Tải bản đầy đủ (.docx) (38 trang)

Đáp án và lời giải đề thi Toán tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 (mã đề 113)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.8 MB, 38 trang )

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Mơn: Tốn – MÃ ĐỀ 113
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1.

Câu 2.

Cho hình trụ có bán kính đáy r  5
trụ đã cho bằng
A. 15
B. 25 .

D. 75 .

Biết

3

 f  x dx  2 . Giá trị của  3 f  x dx bằng
1

1

A. 5 .
Câu 4.

C. 30 .

Cho khối nón có bán kính r  2 chiều cao h  5 . Thể tích của khối nón đã cho bằng
20


10
A.
.
B. 20 .
C.
.
D. 10 .
3
3
2

Câu 3.

và độ dài đường sinh l  3 . Diện tích xung quanh của hình

B. 6 .

2

C.

Trong khơng gian Oxyz , cho đường thẳng d :

x3.

3

y 1

4


2

D. 8 .

z2

. Vecto nào dưới đây là một

3

vecto chỉ phương của d
A. u3  3; 1; 2 .
Câu 5.

Câu 6.

B. 0; 5; 0 .

D.

8

.

3


C. 3; 0; 0 .

D. 0; 0; 2  .

C. x  11 .

D. x  10 .

C. 3 .

D. 1.

Nghiệm của phương trình log2  x  2   3 là:

Cho hàm

B. x  8 .
f  x có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A. 2 .
B. 2 .
Câu 9.

D. u1  3;1; 2 .

Trong khơng gian Oxyz , hình chiếu vng góc của điểm A 3; 5; 2 trên trục Ox có tọa độ là

A. x  6 .

Câu 8.
số

C. u2  4; 2;3 .

Cho khối cầu có bán kính r  2 . Thể tích của khối cầu đã cho bằng
32
A. 16 .
B.
.
C. 32 .
3
A. 0; 5; 2 .

Câu 7.

B. u4  4; 2;3 .

Trong không gian Oxyz , cho 3 điểm
có phương trình là

x y z
A.  

 1.

B.

x
y

A1; 0;

0 ,
z
  1.

B 0; 2;
C.

0
x

và C 0; 0; 3 . Mặt phẳng  ABC 

y z
x y z
   1.D    1.
Trang 1


1

2
3

1


2 3

1 2

3

1

2

3

Trang 2


Câu 10. Nghiệm của phương trình 3x1  9 là
A. x  1 .
B. x  2 .

C. x  2 .

D. x  1 .

Câu 11. Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 6;7 . Thể tích của khối hộp đã cho bằng
B. 14 .

A. 28 .

C. 15 .


D. 84 .

Câu 12. Cho khối chóp có diện tích B  2 và chiều cao h  3 . Thể tích của khốp chóp bằng
A. 12 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 6 .
Câu 13. Số phức liên hợp của số phức z  2  5i là
A. z  2  5i .
B. z  2  5i .
Câu 14. Cho cấp số nhân  un
A. 64 .C. 12.

D.

3
4

.

y  f  x  có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Số nghiệm thực của phương
trình
A. 1.

C. 2 .

D. z  2  5i .

với u1  3 và công bội q  4 . Giá trị của u2 bằng
B. 81.

Câu 15. Cho hàm số bậc ba

C. z  2  5i .

f  x   1 là

B. 0 .
D. 3 .

Câu 16. Cho hai số phức
A. 3  i
Câu 17. Cho hàm số

z1  1 2i


z2  2  i . Số
phức

B. 3  i

f (x) có bảng biến thiên như sau


A. (2; 2)

B. (0; 2)

z1  z2 bằng
C. 3 
i

D. 3  i

C. (2;0)

D. (2; ) .

C. y  1

D. y  2

Câu 18. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  2x 1 là
x 1

A. y 

1

2

B. y  1

Câu 19. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong như hình bên

A. y  x 4  2x2
C. y  x4  2x 2

B. y  x3  3x2
D. y  x3  3x2


Câu 20. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S ) : x2  y2  (z 1)2  16 . Bán kính của (S ) là
A. 32

C. 4

B. 8

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ, biết điểm

M
(2;1)

bằng
A. 2

B. 2

D. 16

là điểm biểu diễn số phức z . Phần thực của z
C. 1

D. 1


C. (; )

D. [0; )

Câu 22. Tập xác định của hàm số y  log3 x là
A. (; 0)

B. (0; )

Câu 23. Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?
A. 1
B. 25
C. 5

D. 120

Câu 24. Với a,b là các số thực dương tùy ý và a  1, log a3 b bằng
A.

