Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Khao sat GK1 1011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.94 KB, 1 trang )

(1)

UBND HUYỆN VĨNH BẢO


TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG ĐỀ KSCL Gi÷a kú I MƠN NGỮ VĂN 8( Thời gian: 60 phút )
i. tr¾c nghiƯm:


Chọn đáp án đúng nhất
1. Văn thuyết minh là gì?


A. Dùng lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ một vấn đề nhằm thuyết phục ngời
đọc, ngời nghe về một quan im, t tng.


B. Trình bày, giới thiệu, giải thích...nhằm cung cấp tri thức về các hiện tợng
và sự vật trong tự nhiên và xà hội.


C. Trỡnh by s việc, diễn biến, nhân vật nhằm giải thích sự việc, tìm hiểu
con ngời và bày tỏ thái độ khen chê.


D. Dùng các chi tiết, hình ảnh... nhằm tái hiện một cách sinh động để ngời
đọc hình dung rõ nét về s vic, con ngi, phong cnh.


2. Các từ: gàn dë, ngu ngèc, bÇn tiƯn, xÊu xa, bØ ỉi “ thuộc trờng từ vựng nào dới
đây?


A. Ch tớnh cỏch ca con ngời
B. Chỉ trình độ của con ngời


C. Chỉ thái độ, cử chỉ của con ngời
D. Chỉ hình dáng của con ngời


3. Sử dụng thể loại hồi kí với lời văn chân thành, giọng điệu trữ tình, thiết tha ứng
với đặc sắc nghệ thuật của văn bản nào?A. Trong lßng mẹ C. Tôi đi học
B. Tức nớc vỡ bờ D. LÃo Hạc
4. Trong các câu sau, câu nào không phải là câu ghép?


A. Tôi chạy, nó cũng chạy


B. Chị con có đi, u mới có tiền nộp su


C. Lòng tôi càng thắt lại, khoé mắt tôi cay cay


D. Trong nhng phút này, chúng tơi đợc ngời ta ngắm nhìn nhiều hơn hết
5. Trong các từ dới đây, từ nào có mc khỏi quỏt rng nht?


A. Sông ngòi B. Biển C. S«ng níc D. Ao hå


6. Căn cứ vào dấu hiệu nào để kết luận trong văn bản tự sự, ngời kể chuyện kể theo
ngơi thứ nhất ?


A. Ngêi kĨ chun kh«ng xt hiƯn trùc tiÕp
B. Ngêi kĨ chun xng “t«i”


C. Ngời kể chuyện thay đổi ngơi kể


D. Ngời kể chuyện mợn lời một con vật để kể


7. Văn bản “ Tức nớc vỡ bờ “ đợc kể theo ngôi thứ ba, đúng hay sai?
A. Đúng B. Sai


8. Tõ nµo dới đây là từ tợng thanh?a. Tn nhn B. Mnh mẽ C. Lộp độp D. Kì quặc
II. tự luận


C©u 1. Tóm tắt truyện ngắn Cô bé bán diêm của An- ®ec - xen

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×