Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

Bộ 4 đề thi HK1 môn Lịch Sử 11 năm 2019-2020 Trường THPT Vạn Xuân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (688.51 KB, 12 trang )

(1)

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
Trường THPT Vạn Xuân


( Đề thi gồm 02 trang )


KÌ THI HỌC KỲ I NĂM 2019 – 2020
MÔN LỊCH SỬ 11


Thời gian làm bài 45 phút
ĐỀ SỐ 1:


Phần 1: Trắc nghiệm


Câu 1. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX là


A. Khởi nghĩa Ong Kẹo B. Khởi nghĩa Commađam


C. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam D. Khởi nghĩa Chậu Pachay


Câu 2. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản là


A. Đấu tranh địi các quyền lợi về chính trị B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế
C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang D. Thực hiện chủ trương “vơ sản hóa”


Câu 3. Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế
giới thứ nhất?


A. Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến rõ rệt
B. Phong trào cơng nhân quốc tế phát triển mạnh
C. Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trịD. Xuất hiện khuynh hướng cách mạng mới – khuynh hướng cách mạng vô sản
Câu 4. Đặc biệt, phong trào Ngũ tứ đã lôi cuốn được giai cấp nào tham gia?


A. Công nhân B. Nông dân C. Địa chủ D. Trí thức, tiểu tư
sản


Câu 5. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là lực lượng nào?
A. Công hội B. Tổ chức cơng đồn C. Đảng Quốc đại D. Các tướng lĩnh
Câu 6. Để chống lại chiến dịch bất hợp tác của Đảng quốc đại, thực dân Anh đã thực hiện biện pháp nào
để chia rẽ hàng ngũ cách mạng?


A. Chia để trị B. Mua chuộc C. Khủng bố D. Nhượng bộ
Câu 7. Những chính sách cai trị và việc chính quyền thực dân Anh ăng cường bóc lột đối với nhân dân
Ấn Độ đã dẫn đến hậu quả gì?


A. Các hình thức đấu tranh phong phú B. Phong trào tiêu biểu dâng cao


C. Phong trào bất bạo động ngày càng lan rộng D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng căng thẳng
Câu 8. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?


A. Địi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, địi dung tiếng mẹ đẻ trong nhà trường
B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ


C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến
D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc


Câu 9. Từ sau phong trào Ngũ tứ, với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tổ chức chính trị nào đã ra đời
và lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc?A. Đảng Cộng sản B. Đảng Lập hiến C. Quốc dân Đảng D. TQ Đồng minh
hội(2)

A. Khởi đầu của chiến tranh nguyên tử B. Thế giới có nhiều thay đổi căn bản


C. Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy D. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị
tàn phế


Câu 11. Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?


A. Phe Trục B. Phe Đồng minh C. Phe Liên minh D. Phe Hiệp ước
Câu 12. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như
thế nào?


A. Dưới hình thức bất hợp tác B. Sơi nổi, quyết liệt


C. Bí mật D. Hợp pháp


Câu 13. Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, trong các năm 1936 – 1939, ở ba nước Đông Dương đã
thành lập


A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương B. Mặt trận Dân tộc Đông Dương


C. Mặt trận Giải phóng Đơng Dương D. Mặt trận Đồn kết Đơng Dương
Câu 14. Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?


A. Nhân dân lao động ở các nước phá xít B. Nhân dân và Hồng qn Liên Xơ
C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh D. Nhân dân các nước thuộc địa
Câu 15. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:1. Thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa ở Đông Dương;
2. Phong trào đấu tranh chống Pháp mạnh mẽ;


3. Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đã mở ra thời kì phát triển mới của phong trào


A. 1,2,3 B. 2,1,3 C. 3,2,1 D. 1,3,2


Câu 16. Trong q trình đẩy lùi qn phát xít Đức, Hồng qn Liên Xơ đã giải phóng được những nước
nào?


A. Đông Âu B. Tây Âu C. Nam Âu D. Bắc Âu


Câu 17. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển với quy
mô như thế nào?


A. Diễn ra ở ba nước Đông Dương


B. Diễn ra ở hầu khắp các nước Đông Nam Á
C. Diễn ra chỉ ở nơi nào có Đảng Cộng sản lãnh đạo
D. Diễn ra ở chỉ nơi có chính đảng của GCTS lãnh đạo
Câu 18. Cho các dữ kiện sau:


1. Mở đầu vai trò cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc;
2. Phong trào Ngũ tứ lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia;
3. Đánh dấu bước chuyển của cách mạng.


Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo đúng trật tự.


A. 2, 3, 1 B. 1, 2, 3 C. 3, 2, 1 D. 2, 1, 3Câu 19. Trong phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một cách
mạng độc lập?


A. Tư sản B. Nông dân C. Công nhân D. Tiểu tư sản
Câu 20. Bản chất sự liên kết các nước trong phe “Trục” là gì?(3)

C. Liên minh các nước phát xít D. Liên minh các nước thuộc địa
Câu 21. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào hánh 9-1939, với sự kiện khởi đầu là


A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức


C. Đức tấn công Anh, Pháp D. Đức tấn công Liên Xô


Câu 22. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?


A. Công nhân B. Nông dân C. Học sinh, sinh viên D. Binh lính
Câu 23. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước


A. Đức, Liên Xô, Anh B. Đức, Italia, Nhật Bản C. Italia, Hunggari, Áo D. Mĩ, Liên Xơ,
Anh


Câu 24. Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng qn Liên Xơ chuyển từ phịng thủ sang tấn công là
A. Trận Mátxcơva B. Trận Cuốcxcơ C. Trận Xtalingrát D. Trận công phá
Béclin


Phần 2: Tự luận


Câu 1: Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai? So với Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì
giống và khác nhau?Câu 2: Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?
Câu 3: Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự kiện này?
ĐỀ SỐ 2:


Phần 1: Trắc nghiệm (24 câu x 0.25 điểm = 6 điểm)
Câu 1. Phong trào Ngũ tứ đã giương cao khẩu hiệu:


A. “Trung Quốc bất khả xâm phạm”. B. “ Đả đảo đế quốc xâm lược”.
C. “Trung Quốc của người Trung Quốc”. D. “Trung Quốc độc lập muôn năm”.
Câu 2. Phong trào Ngũ tứ được coi là


A. Cách mạng dân chủ tư sản. B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng giải phóng dân tộc..
Câu 3. Sự ra đời của Đảng cộng sản ở các nước Đông Nam Á đã khẳng định điều gì?
A. Cách mạng ở Đơng Nam Á chấm dứt thời kì khủng hoảng về lãnh đạo.


B. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng chính trị quan trọng.
C. Hình thành cao trào cách mạng.


D. Chủ nghĩa Mác-Lê nin có điều kiện ảnh hưởng sâu rộng.


Câu 4. Phong trào Ngũ tứ đã mở đầu cao trào cách mạng chống lại thế lực nào ở Trung Quốc?
A. Đế quốc và tư sản mại bản. B. Đế quốc và phong kiến.


C. Đế quốc và bọn phản cách mạng. D. Tư sản và phong kiến.


Câu 5. Nguyên nhân nào thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh chống phát xít?
A. Do uy tín của Liên Xô đã tập hợp được các nước khác


B. Do hành động xâm lược, bành trướng của phe phát xít khiến thế giới lo ngại


C. Do Anh, Mĩ đều thua nhiều trận trên chiến trường


D. Do nhân dân các nước trên thế giới đoàn kết.


Câu 6. Tháng 7/1921, ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?(4)

C. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. D. Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào TQ.


Câu 7. Liên quân Mĩ – Anh và quân Đồng minh mử Mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng
A. Cuộc tấn cơng vịng cung Cuốcxcơ (Liên Xô)


B. Cuộc tấn công quân Nhật Bản ở Guađancanan trên Thái Bình Dương
C. Cuộc đổ bộ Ncách mạngăngđi (Pháp)


D. Cuộc đổ bộ đánh chiếm đảo Xixilia (Ialia)


Câu 8. Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc đề ra trong phong trào độc lập dân tộc ở Đơng Nam
Á là


A. Địi quyền lãnh đạo cách mạng. B. Đoàn kết các lược lượng để chống đế quốc.
C. Đấu tranh giành độc lập bằng hịa bình. D. Địi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính
trị.


Câu 9. Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Phát xít Đức tấn cơng Liên Xô


B. Liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen
C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát


D. Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu CảngCâu 10. Sau CTTG I, trước sự chèn ép của các nước đế quốc, giai cấp nào ở khu vực Đông Nam Á đã
hăng hái đứng ra lập đảng phái, tổ chức chính trị đấu tranh?


A. Tư sản dân tộc. B. Tư sản. C. Nông dân. D. Cơng nhân.


Câu 11. Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phịng thủ sang tấn cơng là
A. Trận Mátxcơva B. Trận Cuốcxcơ C. Trận Xtalingrát D. Trận công phá
Béclin


Câu 12. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào ở Đông Nam Á lớn mạnh cùng sự phát triển kinh
tế công thương nghiệp?