3  loga
b

B.

3loga

b

C.


1

 log b

3
Câu 25.

D.

a

1

log b

3

a

bằngx4dx
1
A. x5 
C
5


B. 4x3 
C

C. x5 
C

D. 5x5  C
3

f (x) trên  . Giá trị của (1 f (x))dx bằng

Câu 26. Biết F (x)  x3 là một nguyên hàm của hàm số
A. 20.

1

B. 22.

C. 26.

D. 28.

Câu 27. Cho hình nón có bán kính bằng 3 và góc ở đỉnh bằng 600 . Diện tích xung quanh của hình nón
đã cho bằng
A. 18 .

C. 6 3 .

B. 36 .


Câu 28. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường
A.

9
2

.

B.

9

.

2
x

Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình 2 2
A. (3;3) .
B. (0;3) .

7

D. 12 3 .

y  x2  2 và y  3x  2 bằng
125
125
C.
.

D.
.
6
6

 4 là
C. (;3) .
(ab)

D. (3; ) .

Câu 30. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn 9log3
 4a . Giá trị của ab2 bằng
A. 3 .
B. 6.
C. 2
D. 4
M (2; 1; và đường thẳng
x 1 y  2 z  3
Câu 31. Trong không gian Oxyz , cho điểm 2)
d : 2  3  1 . Mặt
phẳng đi qua điểm qua M và vuông góc với d có phương trình là
A. 2x  3y  z  3 
C. 2x  3y  z  3  0.
0.


B. 2x  y  2z  9 
0.


D. 2x  y  2z  9  0.

Câu 32. Cho hình chóp S.ABC và có đáy ABC là tam giác vuông tại

B, AB  a, BC  3a; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và

SA


30a

(tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy bằng
A. 45.
B. 90 .
C. 60 .
D. 30 .


Câu 33. Cho

z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình z2  4z 13  0 . Trên mặt phẳng

tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 1 z0 là
A. P(1; 3).

C. N (3; 3).

B. M (1;3).

Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm


A(1; 2;0), B(1;1; 2)


D. Q(3;3).

C(2;3;1) . Đường thẳng đi qua A

và song song với BC có phương trình là
A.

x 1 y  2 z
1  2  1.

B.

Câu 35. Giá trị nhỏ nhất của hàm số

f (x) liên tục trên  và có bảng xét dấu của

Câu 37. Cho hai số phức

z4
2i

D.

x 1 y  2 z
.
1  2  1


D. 52.

f ( x) như sau

C. 3.

D. 1.

và w  1  i . Môđun của số phức z.w bằng
B. 8.

Câu 38. Số giao điểm của đồ thị hàm số

A. 3.

x 1 y  2 z
3  4  3.

C. 20 10.

Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A. 2.
B. 4.

A. 2 2.

C.

f (x)  x3  30x trên đoạn 2;19 bằng


B. 63.

A. 20 10.
Câu 36. Cho hàm số

x 1 y  2 z
3  4  3.

C. 2 10.
y  x3  x2 và đồ thị hàm
số

B. 0 .

C. 1.

D. 40.
y  x2  5x
D. 2.

Câu 39. Trong năm 2019 , diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng trồng
mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền
trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên của tỉnh A có diện tích rừng
trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha?
A. Năm 2029.
B. Năm 2051.
C. Năm 2030.
D. Năm 2050.
Câu 40. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a , SA vng góc với mặt phẳng đáy, góc

giữa mặt (SBC) và mặt phẳng đáy là 60o . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.A BC
bằng
43 a2
19 a2
43 a2
A.
.
B.
.
C.
.
D. 21 a2.
3
3
9
đồng biến trên khoảng
x

2
Câu 41. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
yx
m
(; 5)
A. (2; 5].

C. (2; ) .

B. [2;5) .
Câu 42.


x2 1

D. (2;5) .

Cho hàm số
x2 1

x2 1


f (x) 

x

A.

x2  2x
1
2 x2 1

C .

số
x2 1
B.

. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm

x
1


C .

2x 2  x
C.
1

C .

g(x)  (x 1) f '(x)
D.

x
1

C .


Câu 43. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đơi một khác nhau và các chữ số thuộc tập
hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó khơng có hai
chữ số
liên tiếp nào cùng chẵn bằng
9
16
A.
.
B.
.
35
35


C.

22

.

D.

35

19

.

35

Câu 44. Cho hàm số bậc bốn f (x) có bảng biên thiên như sau:

Số điểm cực trị của hàm
số

B. 5 .

A. 7 .
Câu 45.

g(x)  x4[f (x 1)]2 là
C. 9 .


D. 11.

Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn 2x  y.4x y1  3 . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
P  x2  y 2  2x  4 bằng
y
33
9
A.
.
B. .
8
8

Câu 46. Cho hàm số

C.

21

.

D.

4

3
2
y  ax  bx  cx  d  a, b, c, d 

41


.

8
có đồ thị là


đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số
a,b, c, d ?
A.
B.
C.
D.

4.
2.
1.
3.

Câu 47. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 2a và O là tâm của đáy.
Gọi M , N , P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác
SAB, SBC, SCD, SDA và S  là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích khối
S .MNPQ
chóp bằng.
A. 2 6a3 .
9

B. 40 6a3
.
81


Câu 48. Cho hình lăng trụ đứng

C. 10 6a3 .
81

ABC.ABC  có đáy ABC là tam giác đều

cạnh a và AA  2a . Gọi M là trung điểm của AA (tham khảo hình
vẽ bên). Khoảng cách từ M đến mặt phẳng
A.

57a

.

B.

5a

.

 ABC 

bằng

D. 20 6a3 .
8119
C.

2 5a
5 .

5
D.

2 57a
19 .


Câu 49. Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có khơng q 127 số ngun y thỏa mãn

log 3 x 2  y   log2  x  y  ?
A. 89 .

B. 46 .

Câu 50. Cho hàm số bậc bốn

C. 45 .

y  f  x  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.

Số nghiệm thực phân biệt của phương
trình
B. 12.


A. 8 .
1
C
26
D

2
A
27
A

3
B
28
A

4
C
29
A

5
B
30
D

6
C
31
A


7
D
32
C

D. 90 .

8
D
33
C

9
C
34
A

10
A
35
C

11
D
36
A

f  x 2 f (x)   2  0 là


C. 6 .
BẢNG ĐÁP ÁN
12 13 14 15 16
B A C D C
37 38 39 40 41
C A C A A

D. 9 .
17
B
42
D

18
D
43
C

19
C
44
C

20
C
45
D

21
A

46
C

22
B
47
D

23 24 25
D D A
48 49 50
A
D


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1.

Cho hình trụ có bán kính đáy r  5
trụ đã cho bằng
A. 15
B. 25 .

và độ dài đường sinh l  3 . Diện tích xung quanh của hình
C. 30 .

D. 75 .

Lời giải
Chọn C

Áp dụng cơng thức diện tích xung quanh hình trụ ta được: Sxq  2 rl  30 .
Câu 2.

Cho khối nón có bán kính r  2 chiều cao h  5 . Thể tích của khối nón đã cho bằng
20
10
A.
.
B. 20 .
C.
.
D. 10 .
3
3
Lời giải
Chọn A
V

Áp dụng công thức thể tích khối nón ta
được:
2

Câu 3.

Biết

 r 2 h  .22.5 20


3
3

3

.

3

 f  x dx  2 . Giá trị của  3 f  x

bằng

dx
1

1

A. 5 .

B. 6 .

C.

2
3

.


D. 8 .

Lời giải
Chọn B
2

2

Ta có :  3 f  xdx  3 f  xdx  3.2  6 .
1

Câu 4.

