Tải bản đầy đủ (.pdf) (16 trang)

Xoá đói giảm nghèo ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (365.93 KB, 16 trang )

(1)


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---o0o---


NGUYỄN VĂN HỒNG


XỐ ĐĨI GIẢM NGHÈOỞ HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH(2)


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---o0o---


NGUYỄN VĂN HỒNG


XỐ ĐĨI GIẢM NGHÈOỞ HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế
Mã số: 60.3404.10
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS. TS. Lê Danh Tốn


XÁC NHẬN CỦA
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN


PGS. TS. Lê Danh Tốn


XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ
CHẤM LUẬN VĂN


PGS. TS. Phạm Văn Dũng

(3)

LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dƣới sự


hƣớng dẫn của PGS.TS Lê Danh Tốn. Các số liệu trong luận văn này là trung
thực, đảm bảo tính khách quan. Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ
ràng.
Tác giả luận văn(4)

LỜI CẢM ƠN


Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ tốt
nghiệp, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ tận tình của các thầy cơ trong Khoa
Kinh tế Chính trị và Phòng Đào tạo Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc
gia Hà Nội. Tôi xin bày tỏ lịng biết ơn đối với các thầy cơ giáo đã tận tình
giúp đỡ tơi trong q trình học tập và hồn thành đề tài. Đặc biệt tơi xin bày
tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Lê Danh Tốn đã tận tình giúp đỡ, hƣớng
dẫn tơi trong thời gian thực hiện đề tài.


Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và các
đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên tơi trong q trình học tập và hoàn thành
luận văn tốt nghiệp.


Tôi xin trân trọng cảm ơn!


Tác giả luận văn(5)

TÓM TẮT LUẬN VĂN


Tên luận văn: Xố đói giảm nghèo ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà
GiangSố trang: 94


Thực hiện tại: Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại
học Quốc gia Hà Nội


Thời gian bảo vệ: 2015 Bằng cấp: Thạc sỹ
Cao học viên: Nguyễn Văn Hồng


Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS Lê Danh Tốn
Kết cấu và Nội dung chính của luận văn:


Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung chính của
luận văn gồm 4 chƣơng:


Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sử lý luận, thực tiễn
về xố đói giảm nghèo trên cơ sở nghiên cứu lý luận của các cơng trình đã
cơng bố mà luận văn có thể kế thừa, phát triển, đồng thời qua thực tiễn thực
hiện cộng tác xố đói giảm nghèo chỉ ra những điều còn hạn chế mà luận văn
cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung để hình thành nên khung lý luận cơ bản và
kinh nghiệm của các địa phƣơng trong thực hiện cơng tác xố đói giảm
nghèo, làm cơ sở cho sự phân tích, đánh giá thực trạng trong cơng tác xố đói
giảm nghèo ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang ở chƣơng 3 và đề xuất các
giải pháp xố đói giảm nghèo ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang ở chƣơng
4.(6)

Chƣơng 3: Dựa vào phƣơng pháp luận ở chƣơng 2 và cơ sở lý luận,
thực tiễn ở chƣơng 1, luận văn tiến hành phân tích thực trạng Cơng tác xố
đói giảm nghèo ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang qua 8 năm (2005-2013),
từ đó đánh giá những thành tựu, hạn chế trong hoạt động xố đói giảm nghèo


ở huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế
đó.(7)

MỤC LỤC


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ... 1
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ... Error! Bookmark not defined.


MỞ ĐẦU ... Error! Bookmark not defined.


CHƢƠNG 1 ... Error! Bookmark not defined.


TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC
TIỄN VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO ... Error! Bookmark not defined.


1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. ... Error!
Bookmark not defined.


1.1.1. Các cơng trình nghiên cứu về xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam nói
chung. ... Error! Bookmark not defined.


1.1.2. Các cơng trình nghiên cứu về xóa đói, giảm nghèo ở địa phƣờng.
... Error! Bookmark not defined.


1.2. Một số vấn đề lý luận chung về đói, nghèo và xóa đói, giảm nghèo.
... Error! Bookmark not defined.


1.2.1. Đói, nghèo. ... Error! Bookmark not defined.


