Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

GAtuan24 du mon

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (144.23 KB, 26 trang )

(1)

TuÇn 24 : Thứ hai ngày 22 tháng 02 năm 2010


o c :


Em yêu tổ quốc việt nam ( TiÕt 2)


I- Mục tiêu : 1, Kiến thức : Tổ quốc Việt Nam là 1 đất nớc xinh đẹp , hiếu
khách , tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống
quốc tế.


2, Kỹ năng : Rèn kỹ năng xử lí tình huống , bày tỏ quan điểm và giúp
đỡ chung .


3, Hµnh vi :


- Học tập tốt, lao động tích cực để đóng góp cho q hơng .
- Nhắc nhở bạn bè cùng học tập và xây dựng đất nớc .


II- Tµi liệu và ph ơng tiện :


+ G : PhiÕu häc tËp ..


+ H : Nghiên cứu trớc 1 số bài tập trong vở bài tập đạo đức .
III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung


1, KT bµi cị (3’)
2,GT bµi (2’)
3, TH lµm bµi tËp
(30’)* Bµi1: (Sgk)


MT : Củng cố các
kiến thức về đất
nớc VN .


* Bài2 : (Sgk)
MT : H biết thể
hiện tình yêu quê
hơng đất nớc
trong 1 vai hớng
dẫn viên du lịch .


* Bµi3 :(Sgk)
MT : H thĨ hiƯn


Hoạt động của thầy
- Gọi H nêu mục ghi
nhớ giờ trớc .


- G nhËn xét , cho điểm
Em...TQVN(Tiết2)
+ G chia nhóm 2, phát
phiÕu häc tËp .


- Y/c các nhóm đọc
thơng tin và hồn thành
phiếu ht, gọi đại diện
các nhóm trình bày .- Y/cầu H đọc ND bài 2
- Cho H đóng vai 1
h-ớng dẫn viên du lịch và
giới thiệu với du khách
về chủ đề : Con ngời
VN ...


- Gọi các nhóm lên
đóng vai, trình bày. G
nhận xét ,cho điểm H .
- Y/cầu H đọc bài3 .
- Cho H trng bày tranh


Hoạt động của trị


- 2 H tiÕp nèi nhau nªu mơc
ghi nhí .


- 1 H nhËn xÐt .


- H mở Sgk,vở ghi, bt .
- H nhận phiếu, 2 H ngồi
cùng bàn trao i v hon
thnh phiu hc tp .


- Đại diện các nhóm trình
bày : Các H khác nhận xÐt
bæ sung .+ Ngày 02/09/ 1945 : Bác Hồ
đọc tuyên ngôn độc lập .
+Ngày 07/05/1954 : Chiến
thắng lịch sử điện biên phủ .
+ Cây đa tân trào :Nơi xuất
phát của 1 đ/vị giải phóng
quân tiến về giải phóng Thái
Nguyên.


* Bài2 : 1 H đọc ND và y/c .
- H thực hành đóng vai 1
h-ớng dẫn viên du lịch để giới
thiệu về con ngời VN...


- H díi líp l¾ng nghe , nhËn
xÐt.(2)

sự hiểu biết và
tình yêu q
h-ơng, đất nớc của
mình qua tranh
vẽ.


4, Cđng cố, dặn
dò (5)


v v Em ... TQVN
- Gi H nhận xét về
tranh ảnh , y/c các
nhóm đọc thơ , ca dao,


bài hát nói về TQVN .
- Y/cầu H đọc những
thông tin về KT, VH ,
XH của TQVN .


* G nhËn xÐt giê häc ,
cho H nhắc lại mục ghi
nhớ giờ trớc .


- VỊ thùc hµnh tèt


những hành vi đạo đức .
Chuẩn bị bài sau .


- H nhận xét về các bức tranh
- Đại diện nhóm đọc thơ, ca
dao và nhng cõu hỏt ca ngi
TQVN .


VD : Đẹp vô cùng ...


- Đọc những thông tin về KT,
VH , XH của TQVN .


* H lắng nghe và thực hiện .


Tp c :


Luật tục xa của ngời ê-đêI- Mục tiêu : 1, Luyện đọc : Đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hơi đúng, đọc diễn
cảm toàn bài với giọng trang trọng , thể hiện tính nghiêm túc của văn bản.
2, Từ ngữ : Luật tục , tang chứng, nhân chứng, song, co, trả lại đủ giá ...
3, Nội dung : Ngời ê-đê từ xa đã có luật tục quy định xử phạt rất


nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng . Từ
luật tục của ngời Ê-đê em hiểu : XH nào cũng phải có luật pháp và mọi
ng-ời phải sống, làm việc theo pháp luật .


II- §å dïng :


+ G : Tranh ảnh về cảnh sinh hoạt của cộng đồng ngời Tây Nguyên ,
bảng phụ , phiếu học tập .


+ H : Đọc và nghiên cứu trớc bài Sgk .
III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung


1,KT bài cũ
( 3’)
2,GT bài (2’)
3,HD luyện
đọc, tìm hiểu
ND bài.


a, Luyện đọc :
(8’)


Hoạt động của thầy


- Gọi 3 H đọc thuộc
lòng bài “ Chú đi tuần”,
nêu ND bài .


- Gọi H n/xét, G cho đ
“ Luật tục ...Ê-đê”


+ Cho H quan sát tranh
và mô tả ND .


- G gii thớch : D/tộc
Ê-đê là 1 dt thiểu số sống
ở vùng T/Nguyên .
- G đọc mẫu, y/cầu H
nêu cách đọc .


- Y/cầu 3 H đọc nối tiếp
cả bài(2 lợt), G sửa lỗi


Hoạt động của trò


- 3 H nối tiếp nhau đọc thuộc
lòng bài thơ và nêu ND bài .
- 1 H nhận xét .


- H më Sgk, vë ghi .


- H quan sát tranh và nêu :
Tranh vẽ cộng đồng ngời Ê-đê
đang xử phạt ...- H l¾ng nghe


- Theo dõi G đọc mu, nờu cỏch
c .(3)

b,Tìm hiểu bài
(12’)


* Luật tục của
ngời Ê-đê .


* Cách sử phạt
của ngời Ê-đê.


* LuËt tơc cđa
ngêi VN ta
hiƯn nay .


c, L/® diƠn
cảm (10)
* L/đ trong
nhóm


*Thi c din
cm .


3, Củng cố,dặn
dò(5)phát âm, ngắt giọng cho
H .


- Cho H c v nêu
nghĩa 1 số từ ngữ .


- Y/cầu luyện đọc theo
cặp, gọi H đọc toàn bài .
*G cho H thảo luận
nhóm 4 , trả lời :


+ Ngời xa đặt ra luật tục
để làm gì ?


+ Hãy kể những việc mà
ngời Ê- đê xem là có tội
.


+ Tìm những chi tiết
trong bài cho thấy đồng
bào Ê-đê quy định xử
phạt rất cơng bằng .


- H·y kĨ tên 1 số luật
của nớc ta hiện nay mà
em biÕt .


- G nhận xét, khen ngợi
những H có hiểu biết về
1 số tên luật ở nớc ta .


- Gọi H đọc cả bài và
nêu ND .


- G ghi ND lên bảng ,
gọi H nhắc l¹i .


- Gọi 3 H nối tiếp nhau
đọc tồn bài .


- Tổ chức cho H đọc
diễn cảm đoạn 3 .
- Cho H thi đọc diễn
cảm . G nhận xét cho
điểm từng H .


* Qua bài tập đọc em
hiểu đợc điều gì ?
- G nhận xét giờ học .


+ H2: VÒ tang chøng, vËt chøng
+ H3: VỊ c¸c téi .


- H đọc bài , giải nghĩa từ ngữ
khó trong bài .


- 2 H cùng bàn luyện đọc , 1 H
đọc toàn bài .


- 4 H 1 nhóm cùng trao đổi , trả
lời cõu hi ca G .+ H nêu : Để phạt những ngời
có tội bảo vệ c/sống bình yên
cho buôn làng .


+ H k : Ti khụng hi cha mẹ,
tơi ăn cắp, tội giúp ngời có tội,
tội dẫn đờng cho địch đến làng
mình .


- Đồng bào Ê-đê quy định các
mức xử phạt rất công bằng :
Chuyện nhỏ thì xử phạt nhẹ
( Phạt tiền 1 song), chuyện lớn
thì xử phạt nặng(Phạt tiền 1 co)
Ngời phạm tội là bà con anh em
cũng xử nh vậy .


- Tang chứng phải chắc


chn(Phi nhỡn tn mt, bt tận
tay, lấy và giữ đợc gùi, khăn,
áo, dao,... của kẻ phạm tội,
đánh dấu nơi xảy ra sự việc)mới
đợc kết tội , phải có vài 3 ngời
làm chứng, tai nghe , mắt thấy
thì tang chứng mới có giá trị .
- H viết tên các luật mà em biết
ra bảng , các nhóm khác nhận
xét , bổ sung :Luật GD, luật đất


đai, luật Hôn nhân và g/đình...
- 2 H đọc cả bài và nêu ND .
*ND : Xã hội nào cũng có luật
pháp và mọi ngời phải sống ,
làm việc theo pháp luật .
- 3 H tiếp nối đọc bài


- Luyện đọc diễn cảm đoạn 3
trong nhóm (Nhóm 2)


+ 3-> 5 H thi đọc,cả lớp theo
dõi , bình chọn bạn đọc hay
nhất.(4)

Về luyện đọc thêm .
Chuẩn bị bài “ Hộp th
mật”.


