Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

nhom

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (803.04 KB, 22 trang )

(1)


(2)

(3)

(4)

1
2
3
4


TỪ CHÌA KHỐ
TỪ CHÌA KHỐ


G


G

G


G


N


N

N


N


U


U

U


U


D


D

DD

D

D

D

D

C

C

C

C

H

H

H

H

B

B

B

B

A

A

A

A

Z

Z

Z

Z


Đ


Đ

Đ


Đ


N


N

N


N

DD

DD

I

I

I

I

Ù

Ù

Ù

Ù

N

N

N

NÔÔ

H

H


MM1. Ô chữ gồm 4 chữ cái: đây l1. Ô chữ gồm 4 chữ cái: đây lhợp chất tạo ra do một số oxithợp chất tạo ra do một số oxitbazơ tác dụng với oxit axit.bazơ tác dụng với oxit axit.I


I


I


I


U


U

U


U


M


M


M


MTrị chơi ơ chữTrị chơi ơ chữG


G

G


G


N


N

N


N


Đ


Đ


Đ


Đ


NN

H

H

Ô

Ô

M

M


NN2. Gồm 7 chữ cái: Nhờ
2. Gồm 7 chữ cái: Nhờvào tính chất vật lý nàyvào tính chất vật lý nàymà 1mà 1

số KL

số KL

được dùng

được dùnglàm dây cáp điệnlàm dây cáp điện3. Gồm 4 chữ cái: Đây là KL3. Gồm 4 chữ cái: Đây là KLthu được khi cho sắt vào dungthu được khi cho sắt vào dungdịch đồng sunfat.dịch đồng sunfat.4. Gồm 12 chữ cái: Đây là4. Gồm 12 chữ cái: Đây là
dung dịch thu được khi chodung dịch thu được khi chonatri vào nước.natri vào nước.Đây là KL được ứng dụng rộngĐây là KL được ứng dụng rộngrãi trong đời sống và sản xưất
(5)

(6)

Tiết 25 NHÔM (Al = 27)Nêu một số tính chất


vật lí của nhơmmà em đã biết.I. Tính chất vật lí:
I. Tính chất vật lí:


- Nhôm là kim loại màu trắng bạc, Nhôm là kim loại màu trắng bạc,
có ánh kim, nhẹ, dẻo, dẫn điện,


có ánh kim, nhẹ, dẻo, dẫn điện,dẫn nhiệt tốt, nóng chảy ở 660(7)

Tiết 25 NHÔM (Al = 27)


I. Tính chất vật lí:


I. Tính chất vật lí:


* Phản ứng của nhơm với oxi:


II: T


II: Tính chất hóa học:ính chất hóa học:
a.


a. PhPhản ứng của nhôm với phi kim:ản ứng của nhôm với phi kim:


Quan sát hiện tượng vàQuan sát hiện tượng vàlập PTHH?lập PTHH?Tiến hành làm thí nghiệm

:(theo hình

v

ẽ)t04Al(r) + 3O2(k)  2Al2O3(r)
t oạ


t oạ thành nhôm oxit thành nhơm oxit


1. Nh


1. Nhơm có những tính chất hóa ơm có những tính chất hóa
học của kim loại khơng?


học của kim loại khơng?


Dựa vào tính chất hóa học


Dựa vào tính chất hóa học


của kim loại, các em hãy dự


của kim loại, các em hãy dự


đoán tính chất hóa học của


đốn tính chất hóa học của


nhơm(8)

Tiết 25 NHÔM (Al = 27)


I. Tính chất vật lí:


I. Tính chất vật lí:


II: T


II: Tính chất hóa học:ính chất hóa học:
t ot oạạ


thành nhôm oxit


thành nhôm oxit


*


* PhPhản ứng của nhôm với phi kim ản ứng của nhôm với phi kim
khác


khác::


Lập phương trình hóa học khi
cho nhơm tác dụng với clo, lưu
huỳnh ở nhiệt độ cao


AlCl 3 (r)


Al(r) + Cl2(k)


Al2 3(r) + S(r) Al2S3 (r)


2 32 3 2


tạo thành muối nhơm


tạo thành muối nhơm


1. Nh


1. Nhơm có những tính chất hóa ơm có những tính chất hóa
học của kim loại không?


học của kim loại không?


