Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Đề kiểm tra HK1 môn Tin học 10 năm 2019-2020 Trường THPT Lý Tự Trọng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (666.76 KB, 6 trang )

(1)

TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
HỌ VÀ TÊN:


LỚP:


ĐỀ THI HỌC KÌ I - TIN HỌC 10
Năm học 2019 – 2020


Thời gian làm bài : 45 phút


Câu 1: Bộ nhớ truy cập nhanh (Cache) thuộc bộ phận nào dưới đây?


A Bộ điều khiển. B Bộ xử lý trung tâm. C Bộ nhớ trong. D Bộ nhớ ngoài.
Câu 2: Một byte biểu diễn của số nguyên có dấu trong phạm vi từ:


A -127 đến 127. B -127 đến 128. C -128 đến 127. D -128 đến 128.
Câu 3: Hệ điều hành là:


A Phần mềm tiện ích. B Phần mềm công cụ. C Phần mềm ứng dụng. D Phần mền hệ
thống.


Câu 4: 1011002 = ?16


A A45 B D12 C 2C D B00


Câu 5: Hệ thống tin học dùng để:


A Nhập, xử lí, xuất và truyền thơng tin . B Nhập, xuất, truyền và lưu trữ thơng tin .


C Nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin. D Nhập, xử lí, xuất và lưu trữ thơng tin .
Câu 6: Phần mềm nào không thể thiếu được trên máy tính:A Phần mềm tiện ích. B Phần mềm ứng dụng. C Phần mềm hệ thống. D Phần mềm
công cụ.


Câu 7: Số nhị phân 10101011 biểu diễn số thập phân nào dưới đây:


A 170. B 255. C 171. D 254.


Câu 8: Đĩa cứng nào trong số đĩa cứng có các dung lượng dưới đây lưu trữ được nhiều thông
tin hơn?


A 24 GB B 240 MB C 24 MB D 240 KB


Câu 9: Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây là không hợp lệ:(2)

A Mã nhị phân, điều khiển bằng chương trình, truy cập theo địa chỉ.


B Mã hố nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa
chỉ.


C Điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ .


D Mã nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập bất kỳ.
Câu 11: Trong bộ nhớ trong, thành phần ROM là:


A Bộ nhớ đọc, ghi dữ liệu. B Bộ nhớ truy cập ngãu nhiên.


C Bộ nhớ chỉ đọc. D Bộ nhớ ghi dữ liệu trong lúc làm việc.
Câu 12: Đường dẫn nào sau đây không hợp lệ. Cho BAITAP.DOC là một tập tin trong
Windows.A D:\LOP 10 \ TIN \ HKI \ BAITAP.DOC. B D:\BAITAP.DOC \ HKI \ TIN \ LOP
10.


C D:\HKI \ TIN \ LOP 10 \ THUC HANH. D D:\THUC HANH \ LOP 10 \ KHI \
TIN.


Câu 13: Hãy sắp xếp thứ tự các công việc mà máy tính thực hiện tuần tự khi bật máy.
1. Nạp hệ điều hành vào bộ nhớ trong. 2. Kiểm tra các thiết bị kết nối với máy
tính.


3. Cắm nguồn và Bật máy. 4. Tìm chương trình khởi động trên đĩa
khởi động.


A 3 - 2 - 4 - 1 B 1 – 3- 2 – 4 C 4 - 1 - 3 – 2 D 2 - 4 - 1 – 3
Câu 14: Một quyển truyện A gồm 10 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 2 MB. Hỏi một


đĩa cứng 5GB có thể chứa được bao nhiêu quyển truyện A ? ( giả sử dung lượng mỗi
trang là bằng nhau).


A 51200 B 5120 C 2560 D 25600


Câu 15: Chức năng nào không phải của hệ điều hành:


A Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác.


B Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính.
C Thực hiện tìm kiếm thơng tin trên internet.(3)

A Kilobyte. B Bit. C Gigabyte. D Byte.


Câu 17: Máy tính điện tử được thiết kế theo nguyên lý:


A Blase Pascal B J. Von Newman C Anhxtanh D Newton
Câu 18: Mã hóa thơng tin là q trình:


A Chuyển thơng tin bên ngồi thành thơng tin bên trong máy tính.
B Chuyển thơng tin về dạng mà máy tính có thể xử lý được.


C Chuyển thông tin về dạng mã ASCII. D Thay đổi hình thức biểu diễn để người khác
không hiểu được.


