Tải bản đầy đủ (.doc) (112 trang)

KE HOACH TO NAN HOC 20092010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 112 trang )

(1)

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2009 – 2010


tỉ 1, 2, 3A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :


Tổng số lớp : 11 lớp


* Khèi 1: Gåm 4 líp(2)

- Líp 1B: 24 Häc sinh GVCN: Lu Thị cảnh


- Líp 1C: 22 Häc sinh GVCN: Lê Thị Lan


- Líp 1D: 24 Häc sinh GVCN: Lê Thị Len


* Khối 2: Gåm 3 líp


- Líp 2A: 25 Häc sinh GVCN: Trần Thị Duyên


- Líp 2B: 27 Häc sinh ( KT: 1 em) GVCN: Lê Thị Dậu


- Lớp 2C: 26 Häc sinh ( KT: 1 em) GVCN: NguyÔn Tè Anh


* Khèi 3: Gåm 4 líp(3)

- Líp 3B: 24 Häc sinh GVCN: TrÞnh ThÞ Thủ


- Líp 3C: 27 Häc sinh GVCN: TrÞnh ThÞ Thu


- Líp 3D: 24 Häc sinh ( KT: 1em) GVCN: Lê Xuân Quang- Tæng sè: 268 häc sinh + 5 HSKT


- Đội ngũ giáo viên: Gåm: 17 §/c


- Trong đó: Trình độ đại học: 6 Đ/c CĐSP: 1đ/c THSP: 10 Đ/c(4)

dân đang tích cực thực hiện nghị quyết đại hội Đảng về đổi mới giáo dục và đào tạo.
Ngành giỏo dục trong cả nước nụ nức đún chào năm học mới với chủ đề: “Năm học


đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động
“Hai không” ;“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Mỗi thầy cô
giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” , Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tÝch cùc”.


Trong năm học này, tổ 1 + 2 + 3 có những thuận lợi và khó khăn sau:(5)

- Được chi bộ Đảng và Ban giám hiệu quan tâm giúp đỡ chỉ đạo tận tình
- Địa phương tạo điều kiện xây dựng CSVC khang trang sạch đẹp


- Tập thể Nhà trường và đội ngũ GV trong Tổ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Trình độ
chuyên môn của GV đều đạt chuẩn trở lên, có tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm
chất đạo đức tốt, nhiệt tình , tâm huyết với nghề nghiệp


- Học sinh nhìn chung đếu ngoan ngỗn, nghe lêi thầy cô, thực hiện tốt mọi nội quy


của nhà trường.(6)

Khoù khăn:


- Cịn một bộ phận nhỏ HS do điều kiện gia đình khó khăn nên chưa có ý thức học


tập tốt, thời gian học còn hạn chế, nhận thức chậm...


- Một số ít phụ huynh đi làm ăn xa nên không quan tâm đến con em mà phó mặc
việc giáo dục HS cho nhà trường.(7)

- Dãy nhµ cÊp 4 xuống cấp. Thấp tối khi cúp điện


B. CHỈ TIÊU NĂM HỌC: 2009 - 2010


 Chỉ tiêu thi đua của giáo viên:


Phẩm chất chính trị đạo đức: 100% xếp loại tốt
Hồ sơ giáo án: 100% xếp loại khá trở lên


Båi dìng thêng xuyªn: Tèt: 70% Kh¸: 30%
SKKN: 100% xÕp lo¹i A cÊp trêng


Giáo viên giỏi cÊp trường: 70%(8)

Lao động tiên tiến xuÊt s¾c : 60%


Lao động tiên tiến: 40%
Tổ lao động tiên tiến


 Chæ tiêu thi đua của học sinh:


Duy tr× sÜ sè: 100%(9)

Vở sạch chữ đẹp:


 A: 70 %


 B: 30 %
 C: 0 %
Học lực:


Mơn Tốn Môn Tiếng Việt Các môn đánh giá bằng định tính(10)

Khá: 47.8 % Khaù:46.4 % A : 83.8%
TB: 35 % TB: 37.4 %


YÕu: 0 % Ỹu: 0 %


Hạnh kieåm:


 Thực hiện đầy đủ: 100 %


 Chưa thực hiện đầy đủ: 0%
C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:(11)

1. Đối với giáo viên :


- Mỗi giáo viên tự rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình theo gương đạo đức
Hồ Chí Minh.


- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hiện tiết
kiệm, chống tham ơ, lãng phí, quan liêu; Và cuộc vận động “hai không” “với
bốn nội dung” Không tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục;
Khơng vi phạm đạo đức người giáo viên; Tránh học sinh ngồi nhầm lớp.(12)

- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Biện pháp:


- Thực hiện theo hướng phn du ca bn đăng ký Học tập vµ lµm theo
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”


 Lịng khoan dụng độ lượng với đồng nghiệp và học sinh
 Đoàn kết, yêu thương giúp đỡ giáo viên trong tổ.(13)

 Luôn công bằng trong giảng dạy và chấm chữa bài của học sinh
 Công bằng trong kiểm tra, dự giờ và soạn giảng


- Cuộc vận động “2 không” “ với 4 nội dung


 Coi chấm thi đúng quy định
 Chấm thi công bằng, khách quan


 Mỗi giáo viên luôn đánh giá học sinh lên lớp theo đúng quyết định 30,(14)

 Tu dưỡng đạo đức tốt, khơng vui chơi la cà. Chú ý cách nói năng với


học sinh , đồng nghiệp, phụ huynh học sinh
- Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực


 Xây dựng bạn bè thân thiện , giúp đỡ nhau trong học tập.


 Mỗi HS tự giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như vệ sinh trường lớp .
 Tạo cho HS mỗi ngày đến lớp là một ngày vui


 Tạo điều kiện cho HS tích cực tham gia các hoạt động phong trào của
(15)

2. Đối với học sinh:


- Phải lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi.
- Kỉ luật cao trong học tập và trong lao động.


- Xây dựng một lớp học thân thiện; Mỗi ngày đến trường là một ngày vui


 Biện pháp:


- Xây dựng một lớp học thân thiện; Mỗi ngày đến trường là một ngày vui:(16)

 Trang trí lớp đẹp, có thẩm mĩ.
 Đoàn kết, yêu thương bạn bè


- Kết hợp với Tổng phụ trách Đội và sao đỏ có kế hoạch cụ thể
- Sinh hoạt Đội thi đua hàng tuần giữa các tổ và các lớp.


- Sinh hoạt tốt chủ nhiệm hàng tuần.


II. Hoạt động dạy và học:(17)

- Tiếp tục thực hiện hai cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” về thực hiện tiết kiệm, chống tham ơ, lãng phí, quan liêu; Và
cuộc vận động “hai không” “với bốn nội dung” Không tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục; Không vi phạm đạo đức người giáo viên; Tránh
học sinh ngồi nhầm lớp.


- Thực hiện phong trào“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Mỗi giáo viên lên lớp phải có giáo án. Bài soạn phải xác định rõ mục tiêu bài
(18)

Trong giaựo aựn cần phaỷi coự các hoạt động, cãu hoỷi ( baứi taọp ) cho tửứng ủoỏi tửụùng


học sinh cụ thể.


- Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh
- Soạn đủ các mơn học theo đúng phân phối của chương trình. Trình bày rõ ràng,


sạch sẽ khoa học.Bài soạn phải có chất lượng


- Khơng dạy cắt xén chương trình, khơng dồn ép học sinh; dạy đủ các tiết học;
Ra vào lớp đúng giờ theo quy định.(19)

- Trong bài soạn cần chia câu hỏi theo trình độ học sinh


- Giáo dục an tồn thực phẩm, Vệ sinh mơi trường, an tồn giao thơng, các tệ
nạn xã hội, bệnh theo mùa qua các tiết học


- Đẩy mạnh công nghệ thông tin vào soạn giảng
 Biện pháp:(20)

- Đổi mới cách đánh giá và kiểm tra trong từng tiết học
- Thiết kế tiết học linh hoạt nhẹ nhàng, thân thiện


- Mỗi giáo viên thực hiện tốt phong trào “ Dân chủ kỉ c¬ng, tình thương và
trách nhiệm”


2. Thao giảng – dự giờ – chuyên đề:


- Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn.Sinh hoạt chuyên môn đều đặn
vào các thứ 2 hàng tuần
(21)

- Thao giảng mỗi giáo viên 1 tiết / học kì.


