Tải bản đầy đủ (.ppt) (30 trang)

THƠ ENGLISH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.24 MB, 30 trang )

(1)

Tiết 2 – Bài 13


Nguyễn Chí Thuận(2)

II. Đảng cộng sản Việt Nam
ra đời


1. Sự xuất hiện các tổ chức
Cộng sản năm 1929


- Năm 1929, phong trào


công nhân và phong trào
yêu nước phát triển
mạnh. Tháng 3/1929, Chi
bộ Cộng sản đầu tiên đã
ra đời tại số nhà 5D phố
Hàm Long ( Hà Nội) .(3)

- Tháng 8/1929, tại Nam Kì,
tổ chức An Nam cộng
sản Đảng ra đời, lấy tờ


Báo đỏ làm cơ quan


ngôn luận của Đảng,
thơng qua đường lối
chính trị và bầu Ban
chấp hành Trung ương.


- Tháng 9/1929, nhữngđảng viên tiến bộ của
đảng Tân Việt cũng
tuyên bố thành lập Đông
Dương cộng sản liên
đồn.


Trong vịng chưa đầy 4(4)

Hội VN CMTN


An Nam
Cộng sản đảng


Tân Việt CMĐ


Đông Dương
cộng sản đảng


Đông Dương
cộng sản
Liên đoàn


ĐẢNG
CỘNG SẢN
VIỆT NAM
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm(5)

Quá trình ra đời của 3 tổ chức
CS(1929)Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
(6-1925)


Phân
hóa


Các đại biểu
của VNCM
thanh niên ở


Bắc Kì


Đơng Dương
Cộng sản đảng


(6-1929)


Phân
hóa


Các đại biểu
của VNCM
thanh niên ở


Nam Kì


An Nam Cộng
sản đảng(8-1929)


Tác
động


Tân Việt cách mạng đảng
(12-1927)(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Ng«i nhà số 312,


Ngôi nhà số 312,


Khâm Thiên, Hà


Khâm Thiên, Hà


Nội - Nơi thành


Nội - Nơi thành


lập


lập đđông D ơng ông D ơng
cộng sản


cộng sản đđảng ở ảng ở
Bắc Kỳ ngày


B¾c Kú ngµy17/6/1929(11)

(12)Phong cảnh khách lầu Phong cảnh khách lầu(13)“Những người giác ngộ cộng sản chân Những người giác ngộ cộng sản chân


chính trong Tân Việt Cách mệnh đảng


chính trong Tân Việt Cách mệnh đảng


trịnh trọng tuyên ngôn cùng tồn thể đảng


trịnh trọng tun ngơn cùng tồn thể đảng


viên Tân Việt cách mệnh đảng, toàn thể


viên Tân Việt cách mệnh đảng, toàn thể


thợ thuyền, dân cày và lao khổ biết rằng


thợ thuyền, dân cày và lao khổ biết rằng


chúng tơi chính thức thành lập ra


chúng tơi chính thức thành lập ra

Đông Dương Cộng sản liên đồn” Đơng Dương Cộng sản liên đồn”(14)

Nguyên nhân nào
Đảng CSVN ra đời ?


2. Hội nghị thành lập
Đảng cộng sản Việt
Nam.


a. Hoàn cảnh


- Cuối năm 1929, nước
ta có 3 tổ chức cộng
sản ra đời, nhưng lại
hoạt động riêng rẽ,
gây ảnh hưởng đến
phong trào.


- Nguyễn Ái Quốc nhận
chỉ thị của Quốc tế
cộng sản, trở về Cửu
Long (Hương Cảng)
để thống nhất các tổ
chức cộng sản ở Việt
Nam. Hội nghị diễn ra
ngày 6/1/ 1930, do
Nguyễn Ái Quốc chủ
trì,Đơng Dương Cộng sản đảng


An Nam Cộng sản đảng(15)

ĐÔNG DƯƠNG


ĐÔNG DƯƠNG


CS ĐẢNG


CS ĐẢNG


AN NAM


AN NAM


CS ĐẢNG


CS ĐẢNG


ĐÔNG


ĐÔNG


DƯƠNG


DƯƠNG


CSLĐCSLĐ


Mức độ ảnh h ởng của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 1929(16)