1

Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :

x34

y 1


2

z2


. Vecto nào dưới đây là một

3

vecto chỉ phương của d
A. u3  3; 1; 2 .

B. u4  4; 2;3 .

C. u2  4; 2;3 .

D. u1  3;1; 2 .

Lời giải
Chọn C
Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là u2 4; 2; 3 .
Câu 5.

Cho khối cầu có bán kính r  2 . Thể tích của khối cầu đã cho bằng
32
A. 16 .
B.
.
C. 32 .
3
Lời giải
Chọn B

D.


8
3

.


Thể tích của khối cầu đã cho : V 
Câu 6.
điểm

4

4

 r3  .23 

3

32

3

3

Trong khơng gian Oxyz , hình chiếu vng góc của

A. 0; 5; 2  .

B. 0; 5; 0 .


.
A 3; 5; 2 trên trục Ox có tọa độ là

C. 3; 0; 0 .

D. 0; 0; 2  .

Lời giải
A 3; 5; 2 trên trục Ox có tọa độ là 3; 0; 0.

Chọn C
Hình chiếu vng góc của
điểm

Câu 7.

Nghiệm của phương trình log2  x  2  3 là:
A. x  6 .

B. x  8 .

C. x  11 .

D. x  10 .

Lời giải
Chọn D
Điều kiện: x  2  0  x  2 .
log2  x  2  3  x  2  8  x  10 (thỏa).


Câu 8.
số

Vậy phương trình có
x  10 .
nghiệm
Cho hàm
f  x có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
B. 2 .

A. 2 .

D. 1.

C. 3 .
Lời giải

Chọn D
Gía trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 1.
Câu 9.

Trong không gian Oxyz , cho 3 điểm
có phương trình là

x

y


z

A.  
 1.
1 2 3

A1; 0;

0 ,
B. 
  1.
Chọn C

x

y

z

B 0; 2;
C.

0
x

1

2


và C 0; 0; 3 . Mặt phẳng  ABC 

y z
x y z
   1. D    1.
3

Lời giải


1 2

3

1

2

3

Câu 10. Nghiệm của phương trình 3x1  9 là
A. x  1 .
B. x  2 .

C. x  2 .
Lời giải

D. x  1 .Chọn A
Ta có: 3x1  9  3x1  32  x 1  2  x  1.
Câu 11. Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 6;7 . Thể tích của khối hộp đã cho bằng
B. 14 .

A. 28 .

C. 15 .

D. 84 .

Lời giải
Chọn D

V  2.6.7  84 .

Thể tích của khối hộp đã cho
là:

Câu 12. Cho khối chóp có diện tích B  2 và chiều cao h  3 . Thể tích của khốp chóp bằng
A. 12 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 6 .
Lời giải
Chọn B

V

1

3

Bh 

1
3

.2.3  2 .

Thể tích của khối chóp đã cho
là:

Câu 13. Số phức liên hợp của số phức z  2  5i là
A. z  2  5i .
B. z  2  5i .

C. z  2  5i .

D. z  2  5i .

Lời giải
Chọn A
Ta có số phức liên hợp của số phức z  2  5i là z  2  5i .
Câu 14. Cho cấp số nhân  u n  với u1  3 và công bội q  4 . Giá trị của u2 bằng
A. 64 .

C. 12.

B. 81.


Lời giải
Chọn C
Ta có u2  u1.q  3.4  12
.
Câu 15. Cho hàm số bậc ba

yf x

có đồ thị là đường cong trong hình bên.


Số nghiệm thực của phương
trình
A. 1.

B. 0 .

C. 2 .

D. 3 .

f  x   1 là

D.

3
4

.Lời giải
Chọn D
Từ đồ thị hàm số ta có số nghiệm thực của phương
trình
Câu 16. Cho hai số phức
A. 3 
i

z1  1
2i

f  x   1 là 3 .

và z2  2  i . Số phức z1  z2 bằng
B. 3 
i

C. 3 
i
Lời giải

D. 3  i


Chọn C
Tacó: z  z  1 2i  2  i  3  i .
1
2
Câu 17. Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như sau:


Hàm số đã chođồng biến trên khoảng nào dưới đây
A. (2; 2)
B. (0; 2)
C. (2; 0)

D. (2; ) .

Lời giải
Chọn B
Câu 18. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y 
A. y 

1
2

.