- Tổ khối thực hiện chuyên đề theo kế hoạch chỉ đạo của chuyên môn để nâng
cao chất lượng giảng dạy của giáo viên.


 Biện pháp:


- Tổ khối tăng cường thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm để rút ra những kinh
nghiệm trong giảng dạy.(22)

- Tổ khối lên kế hoạch cụ thể. Phân công giáo viên khá lên chuyên đề sâu một
số phân mơn.


- Có kế hoạch báo cáo nghiên cứu chuyên đề và cho giáo viên dạy xoay vịng
các phân mơn.


- Có biện pháp tham khảo ý kiến giải quyết vướng mắc trong chuyên môn.
- Giáo viên trong tổ phải luôn tự học dể nâng cao tay nghề.


3. Đồ dùng dạy học:(23)

- Làm 1 đồ dùng/1 học kì có chất lượng
- Cả tổ cùng làm đồ dùng trong từng tháng


 Biện pháp:


- Cả tổ có kế hoạch đơn đốc nhắc nhở, kiểm tra giáo viên.
- Tự tìm đồ dùng dạy học đơn giản- Vận dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy(24)

- Mỗi giáo viên có kế hoạch chủ nhiệm cụ thể duy trì sĩ số học sinh. Quan tâm
giúp đỡ học sinh cá biệt, học sinh yếu.


- Bồi dưỡng học sinh giỏi


- Có kế hoạch thăm, trao đổi cùng gia đình về đạo đức, học tập của học sinh.
- Cuối năm mỗi giáo viên đạt được 70 % số học sinh được đến thăm hoặc cùng


cha mẹ trao đổi về đạo đức học tập của học sinh.(25)

 Biện pháp:


- Giáo dục học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người học sinh, nội quy nhà
trường. 5 điều Bác Hồ dạy


- Hàng tuần nêu gương diển hình “ Chăm ngoan học giỏi” “ Nói lời hay làm
việc tốt”


- Duy trì tốt việc truy bài đầu giờ - đơi bạn cùng tiến
- Duy trì tốt sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần(26)

- Tăng cường thăm hỏi gia dình học sinh.


- Quan tâm gần gũi học sinh tạo cho các em một niềm tin vào giáo viên; các em
thích đến trường học. Học hăng say học hết mình


- Có kế hoạch cụ thể về phụ đạo HS yếu và bồi dìng HS giỏiIV. Hoạt động TDTT – vệ sinh – văn nghệ:(27)

- Hát đầu giờ, chuyển tiết, sinh hoạt tập thể


- Tham gia văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam


 Biện pháp:


- Theo dõi hoạt động thể dục thể thao của lớp mình


- Nhắc nhở thường xuyên vệ sinh lớp học và sinh sân trường


V. Công tác lao động:(28)

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt hội đồng, đồn thể. Đảm bảo ngày cơng
- Thường xun lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây cảnh trong và ngồi


lớp học


KẾ HOẠCH HỌC KÌ INăm học 2009 – 2010(29)

Học Lực:


Mơn Tốn Môn Tiếng Việt Các môn đánh giá bằng định tính


Giỏi: % Gioûi: % A+: %


Khaù: % Khaù: % A : %


TB: % TB: %


YÕu: % YÕu: %


Hạnh Kiểm:(30)

Vở sạch chữ đẹp:
 A: %
 B: %
 C: %


Tỉ lệ chuyên cần: 99%
 Duy tr× sÜ sè: 100%


Tỉ lệ học sinh bỏ học: 0%


biƯn ph¸p thùc hiƯn(31)

- Thực hiện tốt“Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Về việc
tiếtkiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu


 Đến trường, ra vào lớp, họp đúng gìơ quy định
 Ln là tấm gương sáng về đạo đức


 Sống tiết kiệm. Hoà đồng với đồng nghiệp - yêu thương HS
 Đảm bảo ngày giờ công. Tham gia đủ các buổi họp.


