Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

DE VA DAP AN 45 HKINANG CAO20102011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (125.34 KB, 2 trang )

(1)TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT ĐỀ KIỂM TRA MƠN ĐỊA LÍ LỚP 11 (NÂNG CAO)


TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN : 45 PHÚT (Không kể phát đề)


------

Câu 1. (3 điểm )Làm rõ những chỉ tiêu về kinh tế-xã hội để phân biệt trình độ phát triển của 2 nhóm


nước: phát triển và đang phát triển ?Câu 2 (3 điểm)Trình bày rõ các biểu hiện của tồn cầu hóa kinh tế.


Câu 3 (4 điểm)Cho bảng số liệu: Tổng nợ nước ngồi của nhóm nước đang phát triển( Đơn vị tính: tỉ usd)


Năm

1990

1998

2000

2004Tổng nợ

1316

2465

2498

2724a, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng nợ nước ngồi của nhóm nước đang


phát triển qua các nămb, Rút ra nhận xét và cho biết nợ nước ngoài tăng sẽ dẫn đến những hệ quả gì

---Hết---TRƯỜNG THPT BN MA THUỘT ĐỀ KIỂM TRA MƠN ĐỊA LÍ LỚP 11 (NÂNG CAO)


TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN : 45 PHÚT (Không kể phát đề)


------

Câu 1. (3 điểm )Làm rõ những chỉ tiêu về kinh tế-xã hội để phân biệt trình độ phát triển của 2 nhóm


nước: phát triển và đang phát triển ?Câu 2 (3 điểm)Trình bày rõ các biểu hiện của tồn cầu hóa kinh tế.


Câu 3 (4 điểm)Cho bảng số liệu: Tổng nợ nước ngồi của nhóm nước đang phát triển( Đơn vị tính: tỉ usd)


Năm

1990

1998

2000

2004Tổng nợ

1316

2465

2498

2724a, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng nợ nước ngồi của nhóm nước đang


phát triển qua các năm
(2)

---Hết---TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ I-MÔN ĐỊA LÍ 11 (2010-2011)
TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề )
------H


Ư ỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011
MƠN ĐỊA LÍ 11-NÂNG CAO


Câu Nội dung trả lời Điểm


1
(3 đ)


CÁC CHỈ TIÊU ĐỂ PHÂN BIỆT... 3 điểm


*Chỉ tiêu về xã hội (1,5 điểm)


-HDI năm 2003: nhóm nước phát triển cao: 0,855 so với 0,694 0,5 đ
-Tuổi thọ trung bình năm 2005: nhóm nước phát triển cao: 76 tuổi so với 65 t 0,5 đ
-GDP/người 2004: nhóm nước phát triển cao: Đan Mạch: 45008 usd so với


Anbani: 2372, Inddooneexxia: 1193 và Êtiôpia: 112 usd... 0,5 đ


*Chỉ tiêu về kinh tế: (1,5 điểm)


-GDP cao và cơ cấu GDP có sự chuyển dịch tích cực: KV3 :71,0% so với 43 % 0,5 đ
-Đầu tư nước ngoài nhiều và trở thành chủ nợ lớn (tổng nợ nước ngồi của


nhóm nước đang phát triển tăng (1970-2004: 610-2724 tỉ usd) hoặc (tỉ lệ
nợ/GDP tăng (1980-2004: 21%-33,8%)0,5 đ
-Nhóm nước phát triển chiếm > 60% giá trị XNK thế giới, chủ yếu là các hàng


hóa qua chế biến, nhóm nước đang phát triển chủ yếu xuất khoáng sản và hàng
sơ chế (2001: chiếm 30%)


0,5 đ


2
(3 đ)


CÁC BIỂU HIỆN CỦA TỒN CẦU HĨA KINH TẾ 3 điểm


*Thương mại thế giới phát triển mạnh (1 điểm)


-Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế chung 0,5 đ
-Số lượng thành viên và vai trò của tổ chức thương mại thế giới ngày càng tăng 0,5 đ


*Đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất là khu vực dịch vụ ( 0,5 điểm)


-1990-2004 (1774-8895 tỉ usd) 0,25 đ


- Tỉ trọng dịch vụ ngày càng lớn (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...) 0,25 đ


*Thị trường tài chính quốc tế ngày càng mở rộng (1 điểm)


-Các tổ chức quốc tế và hệ thống ngân hàng thế giới có sự liên kết chặt chẽ 0,5 đ
-Các tổ chức quốc tế và hệ thống ngân hàng thế giới có vai trị quan trọng 0,5 đ


*Các cơng ty xun đa quốc gia ( 0,5 điểm)-Số lượng tăng và phạm vi hoạt động ở nhiều nước 0,25 đ
-Vai trò ngày càng lớn, nắm giữ nguồn của cải vật chất và chi phối nhiều


ngành kinh tế quan trọng 0,25 đ


3
(4 đ)


Vẽ biểu đồ cột đơn ( 4 cột = 4 năm theo giá trị tuyệt đối )


2 điểm


-Đúng biểu đồ


-Tỉ lệ biểu đồ thích hợp
-Chia tương đối chính xác


-Đầy đủ và đúng tên biểu đồ, chú giải và các thành phần khác


( Thiếu và khơng chính xác thì - 0,25 điểm cho mỗi ý )


Nhận xét và cho biết 2 điểm


-Nợ nước ngoài từ 1990-2004 đều tăng (tăng bao nhiêu tỉ usd, lần ?) 0,5 đ
-Các giai đoạn tăng có khác nhau: ví dụ: (1990-1998) và (1998-2000)... 0,5 đ


-Khó có khả năng thanh tốn nợ 0,5 đ


-Rất dễ bị phụ thuộc vào nước ngoài 0,5 đ

---Hết---Khi chấm giám khảo cần linh động tính điểm về phần số liệu-dẫn chứng (nếu thiếu thì trừ mỗi ý
-0,25 điểm )

×