Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Đề thi Học kì 1 môn Vật lý 11 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Văn Cừ có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 6 trang )

(1)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2019-2020


MÔN: VẬT LÝ 11
Thời gian làm bài: 45 phút.


Họ và tên học sinh:...
Lớp: ...


Câu 1: Phát biểu nào sau đây là khơng đúng?
A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.
B. Trong điện mơi có rất ít điện tích tự do.


C. Xét về tồn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện.
D. Xét về tồn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện.


Câu 2: Dịng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron tự do là dòng điện trong
A. chất khí. B. chất bán dẫn.


C. kim loại D. chất điện phân.


Câu 3: Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển
động:


A. dọc theo chiều của đường sức điện trường. B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vng góc với đường sức điện trường. D. theo một quỹ đạo bất kỳ.


Câu 4: Có n nguồn điện giống nhau, có cùng E và r được mắc nối tiếp với nhau và mắc với điện trở R thành
một mạch điện kín. Biết R = r, cường độ dòng điện qua R làA.1n
r


n


I E B.1n
r


I E


C.


1

n


n


I E D.1r
n


n


I E


Câu 5: Các điện tích q1 và q2 gây ra tại M các điện trường tương ứng là E1 vàE2 vng góc với nhau.Theo
ngun lí chồng chất điện trường thì độ lớn của cường độ điện trường tại M là.(2)

C. E E12E22 D. EE1E2


Câu 6: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện
thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?


A. UMN = VM – VN. B. UMN = E.d
C. AMN = q.UMN D. E = UMN.d


Câu 7: Một tụ điện phẳng gồm hai bản có dạng hình trịn bán kính 3 (cm), đặt cách nhau 2 (cm) trong khơng
khí. Điện dung của tụ điện đó là:


A. C = 1,25 (pF). B. C = 1,25 (nF).


C. C = 1,25 (μF). D. C = 1,25 (F).


Câu 8: Hai điện tích đặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi 2 lần thì lực tương tác giữa 2 vật sẽ:
A. tăng lên 2 lần B. giảm đi 2 lần


C. tăng lên 4 lần D. giảm đi 4 lần


Câu 9: Hai điện tích điểm đặt trong khơng khí cách nhau 12cm, lực tương tác giữa chúng bằng 10N. Đặt
chúng vào trong dầu cách nhau 8cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10N. Hằng số điện môi của dầu
là:


A. 1,51 B. 2,01


C. 3,41 D. 2,25


Câu 10: Hai quả cầu kim loai nhỏ giống nhau, có điện tích Q1 và Q2 ở khoảng cách r đẩy nhau với lực F0
Sau khi cho chúng tiếp xúc, đặt lại ở khoảng cách r chúng sẽ:


A. hút nhau với F < F0 B. đẩy nhau với F < F0
C. đẩy nhau với F > F0 D. hút nhau với F > F0


Câu 11: Quả cầu nhỏ khối lượng 20g mang điện tích 10-7C được treo bởi dây mảnh trong điện trường đều có
véctơ E nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương đứng một góc =300, lấy g=10m/s2. Độ
lớn của cường độ điện trường là


A. 1,15.106V/m B. 2,5.106V/m


C. 3,5.106V/m D. 2,7.105V/m(3)

A. 100V B. 200V


C. 300V D. 500V


Câu 13: Một bóng đèn ghi 3V – 3W khi đèn sáng bình thường điện trở đèn có giá trị là:
A. 9Ω B. 3Ω C. 6Ω D. 12Ω


Câu 14: Dùng cặp nhiệt điện đồng – constantan có hệ số nhiệt điện động là 42,5 µV/K nối với milivơn kế để
đo nhiệt độ nóng chảy của thiếc. Đặt mối hàn thứ nhất của cặp nhiệt điện này trong nước đá đang tan và
nhúng mối hàn thứ hai thứ hai của nó vào thiếc đang chảy lỏng, khi đó milivơn kế chỉ 10,03 mV. Nhiệt độ
nóng chảy của thiếc là


A. 709 K. B. 609 K.


C. 509 K. D. 409 K.


Câu 15: Điều kiện để có dịng điện là chỉ cần


A. có các vật dẫn điện nối liền nhau thành mạch điện kín C. có hiệu điện thế.
B. duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn. D. nguồn điện.