To¸n :


TiÕt 116 : Lun tËp chung


I- Mơc tiªu : Gióp H :


- Biết vận dụng các cơng thức tính diện tích, thể tích HHCN và HLP.
- Vận dụng các cơng thức tính diện tích, thể tích các hình đã học để
giải các BT có liên quan với y/c tổng hợp hơn.


- Rèn KN trình bày bài, KN tính tốn chính xác.
II- Đồ dung: + G: Bảng phụ, bảng nhóm, phiếu học tập.


+ H: Đọc và tự nghiên cứu trớc bài trong Sgk.
III- Các hoạt động dạy học:


Néi dung


1,KT bµi cị (3’)


2, GT bµi (2’)
3,Thùc hµnh lt.
(33’)


*Bµi 1: (Sgk)


* Bài 3 :(Sgk)
Dùng cơng thức
tính VHHCN ,HLP
gii toỏn .


4,Củng cố ,dặn
dò (2)


Hot ng ca thy


- Y/c H nêu cách tính
Stp ,V cđa HHCN,HLP.
- Gäi H nhËn xÐt ,cho
®iĨm H .


Luyện tập chung
- Y/c 2 H làm bảng


nhóm ,lớp làm vở
bt,chữa bài .


- G nhn xột ,k/lun .
+ Y/c H đọc bài 2.
Cho H tự làm bài ,đổi
vở KT chéo .


- Gọi H nhắc lại quy
tắc tính Sxq,,Sđáy ,VHHCN.
+ Y/c H quan sát hình
vẽ.Đọc bài v nờu
h-ng gii btp3.


- G nhận xét :


VGỗ còn lại =VHHCN VHLP
bị cắt ra .


* G nhận xét giờ học
,tuyên dơng những H
tích cực học tập .
- VỊ hoµn thµnh nèt


Hoạt động của trị


- 2H lên bảng trả lời
+ HHCN: Stp= Sxq + S2đáy.
V= a x b x c
+ HLP: Stp =a x a x 6


V = a x a x a
- 1 H nhận xét


- H më Sgk,vë ghi,vë bt.
* Bµi 1: 2 H làm bảng nhóm,
lớp làm vở bt,chữa bµi .


- 1 H nêu cách tính Stp ,VHLP .
* Bài 2 :1 H đọc y/c của bài .
H tự làm bài ,đổi vở KT chéo .
- 2 H nêu quy tắc tính Sxq ,Vcủa
HHCN .


* Bài 3 :H quan sát hình vẽ,xác
định rõ y/c của đề ,nêu các bc
gii bt:


Thể tích của khối gỗ HHCN là :
9 x 6 x 5 = 270 (cm3)


Thể tích của khối gỗ HLP bị cắt
đi là :(5)

bài tập ,chuẩn bị bài
sau .


Thứ ba ngày 23 tháng 02 năm 2010


Khoa học :Lắp mạch điện đơn giản (tiết 2 )


I- Mơc tiªu : Gióp H :


- Lắp đợc 1 mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn , dây
dẫn .


- Nắm đợc về mạch kín ,mạch hở ,về vật dẫn điện ,vật cách điện .
- Hiểu đợc vai trò của cái ngắt điện .


- Biết thực hành làm cái ngắt điện đơn giản .
II- Đồ dùng :


+ G : 1 cục pin,dây đồng hồ có vỏ bọc ,bóng đèn pin, bóng đèn điện
hỏng có tháo đui ,phiếu học tập .


+ H : ChuÈn bÞ theo nhóm bộ lắp ghép mô hình điện lớp 5 ,1số vật
bàng kim loại :Đồng ,nhôm ,sắt ,1số vật bằng nhùa ,cao su, sø .


III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung


A, HĐ khởi động
(5’)


- KT bµi cị :
- GT bµi :


B, Tìm hiểu ND


1,Quan sát và
thảo luận (15’)
MT : Củng cố
cho H kiến thức
về mạch kín ,
mạch hở về vật
dẫn điện ,cách
điện .Hiểu đợc
vai trò của cái
ngắt in .


2, Trò chơi : Dò
tìm mạch đ iện


(15)
MT : Cđng cè
cho H vỊ m¹ch
kÝn ,m¹ch hë ,vật
dẫn điện ,vật
cách điện .


Hot động của thầy


- Gọi 2 H lên lắp 1 mạch
điện đơn giản .


- G gäi H nhËn xÐt ,cho đ.
Lắp mạch ...giản (Tiết 2)
+ G cho H quan sát hình 7
Sgk .- Cái ngắt điện có vai trò
gì ?


- Y/c H làm cái ngắt điện
cho mạch điện có nguồn
điện là pin .


- G quan sát ,H /dẫn 1 số
nhóm gặp khó khăn .
+ G nhận xét kết quả làm
việc của các nhóm .


*G chuẩn bị 1 hộp kín ,nắp
hộp có gắn các khung kim
loại .Các khung đợc xếp
thành 2 hàng và đánh số
thứ tự nh bài 1.Phía trong
hộp có 1 số cặp khuy đợc
nối với nhau bởi dây dẫn.
Đậy nắp hộp ,dùng mạch
điện ...


- Mỗi nhóm đợc phát 1 hộp
kín phát hiện những cặp
khuy nào đợc nối với nhau


Hoạt động ca trũ


- 2 H lên thực hành lắp


mạch điện .


- 1 H nhËn xÐt .


- H më Sgk,vë ghi ,vở bt.
+ H quan sát h7Sgk,trả
lời


- Lm cho búng ốn
khụng sỏng ,...


- H thực hành làm cái
ngắt điện cho mạch điện
có nguồn là pin .


- Các nhóm cùng thực
hành sau đó bày SP của
nhúm nhn xột ,ỏnh
giỏ.


+ H lắng nghe và quan
sát .


* 4 H tạo thành 1 nhóm
cùng tham gia trò chơi .
- H lắng nghe cách chơi .(6)

C, Hoạt động kết
thúc (5’)bëi d©y dÉn Y/c ghi kq dự
đoán vào giấy .


- G cho mở các hộp đối
chiếu kq dự đoán .Đúng
đ-ợc 1đ,sai trừ 1đ.


- Gäi H nhËn xÐt ,G nhËn
xét tuyên dơng nhóm thắng
cuộc .


* G nhận xét giờ học


,tuyên dơng 1số H tích cực
học tập .


- Về học và nắm vững bài
- Chuẩn bị bµi sau .


nhãm .


- Các nhóm mở hộp ,đối
chiếu với kq dự đoán ở
trên .


- H nhËn xét.


* H lắng nghe và thực
hiện .MÜ thuËt :


VÏ theo mÉu : MÉu vÏ cã 2 hoặc 3 vật mẫu


I- Mục tiêu :


- H biết quan sát ,so sánh và nhận xét và hiểu đúng về hình dáng , tỉ lệ
độ đậm nhạt ,đặc điểm của mẫu .


- Biết cách vẽ mẫu có 2 đến 3 vật mẫu .
- Vẽ đợc 2 vật mẫu .


- RÌn tÝnh cÈn thËn ,sáng tạo khi thực hành .


II- dựng : + G : Vật mẫu để H vẽ ,bài vẽ của H các năm trớc .
+ H : Chì ,tẩy ,màu vẽ .


III- Các hoạt động dạy học:
Nội dung


1,KT bài cũ :(3)
2,GT bài :(2)
3, Tìm hiểu bài
A,Quan s¸t ,nhËn
xÐt (5’)


B, C¸ch vÏ (7’)


Hoạt động của thầy- G kiĨm tra sù chn bÞ
cđa H cho tiÕt häc .


“VÏ mÉu cã 2,3 vËt mÉu”
+ G híng dÉn cho H tù
bµy mÉu .


- Y/c H nhËn xÐt về :
+ Vị trí của các vật mẫu .
+ Hình dáng ,màu sắc của
ấm pha trà và cái bát .
+ Đặc điểm các bộ phận
của mẫu .


+ Cho H so sánh tỉ lệ giữa
các bộ phận .


- Y/c H nhận xét độ đậm
nhạt của mẫu .


* G vÏ lên bảng các


khung hỡnh ca 2 vt mu
H quan sát .Y/c H nêu
cách vẽ :


Hoạt động của trò


- H để đồ dùng trên bàn
cho các nhóm trởng kt.


- H mở Sgk,vở ghi .


+ H thùc hµnh bµy mÉu và
nhận xét các y/c mà G đa ra
.


- H lần lợt trả lờicác câu
hỏi của G .Các H khác theo
dõi ,bổ sung .


+H quan sát G làm và nêu
cách vẽ :


- Vẽ khung hình chung và
khung h×nh cđa tõng vËt
mÉu .(7)

C, Thực hành
(18)


D, Trng bày sản
phẩm (5)


Dặn dò :


* G cho H thực hành vẽ
vào vở .G uốn nắn cho
những H còn gặp lúng
túng .- G chấm 1số bài và nhận
xÐt .


+ Y/c những H đã vẽ
xong lên trng bày sp của
mình .Cho các H khác
nhận xét ,bình chọn bài
vẽ đẹp nhất .


- G nhËn xÐt giờ học ,về
thực hành thêm .Chuẩn bị
bài sau .


bát .


- So s¸nh tØ lƯ cđa tõng vËt
mÉu .


- Vẽ phác mẫu bằng các nét
thẳng .