 Dạy đủ, đúng chương trình theo phân phối chương trình.
 Cơng bằng trong chấm chữa bài của học sinh . . .
(32)

 Rèn HS từng tiết dạy, trong gìơ ra chơi
 Khơng chạy theo thành tích


 Khơng tiêu cực trong thi cử. Gác và coi thi đúng quy định
 Không cho HS ngồi nhầm lớp. . .


 Rèn đạo đức người giáo viên: Không dùng lời lẽ, hành vi xâm phạm


danh dự và thân thể học sinh cũng như đồng nghiệp


- Xây dựng trường học thân thiện; Lớp học thân thiện, HS tích cực(33)

 Trong soạn giảng GV nên đưa ra câu hỏi dễõ dành cho đối từng HS yếu


của lớp mình. Động viên những HS tích cực kịp thời. Đặc biệt quan tâm
đến học sinh yếu và học sinh KT


- Hồ sơ sổ sách đúng quy định, giáo án đủ và có chất lượng
- Thao giảng 1 tiết . Dự giờ 4 tiết/ tháng.


- Caû khối thao giảng 17 tiết/ học kì 1


- Mỗi giáo viên tự làm 1 đồ dùng dạy học có chất lượng.(34)

- Báo diểm hàng tháng, hàng kì qua tập vở, phiếu liên lạc cho phụ huynh.


- Tổ chức theo dõi các mặt: Hạnh kiểm – Học lực ; kết hợp chặt chẽ giữa nhà
trường và phụ huynh để giáo dục học sinh


ĐỐI VỚI HỌC SINH:- Xây dựng lớp học thân thiện, bạn bè thân thiện. Mỗi ngày đến trườnglà một
ngày vui:(35)

 Chuẩn bị bài thật kĩ khi đến lớp. Hăng hái xây dựng bài


- Học tập và làm theo lời Bác dạy:


 Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy


 Sống trung thực, đoàn kết ,yêu thương bạn bè


 Bảo vệ , giữ gìn bàn ghế, tài sản lớp học - trường học


 Tiết kiệm , giữ gìn đồ dùng học tập. Ra khỏi lớp tắt đèn, tắt quạt
 Nhặt được của rơi trả người đánh mất, . . .(36)

- Dựa theo các chủ điểm của môn học, bài học để giáo dục hình thành nếp đạo
đức tốt.


- Thi đua học tốt. Có nề nếp học tập trong trường và ở nhà.
- Thực hiện tốt nội quy của trường, Đội, lớp quy định.


- Xây dựng tốt góc học tập, nhóm học tập, đơi bạn cùng tiến.
- Thi đua giữ vở sạch chữ đẹp.(37)

(38)

(39)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 – 2009


Tuần NỘI DUNG CÔNG VIỆC T.GIAN KÕt qu¶ thùc(40)

CM


- Tựu trường theo biên chế lớp: học nội quy, nhiệm
vụ học sinh, quy định về VSCĐ, quy định bao- nhãn
sách vở, . . .


- ổn định tổ chức lớp, bình bầu cán sự lớp.


-Hớng dẫn HS mua săm đầy đủ sách vở và đồ dùng
học tập.


- Lao động v sinh trong v ngoi lp


15/8


Đạt
Đạt


Đạt
sạch sẽ(41)

- GV lp k hoạch dạy học và sử dụng đồ dùng dạy
học ngay từ ngày đầu


- Thửùc hieọn caực loái hồ sụ soồ saựch theo quy ủũnh
- GV các lớp kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của
học sinh- Chú ý rèn chữ cho học sinh qua từng tiết học.


17/8
đến
21/8


Đạt
Đạt
cha ng b


Đạt(42)

- Thc hin chng trỡnh tun 2


- Hửụựng dn caực loái soồ saựch theo quy ủũnh.
- Dà soát phân loại đối tợng HS


- GV nghiên cứu thiết kế bài dạy theo phơng pháp đổi
mới phù hợp i tng hc sinh.


- Tích cực chấm chữa bài và rèn chữ viết.
- Thực hiện dạy 7 buổi / tuần


24/8


n
28 / 8


Đạtcha lmc(43)

(44)

K HOCH HOT NG THNG 9 2008


1. Những công vic chÝnh(45)

- Xây dựng kế hoạch CM , KH bồi dỡng GV, Kế hoạch BD HSG , giúp đỡ HS yếu, học
tập chỉ thị nhiệm vụ năm học .


