Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Đề cương ôn tập HK2 năm 2020 môn Tin học 11 Trường THPT Quốc Văn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (842.59 KB, 6 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TIN HỌC 11 NĂM 2020 TRƯỜNG THPT QUỐC VĂN
I. TRẮC NGHIỆM


Câu 1. Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, từ khoá VAR dùng để?


A. Khai báo thư viện B. Khai báo tên chương trình


C. Khai báo hằng D. Khai báo biến


Câu 2. Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các dữ liệu sau thuộc kiểu nguyên:
A. Kiểu byte, real, integer. B. Kiểu byte, integer, word.


C. Kiểu real, char, boolean. D. Kiểu integer, real, char
Câu 3. Trong Pascal câu lệnh nào dùng để xuất dữ liệu?


A. Writeln(<Biểu thức>) B. Readln(<Biểu thức>)
C. Program(<Biểu thức>) D. Read(<Biểu thức>)
Câu 4. Trong Pascal, biểu thức nào dưới đây sai?


A. 2*y B. a*b/c C. 2/x + x*y D. x2+ 1


Câu 5. Chương trình sau cho kết quả gì?
Var a, b, m: integer;


Begin


a:= 5; b:=4;
m:=sqrt(a+b);
write(‘m=’);
end.A. 4 B. 5 C. 9.0 D. 3


Câu 6. Cho 2(x3 – 5) + y2 . Biểu thức sau viết trong Pascal sẽ là ?


A. 2*x*x*x – 5 + y*y B. 2*(x*sqr(x) – 5 + sqr(y))
C. 2*(x*sqr(x) – 5) + sqr(y) D. 2*(x*sqr(x) – 5 + sqr(y)
Câu 7. Xét chương trình sau


Var a, b: integer;
BEGIN


a:=3; b:=2; b:=a+b; a:=a div b;
Write(a);


END.


Kết quả của chương trình trên là:


A. 1; B. 3; C. 5; D. Tất cả A, B, C đều sai


Câu 8. Xét chương trình sau:
Var n, S: integer;
BEGIN


S := 9; n := 5;


S := S mod n; n := S + n;
Write(S);


END.
(2)

A. 9; B. 14; C. 4; D. 1;
Câu 9. Biểu thức nào sau đây không cho kết quả là 1?


A. sqrt(25)/4 B. sqrt(25) div 4
C. sqrt(25) mod 4 D. sqrt(25) div 5


Câu 10. Cho x và y là các biến đã khai báo kiểu thực, câu lệnh nào sau đây là đúng?
A. readln(x:5:2); B. readln(x, 5);


C. readln(x, y); D. readln(‘y = ’, y);


Câu 11. Muốn kiểm tra đồng thời cả 3 giá trị của A, B, C có cùng lớn hơn 10 hay không ta viết câu lệnh
If thế nào cho đúng?


A. If (A, B, C > 10) then ... B. If (A > 10), (B > 10), (C > 10) then ...
C. If (A>10) And (B>10) And (C>10) then ... D. If (A>10) Or (B>10) Or (C>10) then ...
Câu 12. Trong các khai báo biến sau, khai báo nào là sai?


A. Var x1, x2 : Integer; B. Var x1, x1: Char;
C. Var x1, x4: Byte; D. Var x1, x3 :real;


Câu 13. Biến x nằm trong phạm vi 215 - 270, khai báo nào trong các khai báo sau là tối ưu nhất?
A. var x: real; B. var x: integer; C. var x: byte; D. var x: word;


Câu 14. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?
A. If <biểu thức logic> Then <câu lệnh 1> Else <câu lệnh 2>;


B. If <biểu thức logic> Then <câu lệnh 1>; Else <câu lệnh 2>;
C. If <biểu thức logic> Then <câu lệnh 1> Else <câu lệnh 2>:


D. If <biểu thức logic>; Then <câu lệnh 1>Else <câu lệnh 2>;


Câu 15. Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, với câu lệnh như sau: Writeln('KQ la:', a); sẽ ghi ra màn hình?


