Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

BAI 31 TRAO DOI CHAT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.55 MB, 19 trang )

(1)

Sinh häc 8
(2)

Em hiểu thế nào là trao đổi chất ? Vật vô cơ


có trao đổi chất khơng? Vậy sự trao đổichÊt của cơ thể con ng ời có gì khác với sù
(3)

ChươngưVIưTraoưđổiưchấtưvàưnăngưlượng
(4)

Hệ hô hấp có vai trị
gì trong q trình
trao đổi chất?(5)

Hệ tiêu hoá có vai
trò gì trong qu¸


trình trao đổi chất?


Biến đổi thức ăn
thành


chÊt dinh d ỡng và
thảI(6)

H tun hồn thực hiện
vài trị gì trong q
trình trao i cht?


vận chuyển ôxi và chất


dinh d ỡng tới tb vµ(7)

Hệ bài tiết có vai trị gì
trong sự trao đổi chất?


HƯ bµi tiÕt läc từ máu
các chất thảI và bài
tiết qua n íc tiĨu


Vậy q trình


trao đổi chất ở


cấp độ cơ thể
(8)

Hệ cơ quan Vai trò trong s trao i cht


Tiêu hoáHô hấp


Bài tiết
Tuần hoàn


I. Trao i cht gia c th v mụi tr ng:


Tiếp tục nghiên cứu thông tin sgk hoàn thành nội dung
bảng d ới đây vào vë bµi tËp:


Biến đổi thức ăn cung cấp chất dinh d ỡng cho cơ
thể và thải các chất cặn bã ra ngồi.LÊy «xi tõ m«i tr êng cung cấp cho cơ thể và thải CO2
từ cơ thể ra ngoài môi tr ờng.


Lc mỏu, thu gom cht thải để bài tiết ra ngoài d
ới dạng n ớc tiểu và mồ hơi.


VËn chun «xi, chÊt dinh d ỡng tới tế bào và
CO2 , các chất thải từ tế bào tới cơ quan bài
tiết.(9)

Tiết 33 - Bài 31.

TRAO ẹỔI CHẤT


I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi tr ờng


1. Trao đổi chất giữa cơ
thể và mơi tr ờng ngồi thể
hiện nh thế nào? Kể tên
các chất cơ thể lấy vào từ
mơi tr ờng?


1. LÊy chÊt cÇn thiết vào
cơ thể ( O2, thức ăn, n ớc và
muối khoáng). Thải CO2
và chất cặn bà ra ngoài
m«i tr êng.


Môi tr ờng ngoài cung
cấp thức ăn , n ớc, muối


khoỏng v ôxy cho cơ thể


qua hệ tiêu hoá, hệ hô hấp,
đồng thời tiếp nhận chất bã,
sản phẩm phân huỷ và CO2
từ cơ thể thải ra đó là sự
TĐC ở cấp độ cơ thể .


- Sự trao đổi chất giữa
cơ thể và mơi tr ờng ngồi
giúp cơ thể tồn tại và phát
triển.


2. Trao đổi chất là gì?


ý ngha ca quỏ trỡnh


trao i cht?Cơưthể
Môi tr ờng


ngoài


Môi tr ờng
ngoài


Hệ hô hấp
Hệ tiêu hoá
Hệ bài tiết


Ôxi
Thức ăn,
n ớc,


muối
khoáng
CO2
Phân


N ớc tiểu


Hỡnh 31-1.Traoichtgiac
thv(10)

Thảo luận mở réngTheo suy nghĩ của các em, vật vơ sinh


có trao đổi chất khơng?Tr¶ lêi:

Cã...- VÝ dơ :

CaO + H

2

O --> Ca(OH)

2

.Tuy nhiên sự TĐC ở chất vô cơ --> biến tính +


huỷ hoại.Còn TĐC ở cơ thể sống

( ng ời, ĐV,


TV...)

giúp cơ thể tồn tại và phát triển.Tit 33 - Bài 31. Trao đổi chất
(11)

I. Trao đổi chất giữa cơ thể và mơi trường ngồi:


(?) Nếu ta sống trong mơi trường bị ơ


nhiễm thì sẽ ảnh hưởng như thế nào
đến sự sống của cơ thể?(12)

II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi tr ờng trong1. Máu và n ớc mô cung cấp những gì
cho tÕ bµo?


2. Hoạt động sống của tế bào tạo ra
những sản phẩm gì? Những sản phẩm
đó đ ợc đ a tới đâu?


3. Sự trao đổi chất giữa tế bào với môi
tr ờng trong biểu hiện nh thế nào?


Tiết 33 - Bài 31. Trao đổi chấtNh¾c lại môi tr ờng trong cơ thể gồm


những thành phần nào?- Môi tr ờng trong cơ thể gồm: Máu,


n ớc mô và bạch huyết.- Nh chỳng ta đã biết, cơ thể đ ợc cấu tạo từ


các tế bào, mà TB của cơ thể ngập trong n ớc


mô là thành phần của môi tr ờng trong cơthÓ.
(13)

II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi tr ờng trong
Tiết 33 - Bài 31. Trao đổi chấtTr¶ lời


1. Máu mang O2 và chất dinh d
ỡng qua n ớc mô --> tế bào.


2. => Năng l ợng, CO2 , chất
thải. Đ a tới n ớc mô --> máu
--> hệ hô hấp --> bài tiết -->
ra ngoµi.