* H thc hnh vào vở .
- Chú ý : Vẽ nét thẳng của
khung hình sau đó mới vẽ
các nét chi tiết của mẫu và
tô đậm nhạt vào bài vẽ .
+ H vẽ xong dán bài lên
bảng .


- H quan sát ,bình chọn bài


vẽ đẹp nhất .


+ H lắng nghe và thực hiện


Toán :


Tiết 117: Lun tËp chung


I- Mơc tiªu : - BiÕt tÝnh tỉ số phần trăm của 1 số ,ứng dụng trong tính
nhẩm và giải toán .


- BiÕt tÝnh thÓ tÝch 1 HLP trong mèi quan hƯ víi thĨ tÝch cđa 1 h×nh
lập phơng khác .


- Rèn k/n vẽ hình và cách trình bày bài .


- Vận dụng làm thành thạo các dạng toán liên quan đến tỉ số %.
II- Đồ dùng : + G : Bảng phụ ,bảng nhóm .


+ H : Đọc và n/cứu trớc ND bài Sgk.
III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung


1,KT bµi cị :(3’)


2,GT bµi :(2’)
3, Thùc hµnh l/t.
(33)* Bài 1 :(Sgk)
Củng cố kĩ năng
tính nhẩm .
a, NhÈm 17,5%
cña 240 .


b, NhÈm 35 %
cña 520 .


Hoạt động của thầy
- Y/c 1H lên tính VHLP
có cạnh 7cm.


- Gäi H nhËn xÐt, cho
®iĨm H.


- “Lun tËp chung”
- G híng dÉn H tÝnh
nhÈm 15 % của 120
theo cách nhẩm của
bạn Dung (Sgk).


- Cho H nêu y/cầu của
BT, tự làm theo gợi ý
Sgk nêu kết quả.


Hot ng ca trũ


- 1H lên bảng làm bài .
V =7 x 7 x 7 = 343(cm3)


- 1 H nhËn xÐt


- H më Sgk,vë ghi,bt.


* Bài 1: H đọc Sgk,nắm lại cách
nhẩm của bạn Dung .


- H nêu y/c của bt sau đó tự làm
bài theo gợi ý trong Sgk.


Chẳng hạn : a, Nhận xét :
17,5% =10% +5%+2,5%
10% cđa 240 lµ 24(8)

* Bµi 2: (Sgk)
Củng cố cách
tìm tỉ số % của 2
số .


* Bài 3:(Hình vẽ
Sgk)


Củng cố cách
tính V của HLP.


4, Củng cố, dặn
dò (2)


- Cho 2H làm bảng
nhóm, lớp làm vở bài


tập, chữa bài . G gợi
ý:


+Tìm tỉ số VHLP lớn và
VHLP bé.


+Tìm VHLP lớn .


Y/cầu H quan sát hình
vẽ, phát phiếu học tập
và làm bài( Thảo luận
nhóm 4) để hồn
thành bài.


- Cho H nêu cách làm
phần b.


- G nhận xét ,cho
điểm H làm bài trên
bảng .


* G nhận xét giờ học ,
tuyên dơng những H
tích cực học tập .
- VỊ häc bµi , hoµn
thµnh nèt bµi , chuẩn
bị bài sau .


Vậy 17,5% của 240 là 42b, H làm tơng tự nh phần a, nêu
kq:


Nhận xÐt :35% = 30% + 5%
10% cđa 520 lµ 52


30% cđa 520 lµ 52 x3 =156
5% cđa 520 lµ 26


VËy 35% cđa 520 lµ 182


* Bµi 2 : 2H làm bảng nhóm lớp
làm vở bt,chữa bài .


a, Tỉ sè thĨ tÝch cđa HLP lín so
víi thĨ tÝch HLP bé là 3/2.Nh
vậy tỉ số phần trăm thể tÝch cđa
HLP lín vµ thĨ tÝch HLP bÐ lµ :
3 : 2 = 1,5


1,5 = 150%


b,ThĨ tÝch cđa HLP lín lµ :
64 x


2
3


= 96 cm3* Bài 3:4 H về 1 nhóm,nhận
phiếu ht và thảo luận để làm bài
a, H có thể làm nh sau :


- Coi hình đã cho gồm 3 HLP ,
Mỗi HLP đó đều đợc xếp bởi 8
HLP nhỏ cạnh 1cm . Nh vậy
hình vẽ có tất cả :


8 x 3 = 24 ( HLP nhỏ)
b,Mỗi HLphơng A,B,C(Nh


hìnhvẽ) có diện tích toàn phần là
: 2 x 2 x 6 =24(cm2)


Do cách xếp các hình A,B,C,nên
hình A có 1 mặt không cần sơn,
hình B có 2 mặt không cần sơn,
hình C có 1 mặt không cần sơn.
Cả ba hình có :


1 + 2 +1 = 4 (mặt) không cần
sơn.


Dt ton phn ca c 3 hình A,
B, C là :24 x 3 = 72 (cm2)
Dt khơng cần sơn của hình đã
cho là :2 x 2 x 4 =16 (cm2)
Dt cần sơn của hình đã cho là :
72 – 16 =56 (cm2)Đáp số : a, 24 HLP nhá
b, 56cm2(9)KĨ chun :


Kể chuyện đợc chứng kiến hoặc tham gia


I- Mơc tiªu : Gióp H :


- Chọn và kể đợc câu chuyện có ND kể về 1 việc làm tốt góp phần bảo
vệ trật tự - an ninh nơi làng xóm, phố phờng mà em đợc biết hoặc tham gia.
- Biết sắp xếp câu chuyện theo 1 trình tự hợp lí .


- HiÓu ND , ý nghĩa câu chuyện mà các bạn kể .


- Biết k/chuyện tự nhiên, sinh động, hấp dẫn, sáng tạo .
- Biết nhận xét đánh, giá ND truyện và lời kể của bạn .
II- Đồ dùng : + G : Đề bài viết sẵn trên bảng phụ .


+ H : Chuẩn bị trớc câu chuyện sẽ kể .
III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung


1, KT bµi
cị (3’)2,GT bµi
(2’)


3, H dẫn H
kể chuyện
a, T H đề
bài(10’)


Hoạt động của thầy
- Y/cầu 2 H k/chuyện em đã
đợc nghe , đợc đọc về những
ngời đã góp sức mình bảo vệ
trật tự an ninh .


- Gäi H nhËn xÐt, G cho
®iĨm H .


“Kể chuyện .... tham gia”
- Gọi H đọc đề bài trong Sgk
+ Đề bài y/c gì ?


- G dùng phấn màu gạch
chân dới các t/n : Việc làm
tốt, bảo vệ trật tự, an ninh
làng xóm , phố phờng .
- G hớng dẫn H phân tích
đề :+ Đề bài y/c kể về việc
làm ntn ?


+ Theo em , thÕ nµo lµ 1 viƯc


lµm tèt gãp ... phè phêng ?
+ Nh©n vËt chÝnh trong câu
chuyện em kể là ai ?


- Gi 2 H đọc phần gợi ý Sgk
+ Em chọn câu chuyện nào
để kể ? Hãy GT cho các bạn
trong lớp cùng nghe.


Hoạt động của trị


- 2 H kĨ tríc líp , H c¶ líp
theo dâi, nhËn xÐt .


- 1 H nhận xét .
- H mở Sgk,vở ghi.
- 2 H đọc đề bài


+ Kể 1 việc làm tốt góp phần
bảo vệ trật tự an ninh nơi làng
xóm , phố phờng mà em biết
hoặc đợc tham gia .


- Nối tiếp nhau trả lời :


+ Việc làm tốt góp phần bảo
vệ trật tự , an ninh nơi làng
xãm, phè phêng .


- Những việc làm : Tuần tra,


bắt trộm cớp , giữ gìn trật tự
giao thơng, bảo vệ cầu đờng
- Là những ngời sống quanh
em hoặc là chính em .(10)

b,K/chuyện
trong nhóm
và trao đổi
về ý nghĩa
truyện(10’)


c,K/chun
tríc líp
(10’)


4, Cđng cè
dỈn dß (5’)


- G chia nhóm 4 , y/cầu các
em k/c của mình hoặc truyện
em chứng kiến cho các bạn
cùng nghe .Sau đó cùng trao
đổi thảo luận về hành động
của nhân vật trong truyện.
- G giúp đỡ những nhóm H
gặp khó khăn .


- G gợi ý H 1 số câu hỏi để
trao đổi :- Việc làm nào của n/vật
khiến bạn khâm phục nhất ?
- Chi tiết nào trong chuyện
làm bạn thích nhất ?...
- G tổ chức cho H thi k/c
- Khi H thi k/c, G ghi nhanh
lên bảng tên H , việc làm của
n/vật ,xuất xứ câu chuyện.
Sau mỗi H kể ,G y/cầu H dới
lớp hỏi bạn về việc làm của
n/vật để tạo khơng khí sơi
nổi, hào hứng .


- NhËn xÐt, cho ®iĨm tõng H
kĨ chun .


* G nhận xét giờ học , tuyên
dơng những H kể chun
hay , hÊp dÉn .


- VỊ tËp k/c cho ngời thân
nghe . Chuẩn bị bài sau .


tỡm ng về nhà ,...


- 4 H về 1 nhóm cùng k/c, trao
đổi , thảo luận theo hớng dẫn
của G .


- H lắng nghe . Trao đổi và trả


lời các câu hỏi mà bạn đa ra .