B.

2x 1
x 1

y  1.

là:
C. y  1.

D. y  2 .


Lời giải
Chọn D
Ta có lim

2
2x 1

x

 lim

x
1

x

1
x  2 . Suy ra đồ thị hàm số có tiệmcận ngang

y  2.

1
1 x

Câu 19. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong như hình bên
A. y  x 4  2x 2 .

B. y  x3  3x2 .

C. y  x4  2x 2 .


D. y  x3  3x2 .

Lời giải
Chọn C
Dựa vào hình dạng đồ thị  Đồ thị của hàm trùng phương y  ax4  bx2  c (a  0)
Dựa vào nhánh bên phải của đồ thị có hướng đi lên  a  0 .
Câu 20. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S ) : x2  y2  (z 1)2  16 . Bán kính của (S ) là:
A. 32

B. 8

C. 4
Lời giải

D. 16


Chọn C


Từ phương trình mặt cầu (S ) : x2  y 2  (z 1)2  16  Bán kính R 

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ, biết điểm
bằng:
A. 2

M
(2;1)


B. 2

16  4

là điểm biểu diễn số phức z . Phần thực của z
D. 1

C. 1
Lời giải

Chọn A
Điểm M (2;1) là điểm biểu diễn số phức z  z 2 i
Vậy phần thực của z là 2
Câu 22. Tập xác định của hàm số
A. (; 0)

y  log3 x là
B. (0; )

C. (; )

D. [0; )

Lời giải

Chọn B.
Điều kiện xác định: x  0 .
Câu 23. Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?
A. 1
B. 25

C. 5

D. 120

Lời giải
Chọn D
Số cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc là số hoán vị của 5 phần tử, có: 5!  120 (cách).
Câu 24. Với a,b là các số thực dương tùy ý và a  1, log a3 b bằng
A.

3  loga
b

B.

3loga

b

C.

1
3

 log b
a

D.

1


log b

3

Lời giải

Chọn D
1
Ta có: log a3 b  log b.
a
3
Câu 25.bằng

x4dx
1
A. x5  C
 5

x4dx

C


Chọn A


1

.
5

x

5

B. 4x3  C

a


C.
Lời giải

x5  C

D. 5x5  C


3

Câu 26. Biết F (x)  x3 là một nguyên hàm của hàm số


f (x) trên  . Giá trị của (1 f (x))dx bằng
1

A. 20.

B. 22.

C. 26.

D. 28.

Lời giải
Chọn D
3

3

Ta có 1 f (x)dx  x  F (x)

1

1

3

  x 
x3 )

1


 30  2  28 .

Câu 27. Cho hình nón có bán kính bằng 3 và góc ở đỉnh bằng 600 . Diện tích xung quanh của hình nón
đã cho bằng
A. 18 .

C. 6 3 .

B. 36 .

D. 12 3 .

Lời giải
Chọn A
Gọi l là đường sinh, r là bán kính đáy ta có r  3 .
r
Gọi  là góc ở đỉnh. Ta có sin    l 
l

r
3
sin  sin
300


6.

Vậy diện tích xung quanh S   rl   .3.6  18 .
Câu 28. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường
A.


9

.

B.

2

9

.

2

y  x2  2 và y  3x  2 bằng
125
125
C.
.
D.
.
6
6

Lời giải
Chọn A
Xét phương trình hồnh độ giao điểm, ta
có:


 x  0.

2

x  2  3x  2 

 x  3.


3

Như vậy, diện tích hình phẳng được gới hạn bằng

 x

2

 2  3x  2 dx 

0

x

Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình 2 2
A. (3;3) .
B. (0;3) .

7

 4 là

C. (;3) .

D. (3; ) .

Lời giải
Chọn A
Ta có : 2x2

7

 4  2x2

7

9
.
2

 22  x2 7  2  x2  9  x  3; 3.

