Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

Tu Trai nghia Van 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 14 trang )

(1)

`
(2)

Em hãy đọc thuộc bài thơ: “NgẫuEm hãy đọc thuộc bài thơ: “Ngẫunhiên viết nhân buổi mới về quê”.nhiên viết nhân buổi mới về quê”.Nêu nội dung nghệ thuật của bài.
(3)

Tiết 39:Tiết 39:

TỪ

TỪ

tr¸i nghÜa

tr¸i nghÜaVÝ dơ 1: T


Ví dụ 1: T

m nhm nhữững cặp từ trái nghĩa trong 2 vng cặp từ trái nghĩa trong 2 văăn bản sau:n bản sau:
1./ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh


1./ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh


®


đầu gi ờng ánh trầu gi ờng ánh tr

ă

ă

ng rọi , ng rọi ,
Ngỡ mặt đất phủ s ơng.


Ngỡ mặt đất phủ s ng.


Ngẩng đầu nhNgẩng đầu nh

n trn tr

ng sángng sáng
Cúi đầu nhớ cố h ơng


Cúi đầu nhớ cố h ¬ng


( T ¬ng Nh - dÞch)
( T ¬ng Nh - dịch)


2./ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê


2./ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Trẻ đi già trở lại nhà,Trẻ đi già trở lại nhà,


Ging quờ khụng i s ng pha mái đầu


Giọng q khơng đổi s ơng pha mái đầu


GỈp nhau mà chẳng biết nhau


Gặp nhau mà chẳng biết nhau


Tr c ời hỏi : “Khách từ đâu đến làng”


Trẻ c ời hỏi : “Khách từ đâu đến làng”
( Trần Trọng San - dịch)
( Trần Trọng San - dịch)I./ T

ì

m hiĨu bµi


1. Th n o l

ế à àt

trái nghĩa?VÝ dô 1:-

Ng ng-

cúiHoạt động của đầu theo
chiều lên xuống.


-Tr -giẻ à


Tr¸i nghÜa vỊ ti t¸c.


-Đi- tr l iở ạ


Tr¸i nghÜa vỊ sù chuyÓn
rêi.


Nghĩa trái ngược
Nghĩa trái ngược


nhau -> từ trái
nhau -> từ trái(4)

VÝ dô 2
VÝ dô 2

: (th o lu

: (th o lu

ận)

ận)


TT

ìm

ìm

tõ tr¸i nghÜa víi tõ

tõ tr¸i nghÜa víi tõ


giµ trong:giµ trong:-

Rau giµ

Rau giµ


-

Cau giµ

Cau giµRau gi ><Rau non

à


Cau gi >< Cau

à


nonVí dụ 2:Ví dụ 2:Một từ nhiều nghĩa cóMột từ nhiều nghĩa cóthể thuộc nhiều cặp từthể thuộc nhiều cặp từtrái nghĩa khác nhau.trái nghĩa khác nhau.*
(5)

VÝ dơ 3:


Ví dụ 3: đđọc lạiọc lại 2 v 2 v

ă

ă

n bản sau:n bản sau:
1./ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh


1./ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh


®


đầu gi ờng ánh trầu gi ờng ánh tr

ă

ă

ng rọi , ng rọi ,
Ngỡ mặt đất phủ s ơng.


Ngỡ mt t ph s ng.
Ngng


Ngẩng đầu nh đầu nhỡỡn trn tr

ng sángng sáng


Cúi


Cúi đầu nhớ cố h ơng đầu nhí cè h ¬ng


( T ¬ng Nh - dịch)


( T ơng Nh - dịch)


2./ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê


2./ Ngẫu nhiên viết nhân buổi míi vỊ quª
TrẻTrẻ điđi giàgià trở lạitrở lại nhà, nhà,


Ging quờ khụng i s ng pha mái đầu


Giọng quê không đổi s ơng pha mái u


Gặp nhau mà chẳng biết nhau


Gặp nhau mà chẳng biết nhau


Trẻ c ời hỏi :”Khách từ đâu đến làng”


Trẻ c ời hỏi :”Khách từ đâu đến làng”


( TrÇn Träng San -dịch)


( Trần Trọng San -dịch)


2. Sử dụng từ trái nghĩa:


Vd 3:Vd 3:Việc sử dụng cácViệc sử dụng các
từ trái nghĩatừ trái nghĩatrong 2 bài thơtrong 2 bài thơ=>


=> Tạo nên phép Tạo nên phép
đối,làm nổi bật tình


đối,làm nổi bật tình


cảm nhớ quê hương


cảm nhớ quê hương


của nhà thơ.(6)

Ví dụ 4:


Ví dụ 4:So sánh hai cách diễn đạt sauSo sánh hai cách diễn đạt sau

:

:Cách1


Cách1

:

:
Chào đồng chí! Chúc đồng chí đi

Chào đồng chí! Chúc đồng chí đi

chí bền, lực khoẻ

chí bền, lực khoẻ

,

,vượt qua được mọi khó khăn,nguy hiểmvượt qua được mọi khó khăn,nguy hiểm

nhé! Đi nhé!”