- 7 đến 10 H tham gia thi k/c.


- Hỏi bạn và trả lời câu hỏi của
bạn .


- H nhận xét bạn k/c .


* H lắng nghe và thực hiện .


Thø t ngµy 24 tháng 02 năm 2010


Tp c :
Hp th mt


I- Mc tiờu : 1, Luyện đọc : Đọc trơi chảy tồn bài , đọc đúng các từ khó
trong bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng k/c linh hoạt ,phù hợp với
diễn biến câu chuyện và thể hiện đợc tính cách nhân vật .


2 Từ ngữ : Bu-gi, cần khởi động , ...


3, Nội dung : Hiểu đợc những hành động dũng cảm , mu trí của anh
Hai Long và những chiến sĩ tình báo .


II- §å dïng :


+ G : B¶ng phơ , phiÕu häc tËp .


+ H : Đọc và nghiên cứu trớc ND bài Sgk .


III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung


1,KT bµi cị


Hoạt động của thầy
- Gọi H đọc bài “Luật


Hoạt động của trò(11)

(3’)
2, GT bài(2’)
3, Hdẫn H
luyện đọc và
tìm hiểu bài .
a, Luyện đọc
(8’)


B, T×m hiĨu
néi dung bài
(12)


* Sự khéo léo
của ngời
chiến sĩ tình
báo .


* H/động
dũng cảm,


mu trí của
ngời chiến sĩ
tình báo .


c, Luyện đọc
diễn cảm


(10’)


tục...Ê - đê” và nêu
ND bài đọc .


- Gọi H nhận xét ,cho
điểm 2 H đó .


“ Hép th mËt”


- Gọi H khá đọc bài
- Cho H quan sát
tranh minh hoạ Sgk .
+ Bài chia làm mấy
đoạn ?


- G ghi nhanh lên
bảng 1 số từ, cho H
luyện đọc .


- Gọi 4 H đọc nối tiếp
đoạn, kết hợp giải
nghĩa từ ngữ .- Cho H lđ theo cặp .
- G đọc mẫu,y/cầu H
nêu cách đọc .


- Y/cầu H đọc đ 1,trao
đổi và trả lời câu hỏi :
+ Chú Hai Long ra
Phú Lâm làm gì ?
+ Theo em ,hộp th
mật dùng để làm gì?
- Gọi H đọc đoạn 2 ,
trả lời :


+ Ngời liên lạc đã
ngụy trang hộp th mật
ntn ?


+ Qua những vật có
hình chữ V, ngời liên
lạc muốn nhắn gửi
chú Hai Long điều
gì ?


- Gọi H đọc đ3 , đ4
+ Nêu cách lấy th và
gửi báo cáo của chú
Hai Long ?Vì sao chú
làm nh vậy ?+ Hoạt động trong
vùng đich của các
chiến sĩ tình báo có ý
nghĩa ntn đối với sự
nghiệp bảo vệ TQ ?
+ Nêu ND chính bài .
- Gọi 4 H c bi .
- T chc cho H l/c


câu trả lêi vỊ ND bµi .
- 1 H nhËn xÐt .


- Më Sgk,vë ghi, nh¸p.


- 1 H đọc bài , lớp c thm.


- H quan sát tranh minh hoạ trong
Sgk .


+ Bµi chia 4 đoạn (H nêu cụ thể
từng đoạn).


- H luyện phát âm các từ : Chữ V,
bu-gi,...


- 4 H c theo 4 đoạn kết hợp giải
nghĩa từ ngữ khó trong bài .


- 2 H cùng bàn lđ cho nhau nghe .
- H theo dõi G đọc ,nêu cách đọc


bài: Đọc giọng k/c ...


- H đọc đ1,trao đổi theo cặp và trả
lời :


+ Tìm hộp th mật để lấy báo cáo và
gửi báo cáo .


- Dùng để chuyển những tin tức bí
mật, quan trọng .


- 1 H đọc tiếp đ2 , cả lớp đọc thầm
và trả lời :


+ Ngời liên lạc ... khéo léo : Đặt
hộp th ở nơi dễ tìm mà lại ít bị chú
ý rất,nơi 1 cột cây số ven đờng ...
+ Ngời liên lạc muốn nhắn gửi đến
chú Hai Long tình yêu TQ và lời
chào chiến thắng .


- H đọc đ3, đ4 và trả lời :


+ Chó dõng xe , th¸o bu-gi ra xem,
giả vờ nh xe mình hỏng ...


- Chỳ lm nh vậy để đánh lạc hớng
chú ý của ngời khác , khơng ai có
thể nghi ngờ .+ Có ý nghĩa rất quan trọng đối với
sự nghiệp bảo vệ TQ . Những thơng
tin mà các chú lấy đợc từ phía kẻ
đich, giúp quân ta hiểu hết ý đồ của
chúng để có biện pháp ngăn chặn ,
đối phó kịp thời .


* Néi dung (Nh ý 3 môc I )(12)

* L/đọc trong
nhóm .


* Thi đọc
diễn cảm .


3, Củng cố ,
dặn dò (5)


diễn cảm ®1 .


- G treo bảng phụ ghi
đ1,đọc mẫu , y/cầu H
lđ theo cặp và lđ diễn
cảm .


- Tổ chức cho H thi
đọc diễn cảm .


+ Em cã suy nghÜ g×
vỊ c¸c chiÕn sÜ tình


báo ?


* G nhận xét gìơ học
tuyên dơng những H
tích cực học tËp .


- Về luyện đọc
thêm,chuẩn bị bài sau


- H quan sát bảng phụ,lắng nghe G
đọc và lđ theo cặp .


- 3 - > 5 H thi đọc . H cả lớp theo
dõi , bình chọn bạn đọc hay nhất .
- Thơng minh, mu trí, gan dạ,...
* H lắng nghe và thực hiện .


To¸ n :


TiÕt 118 : Giíi thiƯu hình trụ - giới thiệu hình cầu


I- Mục tiêu : Gióp H biÕt :


- Nhận dạng hình trụ , hình cầu .


- Biết xác định đợc đồ vật dạng hình trụ , hình cầu .
- Bớc đầu nắm đợc cách vẽ hình trụ, hình cầu .
II- Đồ dùng :


+ G : B¶ng phụ, mô hình về hình trụ , hình cầu , 1số vật có dạng


hình trụ , hình cầu .


+ H : Đọc và nghiên cứu trớc ND bài Sgk .
III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung


1, KT bµi cị
( 3)
2, GT bài(2)
3, Giới thiệu
hình trơ (10’)


Hoạt động của thầy


- G chÊm vë bµi tËp của 5 H và
nhận xét .


Giới thiệu hình trụ,hình cầu
+ G đa ra 1 vµi hép có dạng
hình trụ :Hộp sữa , hộp chè,...
- G nêu :Các hộp này có dạng
hình trụ .


- Giới thiệu đ2 của hình trụ:
Hình trụ có 2 mặt đáy là 2 hình
trịn bằng nhau và 1 mặt xq.
- G đa ra hình vẽ vài hộp khơng
có dạng hình trụ để H nhận biết
đúng về hình trụ (Cái cốc,cáiHoạt động của trò(13)

4, GT hình cầu
(10)


5, Thc hnh lt
(13)
* Bi 1 (Sgk)
Củng cố về đặc
điểm của h.trụ
* Bài2(Sgk)
Củng cố v c
im ca h.cu
* Bi3(Sgk)


6, Củng cố, dặn
dò (2)


ụn cõy cảnh).


- G đa ra 1 số đồ vật có dạng
hình cầu :Quả bóng chuyn,
qu búng bn...


- G nêu : Quả bóng chuyền có
dạng hình cầu .


- Em cũn bit nhng vt nào
có dạng hình cầu ?- G đa ra 1 số đồ vật khơng có
dạng hình cầu , hỏi :Những đồ
vật này có phải là hình cầu
khơng ?


+ Y/cÇu H quan sát hình vẽ,H
nêu miệng kq .


- G nhận xét, kết luận .


- Cho H quan sát hình vẽ,H nªu
miƯng kq .


- G nhËn xÐt, kÕt ln .


+ G cho H chơi trị chơi “Tìm
đồ vật có dạng hình trụ, hình
cầu”


- G chia 2 đội mỗi đội 10 H ,
chơi trong 3 phút, đội 1 nêu
những vật có dạng hình trụ,đội
2 nêu những vật có dạng h/cầu.
- Nhóm nào viết đợc nhiều đồ
vật theo y/c thì nhóm đó thắng .
- G cơng bố kết qu .


* G nhận xét giờ học , tuyên
d-ơng nh÷ng H tÝch cực phát


biểu .


- Về hoàn thành nốt bài tập .
Chuẩn bị bài sau .


- G quan s¸t vµ nhËn
biÕt .


- Viên bi ve, quả địa
cầu ...


- Không phải là hình
cầu .


*Bi1 : H quan sỏt hỡnh
v,H nờu miệng kq .
- Hình A , E là h/trụ .
* Bài 2 : Quả bóng bàn,
viên bi có dạng h/cầu .
* Bài 3 : H lắng nghe .
- 2 đội cử ngời lên
chơi,H dới lớp cổ vũ
cho bạn .


- H l¾ng nghe .


* H lắng nghe và thực
hiện .


Chính tả :Núi non hïng vÜ


I- Mơc tiªu : Gióp H :


- Nghe - viết chính xác đẹp bài chính tả “ Núi non hùng vĩ”


- Tìm và viết đúng các tên riêng trong bài : tên ngời , tên địa lí VN .
- Rèn tính cẩn thận , t thế ngồi viết,tự giác rèn chữ ở nhà .