A. KQ la a B. Ket qua la: a


C. Không đưa ra gì cả D. QK la: <giá trị của a>
Câu 16. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là sai?
A. b:=(a=5) or(c=7); B. c:=PI*12; C. a:=b + c; D. x:=12,5;
Câu 17. Pascal là ngơn ngữ lập trình thuộc loại:


A. Ngôn ngữ máy B. Không thuộc loại nào


C. Hợp ngữ D. Ngôn ngữ bậc cao


Câu 18. Câu lệnh nào dùng để nhập dữ liệu trong Pascal


A. Real(<Biểu thức>) B. Write(<Biểu thức>)
C. Read(<Biểu thức>) D. Begin(<Biểu thức>)
Câu 19. Khai báo nào trong các khai báo sau là hợp lệ ?


A. Const : n =10; B. Const n:=10; C. Const n=10; D. Const n : real;
Câu 20. Cho sin2x – sinxcosx . Biểu thức sau viết trong Pascal sẽ là ?


A. 2*sin(x) – sin(x)*cos(x) B. sqr(sin(x)) – sin(x)*cos(x)
C. sqrsin(x) – sin(x)*cos(x) D. sqr(sin(x) – sin(x)*cos(x)
Câu 21. Xét chương trình sau(3)

Write(m);
END.Kết quả của chương trình trên là:


A. 3 B. 17; C. 7; D. Tất cả A, B, C đều sai


Câu 22. Xét chương trình sau:
Var p, q: real;


BEGIN


p := -20; q := 5 ;
q := p/2; p:= p*q;
Write(p);


END.


Kết quả của chương trình trên là:


A. 10; B. 4; C. -100; D. -4;


Câu 23. Biểu thức điều kiện để kiểm tra một số nguyên N bất kì chia hết cho số nguyên K là:
A. N mod K <> 0; B. N div K = 0; C. N mod K = 0; D. N div K = 1;


Câu 24. Biểu thức điều kiện để kiểm tra một số nguyên N bất kì không chia hết cho số nguyên K là:A. N
mod K = 1; B. N mod K <> 0; C. N div K<> 0; D. N div K = 1;


Câu 25. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khố PROGRAM dùng để


A. khai báo biến. B. khai báo tên chương trình.
C. khai báo thư viện. D. khai báo hằng.Câu 26. Cho biểu thức trong Pascal: abs(x+1) - 3. Biểu thức tương ứng trong Toán học là:
A. x 1 3 B. 3 x 1 C. 3 x 1 D. x 1 3
Câu 27. Trong Turbo Pascal, xác định tên đúng trong các tên sau:


A. 10pro B. Bai tap_1 C. Baitap D. ngay sinh
Câu 28, Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi :
A. dấu chấm phẩy (;) B. dấu phẩy (,) C. dấu chấm (.) D. dấu hai chấm (:)
Câu 29. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khố CONST dùng để


A. khai báo tên chương trình. B. khai báo hằng.
C. khai báo biến. D. khai báo thư viện.


Câu 30. Cho a:=3; b:=5. Câu lệnh IF a>b Then a:=4 Else b:=1. Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên
đáp án nào đúng?


A. b=1. B. a=3; C. b=5; D. a=4;


Câu 31. Cho đoạn chương trình sau:


If(a<>5) then x:= (9 div a) Else x:= -2016;
Write(‘ x= ‘, x + 1);


Khi cho a = 1 thị đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị x bằng bao nhiêu?
A. x = -2016. B. x = -2015; C. x = 9; D. x =1;
Câu 32. Trong Pascal, biểu thức (29 mod 4) bằng:


A. 2 B. 0 C. 1 D. 3(4)

A. c-1:=d; B. c:=x+y; C. a:=b+c; D. a:=b;


Câu 34. Đoạn chương trình: Max:=a; IF b>Max Then Max:=b;


Hãy cho biết đoạn chương trình trên dùng để:


A. Tìm giá trị lớn nhất của 2 số a và b; B. Tính giá trị a;


C. Tính giá trị b; D. Tính giá trị của a và b.
Câu 35. Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:


A. Var <danh sách biến> = <kiểu dữ liệu>; B. Var <danh sách biến> : <kiểu dữ liệu>;
C. <danh sách biến> : kiểu dữ liệu; D. Var <danh sách biến>;


Câu 36. Trong Pascal, biểu thức (75 div 15) bằng:


A. 1 B. 0 C. 5 D. Không đáp án nào đúng


Câu 37. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình
sau với a=9 và b=20?