Câu 16: Cơng thức tính cơng suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là


A. P= A.t B. P =


A
t


C. P =


t
AD. P = A. t


Câu 17: Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 3V; E = 9V; r = 0,5; R1 = 4,5; R2 = 7


Chiều dịng điện như hình vẽ, ta có:


A. I = 1A B. I = 0,5A C. I = 1,5A D. I = 2A


Câu 18: Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không.
Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách q1 5 (cm), cách q2
15 (cm) là:(4)

Câu 19: Hai nguồn có cùng suất điện động E và điện trở trong r được mắc thành bộ nguồn và được mắc với
điện trở R=11 thành một mạch kín. Nếu hai nguồn mắc nối tiếp thì dịng điện qua R có cường độ I1 = 0,4A;
nếu hai nguồn mắc song song thì dịng điện qua R có cường độ I2 = 0,25A. Suất điện động và điện trở trong
của mỗi nguồn bằng


A. E = 2V; r = 0,5B. E = 2V; r = 1
C. E = 3V; r = 0,5D. E = 3V; r = 2


Câu 20: Một bóng đèn có cơng suất định mức 100 W làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110 V. Cường độ
dịng điện qua bóng đèn là:


A. 5/22 A B. 20/22 A


C. 1,1A D. 1,21A


Câu 21: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7, 5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song
song thu được bộ nguồnA. 2,5 V và 1 Ω. B. 7,5 V và 1 Ω.


C. 7,5 V và 1 Ω. D. 2,5 V và 1/3 Ω.


Câu 22: Một đoạn dây dẫn hình trụ có tiết diện S, chiều dài l và có điện trở R. Điện trở suất của chất làm dây
xác định bởi:


A.


l


RS
B.


RS


l

C.


S
Rl

D.


R
Sl

Câu 23: Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và được nhiễm điện trái dấu nhau. Muốn làm cho
điện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9 (J). Coi điện trường
bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vng góc với các tấm.
Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là:


A. E = 2 (V/m). B. E = 40 (V/m).
C. E = 200 (V/m). D. E = 400 (V/m).(5)

A. t = 30 phút B. t = 15 phút
C. t = 22,5 phút D. t = 10 phút


Câu 25: Chọn phương án sai: Trong mạch gồm các điện trở R1, R2, …, Rn được mắc nối tiếp nhau, ta có:
A. cường độ dòng điện IAB = I1 = I2 =... = In. B. hiệu điện thế UAB = U1 + U2 +…+ Un.


C. điện trở tương đương RAB = R1 + R2 +…+ Rn. D. Điện trở tương đương RAB = 1/R1 + 1/R2 +…+ 1/Rn.
Câu 26: Khi hai kim loại tiếp xúc với nhau:


A. ln ln có sự khuếch tán của các electron tự do và các ion dương qua lại lớp tiếp xúc
B. ln ln có sự khuếch tán của các hạt mang điện tự do qua lại lớp tiếp xúcC. các electron tự do chỉ khuếch tán từ kim loại có mật độ electron tự do lớn sang kim loại có mật độ
electron tự do bé hơn


D. Khơng có sự khuếch tán của các hạt mang điện qua lại lớp tiếp xúc nếu hai kim loại giống hệt nhau
Câu 27: Chọn một đáp án sai:


A. Dòng điện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt
B. Hạt tải điện trong kim loại là ion


C. Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do


D. Dịng điện trong kim loại tn theo định luật Ơm khi giữ ở nhiệt độ không đổi
Câu 28: Khi pha tạp chất hóa trị 5 vào bán dẫn hóa trị 4 ta được bán dẫn:


A. bán dẫn loại p B. bán dẫn loại n
C. bán dẫn loại p hoặc loại n D. bán dẫn tinh khiết


Câu 29: Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện gồm 2 điện trở 10  và 30  ghép nối tiếp bằng 20 V. Cường
độ dòng điện qua điện trở 10  là


A. 0,5 A. B. 0,67 A.


C. 1 A. D. 2 A.


Câu 30: Khi một electron chuyển động ngược hướng với vectơ cường độ điện trường thì:(6)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,


giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyêndanh tiếng.


I.

Luyện Thi Online- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây dựng
các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường
PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng
TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.


II.

Khoá Học Nâng Cao và HSG- Tốn Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS lớp 6,
7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ
thi HSG.


- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành cho
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam
Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành
tích cao HSG Quốc Gia.


III.

Kênh học tập miễn phí- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn
học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo
phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn phí


từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

công suất định mức
hiệu điện thế
Cường độ dòng điện
×