A. Giai cấp công nhân. B. Giai cấp nông dân.


C. Giai cấp TS dân tộc. D. Giai cấp TS mại bản.


Câu 13. Đảng Cộng sản nước nào được thành lập đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế
giới thứ nhất?


A. Đảng CS Việt Nam. B. Đảng CS Phi-lip-pin.
C. Đảng CS Mã Lai. D. Đảng CS In-đô-nê-xi-a.


Câu 14. Trong những năm 1930, các Đảng CS lần lượt ra đời ở những nước nào thuộc khu vực Đông
Nam Á?


A. Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-lip-pin. B. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Xiêm.


C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mã lai. D. Việt Nam, Mã Lai, Lào, In-đô-nê-xi-a.
Câu 15. Sau phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Trung Quốc?


A. Nông dân. B. Tiểu tư sản. C. Tư sản. D. Vô sản.
Câu 16. Ngày 4/5/1919, ở Trung Quốc diễn ra.


A. Phong trào Ngũ Tứ. B. Cuộc chiến tranh Bắc phạt.


C. Nội chiến Quốc-Cộng. D. Cuộc Vạn lí trường chinh.(5)

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
C. Tun ngơn Hịa bình D. Tuyện ngôn Liên hợp quốc


Câu 18. Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ những năm 1918-1929 đặt dưới sự lãnh đạo của


A. Đảng Quốc đại. B. Đảng Cộng sản. C. Đảng Quốc xã. D. Đảng tự do.


Câu 19. Trong quá trình đẩy lùi qn phát xít Đức, Hồng qn Liên Xơ đã giải phóng được những nước
nào?


A. Đơng Âu B. Tây Âu C. Nam Âu D. Bắc Âu


Câu 20. Lực lượng chính tham gia vào phong trào Ngũ tứ ngay từ ngày đầu bùng nổ là
A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản. B. Sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh.
C. Tư sản dân tộc và nông dân. D. Tất cả các tầng lớp nhân dân.


Câu 21. Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?


A. Phe Trục B. Phe Đồng minh C. Phe Liên minh D. Phe Hiệp ước
Câu 22. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào vô sản ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã
dẫn đến


A. Hình thành cao trào cách mạng. B. Chủ nghĩa Mác-Lê nin truyền bá sâu rộng.


C. Giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành. D. Đảng Cộng sản thành lập ở các nước


Câu 23. Cuộc khởi nghĩa nào của Lào trong những năm 1918 – 1939 lan rộng đến vùng Tây Bắc Việt
Nam?


A. Khởi nghĩa của Ong Kẹo. B. Khởi nghĩa của Com-ma-dam.


C. Khởi nghĩa của Chậu pa-chay. D. Phong trào chống thuế.


Câu 24. Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng khơng điều kiện ngày 9-5-1945 có ý nghĩa gì?
A. Liên Xơ đã giành thắng lợi hồn tồn B. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở châu Âu
C. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới D. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hồn toàn
Phần 2: Tự luận (4 điểm)


Câu 1: Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai? So với Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì
giống và khác nhau?


Câu 2: Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?
Câu 3: Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự kiện này?
ĐỀ SỐ 3:


Phần 1: Trắc nghiệm


Câu 1. Mục đích của phong trào Ngũ tứ là
A. lật đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh


B. Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc
C. Đánh đuổi các nước đế quốc


D. Cải cách đất nước Trung QuốcCâu 2. Đạo luật trung lập (8-1935) của Chính phủ Mĩ đã thể hiện chính sách
A. Khơng can thiệp vào tình hình các nước phát xít


B. Không can thiệp vào các sự kiện ở châu Âu


C. Không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ(6)

Câu 3. Đặc biệt, phong trào Ngũ tứ đã lôi cuốn được giai cấp nào tham gia?


A. Công nhân B. Nông dân C. Địa chủ D. Trí thức, tiểu tư
sản


Câu 4. Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng qn Liên Xơ chuyển từ phịng thủ sang tấn công là
A. Trận Mátxcơva B. Trận Cuốcxcơ C. Trận Xtalingrát D. Trận công phá
Béclin


Câu 5. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trước sự chèn ép của các nước đế quốc giai cấp nào hăng hái
đứng ra lập đảng phái, tổ chức chính trị để đấu tranh?


A. Tư sản dântộc. B. Tư sản. C. Nông dân. D. Công nhân.


Câu 6. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?