* Phản ứng của nhôm với oxi:


a.


a. PhPhản ứng của nhôm với phi kim:ản ứng của nhôm với phi kim:


t


too


t


too


aa
(9)

Tiết 25 NHÔM (Al = 27)


I. Tính chất vật lí:


I. Tính chất vật lí:
II: T


II: Tính chất hóa học:ính chất hóa học:
t ot oạạ


thành nhôm oxit


thành nhôm oxit


*


* PhPhản ứng của nhôm với phi kim ản ứng của nhôm với phi kim
khác


khác::


1. Nh


1. Nhơm có những tính chất hóa ơm có những tính chất hóa
học của kim loại khơng?


học của kim loại không?* Phản ứng của nhôm với oxi:


a.


a. PhPhản ứng của nhôm với phi kim:ản ứng của nhôm với phi kim:


tạo thành muối nhôm


tạo thành muối nhôm


b. Ph


b. Phản ứng của nhôm với dung dịch ản ứng của nhôm với dung dịch
axit:(10)

Thực hành nhóm:

Làm các thí nghiệm sau:Tiến hành
thí nghiệm


Quan sát
hiện tượng


Nhận xét –
viết PTHH
TN1: Cho 1 thanh


nhôm vào dd HCl


TN2: cho 1 thanh


nhôm vào dd đồng
sunfat(11)

Tiết 25 NHÔM (Al = 27)


I. Tính chất vật lí:


I. Tính chất vật lí:
II: T


II: Tính chất hóa học:ính chất hóa học:


b. Ph


b. Phản ứng của nhôm với dung dịch ản ứng của nhôm với dung dịch
axit:


axit:


*


*Hiện thượng thí nghiệm 1Hiện thượng thí nghiệm 1: :


Nhơm tan ra từ từ và có khí H


Nhơm tan ra từ từ và có khí H22


bay ra.


bay ra.Al (r) + HCl (dd) AlCl3(dd)+ H2(k)


2 6 2 3


2 6 2 3


tạo thành muối nhơm và khí H2


Lưu ý: Nhôm không tác dụng với


Lưu ý: Nhôm không tác dụng với


H


H22SOSO44 đặc nguội, HNO đặc nguội, HNO33 đặc nguội. đặc nguội.
t ot oạạ


thành nhôm oxit


thành nhôm oxit


*


* PhPhản ứng của nhôm với phi kim ản ứng của nhôm với phi kim
khác


khác::1. Nh


1. Nhơm có những tính chất hóa ơm có những tính chất hóa
học của kim loại khơng?


học của kim loại không?


* Phản ứng của nhôm với oxi:


a.


a. PhPhản ứng của nhôm với phi kim:ản ứng của nhôm với phi kim:


tạo thành muối nhôm(12)

Tiết 25 NHÔM (Al = 27)


I. Tính chất vật lí:


I. Tính chất vật lí:
II: T


II: Tính chất hóa học:ính chất hóa học:


c.


c. PhPhản ứng của nhơm với dung dịch ản ứng của nhôm với dung dịch
muối:


muối:Hiện tượng th


Hiện tượng thí nghiệm 2í nghiệm 2: :


Nhơm tan ra từ từ, màu


Nhôm tan ra từ từ, màu


xanh lam của dung dịch


xanh lam của dung dịch


CuSO


CuSO44 nhạt dần, có đồng nhạt dần, có đồng
đỏ sinh ra bám trên bề


đỏ sinh ra bám trên bề


mặt nhôm.


mặt nhôm.


Al(r)+ CuSO4(dd) Al2(SO4)3(dd)+ Cu(r)


2 3 3


2 3 3Nhôm phản ứng được với
nhiều dung dịch muối của những
kim loại hoạt động hóa học yếu hơn
tạo ra muối nhôm và kim loại mới


b. Ph


b. Phản ứng của nhôm với dung dịch ản ứng của nhôm với dung dịch
axit:


axit: tạo thành muối nhơm và khí H2
t ot oạạ


thành nhôm oxit


thành nhôm oxit


*


* PhPhản ứng của nhôm với phi kim ản ứng của nhơm với phi kim
khác


khác::


1. Nh


1. Nhơm có những tính chất hóa ơm có những tính chất hóa


học của kim loại không?


học của kim loại không?


