Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

de toan 5 tuan 13

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.5 KB, 2 trang )

(1)

Tr êng TH Phóc Hoµ bµi KiĨm tra gi÷a häc kú I


( Năm học 2010-2011)
Môn : Toán-Lớp 5
Thời gian làm bài 40 phút


Họ và tên : ………Líp : …………. SBD : …………


Bài 1 ( 1đ ): Khoanh trớc chữ có câu trả lời đúng:


a/ Số Ba trăm bảy mơi lăm phẩy bốn trăm linh sáu viết là:


A: 3705,46 B: 375,46 C: 375,406 D: 375,460


b/ Trong số thập phân 1,254 chữ số 4 thuộc hàng nào?


A: Đơn vị B: Phần mời C: Phần trăm D: Phần nghìn
c/Số tự nhiên nào dới đây không nằm giữa 1,75 và 4,05


A: 2 B: 3 C: 4 D: 5
d/ Sè lớn nhất trong các số 0,6; 0,32; 0,047;0,205 là:


A: 0,6 B: 0,32 C: 0,047 D:0,205
Bµi 2 ( 2đ): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


a/ 40m 7cm = … cm. 2dm27cm2= ...207cm2


b/ 5hm2 75m2 = m2 . 3km 245m =...km


Bµi 3 ( 1đ ) : Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:a/ 0,219 . 0,246 c/ 0,4789 …. 0,4791
b/ 8,101 …. 8,1010 d/ 0,8 …. 0,704
Bµi 4 ( 1đ ) : Trong các phân số 1


5 ;
2
3 ;


4
9 ;


4


5 phân số nào bé h¬n
1
3 ?


A: 1


5 B:
2


3 C:
4


9 D:
4
5


Bài 5 ( 2đ ) : Đặt tính rồi tÝnh947836 + 5409 48368 : 24 309 x 307 65743- 43968


.


Bài 6 ( 2đ ) : Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 1400 m .Chiều rộng
bằng 2


5 chiều dài. Trung bình cø 1m


2 thì ruộng đó thu hoạch đợc 2kg thóc. Hỏi cả


thửa ruộng đó ngời ta thu hoạch đợc bao nhiêu tạ thóc?(2)

………
………
………
………
………
………


Bài 7 ( 1đ ): Thay dấu * bằng dấu phép tính và viết thêm dấu ngoặc đơn để có kết
quả đúng:


1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 100………
………
………
………
………
………


Bài 5: ( 3đ ) Nhà bếp dự trữ đủ lượng gạo cho 45 người ăn trong 6 ngày. hỏi nếu có 54 người
ăn thì số gạo đó sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? ( Biết rằng suất ăn của mỗi người là như nhau).


………
………
………
………
………
………
………


a) (7 x 13 + 8 x 13) : (


3
2


9 – y) = 39

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×