Tải bản đầy đủ (.ppt) (7 trang)

Noi khong voi cac chat gay nghien

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.17 MB, 7 trang )

(1)


(2)

(3)

Thø năm, ngày 23 tháng 9 năm 2010


Thùc hµnh (tiÕt 2)Nói: “Khơng!” đối với các chất gây nghiện.
Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến


1. Ng ời nghiện thuốc lá sẽ mắc những bệnh nào?


A. ung th
B. Cận thị


C. tai, mi,hng.


Khoa học

:


2.Hút thuốc lá có hại nh thế nào?


A.Mắc bệnh ung th .


B.Ảnh h ởng đến những ng ời xung quanh.
C. Tn tin .


D. Tất cả ph ơng án trên.


3.Gõy rối trật tự xã hội, ảnh h ởng đến những ng ời xung quanh,bản thân mắc
một số bệnh về cơ quan tiêu hoá, cơ quan bài tiết, cơ quan thần kinh là
tác hại của chất gây nghiện nào?


A. N ớc ngọt
B. R ợu bia
C. Xăng dầu4.Tìm một từ gồm 5 chữ cái chỉ một chất gây nghiện là hiểm hoạ
của loài ng ời?


Ma tuý5.Nghiện Ma tuý là con đ ờng ngắn nhất dẫn tới


căn bệnh nào?
(4)

Tế bào ung thư gan


Ung th thùc qu¶n(5)

Tình huống 1


Thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2010Khoa häc: Thùc hµnh (tiÕt 2)


Nói : “Khơng!”với các chất gây nghiện
Hoạt động 2: Xử lý tình huống(6)

Tình huống 1


Thứ năm , ngày 23 tháng 9 năm 2010Khoa häc: Thùc hµnh (tiÕt 2)


Nói : “Khơng!”với các chất gây nghiện
Hoạt động 2: Xử lý tình huống
(7)×