1.2.2. Xóa đói giảm nghèo ... Error! Bookmark not defined.1.3. Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo ở một số địa phƣơng và bài học rút ra
cho huyện Quang bình tỉnh Hà Giang. ... Error! Bookmark not defined.


1.3.1 Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của một số địa phƣơng ... Error!
Bookmark not defined.


1.3.2. Những bài học rút ra cho cơng tác xố đói giảm nghèo của huyện
Quang Bình ... Error! Bookmark not defined.


CHƢƠNG 2 . PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not
defined.(8)

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể. ... Error! Bookmark not defined.


2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu. ... Error! Bookmark not defined.


2.2.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu. ... Error! Bookmark not defined.


2.2.3. Phƣơng pháp thống kê. ... Error! Bookmark not defined.


2.2.4. Phƣơng pháp phân tích tổng hợp. ... Error! Bookmark not defined.


2.2.5. Phƣơng pháp kết hợp lôgich với lịch sử.Error! Bookmark not
defined.


CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN
QUANG BÌNH TỈNH HÀ GIANG ... Error! Bookmark not defined.


3. 1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Quang Bình tác động


đến xóa đói giảm nghèo. ... Error! Bookmark not defined.


3.1.1 Đặc điểm tự nhiên của huyện Quang Bình.Error! Bookmark not
defined.


3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội của huyện Quang Bình.Error! Bookmark
not defined.


3.2.3. Thuận lợi và khó khăn của huyện Quang Bình trong xóa đói giảm
nghèo. ... Error! Bookmark not defined.


3. 2. Thực trạng và ngun nhân đói nghèo ở huyện Quang Bình. ... Error!
Bookmark not defined.


3.2.1. Thực trạng đói nghèo ở huyện Quang BìnhError! Bookmark not
defined.


3.2.2. Đặc điểm đói nghèo ở Quang Bình. Error! Bookmark not defined.


3.2.3 Nguyên nhân đói nghèo ở huyện Quang Bình.Error! Bookmark
not defined.


3.3. Thực tế xóa đói, giảm nghèo ở huyện Quang BìnhError! Bookmark
not defined.(9)

3.3.2. Tình hình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ... Error!
Bookmark not defined.


3.3.3. Kiểm tra, giám sát thực hiện cơ chế chính sách xóa đói, giảm
nghèo. ... Error! Bookmark not defined.3.4. Đánh giá chung về cơng tác xóa đói, giảm nghèo ở huyện Quang Bình.
... Error! Bookmark not defined.


3.4.1. Những thành tựu chủ yếu. ... Error! Bookmark not defined.


3.4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.Error! Bookmark not
defined.


3.4.3. Những vấn đề đặt ra. ... Error! Bookmark not defined.


CHƢƠNG 4. ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP XỐ ĐĨI, GIẢM NGHÈO
... Error! Bookmark not defined.


Ở HUYỆN QUANG BÌNH TỈNH HÀ GIANGError! Bookmark not
defined.


4.1. Mục tiêu và định hƣớng xóa đói, giảm nghèo ở huyện Quang Bình.
... Error! Bookmark not defined.


4.1.1. Mục tiêu. ... Error! Bookmark not defined.


4.1.2. Định hƣớng. ... Error! Bookmark not defined.


4.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm xóa đói, giảm nghèo ở huyện Quang Bình.
... Error! Bookmark not defined.


4.2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho ngƣời
nghèo, xã nghèo tiếp cận các nguồn lực phát triển.Error! Bookmark not
defined.4.2.2. Nhóm giải pháp trực tiếp hỗ trợ ngƣời nghèo.Error! Bookmark
not defined.


4.2.3. Ƣu tiên hỗ trợ gia đình chính sách. . Error! Bookmark not defined.