II- §å dïng :


+ G : 5 câu đố ở bt 3 (Sgk) viết rời vào từng mảnh giấy nhỏ .
+ H : Đọc trớc bài (Sgk).(14)

Néi dung
1, KT bµi cị
(3)
2, GT bài(2)
3, Tìm hiểu
bài (22’)


a,Trao đổi về
ND đoạn văn.


b,Híng dÉn
viÕt tõ khã .
c, ViÕt chính
tả .d, Chấm bài,
chữa lỗi .
4, HD làm bt
chính tả (10)
* Bài 2 (Sgk)


* Bài 3(Sgk)


5, Củng cố ,
dặn dò (3)


Hot ng ca thầy


- Gọi 3 H lên bảng viết 1
số từ ngữ do G đọc .


- Gäi H nhËn xÐt .
“ Nói non hùng vĩ


+ G hớng dẫn H tìm hiểu
ND bài .


- Gọi H đọc đoạn văn
+ Đoạn văn cho em biết
điều gì ?


+ Đoạn văn miêu tả vùng
đất nào ?


- Y/cầu H tìm các từ khó


dễ lẫn khi viết .Cho H lên
đọc và viết các từ vừa tìm
đợc .


- G đọc cho H viết vào vở
đoạn văn trong Sgk .


+ G thu 3 -> 5 bài
chấm,y/cầu H chữa lỗi
- Gọi H đọc y/c bài 2
- Cho H tự làm, nêu đáp
án .G nhận xét .


+ Gọi H đọc y/c bài 3
- Cho H trao đổi theo cặp
để giải nghĩa các câu đố .


-Y/cầu H thuộc lòng câu
đố, G gọi H đọc thuộc
lòng trớc lớp .


* G nhận xét tiết học - Về
học thuộc lòng các câu đố
đố lại ngời thân - Chuẩn
bị bài sau.


Hoạt động ca trũ


- 3 H lên bảng viết : Hai Ngàn,
Ngà Ba , Tïng Chinh, Pï-mo,


Pï Xai .


- 1 H nhËn xÐt .


- H më vë chÝnh t¶ , Sgk .


+ H t×m hiĨu theo sù híng dÉn
cđa G .


- 1 H đọc đoạn văn sẽ viết c/tả.
+ Đoạn văn giới thiệu con đờng
đi đến TP biên phòng Lào cai .
- Đoạn văn miêu tả vùng biên
cơng Tây Bắc .


- H tự tìm và nêu : Hiểm trở,
tày đình, chọc
thủng,Phan-xi-păng, mây Ô Quy Hồ, ...


- H đọc và viết các từ vừa tìm .
+ H lắng nghe , viết bài .


- 3 ->5 H mang bài lên chấm .
- H đổi vở chữa lỗi .


* Bài 2 : 1 H đọc y/c của bài .
- H tự làm , nêu đáp án :


+ Tên ngời, tên dt : Đăm Săn,
Y Sun, Mơ-nông,Nơ Trang


Lơng, A-ma Dơ-hao .


+ Tên địa lí : Tây Nguyên,
Sông Ba .


* Bài 3 : 1 H đọc ND bài .


- 2 H cùng bàn trao đổi nêu
đáp án ca mi cõu .


1, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần
Hng §¹o .


2, Quang Trung , Ngun H.
3, §inh Bé LÜnh - Đinh Tiên
Hoàn .


4, Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn .
5, Lê Thánh Tông .


- H nhẩm thuộc lòng các câu
đố .2 H lên đọc thuộc lũng cỏc
cõu trc lp .


* H lắng nghe và thực hiện .


Thể dục :(15)

Thứ năm ngày 25 tháng 02 năm 2010Luyện từ và câu :


Më réng vèn tõ : TrËt tù - an ninh ( TiÕp )


I- Mơc tiªu : Gióp H:


- Më réng vµ hƯ thèng ho¸ vèn tõ vỊ : TrËt tù -An ninh .


- Hiểu đúng nghĩa của từ “ An ninh” và những từ ngữ thuộc chủ điểm
“ Trật tự - An ninh”


- Tìm đợc 1 số danh từ và động từ có thể kết hợp với từ an ninh , hiểu
đợc nghĩa của những từ ngữ đã cho và xếp vào nhóm thích hợp .


II- §å dïng :


+ G : GiÊy khỉ to, bót d¹ .


+ H : Đọc và nghiên cứu trớc ND bài (Sgk) .
III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung
1, KT bµi cị


(3)
2, GT bµi(2’)
3,HD lµm bt
(30’)


*Bài1(Sgk)


Xác nh
ngha ca t .


* Bài 2(Sgk)
Củng cố kỹ
năng ghÐp tõ
víi tõ ng÷ cho
tríc .


Hoạt động của thầy


- Gọi H lên bảng đặt câu ghép
thể hiện q/hệ tăng tiến .


- Gọi H n/xét , G cho điểm.
“ Mở rộng ... an ninh”(Tiếp)
- Gọi H đọc y/c bài 1 .


- Cho H tự làm bài,y/c dùng
bút chì khoanh vào trớc chữ
cái nêu đúng nghĩa của từ an
ninh .


+ Tại sao em không chọn đáp
án a hoặc c ?


- G nhËn xÐt , kÕt luËn .


- Gọi H đọc y/c bài 2 . G chia
mỗi nhóm 4 H ,cho H quan


sát mẫu phiếu ht .Y/cầu H tìm
danh từ, động từ điền vào
phiếu ht . 1 nhóm làm vào
giấy khổ to, dán bài lên bảng,
đọc to các từ nhóm mình tìm
đợc. Các nhóm khác nhận xét,
bổ sung .


- G ghi nhanh c¸c tõ H bổ
sung lên bảng.


- Nhn xét nhóm tìm đợc
nhiều từ, tìm nhanh và đúng.


Hoạt động của trò


- 2 H đặt câu : Lan không
những chăm học mà bạn
ấy còn rất chăm làm .
- 1 H nhận xét .


- H mở Sgk, vở ghi,bt .
- 1 H đọc to y/c bài 1 .
- H tự làm bài , nêu
kq,các H khác nhận xét.
Đáp án b là đúng ( Yên
ổn về chính trị và trật t
XH .)


- H giải thích : Vì :+ Yờn n hẳn, tránh đợc
tai nạn,tránh đợc thiệt hại
là nghĩa của từ an tồn
+ Khơng có c/tranh,khơng
có thiên tai là tình trạng
bình yên .


* Bài2: 1 H đọc to trớc
lớp . 4 H vào 1 nhóm
cùng hồn thành phiếu ht.
1 nhóm làm giấy khổ to,
dán bài ,đọc kq .


+ Danh tõ kÕt hỵp víi an
ninh : C¬ quan an ninh,
lùc lỵng an ninh, sÜ quan
an ninh, chiÕn sÜ an ninh,
an ninh chÝnh trÞ,an ninh
TQ,...(16)

* Bài 3 (Sgk)
Củng cố kỹ
năng đặt câu .


* Bµi 4(Sgk)
3, Củng cố,
dặn dò(5)


- G chia nhúm 6 H , y/c trao


đổi làm bài 3, chữa bài .


- G ghi nhanh các từ sau lên
bảng lớp : đồn biên phịng ,
xét xử, tồ án, thẩm phán,
cảnh giác , bảo mật.


- Y/cầu H giải thích nghĩa của
từng từ v t cõu .


- G phát phiếu ht, yêu cầu H
tự hoàn thành phiếu, nêu kq.
- G nhận xét bài lµm cđa H .
* G nhËn xÐt giê häc , tuyên
dơng những H học tốt.


- Về hoàn thành nốt bài,
chuẩn bị bài sau .


ninh, cñng cè an ninh,
quÊy rèi an ninh,...


* Bài 3 : 6 H 1 nhóm , đọc
y/c của bt , làm bài , chữa
bài :


+ Từ ngữ chỉ ngời ,cơ
quan, tổ chức thực hiện
công việc bảo vệ trật tự an
ninh là : Cơng an, đồn


biên phịng, tồ án, c/quan
an ninh , thẩm phán,...
+ Từ ngữ chỉ hđ bảo vệ
trật tự an ninh hoặc y/c
của việc bảo vệ trật tự an
ninh nào : Xét xử, bảo
mật, cảnh giác , giữ bí
mật,...


- 6 H nối tiếp nhau giải
thích nghĩa của từng từ và
đặt câu ( Mỗi H chỉ nêu
nghĩa 1 từ )


VD : XÐt xử : xem xét và
xử các vụ án .


- Đặt câu : Vụ án đang
đ-ợc xét xử .


* Bài 4: H nhận phiếu ht,
tự làm bài, nêu kq .


- H l¾ng nghe .


* H lắng nghe và thực
hiện .


Âm nhạc :Học hát : màu xanh quê hơng


( Giáo viên bộ môn )


Địa lí :
ôn tập


I- Mục tiêu :


- Xác định và mô tả sơ lợc đợc vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của châu
á, châu âu trên bản đồ .(17)

II- Đồ dùng : + G : Bản đồ tự nhiên thế giới, phiếu ht .
+ H : Đọc trớc bài (Sgk) .


III- Các hoạt động dạy học :
Nội dung


1, KT bµi cị
(3’)


2, Gt bài(2’)
3,HD ôn tập
(30’)
a, Trị chơi
“ Đối đáp
nhanh”


b, So s¸nh 1
sè yếu tố t/n


và XH giữa
châu á và
châu âu .