Câu 30. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn 9log3

(ab)

 4a . Giá trị của ab2 bằng


A. 3 .

B. 6.


C. 2
Lời giải

Chọn D

D. 4


Ta có : 9log3

ab

 4a  2 log
4a3   log a b   log 4a  a2b2  4a
3  ab  log 33
2 2

 ab2  4 .
Câu 31. Trong không gian Oxyz , cho điểm

M (2; 1;
2)

x 1 y  2 z  3
d : 2  3  1 . Mặt

và đường thẳng

phẳng đi qua điểm qua M và vng góc với d có phương trình là

A. 2x  3y  z  3 
B. 2x  y  2z  9  C. 2x  3y  z  3 
0.
0.
0.

D. 2x  y  2z  9  0.

Lời giải
Chọn A
Đường thẳng d có một vecto chỉ phương là u  2; 3;1
Mặt phẳng  P  vng góc với d nên nhận u làm vecto pháp tuyến
Phương trình mặt phẳng cần tìm là:
2  x  2  3 y 1  1 z  2  0  2x  3 y  z  3  0 .
Câu 32. Cho hình chóp S.ABC và có đáy ABC là tam giác vuông tại

B, AB  a, BC  3a; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và

SA


30a

(tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy bằng
A. 45.
B. 90 .
C. 60 .

D. 30 .
Lời giải


Chọn C
Do AC là hình chiếu vng góc của SC trên mặt phẳng
SCA
Ta có: AC 

AB2  BC 2  a 10

Khi đó tan SCA

Câu 33. Cho

 ABC  nên SC,  ABC   

SA

 a 30  3  SCA  600 .
AC a 10

z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình z2  4z 13  0 . Trên mặt phẳng

tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 1 z0 là
A. P(1; 3).

C. N (3;
3).
Lời giải

B. M (1;3).


D. Q(3;3).

Chọn C
Ta có z  4z 13  0 
2

Do

 z  2  3i


 z  2 

.

z0 có phần ảo dương
nên suy ra


z0  2  3i
Khi đó 1 z0  1 2  3i   3  3i . Vậy điểm biểu diễn số phức 1 z0 là
Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm
và song song với BC có phương trình là

N 3; 3

A(1; 2; 0), B(1;1; 2) C(2;3;1) . Đường thẳng đi qua A
A.

x 1 y  2 z
.
1  2  1

x 1 y  2 z
3  4  3.

B.

C.

x 1 y  2 z
3  4  3.

D.

x 1 y  2 z
.
1  2  1

Lời giải
Chọn A
Gọi d là phương trình đường thẳng qua A1; 2; 0 và song song với BC .
Ta có BC  1; 2; 1  d :

x 1
1


Câu 35. Giá trị nhỏ nhất của hàm sốy2
2

f (x)  x3  30x trên đoạn 2;19 bằng

B. 63.

A. 20 10.

z
 .
1

C. 20 10.

D. 52.

Lời giải

Chọn C

 x  10  n 
f
x
3x2
30
f
x
0
3x2
30
0
.
 
Ta có  
 x  10 l 

10
và f 19  6289 .
Khi
f 2  52 ; f
10 
đó
20
min

x2;19 f
 x  f 10  20 10 .
Vậy Câu 36. Cho hàm sốf (x) liên tục trên  và có bảng xét dấu của

f ( x) như sau:

Số điểm cực tiểu
của hàm số đã cho

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

z4
Câu 37. Cho hai số phức 2i
A. 2 2.

và w  1  i . Môđun của số phức z.w bằng

B. 8.

C. 2 10.

D. 40.

Lời giải
Chọn C
Ta có: z.w  4  2i 1 i  6  2i.

 
Suy ra
Câu 38. Số giao điểm của đồ thị hàm số

z.w  40  2 10.

y  x3  x2 và đồ thị hàm
số

y  x2  5x
Trang 14A. 3.

B. 0 .

C. 1.

D. 2.

Lời giải
Chọn A
Phương trình hồnh độ giao

x0
x3  x2  x2  5x  x3  5x  0  
.
5
x
điểm: Vậy số giao điểm của 2 đồ
thị là 3.

Trang 15


×