4.2.4. Các giải pháp khác. ... Error! Bookmark not defined.(10)

KẾT LUẬN ... Error! Bookmark not defined.(11)

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa Chữ


1 XĐGN Xóa đói giảm nghèo


2 LĐ-TB&XH Bộ lao động thƣơng binh và xã hội
3 NXB Nhà xuất bản


4 WTO Tổ chức thƣơng mại thế giới


5 CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa
6 DTTS Dân tộc thiểu số


7 KTXH Kinh tế xã hội
8 THCS Trung học cơ sở
9 UBND Ủy ban nhân dân


10 UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa củaLiên hiệp quốc


11 CNTT Công nghệ thông tin
12 ANQP An ninh quốc phòng
13 GNVL Giảm nghèo việc làm
14 HSSV Học sinh, sinh viên
14 VSMT Vệ sinh môi trƣờng
16 BHYT Bảo hiểm y tế(12)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Lê Xuân Bá, Chu Tiến Quang ( 2001): “ Nghèo đói và xóa đói giảm nghèo
ở Việt Nam” NXB Chính trị Quốc gia.


2. Báo cáo

số /BC-UBND ngày /12/2010 của UBND huyện Quang Bình về


việc

tổng kết chƣơng trình Giảm nghèo và Giải quyết việc làm giai đoạn 2006 - 2010.


3. Báo cáo số 379/BC-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện Quang
Bình về việc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn
2005 -2012.


4. Báo cáo số 385/BC-UBND ngày 1/11/2013 của UBND huyện Quang Bình
về việc báo cáo đánh giá giữa kỳ công tác giảm nghèo giai đoạn 211 - 2015.
5. Báo cáo số 432/BC-BCĐ ngày 26/11/2013 của Bam chỉ đạo giảm ngèo,
việc làm và dạy nghề huyện Quang Bình về việc tổng kết công tác giảm
nghèo, việc làm và dạy nghề năm 2013.


6. Báo cáo phát triển của Việt Nam năm 2000 “Tấn cơng nghèo đói”, Báo
cáo chung của nhóm Cơng tác chun gia Chính phủ - Nhà tài trợ - Tổ chức
Phi chính phủ, Hội nghị Nhóm tƣ vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam,


14-15/12/1999.


7. Trần Thị Hịa Bình (2008) “Xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Tân
Châu tỉnh An Giang”, Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý tại Học viện
Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.


8. Bộ Lao động - Thƣơng binh và xã hội (2004), Những định hướng chiến lược
của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.
9. Bộ Lao động TBXH (2007), Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH về việc
hướng dẫn quy trình rà sốt hộ nghèo hàng năm.(13)

11. Nguyễn Văn Cảnh (2008): “ Xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang”, Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý tại Học viện Chính trị -
Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.


12. Chính phủ (2008), Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ
giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.


13. Dự án VIE 02/001- Bộ LĐTBXH/UNDP (Tháng 9 năm 2009): “ Định
hƣớng chính sách giảm nghèo tƣơng lai của Việt Nam”.


14. Đảng bộ huyện Quang Bình 10 năm xây dựng và phát triển (24/12/2003 –
24/12/2013)


15. Đàm Hữu Đức (2008), “Phát huy thành quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu
của Quốc hội về giảm nghèo năm 2008”, Tạp chí Cộng sản, (785).


16. Vũ Thanh Hoa (2010): “Xóa đói giảm nghèo trong quá trình tăng trƣởng
kinh tế ở tỉnh Bắc Ninh”, Luận văn Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
17. “ Hội thảo chiến lƣợc giảm nghèo: Đề xuất ý tƣởng cho giai đoạn 2011 –


2020” (Tháng 12 năm 2009), do Bộ LĐTBXH phối hợp với viện Kinh tế Việt
Nam ( Thuộc viện Khoa học xã hội Việt Nam) và UNDP tổ chức.


