Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh lớp 12 năm 2018

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (429.52 KB, 4 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


SUBJUNTIVE MOOD – THỨC GIẢ ĐỊNH
I. Câu giả định dùng would rather và that:


sự việc ở hiện tại (present subjunctive): người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay khơng
cịn phụ thuộc vào người thứ hai). :


S1 + would rather ( that )+ S2 + [verb in simple form] / not +
Vinf…


I would rather that you show me the result now./ My mother would rather that I do my homework.
Sự việc đối lập với thực tế ở hiện tại:


S1 + would rather( that) + S2 + V-ed/V-past/ didn’t +V/ were(n’t)
She would rather that she didn’t leave there.(She left there, in fact)
He would rather that he had a job. (In fact, he is unemployed now)
1.3. Diễn tả sự việc trái ngược với thực tế ở quá khứ


S1 + would rather( that) + S2 + past perfect(had(n’t) +Ved/Vp2)
She would rather that she had explained to him (She didn’t explain to him)
I would rather that I hadn’t said that.


II. Câu giả định dùng với các động từ trong bảng dưới đây


Advise Demand Prefer Require


Ask Insist Propose Stipulate


Command Move Recommend SuggestDecree Order Request Urge


– Trong câu nhất định phải có that.– Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ to.
Subject 1 + verb + that + subject 2+ [verb in simple form] …


We require that the receptionist book us two rooms.
Congress has decreed that the gasoline tax is abolished.


Nếu bỏ that đi chủ ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ, động từ trở về dạng nguyên thể có to, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở


thành câu bình thường.


We require him to book us 2 rooms.


Lưu ý : tiếng Anh Anh (British English), trước động từ nguyên thể có should.,tiếng Anh Mỹ (American English) người


ta bỏ nó đi.


III. Câu giả định dùng với tính từ


Các tính từ dùng trong câu giả định gồm các tính từ trong bảng dưới đây.


Advised Necessary/Essential/Vital Recommended Urgent


Important Obligatory Required imperative


Mandatory Proposed Suggested


Trong công thức sau, adjective chỉ định một trong các tính từ có trong bảng trên.


it + be + adjective + that + subject + [verb in simple form ]…(any tense)
It is important that I find my keys./


It was suggested that she go to the dentist.
It has been proposed that we change the topic.


It is necessary that the students know speaking English.
It has been suggested that he forget the election.


It was recommended that you ask your teacher about this difficulty.


Trong một số trường hợp có thể dùng danh từ tương ứng với các tính từ ở trên theo công thức sau.
it + be + noun + that + subject + [verb in simple form ]…(any tense)


It is a recommendation from my mother that I take care of my health.
IV. Dùng với một số trường hợp khác


– Câu giả định còn dùng được trong một số câu cảm thán, thường bao hàm các thế lực siêu nhiên.
God save the queen!. Chúa phù hộ cho nữ hoàng.


God be with you! = good bye (khi chia tay nhau)
Curse this frog!: chết tiệt con cóc này


– Dùng với một số thành ngữ:


Come what may: dù có chuyện gì đi nữa.: Come what may I always support you.
If need be : nếu cần: If need be I can give you the answers.


– Dùng với if this be trong trường hợp muốn nêu ra một giả định từ phía người nói nhưng khơng thật chắc chắn lắm về
khả năng.
(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


V. Câu giả định dùng với it is time


It is time (for smb) to do sth : đã đến lúc phải làm gì. (thời gian vừa vặn, không đưa ra giả định)
It is time for me to get to the airport (just in time).


It is time/It is high time /It is about time+ subject + simple past (đã đến lúc – giả định thời gian đến trễ một chút)
It’s time for you to answer me./It’s high time for you to go to work(it is a little bit late)


SUBJUNTIVE MOOD -BÀI TẬP VỀ CÂU GIẢ ĐỊNH
1. I enjoyed the movie very much. I wish I ______ the book from which it was made.
A. have read B. had read C. should have read D. am reading
2. You are late. If you _______ a few minutes earlier, you_______him.


A. came / would meet B. had come / would have met C. come / will meet D. had come / would
meet


3. I can’t stand him. He always talks as though he_______everything.


A. knew B. knows C. has know D. had known


4. His doctor suggested that he ______short trip abroad. A. will take B. would take C. take D.
took


5. We might have failed if you ___us a helping hand.


A. have not given B. would not give C. had not given D. did not give6. The law requires that everyone __his car checked at least once a month.A. has B. have C. had D.
will have


7. He was busy yesterday, otherwise he_______to the meeting.


A. would come B. would have been C. could have been D. would be


8. If there were no subjunctive mood, English _______ much easier.


A. will be B. would have been C. could have been D. would be


9. ________ the fog, we should have reached our schoo1.


A. Because of B. In spite of C. In case of D. But for


10. –“What will you do during winter vacation?” –“I don’t know, but it’s about time______something.”
A. I decided B. I’ll decide C. I’d decided D. I’m deciding


11. He was very busy yesterday, otherwise, he ________to your birthday party.


A. would come B. came C. would have come D. should come


12. The two strangers talked as if they_______friends for years.


A. should be B. had been C. have been D. were


13. Look! What you’ve done!You_have been more careful. A. should B. may C. ought D.
would14. Without electricity, what _______?


A. will the world be like B. would the world be like C. the world will be like D. the world would be
like


15. With your ability, you _______out the puzzle within a few minutes.


A. could have worked B. need have worked B. C. ought have worked D. must have worked
16. My suggestion is that the sick boy_______to hospital as soon as possible.


A. is taken B. must be taken C. be taken D. has to be taken
17. If we had not missed the bus, we_______lunch at home now.


A. would have had B. would have C. must be having D. would be having
18. _______ here yesterday, he would attend the lecture with us today.


A. Had he been B. If he were C. Were he D. Should be he


19. His tired face suggested that he_______really tired after the 1ong walk.


A. had been B. was C. be D. should be


20. Do you feel that I_______the problem in a different way the other day?


A. should come B. should have solved C. have solved D. solved(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


A. was / be allowed B. was / must be allowed C. should be / must be allowed D. should be / be


allowed


23. He did his best in everything / _______he would not have been what he was.


A. and B. but C. otherwise D. but that


24. I do_______ I could give you a hand. A. hope B. wish C. expect D. think
25. I Would rather she_______ tomorrow than today. A. come B. came C. should D. has
come


26. The guard at the gate insisted that everybody_______the rules.


A. obeys B. obey C. will obey D. Would obey


27. I _______her if I thought she would understand. A. would tell B. will tell C. would have to1d
D. told


28. The teacher requires Rose _by heart 15 English words each day. A.learn B. to learn C. must
learn D. learning


29. –“If he ________, he ________that food.” –“Luckily he was sent to the hospita1 immediate1y.”
A. was warmed / would not take B. had been warmed / wou1d not have taken
C. would be warmed / had not taken D. would have been warmed / had not taken
30. Without electricity human life_______quite different today.(4)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi


về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh
tiếng.


I.

Luyện Thi Online- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây dựng


các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường PTNK,


Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần


Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.


II.

Khoá Học Nâng Cao và HSG- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS THCS lớp


6, 7, 8, 9 yêu thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ thi
HSG.


- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành cho học


sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam


Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành


tích cao HSG Quốc Gia.III.

Kênh học tập miễn phí- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn


học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo
phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn phí


từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

×