A. Công nhân B. Nông dân C. Học sinh, sinh viên D. Binh lính


Câu 7. Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?


A. Phe Trục B. Phe Đồng minh C. Phe Liên minh D. Phe Hiệp ướcCâu 8. Những chính sách cai trị và việc chính quyền thực dân Anh ăng cường bóc lột đối với nhân dân
Ấn Độ đã dẫn đến hậu quả gì?


A. Các hình thức đấu tranh phong phú B. Phong trào tiêu biểu dâng cao


C. Phong trào bất bạo động ngày càng lan rộng D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng căng thẳng


Câu 9. Để chống lại chiến dịch bất hợp tác của Đảng quốc đại, thực dân Anh đã thực hiện biện pháp nào
để chia rẽ hàng ngũ cách mạng?


A. Chia để trị B. Mua chuộc C. Khủng bố D. Nhượng bộ


Câu 10. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là lực lượng
nào?


A. Công hội B. Tổ chức cơng đồn C. Đảng Quốc đại D.Các tướng lĩnh
Câu 11. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nơi nào được coi là thuộc địa quan trọng và giàu có nhất trong
các thuộc địa của Pháp?


A. Đông Nam Á. B. Việt Nam C. Ba nước Đông Dương. D. Châu Mĩ la tinh.
Câu 12. Trong những năm 1929-1933 sự kiện nào là tiêu biểu cho phong trào chống Pháp ở Đông
Dương?


A. Cuộc khởi nghĩa của người Mèo B. Đảng cộng sản Đông Dương thành lập.


C. Phong trào cách mạng 1930-1931. D. Phong trào chống thuế ở
Công-pông-chơ-năng.


Câu 13. Sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng nào được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc?A. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản B. Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây
C. Tư tưởng phục thù của chủ nghĩa phát xít D. Chủ nghĩa Mác – Lênin


Câu 14. Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Phát xít Đức tấn công Liên Xô


B. Liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen
C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát


D. Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng(7)

C. Chủ nghĩa xã hội khoa học. D. Phong trào công nhân.


Câu 16. Tại sao Đức kí Hiệp ước Xơ – Đức khơng xâm phạm lẫn nhau với Liên Xô?
A. Đức nhận thức không đánh thắng nổi Liên Xô


B. Đức sợ bị liên quân Anh – Pháp tiến công sau lưng khi đang đánh Liên Xơ
C. Đề phịng chiến tranh bùng nổ phải chống lại cả ba cường quốc trên hai mặt trận
D. Liên Xô không phải là mục tiêu tiến công của Đức


Câu 17. Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á đã
xuất hiện và phát triển một xu hướng mới là


A. Xu hướng tư sản. B. Xu hướng bạo động. C. Xu hướng cải cách. D. Xu hướng vô
sản.


Câu 18. Hoạt động chủ yếu của các nước trong phe “Trục” là
A. Mở rộng các hoạt động kinh tế, thương mại


B. Đấu tranh cho phong trào hịa bình


C. Phát xít hóa tất cả các thuộc địa


D. Tăng cường hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.


Câu 19. Điểm mới của phong trào Ngũ tứ là


A. Thu hút đông đảo quần chúng tham gia B. Xác định đúng kẻ thù dân tộc: đế quốc và
phong kiến


C. Làm suy yếu chính quyền Mãn Thanh D. Do học sinh, sinh viên lãnh đạo
Câu 20. Đảng Cộng sản được thành lập sớm nhất ở Đông Nam Á là


A. Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a.
C. Đảng Cộng sản Phi-lip-pin. D. Đảng Cộng sản Miến Điện.


Câu 21. Điểm khác biệt về lực lượng lãnh đạo trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của ba
nước Đông Dương so với các nước Đông Nam Á từ thập niên 30 của thế kỉ XX trở đi là


A. Lãnh đạo của giai cấp tư sản dân tộc. B. Lãnh đạo của Mặt trận dân tộc thống nhất.
C. Sự lãnh đạo của các tổ chức chính trị, xã hội. D. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.


Câu 22. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào hánh 9-1939, với sự kiện khởi đầu là


A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức


C. Đức tấn công Anh, Pháp D. Đức tấn công Liên Xô


Câu 23. Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít vào
năm 1942 tại Oasinhtơn làA. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
C. Tuyên ngôn Hịa bình D. Tuyện ngơn Liên hợp quốc


Câu 24. Sự phân hóa xã hội của các nước Đơng Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất bị tác động bởi
yếu tố nào?