3. Dinh d ỡng và Oxy đ ợc tế bào
sử dụng cho các hoạt động sống,
sản phẩm phân huỷ đ a đến các cơ
quan thải ra ngồi. TĐC ở TB


thơng qua mơi tr ờng trong Hình 31-2. Sơ đồ mối quan hệ giữa trao đổi


chất của cơ thể với trao đổi chất ở tế bào


Qua phần vừa tìm hiểu
em có nhận xét gì về sự
trao đổi chất ở cấp độ tế
bào?


KÕt kuËn:


Trao đổi chất ở cấp


độ tế bào: + Các chất dinh


d ìng vµ O2 tiÕp nhËn tõ


máu và n ớc mô đ ợc tế bào
sử dụng cho các hoạt
động sống.


+ Các sản phẩm phân


huỷ --> thải ra môi tr êng
trong --> c¬ quan bµi tiÕt
--> ra ngoµi.(14)

III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao
đổi chất ở cấp độ tế bào


Tiết 33 - Bài 31. Trao đổi chất=>

Nêu mối quan hệ giữa TĐC ở


cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào

?+

Trao đổi chất ở cơ thể

cung cấp chất dinh d


ỡng và O

2

cho tế bào và nhận từ tế bào các sản phẩm


bài tiết, khí CO

2

để thải ra ngồi mơi tr ờng.+

Trao đổi chất ở tế bào

giải phóng năng l ợng cung


cấp cho cơ thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất.Hoạt động trao đổi chất ở hai cấp độ gắn bó mậtthiết với nhau - không thể tách rời,

đảm bảo cho cơthể tồn tại và phát triển.1.Trao đổi chất ở cấp độ


cơ thể được thể hiện như


thế nào?2.Trao đổi chất ở cấp độ


tế bào được thể hiện như


thế nào?3.Nếu 1 trong 2 cấp độ


ngừng lại sẽ dẫn đến hậu


quả gì?1.Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp


chất dinh d ỡng và O2 cho tế bào
và nhận từ tế bào các sản phẩm
bài tiết, khí CO2 để thải ra ngồi
mơi tr ờng.


2.Trao đổi chất ở tế bào giải phóng


năng l ợng cung cấp cho cơ thể
thực hiện các hoạt động trao đổi
chất.(15)

KÕt kuËn chung
Tiết 33 - Bài 31. Trao đổi chấtSự trao đổi chất diễn ra ở 2 cấp độ:


cấp độ cơ thể, mơi tr ờng ngồi cung cấp thức ăn, n ớc,


muối khoáng và oxy qua hệ tiêu hoá,hệ hô hấp, đồng thời
tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân huỷ và khí CO2 từ cơ thể
thải ra.


cấp độ tế bào, các chất dinh d ỡng và oxy tiếp nhận từ(16)

Bài tập 1: Khoanh tròn câu đúng nhất trong các câu sau:


1. Máu và n ớc mô vận chuyển đến tế bào những chất gì?
a. Prơtêin.


b. KhÝ CO2 vµ muối khoáng.
c. Các chất dinh d ỡng và O2.
d. Cả a vµ b.


* Kiểm tra đánh giá


2. Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào được thể hiện như thế nào ?


a) Tế bào nhận chất dinh dưỡng và O2 từ máu.


b)Tế bào tổng hợp chất hữu cơ đặc trưng từ những chất
đơn giản và tích lũy năng lượng.c) Tế bào phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng
và thải những chất không cần thiết ra mơi trường.


d)Cả a, b và c.


3.Những chất nào được máu và nước mô vận chuyển đến
tế bào ?


a)Các chất dinh dưỡng và ơxi.


b)Khí cacbơnic và muối khống.c)Prôtêin, gluxit và các chất thải.
(17)

Bµi tËp 2:

Dựa vào


hình vẽ hÃy ghi tên


các chất mà cơ thể lấy


vào và thải ra môi tr


ờng, thay cho c¸c sè


1, 2, 3.?Oxy (02)


- Thức ăn.
- N ớc.(18)

* H íng dÉn vỊ nhµ


Trả lời câu hỏi 3 vào vở bài tập.
Đọc trước bài 32: CHUYỂN HOÁ và trả lời các câu hỏi


sau:


 Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng gồm những q


trình nào?


 Phân biệt trao đổi chất với chuyển hóa vật chất và năng


lượng?


 Năng lượng giải phóng ở tế bào được sử dụng vào những


hoạt động nào?


 Chuyeån hóa cơ bản là gì? ý nghóa của chuyển hóa cô(19)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×