Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế tại Sở Tài chính Hải Dương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (425.27 KB, 14 trang )

(1)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


---o0o---


PHAN NHẬT CƢỜNGĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ


CÔNG CHỨC GẮN VỚI YÊU CẦU HỘI NHẬPQUỐC TẾ TẠI SỞ TÀI CHÍNH


TỈNH HẢI DƢƠNGLUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH


NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS HOÀNG VĂN HẢI(2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


---o0o---


PHAN NHẬT CƢỜNG


ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ


CÔNG CHỨC GẮN VỚI YÊU CẦU HỘI NHẬPQUỐC TẾ TẠI SỞ TÀI CHÍNH


TỈNH HẢI DƢƠNG
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Mã số: 60 34 05


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH


NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS HOÀNG VĂN HẢI
XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ(3)

MỤC LỤC


BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT ... i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ... ii
MỞ ĐẦU ... 3
CHƢƠNG 1 ... Error! Bookmark not defined.
NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN
BỘ, CÔNG CHỨC THEO TIẾP CẬN QUẢN TRỊ KINH DOANH ... Error!
Bookmark not defined.


1.1. Khái niệm công vụ ... Error! Bookmark not defined.
1.2. Quan điểm chung về cán bộ công chức ... Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Khái niệm cán bộ công chức ... Error! Bookmark not defined.
1.3. Lý luận chung về Đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ công chức hiện nay .. Error!
Bookmark not defined.


1.3.1. Khái niệm đào tạo, bồi dƣỡng ... Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Tầm quan trọng của đào tạo và bồi dƣỡng cán bộ, công chức ... Error!
Bookmark not defined.


1.3.3. Mục tiêu đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ công chức hiện nay ... Error!


Bookmark not defined.(4)

1.4.2. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảng dạy và quản lý quá trình
đào tạo, bồi dƣỡng ... Error! Bookmark not defined.
1.4.3. Nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp, hình thức đào tạo, bồi dƣỡng
... Error! Bookmark not defined.
1.4.4. Điều kiện cơ sở vật chất, phƣơng tiện dạy học và đầu tƣ cho đào tạo,
bồi dƣỡng... Error! Bookmark not defined.
1.5. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về
đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ... Error! Bookmark not defined.
1.6. Kinh nghiệm đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ công chức một số Quốc gia.
... Error! Bookmark not defined.
1.7. Bài học cho Việt Nam ... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2 ... Error! Bookmark not defined.
THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC .. Error!
Bookmark not defined.


CƠ QUAN SỞ TÀI CHÍNH HẢI DƢƠNG ... Error! Bookmark not defined.
2.1. Giới thiệu về Sở Tài chính tỉnh Hải Dƣơng ... Error! Bookmark not
defined.(5)

2.3. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức của cơ quan
Sở Tài chính Hải Dƣơng ... Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Lý luận chính trị: ... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ: ... Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Các kiến thức QLNN phù hợp với ngạch bậc: chuyên viên, chuyên viên
chính và chuyên viên cao cấp... Error! Bookmark not defined.
2.3.4. Cử cán bộ đi học tập ở nƣớc ngoài: ... Error! Bookmark not defined.
2.4. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ tại cơ quan Sở
Tài chính Hải Dƣơng hiện nay ... Error! Bookmark not defined.


2.4.1. Phƣơng pháp nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined.
2.4.2. Đánh giá thực trạng công tác ĐTBD CBCC Sở Tài chính Hải Dƣơng
... Error! Bookmark not defined.
2.4.3. Tồn tại, hạn chế trong công tác ĐTBD CBCC cơ quan Sở Tài chính Hải
Dƣơng ... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3 ... Error! Bookmark not defined.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN
BỘ, CƠNG CHỨC CƠ QUAN SỞ TÀI CHÍNH HẢI DƢƠNG GẮN VỚI
YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ ... Error! Bookmark not defined.
3.1. Thách thức đối với cán bộ công chức trong tiến trình hội nhập quốc tế
hiện nay ... Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Nhận diện thách thức ... Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ công chức trong thời kỳ hội nhập ... Error!
Bookmark not defined.(6)

3.2.1. Tiêu chuẩn xây dựng đội ngũ cán bộ cơng chức cơ quan Sở Tài chính
Hải Dƣơng đặt ra nhƣ sau: ... Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Mục tiêu chung trong công tác đào tạo cán bộ, cơng chức của Sở Tài
chính Hải Dƣơng đến 2020. ... Error! Bookmark not defined.
3.2.3. Phƣơng hƣớng, đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức công chức đến
năm 2020 ... Error! Bookmark not defined.
3.2.4. Định hƣớng, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức công chức
đến năm 2020 ... Error! Bookmark not defined.
3.3. Một số giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, cơng chức cơ quan
Sở Tài chính Hải Dƣơng ... Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Nâng cao nhận thức trong đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức . Error!
Bookmark not defined.