- Lên chơng trình, học quy chế chun mơn, QĐ số 30/2005 của Bộ GD - ĐT về đánh
giá xếp loại HS Tiểu học.


- Tổ chức trao đổi chuyên đề lớp 1,2,3


- Chọn lựa bồi dỡng HS yếu, bồi dỡng HSG, HS viết chữ đẹp, HS vẽ tranh ở buổi riêng.
-Họp phụ huynh học sinh


2. Néi dung c«ng viƯc cơ thĨ


Tuần


CM NỘI DUNG CÔNG VIỆC T.GIAN KÕt qu¶ thùc hiƯn


3 - Dự khai giảng năm học. Mỗi lớp chuẩn bị 3-4(46)

lá cờ Tỉ quốc, số còn lại là cờ cầm tay. Một tiết
mc văn ngh


- Thc hin chng trỡnh tun 3


- Hc quy chế chuyên môn, QĐ số 30/2005 của Bộ


GD - ĐT về đánh giá xếp loại HS Tiểu học.


- Thực hiện đủ các loại sổ sách theo quy định
- Häc 8 buỉi/ tn


- Båi dìng HS u


- Bồi dỡng HS viết chữ đẹp, HS vẽ tranh.


- Lµm phỉ cËp ở các thôn


5/9


n
12/9(47)

4


- Thc hin chng trình tuần 4


- GVCN kiểm tra sách vở. ĐDHT của HS


- Khảo sát chất lợng đầu năm


- Hp PHHS tồn trường


- Båi dìng HS u


- Bồi dỡng HS vit ch p
- Bi dng HS v tranh.-Dà soát hồ sơ phổ cập toàn trờng


14/9
n
19/9


- ó lm c
- ó làm đợc
- Đã làm đợc


-Cha làm đợc( bão)


- Đã làm đợc
- Đã làm đợc
- Đã làm đợc
- Đã làm đợc


5 - Thực hiện chương trình tuần 5


- Lên kế hoạch rèn cho viết cho HS 21/9(48)

- Bồi dỡng HS yếu, bồi dỡng HSG, HS viết chữ đẹp,
HS vẽ tranh.


- Họp PHHS toàn trường


- Tổ chức trao đổi chuyên đề Hè 2009 lớp 1,2,3


đến26/9 - cha BDHSGiỏi
- Đã làm đợc
- Đã làm đợc


6 - Thực hiện chương trình tuần 6


- Lấy đủ điểm tháng 9 và nhận xét các mơn theo
quy định


- Báo cáo VSCĐ Th¸ng 9


- Chn bÞ tham ln hội nghị CBCC
- Båi dìng HS yÕu, HS Giái


28/9


đến
2/10


- Đã làm đợc
- Đã làm đợc
- Đã làm đợc
- GV tự chuẩn bị


-GVCN tù båi dìng(49)

- Bồi dỡng HS viết chữ đẹp, HS vẽ tranh.


- BGH kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập HS


- Thi vẽ tranh cấp trờng


- Đã làm đợc


- Nghiªm tóc,


đúng qui chế


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 20081. Những công việc chính


- Thực hiện chuyên môn theo qui chế và lịch báo giảng.


-Duy trì cơng tác: Bồi dỡng HS yếu, bồi dỡng HSG, HS viết chữ đẹp
- HS vẽ tranh dự thi cấp huyện.(50)

- Sinh hoạt tổ: Trao đổi cách soạn giáo án theo hớng cải tiến.


- Thao giảng tiết 1 chào mừng Bác Hồ gửi th cho ngành giáo dục và ngày Phụ n÷
ViƯt Nam 20 - 10


- Duy trì tự bồi dỡng của giáo viên
2. Nội dung công việc cụ thể


Tuan


CM NOI DUNG CONG VIEC T.GIAN Kết quả thực hiện


7 - Thc hin chuyên m«n tuần 7- Hồn thành các loại hồ sơ sổ sách quy định


- Båi dìng HS yÕu, HS Giái


5/10


đến(51)

- Bồi dỡng HS viết chữ đẹp
- HS vẽ tranh dự thi cấp huyện.