nhé! Đi nhé!”Cách 2:

Cách 2:Chào đồng chí! Chúc đồng chí đi

Chào đồng chí! Chúc đồng chí đi

chân cứng đá mềm

chân cứng đá mềmnhé! Đi nhé!”


nhé! Đi nhé!”=>

=>

Gây ấn tượng mạnh làm cho lời nói thêm sinh động

Gây ấn tượng mạnh làm cho lời nói thêm sinh động*
(7)

II.Luyện tập:II.Luyện tập:Bài tập 1: Tìm từ trái nghĩa trongBài tập 1: Tìm từ trái nghĩa trongcác câu ca dao, tục ngữ sau:các câu ca dao, tục ngữ sau:
Chị em như chuối nhiều tàu

Chị em như chuối nhiều tàu

Tấm lành

Tấm

che tấm rách , đừng nói nhau nặng lời.

che tấm rách , đừng nói nhau nặng lời.Số cơ chẳng giàu thì nghèo

Số cơ chẳng giàu thì nghèoNgày ba mươi tết thịt treo trong nhàNgày ba mươi tết thịt treo trong nhàBa năm được một chuyến sai

Ba năm được một chuyến saiÁo ngắn đi mượn, quần dài đi thuêÁo ngắn đi mượn, quần dài đi thuêĐêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng


(8)

Bµi tËp 2

:

m c¸c tõ tr¸i nghÜa víi nh

ng tõ in đậm trong cáccụm rừ sau đây:

T ¬i> < hoa hÐo


> < đất tốt


XÊu


chữ xÊu


đất xấu


> < chữ đẹp
cá t i


hoa t ơi


> < cá ơn


Yếu


n yếu > < ăn kháe(9)

Bµi tËp 3:Bµi tập 3:

đ

đ

iền các từ trái nghĩa thích hợp vào các thành

iền các từ trái nghĩa thích hợp vào các thànhngng

sau:

sau:-

Chõn cng ỏ

Chõn cng ỏ

.

.-

Cú i cú

Cú i cú-

Gần nhà

Gần nhà

.ngõ

.ngõ


-

Mắt nhắm mắt

Mắt nhắm mắt


-

Chạy sấp chạy

Chạy sấp chạy

.

.


-

Vô Th ởng vô

Vô Th ởng vô

.

.


-

Bên

Bên

...bên khinh

...bên khinh


-

Buổi

Buổi

buổi cái

buổi cái


-

B ớc thấp b ớc

B ớc thấp b ớc


-

Chân ơt chân

Chân ơt ch©n

……

……
(10)

Bài 4:Bài 4:

viết đoạn văn ngắn về tình cảm quê

viết đoạn văn ngắn về tình cảm quê


hương, có sử dụng từ trái nghĩa:hương, có sử dụng từ trái nghĩa:Ai sinh ra mà chẳng có mộtAi sinh ra mà chẳng có mộtquê hương. Khi xa quê ai màquê hương. Khi xa quê ai màchẳng nhớ, tôi cũng vậy. Khichẳng nhớ, tôi cũng vậy. Khi
xa, tôi nhớ hết thảy những gìxa, tơi nhớ hết thảy những gìthuộc về q. Nhưng có lẽ tơithuộc về q. Nhưng có lẽ tôinhớ nhất là con sông quê. Tôinhớ nhất là con sơng q. Tơinhớ nó trong những ngàynhớ nó trong những ngày nắng

nắngấm áp, nước sơng lấp lánh nhưấm áp, nước sông lấp lánh nhưdát bạc, nhớ cả những ngàydát bạc, nhớ cả những ngày


mưamưa

nước ào ạt xô bờ. Nhớ cả

nước ào ạt xô bờ. Nhớ cả


con nước khicon nước khi vơi

vơi

, khi đầy

, khi

đầy

. Nhớ

. Nhớ


những con thuyền khi
những con thuyền khi xuôi

xuôi

, khi

, khingượcngược

. Tôi nhớ tất cả những gì

. Tơi nhớ tất cả những gì


gắn bó với dịng sơng.
(11)

(12)

MT Rõ

N

GTH


R


ATC


N


N


Ê


L


I


á


GN


Iĩ


B


P


H


N GaT


x


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11iền từ thích hợp vào ô trống
Câu 1 :

..kính

d ới nh ờng


Câu 3:Chân

.chân

ráo
Câu 2:Nưa

. nưa

loCâu 5:Buổi đực buổi

..C©u 8: Vô

. vô

phạt


Câu 7:Chạy sấp chạy

.


Câu 4: Mềm nắn

. buôngCâu 6:Có đi có

.Câu 9: B ớc

. b íc

cao
(13)

Dặn dị1. Học thuộc phần ghi nhớ.


2. Hồn thành các bài tâp cịn lại .3. Soạn bài : Luyện nói văn biểu cảm


về sự vật con người.
(14)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×