Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Trắc nghiệm có đáp án về biểu thức HĐT và cường độ dòng diện trong Mạch điện xoay chiều

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (904.06 KB, 6 trang )

(1)

Câu 1: Đặt điện áp u=U 2 cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp.
Cảm kháng của cuộn dây là ZL; dung kháng của tụ điện là ZC, biết ZC = 2ZL. Biểu thức cường độ dòng điện
chạy trong mạch có dạng


A.


C


U 2 π


i = cos(ωt+ )


Z 2 B. L


U 2 π


i = cos(ωt )


Z 2


C.


C


U 2 π


i = cos(ωt )


Z 2 D. L


U 2 πi = cos(ωt )


Z 2


Câu 2: Đặt điện ápu = 200cos 100πt +( π)


2 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần có giá trị 100 , cuộn
cảm thuần có độ tự cảm 1


π (H) và tụ điện có điện dung
-4
10


2π (F) mắc nối tiếp. Biểu thức cường độ dòng điện
chạy trong mạch là


A. i= 2cos(100πt+3π)


4 B.i=cos(100πt+ )


4


C. i= 2cos(100πt+π)


4 D.π
i=cos(100πt+ )


4


Câu 3: Đặt điện áp u = 300cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần có giá trị 100

 

; tụ
điện có điện dung


-4
10


1,5π (F); cuộn dây có độ tự cảm
9


10π (H) và điện trở trong là 20. Biểu thức cường độ
dòng điện chạy trong mạch là


A. i= 5cos(100πt+0,46)A B. i= 5cos(100πt0,46)A


C. i=0,5 10cos(100πt+π)


6 D.


π
i=0,5 10cos(100πt )


6(2)

cảm thuần có độ tự cảm 12π (H) và tụ điện có điện dung
-4
10


π (F) mắc nối tiếp. Biểu thức điện áp hai đầu tụ
điện là


A. u = 200 2cos(100πt+C π)


4 V B. C


π
u =200cos(100πt )


4
 V


C. u =200cos(100πtC π)
4


 V D. u =200 2cos(100πtC π)
4
 V


Câu 5: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần có độ tự cảm 1


π (H) và tụ điện có điện dung
-4
10π (F).
Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số khơng đổi thì thấy dịng điện tức
thời trong mạch có biểu thức i= cos 100πt +

 

V


6


 


 


  Công suất tiêu thụ trung bình trên đoạn mạch là 220W.
Biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch điện là


A. u= 220cos(100πt+π)


6 (V) B.


π
u= 440cos(100πt+ )


6 (V)


C. u= 220cos(100πt π)
6


 (V) D. u= 440cos(100πt π)


6


 (V)
Câu 6: Mạch xoay chiều gồm R, L,C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), R = 100,


C = 31,8μF, hệ số công suất mạchcosφ 2
2


 , hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn u=200cos100 πt V . Độ tự

 


cảm L và cường độ dòng điện chạy trong mạch là bao nhiêu?


A. L 2H, i 2cos(100πt π)


π 4


   (A) B. L 2H, i 2cos(100πt+π)


π 4


  (A)


C. L 2,73H, i 2 3cos(100πt+π)


π 3


  (A) D. L 2,73H, i 2 3cos(100πt π)


π 3


   (A)


Câu 7: Đặt vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm1π H mắc nối tiếp với tụ
điện có điện dung


-4
10


2π F một điện áp xoay chiều có biểu thức 0


π
u = U cos 100πt( )V


3(3)

A. i=2cos(100πt+π)


6 (A) B.


π
i=2 2cos(100πt+ )


6 (A)


C. i=2 2cos(100πt+π)


2 (A) D.


π
i=2cos(100πt- )6 (A)


Câu 8: Một đoạn mạch gồm tụ điện C có dung kháng ZC = 100 và một cuộn dây có cảm kháng ZL = 200


 mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có biểu thức u = 100cos 100πtL ( π)V
6

Biểu thức hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện có dạng như thế nào?


A. u =50cos(100πtC π)
3


 (V) B. u =50cos(100πtC 5π)
6


 (V)


C. u =100cos(100πtC π)
2


 (V) D. u =100cos(100πtC π)
6
 (V)


Câu 9: Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Cho R = 100Ω,


-4


10 1C= (F), L=


2π π Đặt vào hai
đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiềuu=200 2cos(100πt) V . Biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là

 A. u = 200 2cos(100πt+L π)


4 V B. Lu =200 2cos(100πt )


4
 V


C. u =200cos(100πtC π)
4


 V D. u =200 2cos(100πtL 3π)
4
 V


Câu 10: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây không thuần. Biết điện áp hai đầu tụ điện
có dạng u = 100cosωt V ; điện áp hai đầu cuộn dây có dạng C

 

u = 1cd os(ωt+3π)(V)


4


00 2c ; điện áp hiệu
dụng hai đầu điện trở R là 120V. Biểu thức điện áp hai đầu mạch làA. u= 270cos(100 t+π)
2


 (V) B. u= 270cos100ωt (V)


C. u= 220cos 100ωt +π (V)
2


 


 


  D. u= 220cos100ωt (V)


Câu 11: Đặt điện áp u= 0 os(ωt+π)(V)
6


U c vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm(4)

cuộn cảm có giá trị lần lượt là 50 2V và 6A . Tại thời điểm t2 , các giá trị nói trên là 50 6V và 2A .
Cường độ dòng điện trong mạch là


A. i=2 2cos(100πt+π)


3 (A) B.


π
i=3 2cos(100πt )


3


 (A)


C. i=3 2cos(100πt+π)


3 (A) D.


π
i=2 2cos(100πt )


3
 (A)


Câu 12: Đặt một điện áp xoay chiều có biểu thức 0 os(210ωt+π)(V)
3


u= U c vào hai đầu đoạn mạch gồm một


cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1


3π H nối tiếp với một tụ điện có điện dung C =
4
10 μF


24π . Tại thời điểm
điện áp giữa hai đầu mạch là 40 2 V thì cường độ dịng điện qua cuộn cảm là 1A. Biểu thức của cường độ
dòng điện qua cuộn cảm là


A. i=2cos(120πt+π)


6 (A) B.π
i=3 2cos(120πt- )


6 (A)


C. i=2 2cos(120πt+π)


6 (A) D.


π
i=3cos(120πt- )


6 (A)


Câu 13: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C
mắc nối tiếp. Kí hiệu uR , uL , uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ
về pha của các hiệu điện thế này là


A. uR trễ pha
π


2 so với uC. B. uC trễ pha π so với uL


C. uL sớm pha
π


2so với uC. D. UR sớm pha
π2so với uL
Câu 14: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần


A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu ln bằng
B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.


C. luôn lệch pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch
D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.(5)

Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và
hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng(6)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I.

Luyện Thi Online- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây dựng


các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường


PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng


TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.


II.

Khoá Học Nâng Cao và HSG
- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS THCS lớp 6,
7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ
thi HSG.


- Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành cho
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam


Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đơi HLV đạt thành


tích cao HSG Quốc Gia.


III.

Kênh học tập miễn phí- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn
học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo
phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn phí
từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia


×