* Phản ứng của nhôm với oxi:


a.


a. PhPhản ứng của nhôm với phi kim:ản ứng của nhôm với phi kim:


tạo thành muối nhơm(13)

Tiết 25 NHÔM (Al = 27)


I. Tính chất vật lí:


I. Tính chất vật lí:
II: T


II: Tính chất hĩa học:ính chất hĩa học: Hiện tượng thHiện tượng thí nghiệm 3í nghiệm 3::


Nhơm tan ra từ từ v


Nhôm tan ra từ từ và à có scó sủi ủi
bọt khí


bọt khí


b. Ph


b. Phản ứng của nhôm với dung dịch ản ứng của nhôm với dung dịch


axit:


axit:


*


* PhPhản ứng của nhôm với phi kim ản ứng của nhôm với phi kim
khác


khác::


1. Nh


1. Nhơm có những tính chất hóa ơm có những tính chất hóa
học của kim loại khơng?


học của kim loại không?


* Phản ứng của nhôm với oxi:


a.


a. PhPhản ứng của nhôm với phi kim:ản ứng của nhôm với phi kim:


c.


c. PhPhản ứng của nhôm với dung dịch ản ứng của nhôm với dung dịch
muối:


muối:2. Nh


2. Nhơm có tính chất hóa học nào ơm có tính chất hóa học nào
khác?


khác?


Kết luận


Kết luận: Nhơm có những tính : Nhơm có những tính
chất hóa học của kim loại


chất hóa học của kim loại


Qua những tính chất hóa


Qua những tính chất hóa


học trên ta rút ra kết luận gì


học trên ta rút ra kết luận gì


về tính chất hóa học của


về tính chất hóa học của


nhơm?


nhơm?


(14)

Hãy hồn thành các phương trình hóa học sau đây:


Hãy hồn thành các phương trình hóa học sau đây:


a- Al + H


a- Al + H22SOSO4(dd)4(dd)
b- Al + AgNO


b- Al + AgNO33


c- Al + MgCO


c- Al + MgCO33


d- Al + Cl


d- Al + Cl22


e- Al + Mg(OH)


e- Al + Mg(OH)22


Al


Al22(SO(SO44))33 + H + H22
2 3 32 3 3


Al(NO


Al(NO33))33 + Ag + Ag
KXR


KXR


AlCl


AlCl33


3 33 3


2 3 2


2 3 2


KXR(15)

Tieát 25 NHÔM (Al = 27)


I. Tính chất vật lí:


I. Tính chất vật lí:
II: T


II: Tính chất hóa học:ính chất hóa học:Hãy nêu ứng dụng củaHãy nêu ứng dụng củanhôm mà các em biếtnhôm mà các em biếtb. Ph


b. Phản ứng của nhôm với dung dịch ản ứng của nhôm với dung dịch
axit:


axit:


*


* PhPhản ứng của nhôm với phi kim ản ứng của nhôm với phi kim
khác


khác::


1. Nh


1. Nhơm có những tính chất hóa ơm có những tính chất hóa
học của kim loại khơng?


học của kim loại không?* Phản ứng của nhôm với oxi:


a.


a. PhPhản ứng của nhôm với phi kim:ản ứng của nhôm với phi kim:


c.


c. PhPhản ứng của nhôm với dung dịch ản ứng của nhôm với dung dịch
muối:


muối:


2. Nh


2. Nhơm có tính chất hóa học nào ơm có tính chất hóa học nào
khác?


khác?(16)

(17)

(18)

MỘT SỐ VẬT DỤNG – ĐỒ DÙNG LÀM TỪ
NHÔM VÀ HỢP KIM NHƠM


Xoong nồi bằng nhơm Võng xếp nhẹ với chất liệu từ nhôm Máy ảnh làm từ hợp


kim nhôm chống trày(19)

Tiết 25 NHÔM (Al = 27)


I. Tính chất vật lí:I. Tính chất vật lí:
II: T


II: Tính chất hóa học:ính chất hóa học:


III. Ứng dụng:


III. Ứng dụng: SGKSGK


IV. Điều chế:
IV. Điều chế:


b. Ph


b. Phản ứng của nhôm với dung dịch ản ứng của nhôm với dung dịch
axit:


axit:


