Tải bản đầy đủ (.ppt) (7 trang)

ca dao than than lop 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (643.27 KB, 7 trang )

(1)

CA DAOTHAN THÂNYÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA
(2)

CA DAO THAN THÂN


YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA


1.Khái niệm :


- Là lời thơ trữ tình dân gian thường
kết hợp với âm nhạc khi diễn xướng;
được sáng tác để diễn đạt thế giới


nội tâm của con người.


2.Phân loại ca dao :


- Ca dao trữ tình.(3)

3.Hình thức nghệ thuật :


- Thể thơ : phần lớn là lục bát, lục bát
biến thể.


- Ngơn ngữ : ngắn gọn, giàu hình
ảnh mang ý nghĩa biểu tượng.


- Biện pháp nghệ thuật : so sánh, ẩn


dụ, lặp cấu trúc, lặp từ.


I.TIỂU DẪN


CA DAO THAN THÂN(4)

1.Ca dao than thân : bài 1, 2.


a.Bài 1


Thân em như tấm lụa đào


Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.


CA DAO THAN THÂN


YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA(5)

1.Ca dao than thân : bài 1, 2.


a.Bài 1


Nhân vật trữ tình : người phụ nữ.
Xưng hô : “Thân em” -> dịu dàng.
So sánh : thân em tấm lụa


đào


CA DAO THAN THÂNYÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA(6)

1.Ca dao than thân : bài 1, 2.


a.Bài 1 đẹp


-Tấm lụa đào q


có giá trị


=> Hình ảnh ẩn dụ -> ý thức được
sắc đẹp thanh xuân, giá trị.


-Phất phơ giữa chợ -> như món
hàng. câu hỏi tu từ
-Biết vào tay ai -> lời than vì


CA DAO THAN THÂN


YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA(7)

1.Ca dao than thân : bài 1, 2.


a.Bài 1


=> Là lời than chung cho mọi người
phụ nữ trong xã hội phong kiến ->
gián tiếp tố cáo xh phong kiến.


CA DAO THAN THÂNYÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×