2. Hội nghị thành lập Đảng CSVN(17)

TrÝch dÉn mét sè nội dung của C ơng lĩnh đầu tiên


Trích dẫn một số nội dung của C ơng lĩnh đầu tiên


Chỏnh c ơng vắn tắt của đảng
Chánh c ơng vắn tắt của ng
..nên chủ tr ơng làm t sản dân quyền nên chủ tr ơng làm t sản dân quyền


c.m và thổ địa c.m để đi tới xã


c.m và thổ địa c.m để đi tới xã


héi céng s¶n


héi céng s¶n
B - Về ph ơng diện chính trị thB - Về ph ¬ng diƯn chÝnh trÞ thìì::
a)a) đđánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp ánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp


vµ bän phong kiÕn


vµ bän phong kiÕn


b)


b) Làm cho n ớc Nam đ ợc hoàn toàn Làm cho n ớc Nam đ ợc hoàn toàn
độc lập.


độc lập.


c)


c) Dùng ra chÝnh phđ c«ng n«ng Dùng ra chÝnh phđ c«ng n«ng
binh.


binh.


d)


d) Tổ chức ra quân đội công Tổ chức ra quân đội cơng
nơng… ”.


n«ng… ”.


- V n kiƯn ă- V n kiện đđảng toàn tập, NXB CTQG, ảng toàn tËp, NXB CTQG,
Hµ Néi, 1998, T.2 - 1930, tr.2


Hµ Néi, 1998, T.2 - 1930, tr.2 -


-Cươngưlĩnhưchínhưtrịưđầuưtiênưcủaưđảng(18)

Đông Dương
Cộng sản đảng


An Nam Cộng
sản đảng


+

=

ĐẢNG CỘNG SẢN


VIỆT NAM


+

=

Cương lĩnh


chính
trị đầu


tiên
của
Đảng(19)

Chiến
lược
CMVN- Làm CMTS dân quyền và


CM thổ địa để đi tới xã hội
cộng sản .


Nhiệm vụ
CM


- Đánh đổ Đế Quốc, Phong
Kiến, Tư Sản phản CM .


Lực lượng
CM


- Cơng – Nơng, Tiểu tư sản,
trí thức.


Lãnh đạo
CM


- Đảng Cộng sản Việt Nam
.


Vị trí của
CMVN


- CMVN là 1 bộ phận của
CMTG .(20)

(21)

c. Ý nghĩa lịch sử của sựthành lập Đảng:


- Đảng Cộng sản Việt Nam
ra đời là kết quả của
cuộc đấu tranh dân tộc
và giai cấp quyết liệt
của nhân dân ta.


- Đảng ra đời là sự kết hợp
giữa 3 yếu tố: chủ nghĩa
Mác – Lênin, phong trào
công nhân và phong
trào yêu nước.(22)

QUY LUẬT RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT


QUY LUẬT RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT


NAM


NAM


Quy luật chung
Quy luật chung


CHỦ NGHĨA
MÁC LÊNIN


PHONG


TRÀO


CÔNG NHÂN


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


PHONG
TRÀO
YÊU NƯỚC(23)

Khái quát về sự ra đời của ảngĐ(24)

(25)

Chđ tÞch Hå ChÝ Minh


Chđ tÞch Hồ Chí Minh


Ng ời sáng lập và rèn luyện Dảng ta


Ng ời sáng lập và rèn luyện D¶ng ta


(1890- 1969)


(1890- 1969)


Quèc kú


Quèc kú


đảng kỳ
(26)Nguyên nhân dẫn đến sự xuất

Nguyên nhân dẫn đến sự xuất


hiện của ba tổ chức cộng sản ở


hiện của ba tổ chức cộng sản ởViệt Nam năm 1929 là


Việt Nam năm 1929 làA.


A.

sự phát triển mạnh mẽ của

sự phát triển mạnh mẽ củaphong trào yêu nước.phong trào yêu nước.B.