Câu 19: Trong hệ điều hành MS DOS , tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự :
A 255 kí tư B 12 kí tư C 11 kí tư D 256 kí tự
Câu 20: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau:


A RAM là bộ nhớ trong, là nơi có thể ghi, đọc thơng tin trong lúc làm việc
B Hệ nhị phân sử dụng các chữ số 1 và 2


C ROM là bộ nhớ trong , là nơi có thể ghi , xố thơng tin trong lúc làm việc
D Hệ thập phân sử dụng các chữ số từ 0 đến 9 và A, B, C, D, E, F


Câu 21: Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện:


A Kiểu tệp. B Kích thước của tệp. C Ngày/giờ thay đổi tệp. D Tên thư
mục chứa tệp.


Câu 22: Để lưu trữ tạm thời chương trình và dữ liệu đang được xử lí, máy tính sử dụng thiết
bị:


A Ổ cứng. B Rom. C Ram. D Đĩa CD.Câu 23: Chế độ nào khi tắt máy, máy tính sẽ lưu tồn bộ trạng thái đang là việc vào hiện thời
vào đĩa cứng:


A Hibernate. B Stand By. C Shut Down. D Turn Off.
Câu 24: Trong các lựa chọn dưới đây, lựa chọn nào là phần mềm hệ thống:


A Hệ điều hành Windows XP và chương trình diệt virus Bkav. B Chương trình
Turbo Pascal 7.0.(4)

Câu 25: Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 65 “ trong hệ thập phân!
A 01000001. B 10101110. C 11010111. D 10010110.
Câu 26: Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ


A Một văn bản. B Một gói tin. C Một trang web. D Một đơn vị lưu trữ thơng tin
trên bộ nhớ ngồi.


Câu 27: Máy tính sẽ xảy ra hiện tượng gì khi bộ nhớ Rom không hoạt động:


A Thông báo lỗi và hoạt động bình thường. B Máy chạy liên tục không dừng.
C Máy kiểm tra các thiết bị rồi dừng . D Máy không làm việc được.
Câu 28: Đẳng thức nào sau đây là đúng:


A 1BF16 = 47010 B 1BF16 = 45910 C 1BF16 = 45010 D 1BF16 = 44710


Câu 29: Phần mềm (Software) của máy tính gồm:


A Các chương trình. B Các thiết bị mà ta sờ vào cảm thấy
mềm.C Các thiết bị của máy tính. D Sự quản lí và điều khiển của con người.
Câu 30: Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ :


A Bangdiem*xls B Onthi?nghiep.doc C Bai8:\pas D Bia giao
an.doc


Câu 31: Số thực 0.0013549x106 được biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động là:
A 0.1355x104


B 1.3549x103 C 0.13549x108 D 0.13549x104


Câu 32: Tìm câu đúng trong các câu sau:


A Hệ điều hành có các chương trình để quản lí bộ nhớ.


B Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính.


C Mỗi hệ điều hành phải có thành phần kết nối Internet, trao đổi thư điện tử.
D Hệ điều hành không cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống.
Câu 33: Số nhị phân 1011100101,112 biểu diễn số thập lục phân nào dưới đây:


A 2E5,C16 B 2E5,316 C C,2E516 D 3,2E516


Câu 34: Để tạo thư mục trên màn hình nền Windows:(5)

B Nháy chuột phải trên màn hình nền chọn New -> Folder.
C Nháy chuột trên màn hình nền chọn New -> Folder.
D Nháy chuột trái trên màn hình nền chọn New -> Folder.
Câu 35: Thanh ghi:A Là một phần của bộ nhớ ngoài. B Là một phần của bộ nhớ trong.


C Là vùng nhớ đặc biệt được CPU sử dụng để ghi nhớ tạm thời các lệnh và dữ liệu dang
được xử lí.


D Khơng là một phần của CPU.


Câu 36: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:


A Hệ điều hành Windows không cung cấp khả năng làm việc trong môi trường mạng.
B Hệ điều hành Windows có giao diện đồ họa.


C Bàn phím là cơng cụ duy nhất giúp người dùng giao tiếp với hệ thống.
D Windows là hệ điều hành đơn nhiệm.


Câu 37: Số thập phân 91210 biểu diễn số hexa nào dưới đây:


A 093 B A93 C 39A D 390


Câu 38: Biểu diễn xâu kí tự ”TIN” ta cần dãy bit nào sau đây.Cho kí tự ”A” có mã ASCII
thập phân là 65.


A 10000100 01011010 01001110 B 01010100 01001001 01001110
C 01010100 10101001 11111111 D 01010101 01100110 10010001
Câu 39: Để biểu diễn số nguyên -110 cần bao nhiêu byte?


A 3 byte B 2 byte C 4 byte D 1 byte


Câu 40: Bộ mã ASCII mã hóa được :
(6)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội


dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,


giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I. Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng


xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và


Sinh Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các


trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường


Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn


Đức Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợpdành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh


Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc


Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí


- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư
liệu tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và
Tiếng Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia


×