Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

HSG Ly 9 nam 20072008 Khanh Hoa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (65.86 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO KHÁNH HOÀ KỲ THI CHỌN HOC SINH GIỎI CẤP TỈNH


Năm học: 2007-2008


Môn thi : VẬT LÝ lớp 9 (Bảng A)


Thời gian : 150 phút ( không kể giao đề)


Bài 1: Cho hai bình A và B cùng chứa một lượng nước M. Nhiệt độ của nước trong bình A là
200C, trong bình B là 80oC. Múc một ca nước từ bình B đổ sang bình A thì sau khi cân bằng
nhiệt, nhiệt độ của nước trong bình A là 240C. Hỏi, sau đó múc một ca nước trong bình A đổ
sang bình B thì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong bình B là bao nhiêu?


Cho biết các ca nước chứa cùng một khối lượng nước. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của ca, của
bình và mọi mất mát nhiệt ra mơi trường.


Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ 1, điện trở ampe kế và


dây nối không đáng kể. Biết số chỉ của ampe kế lúc K đóng


bằng 1,8 lần lúc K mở. Cho U=6V(ln khơng đổi),
R=R1=2, R2=R3=6, Tính:


a) Giá trị của điện trở R4?


b) Cường độ dòng điện I’K đi qua khóa K khi K đóng
Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ 2, trong đó: U=54V,


R1=R3=90, R2=180. Khi khố K đóng và mở, bóng đèncó độ sáng như nhau.


Biết rằng điện trở của bóng đèn khơng phụ thuộc vào


hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn, điện trở dây nối


không đáng kể.


Xác định điện trở của bóng đèn, hiệu điện thế ở hai đầu
bóng đèn và cường độ dịng điện chạy qua bóng đèn.


Bài 4: Một quang hệ gồm một thấu kính hội tụ và một thấu kính phân kỳ đặt cùng trục chính
và cách nhau O1O2=b=4cm. Quang hệ này tạo ảnh của một vật AB đặt cách thấu kính hội tụ
một khoảng a=6cm cho ảnh thật cuối cùng A2B2 nằm cách thấu kính phân kỳ một khoảng
c=4cm (Hình 3). Cho biết A B =k=42 2


AB


Bằng phép vẽ, hãy xác định tiêu điểm chính của cả hai thấu kính và tìm tiêu cự của hai thấu
kính.


Hết
----ĐỀ CHÍNH THỨC


(Hình 1)


3


R U
+ 


_


4


R
R


K


 
 A


1


R R2


(Hình 2)
U


+
_

Đ


1


R R2


3


R
C


A
B1


O O2


A


B 2B


2


A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×