A. Sự thống trị của các nước đế quốc. B. Cuộc khai thác của các nước đế quốc.


C. Sự xâm nhập của nền kinh tế TBCN. D. Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ
nhất.


Phần 2: Tự luận(8)

Câu 2: Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?
Câu 3: Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự kiện này?
ĐỀ SỐ 4:


Phần 1: Trắc nghiệm (24 câu x 0.25 điểm = 6 điểm)
Câu 1. Phát xít Đức tấn cơng Liên Xơ


A. 9/5/1945 B. 1/9/1939 C. 22/6/1941 D. Tháng 2/1943
Câu 2. Phong trào Ngũ tứ được coi là


A. Cách mạng dân chủ tư sản. B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng giải phóng dân tộc.


Câu 3. Đảng Cộng sản nước nào được thành lập đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới
thứ nhất?


A. Đảng Cộng Sản Việt Nam. B. Đảng Cộng Sản Phi-lip-pin.


C. Đảng Cộng Sản Mã Lai. D. Đảng Cộng Sản In-đô-nê-xi-a.
Câu 4. Ngày 4/5/1919, ở Trung Quốc diễn ra.


A. Phong trào Ngũ Tứ. B. Cuộc chiến tranh Bắc phạt.
C. Nội chiến Quốc-Cộng. D. Cuộc Vạn lí trường chinh.


Câu 5. Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc đề ra trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam
Á là


A. Đòi quyền lãnh đạo cách mạng.
B. Đoàn kết các lược lượng để chống đế quốc.


C. Đấu tranh giành độc lập bằng con đường hịa bình.
D. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị.


Câu 6. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào thời điểm nào?


A. 9/5/1945 B. 1/9/1939 C. 22/6/1941 D. Tháng 2/1943
Câu 7. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nơi nào được coi là thuộc địa quan trọng và giàu có nhất trong
các thuộc địa của Pháp?


A. Đông Nam Á. B. Việt Nam C. Ba nước Đông Dương. D. Châu Mĩ la tinh.
Câu 8. Chiến thắng Xta-lin-grát tạo nên bước ngoặt của tiến trình chiến tranh thế giới, diễn ra vào thời
gian nào:


A. 9/5/1945 B. 1/9/1939 C. 22/6/1941 D. Tháng 2/1943
Câu 9. Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918-1929 đặt dưới sự lãnh đạo của


A. Đảng Quốc đại. B. Đảng Cộng sản. C. Đảng Quốc xã. D. Đảng tự do.Câu 10. Sự phân hóa xã hội của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất bị tác động bởi
yếu tố nào?


A. Sự thống trị của các nước đế quốc.
B. Cuộc khai thác của các nước đế quốc.


C. Sự xâm nhập của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
D. Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
Câu 11. Phong trào Ngũ tứ đã giương cao khẩu hiệu:(9)

C. “Trung Quốc của người Trung Quốc”. D. “Trung Quốc độc lập mn năm”.
Câu 12. Phát xít Đức kí văn bản đầu hàng Đồng Minh khơng điều kiện vào thời điểm nào:


A. 9/5/1945 B. 1/9/1939 C. 22/6/1941 D. Tháng 2/1943
Câu 13. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trước sự chèn ép của các nước đế quốc giai cấp nào hăng hái
đứng ra lập đảng phái, tổ chức chính trị để đấu tranh?


A. Tư sản dân tộc. B. Tư sản. C. Nông dân. D. Công nhân.
Câu 14. Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?


A. Nhân dân lao động ở các nước phát xít B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô
C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh D. Nhân dân các nước thuộc địa


Câu 15. Trong những năm 1929-1933 sự kiện nào là tiêu biểu cho phong trào chống Pháp ở Đông
Dương?


A. Cuộc khởi nghĩa của người Mèo ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam.
B. Đảng cộng sản Đông Dương thành lập.


C. Phong trào cách mạng 1930-1931.D. Phong trào chống thuế ở Công-pông-chơ-năng.


Câu 16. Phong trào Ngũ tứ đã mở đầu cao trào cách mạng chống lại thế lực nào ở Trung Quốc?
A. Đế quốc và tư sản mại bản. B. Đế quốc và phong kiến.


C. Đế quốc và bọn phản cách mạng. D. Tư sản và phong kiến.
Câu 17. Lực lượng chính tham gia vào phong trào Ngũ tứ ngay từ ngày đầu bùng nổ là
A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản. B. Sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh.
C. Tư sản dân tộc và nông dân. D. Tất cả các tầng lớp nhân dân.