*


* PhPhản ứng của nhôm với phi kim ản ứng của nhôm với phi kim
khác


khác::


1. Nh


1. Nhơm có những tính chất hóa ơm có những tính chất hóa
học của kim loại khơng?học của kim loại không?


* Phản ứng của nhôm với oxi:


a.


a. PhPhản ứng của nhôm với phi kim:ản ứng của nhôm với phi kim:


c.


c. PhPhản ứng của nhôm với dung dịch ản ứng của nhôm với dung dịch
muối:


muối:


2. Nh


2. Nhơm có tính chất hóa học nào ơm có tính chất hóa học nào
khác?(20)

Tiết 25 NHÔM (Al = 27)


I. Tính chất vật lí:


I. Tính chất vật lí:
II: T


II: Tính chất hóa học:ính chất hóa học:


III. Ứng dụng:III. Ứng dụng: SGKSGK
IV. Điều chế:


IV. Điều chế:
b. Ph


b. Ph* * PhPhản ứng của nhôm với dung dịch axit:ản ứng của nhôm với dung dịch axit:ản ứng của nhôm với phi kim khácản ứng của nhôm với phi kim khác::
1. Nh


1. Nhơm có những tính chất hóa ơm có những tính chất hóa
học của kim loại khơng?


học của kim loại không?


* Phản ứng của nhôm với oxi:


a.


a. PhPhản ứng của nhôm với phi kim:ản ứng của nhôm với phi kim:


c.


c. PhPhản ứng của nhôm với dung dịch muối:ản ứng của nhôm với dung dịch muối:
2. Nh


2. Nhơm có tính chất hóa học nào khác?ơm có tính chất hóa học nào khác?


Nhôm được sản xuất Nhôm được sản xuất


bằng cách điện phân hỗn hợp nóng


bằng cách điện phân hỗn hợp nóng


chảy của nhơm oxit và criolit.


chảy của nhơm oxit và criolit.


Al


Al22OO33 Al + OAl + O22
2 4 3


2 4 3Đp nóng chảp nóng chảy


Criolit


Criolit


bb(21)

Tiết 25 NHÔM (Al = 27)


I. Tính chất vật lí:


I. Tính chất vật lí:
II: T


II: Tính chất hóa học:ính chất hóa học:


III. Ứng dụng:III. Ứng dụng:tác dụng với dd kiềmtác dụng với dd kiềm
b. Ph


b. Phản ứng của nhôm với dung ản ứng của nhôm với dung
dịch axit:


dịch axit:


*


* PhPhản ứng của nhôm với phi ản ứng của nhôm với phi
kim khác


kim khác: : ttạo muối nhơmạo muối nhơm
1. Nh


1. Nhơm có những tính chất hóa ơm có những tính chất hóa
học của kim loại không?


học của kim loại không?


* Phản ứng của nhôm với oxi: tạo
nhôm oxit


a.


a. PhPhản ứng của nhôm với phi kim:ản ứng của nhôm với phi kim:


c.c. PhPhản ứng của nhôm với dung ản ứng của nhôm với dung
dịch muối:


dịch muối:


2. Nh


2. Nhơm có tính chất hóa học ơm có tính chất hóa học
nào khác?


nào khác?


HƯỚNG DẪN VỀ NHAØ:


HƯỚNG DẪN VỀ NHAØ:


-HHọc bài và làmọc bài và làm các bài tập các bài tập
trong SGK.


trong SGK.


-Xem trước bài Sắt, tìm Xem trước bài Sắt, tìm
hiểu:


hiểu:


+ Sắt có những tính chất


+ Sắt có những tính chấtvật lý gì?


vật lý gì?


+ Sắt có những tính chất


+ Sắt có những tính chất


hoá học chung của kim


hoá học chung của kim


loại khơng? Là tính chất


loại khơng? Là tính chất


nào? Thể hiện hoá trị như


nào? Thể hiện hoá trị như


thế nào?


thế nào?


So s


So sánh với nhôm ( giống ánh với nhôm ( giống
và khác nhau như thế nàovà khác nhau như thế nào


SGK


SGK


tạo muối nhôm và kl mới


tạo muối nhôm và kl mới


Giải phóng khí H(22)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×