Hot ng ca thy


- G gọi H lên bảng kể tên 1 số
sản phẩm của ngành CN Pháp
- Gọi H nhËn xÐt, G cho ®iĨm
Ôn tập


- G chn 2 i , mi đội 7 H
đứng 2 bên bảng ,giữa bảng
treo bản đồ t/n thế giới .
- Hớng dẫn cách chơi và tổ
chức chơi .


+ Đ1 ra câu hỏi về 1 trong các
ND : Vị trí, giới hạn, các
đồng bằng lớn, các con sông
lớn của châu á hoặc châu âu
+ Đ2 nghe xong câu hỏi,
dùng bản đồ t/n thế giới trả
lời .Nếu bạn nào trả lời sai thì
loại khỏi cuộc chơi .


- G cho đổi ngợc lại,Đ2 hỏi
Đ1 trả lời( Mỗi đội đợc hỏi 7
câu ) . Trò chơi kết thúc,đội
nào còn nhiều ngời,đội đó


thắng cuộc .


- G tỉng kÕt trß ch¬i .


- Y/cầu H kẻ bảng(Nh bài 2
trang 115 Sgk) và tự làm bài.
- G theo dõi, giúp đỡ H .


- Gäi H nhËn xÐt , G nhËn xÐt
k/luËn .


Hoạt động của trũ


- 2 H nêu : Pháp xk nhiều
vải , quần áo, mỹ phẩm...
- 1 H nhận xét


- H mở Sgk, vở ghi, bt .
+ H xếp thành 2 đội tham
gia trò chơi,H dới lớp làm
cổ động viờn .


- H tham gia vào trò chơi .
+ 1 số câu hỏi VD :


1, Bạn hÃy chỉ và nêu vị trí
của châu á .


2, Bn hóy ch v nêu giới
hạn các phía Đơng, Tây ,


Nam , Bắc của châu á .
3, Bạn hãy chỉ và nêu tên
dãy núi cao nhất t/giới .
4, Chỉ khu vực ĐNá trên
bản đồ .


5, Hãy chỉ và nêu vị trí
đồng bằng Tây- xi- bia .
6, Chỉ dãy núi An - pơ.
7, Chỉ và nêu tên con sông
lớn nhất của Đông âu .
- H tự làm bài, 1 H làm
bảng lớp .


- NhËn xÐt , bæ sung cho
bạn .


Phiếu học tập


Tiêu chí Châu á Châu âu
D tÝch - Réng 44triƯu km2,lín nhÊt - Réng 10triÖu km2 .
Trong các châu lục.


Khớ hậu - Có đủ các đới k/hậu từ - Chủ yếu ở đới k/hậu
nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới ơn hồ.


Địa hình -3/4 dt là núi và c/nguyên,có - 2/3 dt là đ/bằng, kéo dài
đỉnh Ê-rơ-vét cao nhất t/g . từ tây sang đông, 1/3 dt là
núi và c/nguyên . .Chñng - Chđ u lµ ngêi da vµng - Chủ yếu là ngời da trắng
tộc


HĐ k/tế - N2là chính, CN phát triển - HĐ công nghiƯp p/triĨn.
ë 1 sè níc .(18)

4, Cđng cè, dỈn


dị(5’) * G tổng kết nội dung vừa ơn tập .
- Về ôn tập các kiến thức đã
học . Chun b bi sau .


* H lắng nghe và thực
hiện .


Toán :


Tiết 119 : luyện tập chung


I- Mục tiêu :


- Biết tính dt hình tam giác, hình thang hình bình hành , hình tròn .
- Rèn KN vẽ hình và tính to¸n chÝnh x¸c .


- Vận dụng làm thành thạo các bt về dt hình tam giác,hình thang,hình
bình hành,hình tròn .


II- Đồ dïng : + G : B¶ng nhãm ,b¶ng phơ .


+ H : Nắm lại quy tắc tính dt hình tg,hình thang ,hình trịn .


III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung


1,KT bµi cũ:
(3)


2,GTbài (2)
3,Thực hành lt
(33)


*Bài 1:(Hình
vẽ Sgk)


Củng cè c¸ch
tÝnh dt tam
gi¸c ,tÝnh tØ sè
%.


* Bài 2 (Hình
vẽ Sgk)


Củng cố cách
tính dt tam
giác , dt hình
b/hành .


Hot ng ca thy


- Y/c H nêu công thức


tính dt hình tg,hình
thang,hình b.hành .
Gọi H nhận xét,G cho
điểm 3H .


Luyện tập chung


- Cho H quan sát hình vè
b/tập 1 trên bảng phụ,gọi
1 H lên làm bài, H dới lớp
làm vở bt,chữa bài.


- Gọi H nêu cách tính tỉ sè
% cña 2 sè .


- Y/cầu H tự làm bài , i
v kt chộo .


- Gọi H nhắc lại cách tính
dt hình bình hành .


Hoạt động của trị


- 3H lªn bảng nêu :
Stg = a x h : 2


SH.thang = (a+b) x h : 2
Sb.hµnh = a x h


- 1H nhËn xÐt- Mở Sgk,vở ghi, bt .


* Bài1 : H quan sát hình vẽ
trên bảng phụ,1 H lên làm bài,
H cả lớp làm vào vở bt, chữa
bài.


a,StgABD là:4 x 3 : 2 = 6(cm2)
Stg BDC lµ : 5 x3 :2 = 7,5(cm2)
b,Tỉ số % của dt tam giác
ABD và dt tam giác BDC là
6 : 7,5 = 0,8


0,8 = 80%


Đáp sè : a , 6cm2 ; 7,5 cm2
b, 80 %


* Bài 2 : H tự làm bài , đổi vở
kt chéo .


Dt hình b/hành MNPQ là :
12 x 6 = 72 (cm2)


Dt hình tam giác KQP là :
12 x 6 : 2 = 36 (cm2)(19)

* Bài 3 (Hình
vẽ Sgk)Củng cố cách
tính dt tam
giác vuông , dt
hình tròn .


4, Củng cố ,
dặn dò (2)


- Cho H tự làm bài , G
chấm 1 số bài và nhận xét


- Gọi H nêu cách tính diện
tích hình tròn , diện tích
tam giác vuông .


* Cho H nhắc lại quy tắc
tính dt hình tròn .


- G nhận xét giờ học . Về
hoàn thành nốt bài , chuẩn
bị bài sau .


vµ KNP lµ :


72 - 36 = 36 (cm2)


VËy (dt )tam gi¸c KQP bằng
tổng dt 2 hình tam giác MKQ
và KNP .* Bµi 3 : H tù lµm, mang bµi
lên chấm .


Bán kính hình tròn là :
5 : 2 = 2,5 (cm)
DiÖn tÝch hình tròn là :


2,5 x 2,5 x 3,14 =19,625(cm2)
Dt tam giác vuông ABC là :
4 x 3 : 2 = 6 (cm2)


Dt phần hình trịn đợc tơ màu
là :


19,625 - 6 = 13,625 (cm2)
Đáp số : 13,625 cm2
* H lắng nghe và thực hiện .


Thứ sáu ngày 26 tháng 02 năm 2010


Kĩ thuật :


Lắp xe ben ( tiết 1 )


I- Mục tiêu : H cần phải :


- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben .


- Biết cách lắp và lắp đợc xe ben đúng kĩ thuật , đúng quy trình .- RÌn lun tÝnh cÈn thận khi thao tác lắp , tháo các chi tiết cđa xe ben.
II- §å dïng :


+ G : Mẫu xe ben đã lắp sẵn .


+ H : Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật .
III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung


1, KT bµi cũ (3)
2, GT bài (2)
3, Hớng dẫn tìm
hiểu bài


Hoạt động của thầy


- KT sự chuẩn bị cho tiết học
- G giới thiệu bài và nêu mục
đích bài hc .


- Nêu tác dụng của xe ben
trong kinh tÕ.


Hoạt động của trị


- Các nhóm để bộ lắp
ghép mơ hình kĩ thuật
lên bàn .- H l¾ng nghe(20)

a, Quan s¸t , nhËn
xÐt mÉu (5’)


b, Híng dÉn thao
t¸c kÜ tht (25’)


* Híng dÉn chän
các chi tiết.


* Lắp từng bộ
phận :


- Lp khung sàn
xe và các giá đỡ .
- Lắp sàn ca bin
và các thanh đỡ .
* Lắp ráp xe ben


C, Hớng dẫn tháo
rời các chi tiết
xếp vào hộp (5)


Dặn dò :


- Cho H quan sát mẫu xe ben
đã lắp sẵn .- Híng dẫn H quan sát toàn
bộ và quan sát kĩ tõng bé
phËn .


+ Để lắp đợc xe ben theo em
cần phải lắp mấy bộ phận


- Gäi 1 2 H lên bảng gọi
tên và chon tõng lo¹i chi tiÕt .
- G nhËn xÐt bỉ sung


+ G híng dÉn H l¾p tõng bé
phËn .


* Lắp khung sàn xe và các
giá đỡ , yêu cầu H quan sát kĩ
hình 2 trả lời : Để lắp khung
sàn xe và các giá đỡ , em cần
phải chọn những chi tiết


nµo ?


- Gäi 1 H lên lắp ghép khung
sàn xe .


- G tiến hành lắp , cho H
quan sát.