Câu 18. Trong những năm 1930, các Đảng CS lần lượt ra đời ở những nước nào thuộc khu vực Đông
Nam Á?


A. Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-lip-pin. B. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Xiêm.


C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mã lai. D. Việt Nam, Mã Lai, Lào, In-đô-nê-xi-a
Câu 19. Sau phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Trung Quốc?
A. Nông dân. B. Tiểu tư sản. C. Tư sản. D. Vô sản.
Câu 20. Nội dung nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai?


A. Khởi đầu của chiến tranh nguyên tử
B. Thế giới có nhiều thay đổi căn bản


C. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế
D. Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy


Câu 21. Tháng 7/1921, ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?


A. Cuộc chiến tranh Bắc phạt bùng nổ. B. Cuộc nội chiến Quốc-Cộng nổ ra.C. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. D. Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào TQ.
Câu 22. Sau CTTG I, trước sự chèn ép của các nước đế quốc, giai cấp nào ở khu vực Đông Nam Á đã
hăng hái đứng ra lập đảng phái, tổ chức chính trị đấu tranh?


A. Tư sản dân tộc. B. Tư sản. C. Nông dân. D. Công nhân.
Câu 23. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với


A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân(10)

C. Sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản


D. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản


Câu 24. Việc Nhật Bản đầu hàng khơng điều kiện có ý nghĩa như thế nào?
A. Quân Nhật chính thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận


B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận
C. Các nước thuộc địa của Nhật được giải phóng
D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ


Phần 2: Tự luận


Câu 1: Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai? So với Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì
giống và khác nhau?


Câu 2: Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?
Câu 3: Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự kiện này?


Mã đềCâu 01 02 03 04


1 C C B C


2 C B C B


3 B B A D


4 A B D A


5 C D A D


6 B C C B


7 D C B C


8 A D D D


9 A B B A


10 A A C B


11 B D C C


12 B C C A


13 A D D A


14 C A D C15 D D A C


16 A A C B


17 B D D B


18 D A D A


19 C A B D


20 C B B A


21 A B D C


22 C D A A


23 B C D D(11)

Phần 2: Tự luận (4 điểm)


Câu Nội Dung Điểm


1


Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai? So với Chiến tranh thế giới


thứ nhất có gì giống và khác nhau? 1,5


- Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai :+ Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất lại
tiếp tục nảy sinh.


0,25
+ Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã dẫn đến sự ra đời và lên cầm quyền của


chủ nghĩa phát xít ở Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản nhằm gây chiến tranh chia lại thế giới. 0,25
+ Chính sách thoả hiệp “dung dưỡng” của các nước phương Tây đã tạo điều kiện cho


bọn phát xít phát động chiến tranh. 0,25


+ Các nước đế quốc hình thành hai khối đối lập nhau. 0,25
- Điểm giống nhau: Cả hai cuộc chiến tranh đều nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các


nước đế quốc về vấn đề thuộc địa và thị trường 0,25
- Điểm khác nhau: Chiến tranh thế giới thứ hai không chỉ nhằm giải quyết mâu thuẫn


giữa các nước đế quốc về thuộc địa và thị trường mà còn giải quyết mâu thuẫn với
Liên Xô - nhà nước chủ nghĩa xã hội đầu tiên của thế giới


0,25


2


Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ


nhất ? 1


- Phát triển ở hầu khắp các nước Đông Nam Á. 0,25- Có những bước tiến bộ vơ cũng rõ rệt với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc. 0,25
- Mục tiêu giành độc lập được đề xuất rõ ràng. 0,25
- Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng xã hội sâu rộng. 0,25


3


Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự


kiện này? 1,5


- Đảng Cộng Sản Trung Quốc thành lập:


+ Từ sau phong trào Ngũ tứ, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Trung Quốc
phát triển nhanh chóng và sâu rộng.


0,25
+ Tầng lớp trí thức tiến bộ, chủ nghĩa Mác - Lê-nin được truyền bá tích cực, phổ biến


vào Trung Quốc, tạo điều kiện cho sự thành lập Đảng Cộng sản. 0,25
+ Năm 1920, một số nhóm cộng sản ra đời với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản. 0,25
+ Tháng 7 - 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập. 0,25
- Ý nghĩa


+ Đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc. 0,25
+ Từ đây, giai cấp vô sản Trung Quốc đã có chính đảng của mình để từng bước nắm(12)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên


danh tiếng.


I. Luyện Thi Online


-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chuyên dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×