B.

sự nhận thức về yêu cầu cấp

sự nhận thức về yêu cầu cấpthiết thành lập Đảng Cộng sảnthiết thành lập Đảng Cộng sảncủa một số hội viên xuất sắccủa một số hội viên xuất sắctrong Hội VNCMTN.
trong Hội VNCMTN.C.


C.

quyết định của Nguyễn Ái

quyết định của Nguyễn ÁiQuốc.Quốc.D.(27)Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm
1929 là


1929 là


A.


A. xu thế vận động khách quan của phong xu thế vận động khách quan của phong


trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới


trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới


tác động của Hội VNCM TN.tác động của Hội VNCM TN.


B.


B. kết quả nhất trí cao của các đại biểu kết quả nhất trí cao của các đại biểu


Hội VNCM TN tại Đại hội lần thứ nhất


Hội VNCM TN tại Đại hội lần thứ nhất


(5-1929).


(5-1929).


C.


C. thắng lợi của khuynh hướng vô sản thắng lợi của khuynh hướng vô sản


trong cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các


trong cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các


tổ chức chính trị đại diện cho các


tổ chức chính trị đại diện cho các


khuynh hướng CM khác nhau.


khuynh hướng CM khác nhau.D.


D. bước chuẩn bị đầu tiên của Nguyễn Ái bước chuẩn bị đầu tiên của Nguyễn Ái


Quốc cho sự thành lập một chính đảng


Quốc cho sự thành lập một chính đảng


vơ sản ở Việt Nam.(28)Tham gia Hội nghị thành lập Đảng Tham gia Hội nghị thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam gồm đại biểu


Cộng sản Việt Nam gồm đại biểu


của những tổ chức cộng sản là


của những tổ chức cộng sản là


A.


A. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Đông Dương Cộng sản Đảng và An
Nam Cộng sản đảng.


Nam Cộng sản đảng.


B.B. Đông Dương Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản đảng và
Đơng Dương Cộng sản liên đồn.


Đơng Dương Cộng sản liên đồn.


C.


C. Đơng Dương Cộng sản liên đồn Đơng Dương Cộng sản liên đoàn
và An Nam Cộng sản đảng.


và An Nam Cộng sản đảng.


D.


D. Đông Dương Cộng sản đảng, An Đông Dương Cộng sản đảng, An
Nam Cộng sản đảng và Đông


Nam Cộng sản đảng và Đông


Dương Cộng sản liên đoàn.(29)Nội dung cơ bản của Hội nghị Nội dung cơ bản của Hội nghị
thành lập Đảng Cộng sản Việt


thành lập Đảng Cộng sản Việt


Nam làNam là


A.


A. các đại biểu nhất trí thống nhất các đại biểu nhất trí thống nhất
ba tổ chức cộng sản thành một


ba tổ chức cộng sản thành một


đảng duy nhất lấy tên là Đảng


đảng duy nhất lấy tên là Đảng


Cộng sản Việt Nam.


Cộng sản Việt Nam.


B.


B. thơng qua Chính cương vắn tắt, thơng qua Chính cương vắn tắt,
Sách lược vắn tắt của Đảng.


Sách lược vắn tắt của Đảng.


C.


C. lập ra Ban chấp hành Trung ương lập ra Ban chấp hành Trung ương
lâm thời và các xứ uỷ ở Bắc, Trung


lâm thời và các xứ uỷ ở Bắc, Trungvà Nam Kì.


và Nam Kì.


D.(30)

BÀI TẬP VỀ NHÀBÀI TẬP VỀ NHÀ1.


1.

Trình bày hồn cảnh lịch sử

Trình bày hồn cảnh lịch sửvà diễn biến của Hội nghịvà diễn biến của Hội nghịthành lập Đảng Cộng sảnthành lập Đảng Cộng sảnViệt Nam.Việt Nam.


2.


2.

Nêu nội dung chính cương

Nêu nội dung chính cương
vắn tắt, Sách lược vắn tắtvắn tắt, Sách lược vắn tắtcủa Đảng Cộng sản Việtcủa Đảng Cộng sản ViệtNam.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×