Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Nhieu de ktra tham khao lop 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.3 KB, 1 trang )

(1)

TÊN. . . ĐỀ:13


Cho hàm số y = x3 + (m -1)x2 - (m + 2) x - 1


a/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)
của hàm số (1) khi m = 0


b/ Viết phương trình đường thẳng (d) vuông
góc với đường thẳng y =-


3
x


+4 và tiếp xúc
với đồ thị (C).


c/Tìm Max,Min của (C) trên 2;3
2


 
 


 


TÊN. . . ĐỀ:14


Cho hàm số yf x

 

x3 3x 1 ( )C
a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C).


b)Viết PTTT của (C) tại giao điểm của (C)
và trục Oy


c)Biện luận theo m số nghiệm pt:
0 x3 3x 3 m C( )


   


TÊN. . . ĐỀ:15


Cho hàm số y = –x3 + ( 3 – m )x + m ( C


m ) ( 1 )


a,Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm
số khi m = 0


b,Viết phương trình tiếp tuyến của ( C ) song song
với đường thẳng (d): y = x7


c,Tìm Max,Min của (C) trên

2;5TÊN. . . ĐỀ:16


Cho hàm số y = x3 – 3x2 – 3mx + 3m + 1 ( C
m )


a,Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm
số khi m = 0b,Viết phương trình tiếp tuyến của ( C ) vuông góc
với đường thẳng (d): y = 1 2


3x


 


c,Tìm Max,Min của (C) trên 2;6TÊN. . . ĐỀ:17


Cho hàm số y =

x

3– 3x (C)


a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C)


b. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết
rằng tiếp tuyến đó vuông góc với đường
thẳng: y =


-3


x+ 6


c.Tìm Max,Min của (C) trên

2;6TÊN. . . ĐỀ:18


Cho hàm số y x3 6x2  (C)


a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C)


b. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết
rằng tiếp tuyến đó song song với đường
thẳng: y =

3

x

+ 6


c.Biện luận theo m số nghiệm pt:


3 2


0x  6x  2.m1
TÃN. . . ÂÃ:Ư19


Cho hàm sớ y = 2 1


1
x
x


 


 có đồ thị (C).


1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)
của hàm số.


2/ Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại


giao điểm của (C) với trục tung.


3/Tìm Max,Min của (C) trên 1;6TÊN. . . ĐỀ:20


Cho hàm số y = x3 – 3x2 có đồ thị (C).


1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của
hàm số.


2/ Biện luận theo m số nghiệm của phương
trình:


x3 – 3x2 – m = 0.


3/Tìm Max,Min của (C) trên

3;5Tên. . . Đề:21
Cho hàm số y = -x3 + 3x2 có đồ thị (C).


1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)
của hàm số.


2/ Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết
tiếp tuyến có hệ số góc k = -2.


3/Tìm Max,Min của (C) trên 4;1Tên. . . Đề:221. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số


3 1 2


2
yxx


2. Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo m số
nghiệm của phương trình


3 1 2 0


2


xxm .


3.Tìm Max,Min của (C) trên

3; 4TÃN. . . ÂÃ:Ư23


Cho hàm sớ y = - x3 + 3x có đồ thị (C).


1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)
của hàm số.


2/ Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại
giao điểm với trục tung.


3/Tìm Max,Min của (C) trên 5;0
TÊN. . . ĐỀ:24


Cho hàm số y = -x(x – 3)2 có đồ thị (C).


1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của
hàm số.


2/ Viết phương trình đường thẳng đi qua hai
điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×