Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Bộ đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2020 Trường THPT Lê Trung Đình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (995.33 KB, 4 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI


TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2019-2020


MƠN HĨA HỌC 10


(Thời gian làm bài 45 phút, không kể phát đề)


ĐỀ SỐ 1:


I. Trắc nghiệm (3 điểm):


Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với HCl loãng và tác dụng với clo cho cùng loại muối?


A. Cu B. Fe C. Ag D. Zn


Câu 2: Cho 0,448 lít khí SO2 ( ở đktc ) hấp thụ hết vào 250 ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được muối có khối lượng là


A. 2,82 gam B. 2,64 gam C. 2,52 gam D. 2,32 gam


Câu 3: Phản ứng hóa học nào sau đây sai?


A. CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O B. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 +2 H2OC. 2Ag + 2HCl → 2AgCl + H2 D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2


Câu 4: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung của nhóm halogen:


A. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử B. Ở điều kiện thường là chất khí.
C. Có tính oxi hóa mạnh D. Tác dụng được với nước.


Câu 5: Cho 46,1 gam hỗn hợp Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 1,7 lít dung dịch H2SO4 0,5M thu
được hỗn hợp muối sunfat có khối lượng lượng là


A. 111,1 gam B. 113,1 gam C. 112,1 gam D. 114,1 gam


Câu 6: Cho phản ứng : Al + H2SO4 đặc t0 Al2(SO4)3 + H2S + H2O. Tổng hệ số tối giản ( nguyên
) trong phản ứng là


A. 42 B. 50 C. 55 D. 52


Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng ?


A. Dung dịch HF hồ tan được SiO2.


B. Muối AgI khơng tan trong nước, muối AgF tan trong nước.


C. Flo có tính oxi hố mạnh hơn clo.


D. Trong các hợp chất, ngồi số oxi hố -1, flo và clo cịn có số oxi hố +1, +3, +5, +7.
Câu 8: Các kim loại thụ động với H2SO4 đặc nguội là:


A. Cu, Al B. Cu, Fe C. Al, Fe D. Cu, ZnCâu 9: Trong phòng thí nghiệm, khí hidrosunfua đựơc điều chế bằng phản ứng nào sau đây?


A. FeS + HNO3 loãng. B. FeS + HNO3 đặc. C. FeS + HCl. D. FeS + H2SO4 đặc.
Câu 10: Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngồi cùng là:


A. ns2np4 B. ns2np6 C. ns2np5 D. ns2np3
Câu 11: Để làm khơ khí SO2 có lẫn hơi nước,người ta dùng:


A. H2SO4 đặc B. CuO C. CaO D. dung dịch NaOH


Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng ?(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


B. Muối AgI không tan trong nước, muối AgF tan trong nước.


C. Flo có tính oxi hố mạnh hơn clo.


D. Trong các hợp chất, ngồi số oxi hố -1, flo và clo cịn có số oxi hố +1, +3, +5, +7.
Câu 13: Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?


A. HCl, HClO, H2O B. NaCl NaClO4, H2O C. NaCl, NaClO, H2O D. NaCl. NaClO3, H2O
Câu 14: Người ta thường sử dụng chất nào dưới đây để thu gom thuỷ ngân rơi vãi?


A. Khí ozon. B. Bột lưu huỳnh. C. Khí oxi. D. Bột sắt.
Câu 15: Cặp chất nào sau đây không tác dụng với Oxi ở điều kiện thường?


A. P, S B. Fe, Cu C. C, H2 D. Ag, PtII. Tự luận (7điểm) :


Câu 1: Hồn thành sơ đồ biến hóa sau, ghi rõ điều kiện nếu có:
Cl2 HClNaClAgCl Cl2 Br2


Câu 2:Hòa tan 8g hỗn hợp Mg và Fe trong 200g dung dịch H2SO4 loãng (vừa đủ) thu được 4,48 lít khí
và dung dịch Y


a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp
b. Tính C% của dung dịch Y


Câu 3(2đ) Cho cân bằng sau: 2 SO2 +O2  2 SO3 ∆H<0
Cân bằng chuyển dịch theo chiều nào khi:


a. tăng nồng độ SO2
b. Giảm áp suất
c. Giảm nhiệt độ
d. Thêm xúc tác


ĐỀ SỐ 2:


I. Trắc nghiệm (3 điểm):


Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với HCl loãng và tác dụng với clo cho cùng loại muối?