18. Bùi Đức Huy (2007), “Giải pháp góp phần XĐGN”, Tạp chí Cộng sản, (7).
19. Nguyễn Hải Hữu : “Chương trình quốc gia xóa đói, giảm nghèo” - Tài
liệu Hội thảo kinh tế thị trƣờng và những tiêu cực xã hội, Hà Nội - 1998.
20. Phạm Lan Hƣơng, Đinh Hiếu Minh, Bùi Quang Tuấn (2003): “ Quan hệ
giữa việc làm, đói nghèo và các chính sách tăng trƣởng thiên về ngƣời nghèo
ở Việt Nam” NXB Lao động xã hội.


21. Lê Quốc Lý ( Chủ biên): “ Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng
và giải pháp”, NXB Chính trị Quốc gia - 2012.


22. Đỗ Hữu Nam, Võ Đại Lƣợc (chủ biên): “Một số vấn đề phát triển kinh tế
của Việt Nam hiện nay”, NXB Thế giới, Hà Nội - 2005.(14)

24. Quyết định số 426/QĐ – UBDN, ngày 01/3/2011 của UBND tỉnh Hà
Giang về việc công nhận và sử dụng kết quả tổng điều tra xác định hộ nghèo
năm 2010.


25. Nguyễn Thị Phƣơng Thảo (2009): “Xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Vĩnh
Phúc”, Luận văn Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.


26. Hoàng Đức Thân, Đinh Quang Ty (2010): “ Tăng trƣởng kinh tế và tiến
bộ công bằng xã hội ở Việt Nam” NXB Chính trị Quốc gia.


27 .GS.TSKH Nguyễn Quang Thái và PGS.TS Ngô Thắng Lợi (2007), Phát
triển bền vững ở Việt Nam, thành tựu, cơ hội, thách thức và triển vọng, Nxb
Lao động - xã hội, Hà Nội.28. Nguyễn Phú Trọng (2008), Đổi mới và phát triển ở Việt Nam, một số vấn
đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia.


29. Thủ tƣớng Chính phủ (2004), Quyết định số 134/2004/QĐ_TTg về một số
chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng
bào dân tộc thiểu số nghèo, ĐBKK.


30. Thủ tƣớng Chính phủ (2005), Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg quy định
chuẩn nghèo giai đoạn 2006- 2010.


31. Thủ tƣớng Chính phủ (2006), Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg về việc phê
duyệt Chương trình Phát triển KT- XH các xã ĐBKKvùng đồng bào dân tộc
và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chƣơng trình 135 giai đoạn II).


32. Thủ tƣớng Chính phủ (2006), Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg về việc tăng
cường có thời hạn cán bộ, cơng chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng
bào DTTS.(15)

miền núi giai đoạn 2006- 2010 (Chƣơng trình 135 giai đoạn II)


34. Thủ tƣớng Chính phủ (2007), Quyết định số 20/2007/QĐ- TTg phê duyệt
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giai đoạn 2006- 2010.


35. Thủ tƣớng Chính phủ (2007), Quyết định 32/2007/QĐ-TTg về việc cho
vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiếu số đặc biệt khó
khăn.


36. Thủ tƣớng Chính phủ (2007), Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg phê duyệt
Chương trình 135 giai đoạn 2.37. Thủ tƣớng Chính phủ (2008), Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính
sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.


38. Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg về việc
ban hành định mức đầu tư đối với một số dự án.


39. Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định số 1592/QĐ-TTg về việc tiếp tục
thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh
hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó
khăn.


40. Tổng cục Thống kê (2013), niên giám thống kê 2012, Nxb Thống kê.
41. Tổng cục Thống kê (2011), Kết quả khảo sát mức sống dân cƣ năm 2010,
Nxb Thống kê.


42. Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi truờng Đại học Quốc gia Hà
Nội (1999), Nghiên cứu phát triển bền vững miền núi Việt Nam, Nxb Nông
nghiệp, Hà Nội.(16)

44.Văn phòng Điều phối chƣơng trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo (2008),
Cẩm nang giảm nghèo, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội


45. Văn bản số 256/UBND-VX ngày 6/2/2013 của UBND tỉnh Hà Giang, về
việc cơng nhận kết quả điều tra, rà sốt hộ đói nghèo, hộ cận nghèo năm
2013.

×