- Dự hội nghị CBCC và nêu ý kiến tham luận


10/10 -ó lm c
-ó lm đợc


8 - Thực hiện chương trình tuần 8


- Xãy dửùng chỉ tiêu phấn đấu của tổ; của cá nhân
GV trong so chu nhiem.


-Thao giảng: Đ/c Quí. Đ/c Thu. Đ/c Dậu


- Ôn tập chuẩn bị thi ĐK Lần 1


- Tuyển chọn và bồi dỡng HS giỏi K3


12/10đến
17/10


-Thực hiện đúng
-Đã XD chỉ tiêu cả
năm và HK 1
- Thao giảng đúng
lịch(52)

- Duy trì bồi dỡng HS viét chữ đẹp theo lịch


- Dự đại hội Liên Đội. - Đã làm đợc


9


- Thực hiện chương trình tuần 9


- Dự kỉ niệm ngày thành Hội liên hiệp phụ nữ
Việt Nam


19/10


đến
25/10


-Thực hiện đúng


10 - Thực hiện chương trình tuần 10


- Baựo caựo keỏt quaỷ thi GK I. Thaựng 27/10đến


1/11(53)

- Kiểm tra giáo án, sổ sách GV
- Thao giảng:


- Nghỉ giữa học kì I(54)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 – 2009
(55)

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai khơng với 4 nội dung”.


Nói khơng với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, không để HS ngồi nhầm lớp,
không vi phạm đạo đức nhà giáo.


- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Thực hiện tốt an tồn giao thông


 Xây dựng Trường học thân thiện .Học sinh tích cực


- GD HS có ý thức vệ sinh trường lớp(56)

văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và tham gia khi các tổ chức nhà trường phát động.


II. Néi dung c«ng viƯc cơ thĨ


Tuần


CM NỘI DUNG CÔNG VIỆC T.GIAN KÕt qu¶ thùc hiƯn


11 - Thực hiện chương trình tuần 11- Duy tr× häc 8 bi/ tuÇn


- Bồi dỡng HS giỏi, HS yếu, HS viết chữ đẹp theo lịch.
- Thông tin với GĐ qua sổ liên lạc2/11


đến
7/11(57)

- Tham gia giao lu vµ ñng hé ngêi khuyÕt tËt.
- Trång c©y thuèc nam.


-TËp cầu lông, văn nghệ theo lịch.


HS tham gia


- 100% lớp tham gia


- Tập đúng lịch.


12 - Thực hiện chương trình tun 12


- Duy trì học 8 buổi/ tuần


- Bi dng HS giỏi, HS yếu, HS viết chữ đẹp theo lịch.


- Thao giảng: đ/c Duyên, đ/c Lan, ®/c C¶nh, ®/c


Quang, ®/c Thủ, ®/c Hơng, đ/c Quế,đ/c Len, đ/c Nga.
- BGH kiểm tra toàn diện K3, K2


- Tập cầu lông, văn nghệ theo lịch.


Từ
9/11


n
14/11(58)

13


- Thực hiện chương trình tuần 13


- Dự ngoại khố 20.11.Ngày nhà giáo Việt Nam


- Duy tr× häc 8 bi/ tn


- Bồi dỡng HS giỏi, HS yếu, HS viết chữ đẹp theo lịch.
- Hoàn thành thao giảng tiết 1


- B×nh xÐt, chän lùa GV dù thi GV giái cÊp Hun16/11


đến
21/11-Thực hiện đúng


-100% GV tham gia


- Duy trì đều đặn
- Đã làm đợc
- Hoàn thành KH
- Đã chon lựa đợc
GV dự thi.


14 - Thực hiện chương trình tuần 14


- Hồn thành điểm. Các mơn nhận xét tháng 11 23/11Từ(59)

- Chấm, xếp loại VSCĐ Tháng 11


- Hoùp toồ bình xét xếp loại thi đua cuối tháng.
- Duy trì học 8 buổi/ tuần


- Bi dng HS gii, HS yếu, HS viết chữ đẹp theo lịch.


