , cần dùng các hóa chất :


A. MnO2 , dd HCl loãng B. KMnO4 , dd HCl đậm đặc


C. KMnO4 , dd H2SO4 đậm đặc và tinh thể NaCl D. dd H2SO4 đậm đặc và tinh thể NaCl
Câu 8. Clo không phản ứng với chất nào sau đây ?


A. NaOH B. NaCl C. Ca(OH)2 D. NaBr


Câu 9. Chất nào sau đây không thể dùng để làm khơ khí hiđro clorua ?(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


Câu 10. Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây ?
A. HCl, HClO, H2O


B. NaCl, NaClO, H2O
C. NaCl, NaClO3, H2O
D. NaCl, NaClO4, H2O


Câu 11. Brom bị lẫn tạp chất là clo . Để thu được brom tinh khiết cần làm cách nào sau đây ?


A. Dẫn hỗn hợp đi qua dd H2SO4 loãng B. Dẫn hỗn hợp đi qua nước


C. Dẫn hỗn hợp đi qua dd NaI D. Dẫn hỗn hợp đi qua dd NaBr


Câu 12. Phản ứng nào sau đây không xảy ra


A. H2O + F2  B. NaCl + Br2 


C. NaI + Cl2  D. NaI + Br2 


Câu 13. Chất nào sau đây chỉ có tính oxi hóa khơng có tính khử ?


A. Clo B. Flo C. Iot D. Brom


Câu 14. Có 4 dd bị mất nhãn sau : KF, KBr, KCl, KI . Chất trong phương án nào sau đây để nhận biết ?


A. dd AgNO3 B. Hồ tinh bột C. Khí clo D. Nước brom


Câu 15. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen(F, Cl, Br, I)?A. Ở điều kiện thường là chất khí


B. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử


C. Có tính oxi hóa mạnh


D. Tác dụng mạnh với nước


Câu 16. Để nhận biết ion clorua, ta dùng hóa chất nào sau đây làm thuốc thử?
A. Dd HCl B. Dd AgNO3 C. Dd AgCl D. Dd NaOH
Câu 17. Đổ dd AgNO3 vào dd muối nào sau đây sẽ khơng có phản ứng?


A. NaF B. NaBr C. NaCl D. NaI


Câu 18. Trong pu sau: SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr. Brom đóng vai trị:


A. Chất khử B. Chất oxi hóa


C. Vừa khử, vừa oxi hóa D. Khơng khử, khơng oxi hóa


Câu 19. Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hidro clorua trong phịng thí nghiệm?


A. H2 + Cl2
o
t


2HCl B. Cl2 + H2O HCl + HClO


C. Cl2 + SO2 + 2H2O2HCl + H2SO4 D. NaCl(r) + H2SO4(đ)


o
t


NaHSO4 + HCl


Câu 20. Khi hịa tan clo vào nước thu được nước clo có màu vàng nhạt. Khi đó clo một phần tác dụng
với nước. Vậy nước clo có chứa những chất gì?(4)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I.Luyện Thi Online


-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng


xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các


trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG-Tốn Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS


THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành


cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả


các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi


miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia


-
-
-
-
-

×