* Các bộ phận tiếp G tiến
hành tơng tự nh cách tiấn


hành ở trên .


- G tiến hành lắp xe ben theo
các bíc trong Sgk - G cã thĨ
cho H tr¶ lời câu hỏi trong
các bớc lắp hoặc cho H thực
hành 1 vài bớc lắp.


- KTSP : KT mức độ nâng lên
hạ xuống của thùng xe .


- G yêu cầu H tháo rời các
chi tiết và bỏ gọn vào hộp
theo đúng vị trí của từng loại
- G có thể nhắc H cất 1 số bộ
phận đã lắp đợc ở cuối tiết 1
giờ học sau thực hành tiếp .
* Về nhà đọc kĩ lại các thao
tác kĩ thuật trong Sgk .


- ChuÈn bÞ bµi sau .


- H quan sát xe ben đã
lắp sẵn .


- H quan sát toàn bộ và
quan sát kĩ từng bộ
phận của xe ben .
+ Cần lắp 5 bộ phận :
Khung sàn xe và các


giá đỡ , sàn ca bin và
các thanh đỡ , hệ thống
giá đỡ trục bánh xe sau,
trục bánh xe trớc , ca
bin .


- 1 2 H lên bảng gọi
tên , chọn chi tiết để lắp
xe ben .


- H thực hành lắp từng
bộ phận của xe ben.
- H quan sát kĩ hình 2
Sgk , trả lời.


- 2 thanh thẳng 11 lỗ , 2
thanh thẳng 6 lỗ , 2
thanh thẳng 3 lỗ , 2
thanh chữ L dài, thanh
chữ U dài


- H quan sỏt G làm
+ H tìm hiểu tiếp nh
cách tiến hành trên .
- H quan sát kĩ từng bớc
G làm để nắm đợc các
thao tác kĩ thuật.


- 1 vài H khá giỏi có thể
lên thực hành lắp 1 đến


2 bớc.


+ 1 số H tháo rời xe ben
để các chi tiết theo.
đúng quy định , xếp vào
hộp ...


- H thùc hiƯn theo híng
dÉn cđa G.


* H l¾ng nghe và thực
hiện .(21)

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng


I- Mục tiêu : Gióp H :


- Nắm đợc cách nối các vế câu ghép = cặp từ hơ ứng thích hợp .
- Làm đúng các bài tập : Xác định cặp từ hô ứng , tạo câu ghép mới
bằng cặp từ hơ ứng thích hợp .


- Vận dụng làm thành thạo các dạng bài về nối các vế ... hô ứng.
II- §å dïng :


+ G : Bảng phụ viết sẵn 2 câu văn phần nhËn xÐt .
B¶ng phụ viết sẵn nd bài tập 1,2 phần luyện tập.
+ H : §äc và nghiên cứu trớc nd bài trong Sgk.


III- Cỏc hot động dạy học :
Nội dung1, KT bài cũ (3)


2, GT bài (2)
3, Tìm hiểu phần
nhận xét (17)
* Bài 1 : Sgk


* Bài 2 : Sgk


* Bµi 3 : Sgk


Hoạt động của thầy


- G yêu cầu H nêu
những động từ kết
hợp với từ an ninh .
- Gọi H nhận xét , cho
điểm 2 H .


“Nối các vế...hô ứng”
- Gọi H c yờu cu
ca bi tp .


- Yêu cầu H tự làm
bài , nêu kq.


- Nhắc H : Dùng gạch
/ phân cách các vế câu
gạch 1 gạch dới chủ


ngữ , 2 gạch dới vị
ngữ .


- G hỏi yêu cầu H trả
lời.


+ Cỏc t in m trong
2 câu ghép trên đợc
dùng để làm gì ?
+ Nếu lợc bỏ những
từ ấy thì quan hệ giữa
các v cõu ntn?


- G yêu cầu H : Em
hÃy tìm những từ có
thể thay thế cho các
từ in đậm trong 2 câu
ghép trên ?


- G ghi nhanh câu của
H lên bảng , gạch


Hoạt động của trò


- 2 H nối tiếp nhau nêu : Bảo vệ
giữ gìn , giữ vững, củng cố ,
quấy rối , thiÕt lËp....


- 1 H nhËn xÐt.- Nhắc lại tên bài , mở Sgk , vở.
+ Bài 1 : 1 H đọc to yêu cầu .
- 2 H làm bảng lớp , H dới lớp
làm vở bài tập .


- H làm bài theo yêu cầu của G
a, Buổi chiều , nắng vừa nhạt /
CN VN
s ơng đã buông nhanh xuống
CN VN


mỈt biĨn .


b, Chúng tơi đi đến đâu / rừng
CN VN CN
ào ào chuyển động đến đấy.
VN


+ Bài 2 : H lắng nghe , suy nghĩ
để trả lời câu hỏi của G .


- Dùng để nối 2 vế câu trong
câu ghép .


- NÕu lợc bỏ những từ ngữ in
đậm ở câu a thì 2 vế câu không
có quan hệ chặt chẽ với nhau ,
câu b sẽ trở thành câu không
hoµn chØnh.* Bài 3 : H nối tiếp nhau đọc
câu đã thay thế từ in đậm .
a, ... mới .... đã ....


+ ...cha ... đã ....
+ ...càng ...càng ...(22)

* Ghi nhí : Sgk


3, Thùc hµnh
lun tËp (13’)
* Bµi 1 : Sgk


* Bµi 2 : Sgk


4, Củng cố , dặn
dò (5)


chân vào các từ thay
thÕ .


- Yêu cầu H đọc phần
ghi nhớ .


- Yêu cầu H đặt thêm
những câu ghép khác
minh họa cho mục ghi
nhớ .


- Gọi H đọc yêu cầu


của bi tp .


- Yêu cầu H tự làm
bài , nêu kq, 1 H lên
bảng làm bài .


- Gi H nhận xét bài
làm trên bảng của bạn
- Khen ngợi những H
hiểu bài ngay tại lớp.
- Gọi H c yờu cu
ca bi tp .


- Yêu cầu 1 H làm
bảng nhóm , lớp làm
vở bài tập , chữa bài
- Gọi H nhận xét bài
làm của b¹n .


- Gọi H có phơng án
khác đọc câu của
mình - G nhận xét kết
luận các câu đúng.


* G nhận xét tiết học,
tuyên dơng những H
tich cùc häc tËp .
- VỊ lµm bµi .
- Chn bị bài sau .- 2 H ni tip nhau c thành
tiếng phần ghi nhớ H cả lớp đọc
thầm để thuộc ngay tại lớp .
- H đặt thêm 1 số câu ghép
khác .


+ 1 H đọc to yêu cầu của bài 1
- H tự làm bài nêu kq:


a, Ngày cha tắt hẳn / trăng đã
lên rồi.


b, Chiếc xe ngựa vừa đậu lai /
tôi đã nghe... ra.


c, Trêi càng nắng gắt / hoa giấy
càng rực rỡ.


* Bi 2 : 1 H đọc yêu cầu của
bài tập.


+ 1 H làm bảng nhóm , lớp làm
vở bt , chữa bài.


- Nhn xột bi lm ca bn
- B sung câu mình đặt , chữa
bài (nếu sai).


a, Ma càng to, gió càng thổi
mạnh.b, Tri mi hng sỏng , nông
dân đã ra đồng .


Trời cha ..., nông dân đã ra
đồng.


Trời vừa ...,nơng dân đã ra
đồng


C, Thủ tinh.... bao nhiªu ...


bÊy nhiªu .


* H lắng nghe và thực hiện .


Toán :


TiÕt 120 : Lun tËp chung


I- Mơc tiªu :


- Giúp H ôn tập và biết tÝnh diƯn tÝch, thĨ tÝch cđa HHCN vµ HLP.
- Rèn kĩ năng vẽ hình,tính toán chính xác .


- Vận dụng làm thành thạo các bài tập có liên quan đến diện tích,thể tích
HHCN v HLP .


II- Đồ dùng : + G : Bảng phơ ,b¶ng nhãm .
(23)

III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung


1, KT bµi cị
(3’)


2,GTbµi (2’)
3, Thùc
hµnh lt (33’)
* Bµi 1 :
(H×nh vÏ
Sgk)


Cđng cè dt ,
thĨ tÝch
HHCN .


* Bài 2:
( Hình vẽ
Sgk)


Củng cố dt
và thể tích
HLP .


* Bài3 (Sgk)
HLP(N) có


cạnh là a .


HLP(M) có


cạnh gấp 3
lần .


VM gấp ?lÇn
VN .


S tp (M) gÊp ?
lÇn Stp (N) .


4, Củng cố,
dặn dò (2)


Hot ng ca thy
- Gi H nêu cách tính
Sxq ,Stp ,thể tích của
HHCN và HLP .


- Gäi H nhËn xÐt,...
“LuyÖn tËp chung”
- Gäi H lên làm bảng
phụ ,lớp làm vở bt,
chữa bµi .


- Gọi H nhắc cách
tính thể tích HHCN .
- Y/cầu H tự làm bài,
đổi vở kt chéo .- G gợi ý cách


lm,gi 1 H lm bng
nhúm (Trao đổi theo
cặp),chữa bài .


+ T×m STP cđa 2 HLP
+ So s¸nh STP cđa
chóng .


+ Tìm VN ,cạnh
HLP(M)


+ Tìm VM rồi so sánh
thể tích của 2 hình .
- Gọi H nhắc lại cách
tính thể tích HHCN-
HLP .