3.3.2. Hồn thiện quy định pháp lý cho cơng tác đào tạo bồi dƣỡng cán bộ,
công chức cơ quan Sở Tài chính Hải Dƣơng .. Error! Bookmark not defined.


3.3.3. Đổi mới nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp đào tạo, bồi dƣỡng phù
hợp đối tƣợng ngƣời học ... Error! Bookmark not defined.
3.3.4. Đổi mới đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho công tác đào tạo, bồi
dƣỡng cán bộ, công chức ... Error! Bookmark not defined.
3.3.5. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý và tăng cƣờng cơ sở vật chất phục vụ
cho việc dạy và học ở các cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng ... Error! Bookmark not
defined.


3.3.6. Đổi mới cơ chế tài chính, huy động các nguồn lực tài chính cho cơng
tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức ... Error! Bookmark not defined.
3.3.7. Tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dƣỡng .... Error!
Bookmark not defined.(7)

(8)

i


BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT


STT Ký hiệu Nguyên nghĩa


1 BMNN Bộ máy nhà nƣớc


2 CBCC Cán bộ, công chức


3 CNH- HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa


4 ĐTBD Đào tạo bồi dƣỡng


5 HTCT Hệ thống chính trị


6 QLNN Quản lý nhà nƣớc7 Tr Trang(9)

ii


DANH MỤC BẢNG BIỂU


Bảng 2.1: Biên chế cơ quan Sở Tài chính Hải Dƣơng ... Error! Bookmark not
defined.


Bảng 2.2: Số lƣợng Đảng viên trong cơ quan . Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.3: Kết quả bồi dƣỡng kiến thức về trình độ lý luận chính trị từ năm
2010 đến 2014 ... Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.4: Kết quả đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức về kiến thức .. Error!
Bookmark not defined.


chuyên môn từ 2010- 2014 ... Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.5: Kết quả đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức Quản lý Nhà nƣớc từ năm
2011 đến 2014 ... Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.6: Kết quả đào tạo cán bộ cơng chức tại nƣớc ngồi: ... Error!
Bookmark not defined.(10)

3
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài


Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chỉ rõ:
"Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh


đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, văn hóa đầu đàn..."đƣợc coi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp
CNH-HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngƣời, yếu tố cơ bản để phát
triển xã hội tăng trƣởng kinh tế nhanh và bền vững. Đẩy mạnh đào tạo, bồi
dƣỡng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nƣớc. “Thực
hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.


Đội ngũ CBCC, viên chức nƣớc ta hiện nay là một lực lƣợng khá đông đảo, đang
tích cực đóng góp sức mình vào hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc, họ là
những nhân tố quyết định cho sự thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nƣớc.
Tuy nhiên, chúng ta còn thiếu những cán bộ giỏi và chuyên gia đầu ngành, việc
quy hoạch ĐTBD, bố trí, sử dụng cán bộ làm chƣa tốt, từ đó đã dẫn đến tình
trạng trùng lắp, chồng chéo, phân tán thiếu tập trung thống nhất giữa Đảng và
Nhà nƣớc, giữa cấp trên và cấp dƣới… Vì vậy, nhìn chung đội ngũ cán bộ hiện
nay xét về chất lƣợng, số lƣợng và cơ cấu có nhiều mặt chƣa ngang tầm với đòi
hỏi của thời kỳ hội nhập. Nhiều CBCC chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của nhiệm
vụ chính trị đặt ra trong giai đoạn mới, đặc biệt là về trình độ, năng lực. Do
vậy, chƣa phát huy hết tiềm năng của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân trong cơng tác.
Đó phải chăng là một trong những nguyên nhân quan trọng của những hạn chế
trong công tác ĐTBD cán bộ, công chức hiện nay của cả nƣớc nói chung và tại
Sở Tài chính tỉnh Hải Dƣơng nói riêng.(11)

4


tơi chọn đề tài: “Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ công chức gắn với yêu
cầu hội nhập quốc tế tại Sở Tài chính Hải Dƣơng” làm đề tài Luận văn. Hy
vọng kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nhỏ bé vào tăng cƣờng cơng
tác đào tạo, bồi dƣỡng CBCC của Sở Tài chính Hải Dƣơng trong giai đoạn
hiện nay.2. Tình hình nghiên cứu đề tài


Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu các chủ trƣơng, chiến lƣợc phát
triển nguồn nhân lực cho ngành Tài chính của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài
chính, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng tại đơn vị, đồng thời
tìm hiểu, so sánh về cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ công chức của một số
quốc gia có nên cơng vụ hiện đại với thực trạng của Việt Nam để từ đó rút ra
bài học, kinh nghiệm, các tiêu chí cần thiết của một cán bộ cơng chức cần có
trong thời kỳ hội nhập để kịp thời đề ra những giải pháp góp phần đổi mới
công tác đào tạo, bồi dƣỡng trong giai đoạn hiện nay.


Tuy nhiên do chƣa nhiều kinh nghiệm thực tế tại nƣớc ngoài cũng nhƣ
trong nƣớc, do thời gian, trình độ, kiến thức còn nhiều hạn chế nên đề tài
nghiên cứu chƣa thật sự đƣợc sâu sát với thực tiễn tại địa phƣơng, đơn vị, do
đó đề tài chỉ dừng ở mức độ nhận thức tham khảo, chƣa thể áp dụng hoàn
toàn vào để triển khai trong thực tế.


3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
+ Mục đích:


Từ thực trạng và nguyên nhân tồn tại của công tác ĐTBD cán bộ, cơng
chức cơ quan Sở Tài chính Hải Dƣơng, đề ra đƣợc những khuyến nghị và giải
pháp nhằm hoàn thiện công tác ĐTBD cán bộ, công chức tại đơn vị trong thời
gian tới.(12)

5


TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bộ Nội vụ, Thông tƣ số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 ;2. Bộ Nội vụ, Thông tƣ số 13/2010/TT-BNV, ngày 30 tháng 12 năm 2010;
3. Bộ Nội vụ, Thông tƣ số 07/2008/TT-BNV ngày 4-9-2008;


4. Bộ trƣởng Bộ Tài chính, Quyết định 2123/QĐ-BTC ngày 27/8/2012
về quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2011-2020.


5. Bộ nội vụ, Thông tƣ số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 ;


6. Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị quyết số 03c/NQ-CP
ngày 08/11/2011 của Chính phủ ;


7. Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP
ngày15/3/2010 của Chính phủ;


8. Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam Quyết định Quyết định số
1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ;


Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày
25/01/2010;


9. Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
ngày 22 tháng 10 năm 2009 ;


10. Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số
112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011;


11. Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam Nghị định số
18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 ;
(13)

6


13. Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số
150/2013/NĐ-CP ngày 01//10/2013.


14. Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị quyết số 03c/NQ-CP
ngày 08/11/2011 của Chính phủ ;


15. Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, Nghị định số
24/2010/NĐ-CP ngày15/3/2010 của Chính phủ;


16. Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam Quyết định Quyết định số
1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ;


17. Đảng cộng sản Việt Nam (2001): Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc


lần thứ IX, NxbChính trị Quốc gia;


18. Đảng cộng sản Việt Nam - Nghị Quyết Hội nghị Trung ương sáu


lần 2 (khoá VIII);


19. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần


thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia;


20. Hồng Văn Hải (2005), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nxb
Thống kê;


21. Hoàng Văn Hải, Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh


nghiệp Việt Nam thời kỳ sau gia nhập WTO, Chủ trì, 2008 – 2010;


22. Hồ Chí Minh tồn tập (1995), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội;
23. Kỷ yếu Sở Tài chính Hải Dƣơng năm 2010;


24. Một số trang thƣ điện tử có liên quan


25. Kết luận số 37-KL/T.Ƣ của Ban Chấp hành Trung ƣơng (khóa X);
26. Sở Tài chính tỉnh Hải Dƣơng, Báo cáo tổng kết công tác quản lý
cán bộ các năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; 2014.


27. Sở Tài chính Hải Dƣơng, Báo cáo cơng tác Đảng năm 2009, 2010,
2011; 2012; 2013; 2014.(14)

7


29. Nguyễn Ngọc Quân (2012), Giáo trình quản trị nhân lực (tái bản
lần 2), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân;


30. Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, Luật cán bộ công chức năm 2008;
31. Quy định 54- QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng
Đảng khố VIII;


32. UBND tỉnh Hải Dƣơng, Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày
08/11/2011;


28. UBND tỉnh Hải Dƣơng, Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 31
tháng 12 năm 2009;


29. UBND tỉnh Hải Dƣơng, Quyết định số

1304/2007/QĐ-UBNDngày 28/3/2007.30. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI;

×