Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

BAI KIEM TRA HOA 9 LAN 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (73.35 KB, 3 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS BÌNH AN KIỂM TRA 45 PHÚT
LỚP:…….. MƠN : HĨA 9


HỌ TÊN:……….. ĐỀ CHẴN


ĐIỂM LỜI PHÊ
I TRẮC NGHIỆM: (5đ)


Câu 1: Hãy khoanh tròn vào những chữ cái a,b,c…đứng trước câu trả lời đúng
trong các trường hợp sau:


Câu 1.1:dd bazo nào sau đây không bị nhiệt phân hủy?


a. NaOH b.Al(OH)3 c. Fe(OH)3 d. Cu(OH)2
Câu 1.2:dd NaOH không tác dụng với oxit nào sau đây?


a. CO2 b. SO2 c. K2O d. P2O5
Câu 1.3:dd NaOH làm q tím chuyển sang màu gì?
a.đỏ b. tím c.vàng d xanh


Câu 1.4:dd Ca(OH)2 tác dụng với chất nào sau đây?
a. NaOH b.CaO c. CO2 d. K2O
Câu 1.5:dd muối nào sau đây tác dụng được với ddHCl?


a.dd NaCl b.dd Na2O c.dd NaNO3 d.dd Na2SO4
Câu 1.6:dãy phân bón nào sau đây thuộc loại phân bón đơn?


a.KCl , K2SO4 , NH4Cl


b.KNO3 , KCl , NH4NO3 ,
c.NH4Cl , NPK , Ca3(PO4)2
d.(NH4)2SO4 , KNO3 , KCl


Câu 2:hãy điền cơng thức hóa học thích hợp vào những chỗ trống để tạo thành
các phương trình hóa học


a. Al(OH)3 ----> ………+ H2O


b ………. + HCl ----> H2CO3 + KCl
c. FeCl3 + NaOH ----> Fe(OH)3 +……….


d. BaCl2 + ………. ----> BaSO4 + NaCl


II TỰ LUẬN: (5đ)


Câu 1: Có 4 lọ mất nhãn đựng các dd sau:HCl , AgNO3 , KOH , CaCl2 .bằng
phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất trên.


Câu 2: Trung hòa 20 ml dd H2SO4 1M bằng dd NaOH 20%
a.viết phương trình hóa học


b.tính khối lượng dd NaOH cần dùng(2)

TRƯỜNG THCS BÌNH AN KIỂM TRA 45 PHÚT
LỚP:…….. MƠN : HĨA 9


HỌ TÊN:……….. ĐỀ LẺ


ĐIỂM LỜI PHÊ

I TRẮC NGHIỆM: (5đ)


Câu 1:hãy khoanh tròn vào những chữ cái a,b,c..đứng trước câu trả lời đúng
trong các trường hợp sau


Câu 1.1:bazo nào bị nhiệt phân hủy?


a.NaOH b.Al(OH)2 c.Ca(OH)2 d.KOH
Câu 1.2:dd NaOH tác dụng với oxit nào sau đây?


a.SO3 b.CaO c.K2O d.Na2O
Câu 1.3:để sản xuất NaOH ta dùng dd nào sau đây?


a.dd CaCl2 b.dd KCl c.dd BaCl2 d.dd NaCl
Câu 1.4:dd Ca(OH)2 không tác dụng với chất nào sau đây?
a.NaOH b.CO2 c.H2SO4 d.HCl


Câu 1.5:dd muối nào sau đây tác dụng dược với dd H2SO4?
a.dd KCl b.dd FeCl3 c.dd BaCl2 d.dd NaCl
Câu 1.6:dãy phân bón nào sau đây thuộc loại phân bón kép?
a.KCl , KNO3 , NH4NO3


b.KNO3 , (NH4)2HPO4 , NPK
c.NH4Cl , NPK , Ca3(PO4)2
d.K2SO4 , (NH4)2HPO4 , NPK


Câu 2:hãy điền công thức hóa học thích hợp vào những chỗ trống dưới đây để


tạo thành các pthh


a. Fe(OH)3----> Fe2O3 + ………


b. Na2CO3 + ………..----> H2CO3 + NaCl
c. MgCl2 + NaOH ---->…………+ NaCl
d. ……… + CaCl2 ----> CaCO3 + NaCl


II TỰ LUẬN: (5đ)


Câu 1:có 4 lọ mất nhãn đựng các dd sau:HCl , AgNO3 , KOH , CaCl2 .bằng
phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất trên.


Câu 2:trung hòa 20 ml dd H2SO4 1M bằng dd NaOH 20%
a.viết phương trình hóa học


b.tính khối lượng dd NaOH cần dùng(3)

MA TRẬN HÓA 9


I TRẮC


NGHIỆM (5 đ)


(mỗi ý đúng 0,5 đ)
A .đề lẻ


Câu 1: 1:b 2:a 3:d 4:a 5:c 6:b
Câu 2: a: H2O b: HCl c: Mg(OH)2 d: Na2CO3B .đề chẵn


Câu 1: 1:a 2:c 3:d 4:c 5:b 6:a


Câu 2: a: Al2O3 b. K2CO3 c. NaCl d. Na2SO4


II TỰ LUẬN (5 đ)
Câu 1: trích mẫu


Dùng q tím cho vào 4 lọ


1 lọ làm q tím  xanh:KOH


1 lọ làm q tím  đỏ:HCl


Dùng dd NaCl cho vào 2 lọ còn lại


Lọ xuất hiện kết tủa trắng là AgNO3


AgNO3 + NaCl --> AgCl + NaNO3


Lọ cịn lạikhơng có hiện tượng:CaCl2


Câu 2 (3 đ)


n(H2SO4) = 1.0,02 =0,02 mol


H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O


1mol 2mol


0,02mol 0,04mol
m (NaOH) =n.M


=0,04 . 40 = 1,6 g
m dd NaOH cần dùng


C% = (m ct .100) :mdd


= (1,6 .100) : 20 =8g


DUYỆT CỦA TT
NỘI DUNG


MỨC ĐỘ KIẾN THỨC KĨ NĂNG


TỔNG


BIẾT HIỂU VẬN


DỤNG


TN TL TN TL TN TL


Tchh của bazo 1c(0,5
đ)1c(3
đ)


2c(3,5
đ)
Một số bazo q


trọng


3c(1,5
đ)


3c(1,5
đ)


Tchh của muối 1c(0,5


đ)


1c(0,5
đ)


Phân bón hh 1c(0,5


đ)


1c(0,5
đ)


Luyện tập 1c(2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×