* G nhận xét gìơ
học, nhắc H về hoàn
thành nốt bài, chuẩn
bị bài sau .


Hoạt động của trò


- 3 H lên bảng nêu : a, HHCN :
Sxq = CV đáy x C/cao .


Stp = Sxq + S2 đáy ; V = a x b x c


b, HLP : S xq = a x a x 4


Stp = a x a x 6
V = a x a x a
- 1 H nhËn xÐt


- H më Sgk,vë ghi, bt .


* Bµi 1 : 1 H lên làm bảng phụ ,lớp
làm vở bt, chữa bài .


a, Sxq = (10 + 5) x 2 x6 = 180(dm2)
Diện tích đáy bể là :


10 x 5 = 50 (dm2)


Diện tích kính dùng để làm bể cá là :
180 + 50 = 230 (dm2)


b, ThÓ tích trong lòng bể kính là :
10 x 5 x 6 = 300 (dm3)


c, ThĨ tÝch níc cã trong bĨ kÝnh lµ :
300 : 4 x 3 = 225 (dm3)


- 2 H nhắc lại cách tính VHHCN .


* Bi 2 : H tự làm bài, đổi vở kt chéo
a, Sxq HLP là : 1,5 x 1,5 x 4 = 9(m2)
b, Stp HLP là :1,5 x 1,5 x6 = 13,5(m2)


c, VHLP = 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375(m3)
Đáp số : a, 9 m2; b, 13,5 m2;


c, 3,375 m3


*Bài 3 : H làm bài theo gợi ý của G,
1 H làm bảng nhóm (Trao đổi theo
cặp),chữa bài .


a, STP hình LP (N) là :a x a x 6


Cạnh HLP (M) là : a x 3


STP HLP (M) lµ : a x 3 x a x 3 x 6 =


= a x a x 6 x 9
VËy STP(M) gÊp 9 lÇn STP(N) .
b, V(N) = a x a x a


V(M) = a x 3 x a x3 x a x 3 .
= a x a x a x 3 x 3 x 3
= a x a x a x 27


VËy V (M) gÊp 27 lÇn V(N) .
* H lắng nghe và thực hiện .


Tập làm văn :(24)

I - Mục tiêu : Giúp H : - Ôn luyện , củng cố về k/năng lập dàn ý cho bài
văn miêu tả đồ vật .- Ơn luyện k/năng trình bày miệng bài văn tả đồ vật theo dàn ý đã lập 1
cách rõ ràng đúng ý .


- Rèn luyện k/năng dùng từ,diễn đạt lu loát .
II- Đồ dùng :


+ G : GiÊy khỉ to, bót d¹ .


+ H : Chuẩn bị đồ vật thật hoặc tranh ảnh về đồ vật .Đọc trớc bài .
III- Các hoạt động dạy học :


Néi dung
1,KT bµi cị
(3’)
2.GT bµi(2’)
3,HD lµm bt
(30’)
* Bµi 1 (Sgk)


Hoạt động của thầy


- Gäi 3 H mang vë bt lªn
chÊm,G nhËn xÐt .


“Ơn tập về tả đồ vật”
- Gọi H đọc y/c bài 1 .
+ Em chọn đồ vật nào để
lập dàn ý ? Hãy giới
thiệu cho các bạn biết .


- Gọi H đọc gợi ý 1 Sgk,
y/cầu H tự làm bài , cho
1 nhóm làm vào giấy
khổ to , dán bài lên bảng
- G cùng H cả lớp nhận
xét, bổ sung để có dàn ý
chi tiết , đầy .


- Y/cầu H rút kinh
nghiệm từ bài bạn sửa
vào bài mình theo hớng


Hoạt động của trò


- 3 H mang bài lên chấm,H nhận
vở và chữa bài(nếu sai).


- H më Sgk,vë ghi , bt .


+ 1 H đọc to trớc lớp y/c bài 1.
- H nối tiếp nhau giới thiệu về
đồ vật mình chọn để lập dàn ý.
- 2 H đọc gợi ý 1 Sgk .


- H tù lµm bµi , cho 1 nhãm lµm
vµo giÊy khổ to , dán bài lên
bảng , chữa bài .


VD : Dàn ý bài văn tả cái đồng
hồ báo thức .+ Mở bài : Cái đồng hồ này em
đợc tặng nhân dịp sinh nhật.
+ Thân bài :- Đồng hồ rất đẹp.
- Mặt hình trịn đợc viền nhựa
đỏ . Mang hình dáng 1 con
thuyền đang lớt sóng,...


- Đồng hồ có 4 kim : kim giờ to
mu ,kim phỳt gy mu


xanh,kim giây mảnh mai màu
tím, kim chuông gầy guộc màu
vàng .


- Cỏc vch số chia đều đến từng
mi-li-mét .


- Đồng hồ chạy bằng pin,có 2
nút điều khiển phía sau lng .
- Khi chạy, đồng hồ kêu tạch
tạch .Đến giờ đổ chng thì
giịn giã, rất vui tai .


+ Kết bài : Đồng hồ là ngời bạn
giúp em không bao giờ đi học
muộn. Em rất yêu quý chiếc
đồng hồ này .(25)

*Bµi2 (Sgk)4, Cđng cè ,
dặn dò (5)


G vừa chữa .


- Gi H c dn ý của
mình ,G sửa cho từng H,
Cho điểm những H làm
bài đạt y/cầu .


+ Gọi H đọc y/c bài 2 .
+ Cho H đọc gợi ý 2,
chia nhóm 4 y/cầu H
làm bài và chữa .


- G nhận xét , cho điểm
những H có dàn ý tốt .
* G nhận xét tiết học ,
khen những H có dàn ý
hay , đầy đủ ND .


- Về tự ôn bài . Chuẩn bị
bài làm văn viÕt .


- 3 đến 5 H đọc dàn ý của mình.


*Bài 2 : 1 H đọc


- 4 H về 1 nhóm,trình bày dàn ý


của mình cho các bạn nghe
(3 đến 5 H trình bày trớc lớp)
* H lắng nghe và thực hiện .
* NhËn xÐt cđa Ban gi¸m hiƯu :


...
...
...
...
...
...
...
...
...


ThĨ dơc :


Phối hợp chạy và bật nhảy


Trò chơi : Chuyền nhanh, nh¶y nhanh”


I- Mục tiêu : - Ơn phối hợp chạy và bật nhảy , chạy - nhảy - mang - vác.
Y/cầu thực hiện động tác tơng đối đúng nhng đảm bảo an toàn .


- Học mới trò chơi “ Chuyền nhanh, nhảy nhanh” .Y/cầu biết và tham
gia trò chơi tơng đối chủ động .- Tự giác luyện tập để nâng cao sức khoẻ .
II- Địa điểm , ph ơng tiện :


- Trên sân trờng, vệ sinh nơi tập , đảm bảo an toàn tập luyện .


- Kẻ sân và chuẩn bị dụng cụ, 2 đến 4 quả bóng chuyền hoặc bóng đá
(Hay khăn làm vật chuyền trên cao) .


III- Các hoạt động dạy học :
A, Phần mở


đầu(10’) - G nhận lớp, phổ biếnnhiệm vụ , y/c của giờ học.
- Cho H khởi động


- Cho H «n 1 số đ/tác :
Tay, chân, vặn mình, toàn


- H tập hợp 4 hàng dọc lắng
nghe .


- H chạy chậm theo 1 hàng
dọc quanh sân tập .(26)

B, Phần cơ bản
+ Ôn chạy và
bật nhảy


+ Học trò chơi
Chuyềnnhanh,nhảy
nhanh


C, Phần kết
thúc (8)


thân và nhảy của bài TD
phát triển chung .


- Cho H chơi trò ch¬i (Do
G chän)


+ G y/cầu H tập hợp 2
hàng dọc , hàng nọ cách
hàng kia tối thiểu 2 m .
- Cho H nhắc lại ND bt .
- Tổ chức cho H chơi thi
đua giữa các đội, G làm
trọng tài , 1 H làm th ký,
mỗi đợt nhảy từ 2 đến 4 H
của mỗi hàng .


- G nhận xét , cho điểm
từng H , th ký ghi đúng số
điểm, thông báo kịp thời
kq sau mỗi đợt chơi để tìm
ra đội thắng , thua.


- G nêu tên trị chơi , hớng
dẫn cách chơi, chọn đội


chơi thử .


- G chia líp ra 4 tỉ, cho H
vui ch¬i theo tỉ . C¶ lớp
chơi thử 1 lần .


- G cho H thi đấu 2 lần ,
đội thua bị phạt cò 1 vòng
quanh sân tập .


- Cho H tËp di chuyÓn từ
vòng tròn thành 4 hµng
theo 4 tỉ .


- Về tự tập chạy - Bt
cao .


- H thực hành chơi trò chơi .
+ H tập hợp 2 hàng dọc theo
y/c của G .


- 2 H nhắc lại .


- H thực hiện dới dạng trò
chơi : Mỗi lần từ 2 đến 4 H ở
mỗi hàng lên chơi .


- Lắng nghe kq đánh giá . H
dới lớp cổ vũ cho các bạn lờn
tham gia .- H lắng nghe


- Đội chơi thử lên tham gia
trò chơi .


- H v v trớ 4 tổ để chơi .Cả
lớp chơi thử 1 lần .


- H thi đấu 2 lần để phân
thắng , thua . Đội thua cò 1
vòng mà G y/cầu .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×