A. Cu B. Fe C. Ag D. Zn


Câu 2: Cho 0,448 lít khí SO2 ( ở đktc ) hấp thụ hết vào 250 ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được muối có khối lượng làA. 2,82 gam B. 2,64 gam C. 2,52 gam D. 2,32 gam


Câu 3: Phản ứng hóa học nào sau đây sai?


A. CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O B. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 +2 H2O


C. 2Ag + 2HCl → 2AgCl + H2 D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2


Câu 4: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung của nhóm halogen:


A. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử B. Ở điều kiện thường là chất khí.
C. Có tính oxi hóa mạnh D. Tác dụng được với nước.


Câu 5: Cho 46,1 gam hỗn hợp Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 1,7 lít dung dịch H2SO4 0,5M thu
được hỗn hợp muối sunfat có khối lượng lượng là


A. 111,1 gam B. 113,1 gam C. 112,1 gam D. 114,1 gam(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


) trong phản ứng là


A. 42 B. 50 C. 55 D. 52


Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng ?


A. Dung dịch HF hồ tan được SiO2.


B. Muối AgI khơng tan trong nước, muối AgF tan trong nước.C. Flo có tính oxi hố mạnh hơn clo.


D. Trong các hợp chất, ngồi số oxi hố -1, flo và clo cịn có số oxi hố +1, +3, +5, +7.
Câu 8: Các kim loại thụ động với H2SO4 đặc nguội là:


A. Cu, Al B. Cu, Fe C. Al, Fe D. Cu, Zn


Câu 9: Trong phịng thí nghiệm, khí hidrosunfua đựơc điều chế bằng phản ứng nào sau đây?


A. FeS + HNO3 loãng. B. FeS + HNO3 đặc. C. FeS + HCl. D. FeS + H2SO4 đặc.
Câu 10: Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngồi cùng là:


A. ns2np4 B. ns2np6 C. ns2np5 D. ns2np3
Câu 11: Để làm khơ khí SO2 có lẫn hơi nước,người ta dùng:


A. H2SO4 đặc B. CuO C. CaO D. dung dịch NaOH


Câu 12: Phát biểu nào sau đây khơng đúng ?


A. Dung dịch HF hồ tan được SiO2.


B. Muối AgI không tan trong nước, muối AgF tan trong nước.


C. Flo có tính oxi hố mạnh hơn clo.


D. Trong các hợp chất, ngoài số oxi hố -1, flo và clo cịn có số oxi hoá +1, +3, +5, +7.
Câu 13: Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?


A. HCl, HClO, H2O B. NaCl NaClO4, H2O C. NaCl, NaClO, H2O D. NaCl. NaClO3, H2O


Câu 14: Người ta thường sử dụng chất nào dưới đây để thu gom thuỷ ngân rơi vãi?


A. Khí ozon. B. Bột lưu huỳnh. C. Khí oxi. D. Bột sắt.
Câu 15: Cặp chất nào sau đây không tác dụng với Oxi ở điều kiện thường?


A. P, S B. Fe, Cu C. C, H2 D. Ag, Pt


II. Tự luận (7điểm) :


Câu 1: Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau, ghi rõ điều kiện nếu có:
Cl2 HClNaClAgCl Cl2 Br2


Câu 2:Hịa tan 8g hỗn hợp Mg và Fe trong 200g dung dịch H2SO4 loãng (vừa đủ) thu được 4,48 lít khí
và dung dịch Y


c. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp
d. Tính C% của dung dịch Y


Câu 3(2đ) Cho cân bằng sau: 2 SO2 +O2  2 SO3 ∆H<0
Cân bằng chuyển dịch theo chiều nào khi:(4)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I.Luyện Thi Online-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG


-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×