M := a;


If a < b then M := b;


A. M = 9; B. M nhận cả hai giá trị trên;


C. M không nhận giá trị nào; D. M = 20;


Câu 38. Xác định giá trị của biểu thức: S = (250 div 100) + (150 mod 100) div 10


A. S = 9; B. S = 6; C. S = 7; D. S = 8.Câu 39. Cho biểu thức dạng toán học sau: 2 2


4
1


b


a  ; hãy chọn dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal:


A. 1/4* sqrt(a*a-b*b) B. 1/4 + sqrt(a*a-b*b)


C. 1/4 * sprt(a*a-b*b) D. 1/4 - sqrt(a*a-b*b)
Câu 40. Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh ghép được sử dụng khi


A. Cần một lệnh đơn thực hiện một công việc; B. Ghép nhiều câu lệnh thành một câu lệnh;
C. Cả ba trường hợp trên. D. Cần nhiều câu lệnh thực hiện một công việc;
Câu 41. Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn [-300 ; 300], kiểu dữ liệu nào sau đây là phù hợp nhất để
khai báo biến x ?


A. Byte B. Integer C. Word D. Real


Câu 42. Xét biểu thức lôgic: (n >0) and (n mod 2 = 0). Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. Kiểm tra n có chia hết cho 2 khơng B. Kiểm tra xem n có là một số dương khơng
C. Kiểm tra xem n có là số dương chẵn không D. Kiểm tra n là một số nguyên chẵn không
Câu 43. Trong Pascal phép toán div, mod thuộc phép toán nào sau đây


A. Phép toán số học với số thực B. Phép toán quan hệC. Phép toán số học với số nguyên D. Phép toán Logic
Câu 44. Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal


A. abc_123 B. _123abc C. 123_abc D. abc123_


Câu 45. Cho biểu thức (a mod 3 = 0) and (a mod 4 = 0). Giá trị của a là


A. 24 B. 16 C. 15 D. 21


Câu 46. Trong NNLT Pascal, giả sử x:= a/b; thì x phải khai báo kiểu dữ liệu nào?(5)

trình gọi là


A. Hằng B. Biến C. Hàm D.Biểu thức


Câu 48. Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3;
10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?


A. Var X, Y: byte; B. Var X, Y: real; C. Var X: real; Y: byte; D. Var X: byte; Y: real;
Câu 49. Làm cho giá trị bằng bình phương của x là


A. sqrt(x); B. sqr(x); C. abs(x); D. exp(x);


Câu 50. Trong ngơn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?


A. Hằng và biến là hai đại lương mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương
trình.


B. Hằng khơng cần khai báo cịn biến phải khai báo.C. Hằng là đại lượng lưu trữ giá trị không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại
lượng lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong q trình thực hiện chương trình.


D. Hằng và biến bắt buộc phải khai báo.
II. TỰ LUẬN


1. Viết dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal của các biểu thức toán học sau:


a.
y
y
x
x
x3
1
2 2


b. (x + y) x2 y2 1


c. y


x
x
y
x


3
2
1
2
d. (x + y) 2 2
y
x


e. y


x
b
b
a
3
1
2
1
2
2
f.
1


4
3 

y
x


g. sin2x – 2cosx


h. cos2x + sinx2


2. Viết chương trình(6)

Website HOC247 cung cấp một mơi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I.Luyện Thi Online


-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành


cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả


các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-

-
-
-
-

×