Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

kt hoc ki lop 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.3 KB, 5 trang )

(1)

Trường Tiểu học Sơn Cẩm III BÀI KIỂM TRA
Họ và tên:……… Mơn: Tốn


Lớp: ……… (Thời gian làm bài 40 phút)


Điểm Nhận xét của giáo viên


Phần 1: Khoanh vào trước chữ đặt câu trả lời đúng:


Bài 1. Số liền trước của 34 760 là:


A. 34 761 B.34 759 C. 34 768 D. 34 770


Bài 2. Số bé nhất trong các số 8576; 8756; 8765; 8675 là:


A.8576 B.8756 C.8765 D. 8675


Bài 3: Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 3 là ngày thứ năm, ngày 5 tháng 4 là:


A. Thứ tư B. Thứ năm C. Thứ sáu D. Thứ bảy


Bài 4: 3m 7cm = … cm?


A. 307 cm B. 37 cm C. 10 cm D. 370 cm


Bài 5: Nền nhà của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài khoảng:


A. 90m B. 9dm C. 9m D. 9cm


Phần 2:

Làm các bài tập sau:


Bài 1. Đặt tính rồi tính:
(2)

Bài 2: Hình vng ABCD có kích thước như trên A B


hình vẽ. Viết kết quả tính vào chỗ chấm:
a) Chu vi hình vng ABCD là:


……… 7cm
b) Diện tích hính vng ABCD là:


………


C D
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:


76 543 – 87 726 : 3 = ……….. 12 051 x 5 – 23 271 = ………..
………..
48 329 + 9821 x 4 = ……… 23 104 : 2 + 52 000 = ……….
………..


Bài 4: Tìm x:


x x 3 = 42 153 36 855 : x = 9 x : 8 = 10 457


………
………
………


Bài 5: Một cửa hàng có 12 456 kg gạo, cửa hàng đã bán 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại


bao nhiêu kg gạo?
(3)

Trường Tiểu học Sơn Cẩm III BÀI KIỂM TRA
Họ và tên:……… Mơn: Tốn


Lớp: ……… (Thời gian làm bài 40 phút)


Điểm Nhận xét của giáo viên


Phần 1: Khoanh vào trước chữ đặt câu trả lời đúng:


Bài 1. Số liền sau của 68 457 là:


A. 68 467 B. 68 447 C. 68 456 D. 68 458
Bài 2. Các số 48 617; 47 861; 48 716; 47 816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:


A. 48 617; 48 716; 47 861; 47 816
B. 48 716; 48 617; 47 861; 47 816
C. 47 816; 47 861; 48 617; 48 716
D. 48 617; 48 716; 47 816; 47 861


Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 8cm. Diện tích của hình chữ nhật là:
A. 23 cm2 B. 120 cm2 C. 46 cm2 D. 130 cm2(4)

Phần 2:

Làm các bài tập sau:


Bài 1. Đặt tính rồi tính:


36 528 + 49 347 85 371 – 9046 21 628 x 3 15 250 : 5


………
………


………
……….
……….
……….


Bài 2: Có 64 kg gạo đựng trong 8 bao. Hỏi có 40 kg gạo cần có bao nhiêu cái bao?


………
………
………
……….
……….
……….
……….


Bài 3: Ngày đầu cửa hàng bán được 230 m vải. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ


nhất 110 m vải. Ngày thứ ba bán được bằng 1/3 số m vải bán trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ
ba bán được bao nhiêu m vải?(5)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×