Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

kiem tra lan 1 toan lop 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (70.21 KB, 2 trang )

(1)

Kim tra nh kỡ gia kỡ I


Năm học 2010 - 2011
Môn: Toán Lớp: 5
(Thời gian lµm bµi 40 phót)


Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trớc kết quả đúng.


1. Số thập phân có: khơng đơn vị, một phần nghìn đợc viết là:
A.


1000
1


B. 0,1 C. 0,01 D. 0,001


2. Ph©n sè thËp ph©n trong các phân số
7
3
;
34
100
;
1000
17
;
2000
69
lµ:
A.
7


3
B.
34
100
C.
1000
17
D.
2000
69


3. Sè thËp phân bé nhất trong các số 5,7 ; 4,23 ; 4,32 ; 5,3 lµ:


A. 5,7 B. 4,23 C. 4,32 D. 5,3


4. Trong các số đo độ dài dới đây, số nào bằng 11,02 km.


A. 11,20 km B. 11,020 km C. 11 km 2 m D. 1102 m
Bµi 2. TÝnh


9
7
+
10
7
10
11

5
2


4
1
2 ×
5
3
5
1
:
8
7


Bµi 3. 2 m2 9 dm2………29 dm2


790 ha ……… ……. 79 km2


Bài 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dµi 80 m, chiỊu réng b»ng
2
1


chiều dài.
1. Tính diện tích thửa ruộng đó.


2. Biết rằng, cứ 100 m2 thu hoạch đợc 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa rung ú ngi ta thu hoch


đ-ợc bao nhiêu tạ thóc.(2)
.

Bài 5. Tìm phân số nhỏ hơn 1 có tử số và mẫu số là 2 số tự nhiên liên tiếp; tử số là số lớn nhất
có 3 chữ số khác nhau.


Bài làm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×