Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Tieu chuan thi dua 20102011 du thao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (111.07 KB, 4 trang )

(1)

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH


TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG


NĂM HỌC 2010 – 2011 ( Lần thứ 2)
Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II


THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


I- HÌNH THỨC, NỘI DUNG, TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG NGÀNH GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO


II- TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
1- Danh hiệu Lao động tiên tiến:


- Tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến:


+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;


+ Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh
thần tự lực, tự cường; đồn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;


+ Tích cực học tập chính trị, văn hố, chun mơn, nghiệp vụ;
+ Có đạo đức, lối sống lành mạnh.- Những trường hợp sau không thuộc diện xem xét khen thưởng các danh hiệu thi đua:
* Đối với đơn vị:


+ Không đăng ký danh hiệu thi đua: Tập thể lao động tiên tiến;
+ Đơn vị có cán bộ, cơng chức, viên chức sinh con thứ ba trở lên.
* Đối với cá nhân:


+ Không đăng ký danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến;


+ Trong một năm nghỉ làm việc từ 2 tháng liên tục trở lên (từ 40 ngày trở lên theo
chế độ làm việc): nghỉ bệnh dài hạn, nghỉ hộ sản…;


+ Cá nhân vi phạm dạy thêm - học thêm bị kỷ luật sẽ cắt thi đua trong năm học đối
với: cá nhân vi phạm, Thủ trưởng đơn vị, Bí thư Chi bộ (nếu có), Chủ tịch Cơng đồn và Trưởng
ban quản lý dạy thêm - học thêm;


+ Sinh con thứ ba trở lên (không xét thi đua 3 năm học liên tục tính từ năm sinh con
thứ ba);


- Ngoài tiêu chuẩn chung nêu trên, các cá nhân phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a- Đối với cá nhân không trực tiếp giảng dạy.


- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách và thi đạt yêu cầu;


- Duy trì sĩ số: % (áp dụng đối với Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chuyên
trách phổ cập ngoài nhà trường;


- Kèm phụ lục 1.b- Đối với cá nhân trực tiếp giảng dạy.
- Giáo dục phổ thơng :


+ Duy trì sĩ số: %.


+ Điểm trung bình mơn cuối năm học: %


+ Thực hiện số tiết dạy bằng giáo án điện tử tối thiểu do đơn vị quy định.


1


DỰ THẢO
(2)

+ Có trình độ tin học từ chứng chỉ A trở lên.
+ Học sinh xếp loại giỏi trong năm học: %
+ Tốt nghiệp: đăng ký tỉ lệ trên bình quân tỉnh %
2- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:


- Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:
+ Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;


+ Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có thiết bị dạy học tự làm, có giải pháp cơng tác,
có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động.


- Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thiết bị dạy học tự làm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu
hoặc áp dụng công nghệ mới phải được Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở
công nhận. Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
có thẩm quyền công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” quyết định thành lập.


- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét tặng hàng năm vào thời điểm kết thúc năm
học;- Chiến sĩ thi đua cơ sở được lựa chọn trong số cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu Lao động
tiên tiến, cá nhân đó phải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ để tăng năng suất
lao động, được Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ
cấp cơ sở xét công nhận;


3- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:


- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được xét tặng cho những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu
trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; thành tích, sáng kiến,
thiết bị dạy học tự làm, cải tiến kỹ thuật của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với ngành,
tỉnh. Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh xem xét công nhận.


- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được xét tặng thường xuyên hàng năm;
4- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc:


5- Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến:


- Tiêu chuẩn danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến:
+ Phải đảm bảo các điều kiện sau:


* Có 3 thành viên trở lên;
* Có Tổ Cơng đồn;


* Có bảng chấm cơng, chấm điểm, biên bản họp bình xét thi đua bầu A – B hàng
tháng đối với cá nhân khơng trực tiếp giảng dạy;


+ Hồn thành tốt nhiệm vụ được giao;


+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;+ Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và khơng có cá
nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;


+ Nội bộ đồn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.


- Việc bình xét danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được thực hiện cụ thể như sau:


+ Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được xét tặng hằng năm, mỗi năm xét tặng
một lần vào thời điểm kết thúc năm học;


+ Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến là danh hiệu của tập thể tiêu biểu được lựa
chọn trong số các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ;


+ Trong 4 tiêu chuẩn để được xét công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến,
tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao, cụ thể hoá trong nhà trường như
sau:(3)

giỏi, phụ đạo học sinh kém theo đúng quy định của ngành; có biện pháp, giải pháp để cải tiến nội
dung, phương pháp giảng dạy khơng cịn hiện trạng thầy đọc, trò chép trong giờ lên lớp; phát huy
khả năng chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức mới; thực hiện đúng,
đủ, nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh đầu cấp; kế hoạch phát triển giáo dục, bảo đảm phát triển số
lượng vững chắc; gắn hoạt động của nhà trường với thực tiễn và các mục tiêu kinh tế-xã hội của
địa phương. Trong trường không có biểu hiện gian lận, tiêu cực trong kiểm tra, đánh giá cho
điểm, xếp loại học sinh, khơng có tiêu cực trong thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp Trung học Phổ
thơng, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, xây dựng nhà trường xanh-sạch-đẹp; chất lượng
chun mơn được Phịng Giáo dục và Đào tạo (đối với Trường Trung học Cơ sở), được Sở Giáo
dục và Đào tạo kiểm tra đánh giá xếp loại khá trở lên;a- Danh hiệu Tổ lao động tiên tiến.
- Đối với đơn vị trực tiếp giảng dạy.


+ Tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách và thi bồi đạt yêu cầu: %
- Giáo dục Tiểu học; Giáo dục phổ thông; Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; Trung cấp Chuyên nghiệp:


+ Chuần hoá giáo viên: %
+ Duy trì sĩ số cuối năm học: %


+ Điểm trung bình mơn cuối năm học: %


+ Tốt nghiệp: đăng ký tỉ lệ trên bình quân tỉnh %
b- Danh hiệu trường học, trung tâm tiên tiến:


- Đảm bảo công tác thông tin, báo cáo chính xác, đầy đủ, đúng mẫu. đúng thời gian quy
định, khai thác và sử dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin (không đảm bảo tiêu
chuẩn này sẽ không xét công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến);


- Cơng tác Đồn, Đội, Cơng đồn, Chi bộ (nếu có) phải đạt vững mạnh; Thư viện, Thiết bị,
Văn nghệ, Báo chí, Thể dục - Thể thao, Y tế trường học, Chữ thập đỏ, Trường xanh, sạch, đẹp,
Phong trào thể dục - thể thao... và các hoạt động khác đạt loại tốt;


- Khơng sai sót về hồ sơ học sinh làm ảnh hưởng đến điều kiện dự thi tốt nghiệp và tuyển
sinh; Tổ chức kỳ thi, kiểm tra an toàn, đúng quy chế.


- Thực hiện tốt cơng tác Xố mù chữ - Phổ cập giáo dục Tiểu học, Phổ cập giáo dục Trung
học Cơ sở;


- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách và thi đạt yêu cầu;- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng
đúng quy định theo quyết định 478/QĐ ngày 11/3/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những
quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang về cơng tác thanh tra;


- Quyết tốn tài chính đúng thời gian quy định;


- Thực hiện tốt cơng tác Giáo dục dân số và Kế hoạch hố gia đình;


- Đơn vị có đăng ký, thực hiện cơ quan văn minh và an toàn về an ninh trật tự;
- Ngoài tiêu chuẩn chung nêu trên, các tập thể phải đạt các tiêu chuẩn sau:
b.5- Trường Trung học Phổ thơng tiên tiến:


- Duy trì sĩ số: %


- Hiệu quả đào tạo (khố học gần nhất): %
- Có học sinh giỏi cấp tỉnh.


- Chuẩn hố giáo viên (khơng tính đối với giáo viên dạy môn Thể dục và Kỹ thuật): % và
trên chuẩn: %


- Hướng nghiệp học sinh học nghề phổ thông theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo
giao: %


- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: %
- Giáo viên có chứng chỉ A tin học %
- Giáo viên có chứng chỉ A ngoại ngữ %(4)

- Giáo viên có ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong giảng dạy và quản lý: %
- Trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá năm học.- Trường có đăng ký tham gia các phong trào, cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Tốt nghiệp: đăng ký tỉ lệ trên bình quân tỉnh %


6- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc:
+ Đạt Tổ Lao động tiên tiến;


+ Sáng tạo, vượt khó hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối
với Nhà nước;


+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;


+ Có 100% cá nhân trong tập thể hồn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất
70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;


+ Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và khơng có cá nhân bị kỷ luật từ
hình thức cảnh cáo trở lên;


+ Có 1 bảng tóm tắt sáng kiến cải tiến, thiết bị dạy học tự làm, ứng dụng công nghệ
mới đạt hiệu quả của tập thể (có ính nhất 2 thành viên trong tổ tham gia đề tài). Thẩm quyền xét
duyệt tóm tắt sáng kiến cải tiến, thiết bị dạy học tự làm, ứng dụng công nghệ mới của tập thể tổ
do Hội đồng xét duyệt sáng kiến, cải tiến, thiết bị dạy học tự làm, ứng dụng công nghệ mới của
tỉnh đảm nhiệm.


+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.


- Việc bình xét danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được thực hiện cụ thể như sau:


+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được xét tặng hằng năm, mỗi năm xét tặng


một lần vào thời điểm kết thúc năm học;


+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc là tập thể tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn trong số
các Tập thể lao động tiên tiến đạt các tiêu chuẩn theo quy định trên;


- Ngoài tiêu chuẩn chung nêu trên, các tập thể phải đạt các tiêu chuẩn sau:
b- Danh hiệu Trường học, Trung tâm tiên tiến xuất sắc.


- Đạt các tiêu chuẩn của Trường học, Trung tâm tiên tiến .
- Đơn vị đạt danh hiệu Trường học thân thiện - Học sinh tích cực.
- Giáo dục phổ thơng :


+ Có xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể trong từng năm học;
+ Có ít nhất 01 cán bộ, giáo viên chun trách hoặc kiêm nhiệm về cơng nghệ thơng
tin;


+ Có mạng nội bộ và triển khai các ứng dụng trên mạng nội bộ (ngân hàng dữ liệu,
tài nguyên dùng chung, thơng báo …);


+ Có kết nối Internet (trừ các nơi chưa có đường truyền ADSL) và tất cả giáo viên
phải biết sử dụng Internet để phục vụ công tác dạy học;


+ Lãnh đạo đơn vị hoặc cán bộ phụ trách công nghệ thông tin phải sử dụng email
quản lý giáo dục có tên miền @moet.edu.vn (đã được cấp) để gửi, nhận các công văn, tài liệu
điện tử giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với đơn vị;


+ Thông tin cơ bản về các hoạt động của đơn vị (kế hoạch, nhân sự, báo cáo…) trên
website riêng hoặc website của Sở Giáo dục và Đào tạo;


×