đến


28/11 - Xếp loại chính xác.
- Duy trì đều đặn
- Đã làm đợc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 – 2009
(60)

-Hoùc taọp vaứ laứm theo taỏm gửụng Anh bộ đội


- Ngoại khố: Nói chuyện chun đề ngày 22/12


-Triễn khai và thực hiện 2 chuyên đề: " Chuẩn kiến thức kỹ năng" và " Nâng cao năng
lực tổ chức Trò chơi học tập trong các mơn học"


-Thùc hiƯn chuyên môn theo CKTKN.


-Duy trỡ cụng tỏc: Bi dỡng HS yếu, bồi dỡng HSG, HS viết chữ đẹp


- Sinh hoạt tổ: Trao đổi cách soạn giáo án và giảng dạy theo CKTKN. Các cá nhân trao
đổi kinh nghiệm khi sử dụng máy vi tính.


- §/c Thu dù thi GV giái cÊp HuyÖn
- Duy trì tự bồi dỡng của giáo viên(61)

Tuần


CM NỘI DUNG CÔNG VIỆC T.GIAN


KÕt qu¶ thùc
hiƯn


15


- Tiếp thu chuyên đề:"Dạy học theo CKTKN" và" nâng
cao năng lực tổ chức HĐTC trong các môn học".


- Thửùc hieọn chửụng trỡnh tuaàn 15theo CKTKN
- Đ/c Thu dự thi thao giaỷng GV Giỏi cấp Huyện
- Bồi dỡng HS giỏi, HS yếu, HS viết chữ đẹp theo lịch.
30/11


đến
5/12


-100% GV tham
gia học tập
-Thực hiện đúng
-Dự thi đúngKH
- Thực hiện tốt


16 - Thực hiện chương trình tuần 16 Theo CKTKN


- §/c Thu dù thi thao giảng GV Giái cÊp Hun 7/12Tõ


-Thực hiện đúng
-Dự thi đúngKH(62)

- Duy tr× häc 8 bi/ tuÇn


- Bồi dỡng HS giỏi, HS yếu, HS viết chữ p theo lch.


- HS tham gia làm kế hoạch nhỏ: Thu nhặt giấy loại.
- Học sinh K.3 trồng và chăm sãc vên thuèc nam.


đến


12/12 - Thùc hiÖn tèt-HS rÊt tÝch cùc.


-HS K.3 lµm tèt


17 - Thực hiện chương trình tuần 17 Theo CKTKN


- Sinh hoạt CM: Trao đổi cách soạn giáo án và giảng
dạy theo CKTKN. Các cá nhân trao đổi kinh nghiệm
khi sử dụng máy vi tính.


- Lồng ghép tiết ôn tập, luyện tập, ôn thi HKI cho14/12(63)

HS


- Duy trì học 8 buổi/ tuần


- Bi dng HS giỏi, HS yếu, HS viết chữ đẹp theo lịch.


18 - Thực hiện chương trình tuần 18 Theo CKTKN


- Ngoại khố: Nói chuyện chun đề ngày 22/12
- Bồi dỡng HS giỏi, HS yếu, HS viết chữ đẹp theo lịch.


- Loàng gheựp tieỏt oõn taọp, luyeọn taọp oõn thi HKI cho HS
-Thi, xem thi ,chấm thi KTĐK lần 2 đúng qui chế21/12
(64)

- Hồn thành điểm, các mơn nhận xột thỏng 12
- Chấm, xếp loại VSCĐ Tháng 12


- Hoùp toồ bình xét xếp loại thi đua cuối tháng.


- Trao đổi thông tin về kết quả học tập của HS với GĐ
qua sổ liên lạc


26/12


- Họp tổ đánh giá công tác, kết quả học kỳ 1, bình xét
xếp loại thi đua GV, Lớp, HS cuối kỳ 1.


- Dù s¬ kÕt trờng.


Từ
28/12(65)

Kết quả học kỳ I
A. Đối với giáo viên


Stt Tờn GV XL thao giảng T1 XL thao gi¶ng


T2 XL. SKKN(66)

(67)

17
18
19


b. đối với học sinh1. VÒ häc lùc


a/ Các môn ánh giá b ng i m sđ đ ể


Lớp TSHS Toán T. Việt


G K TB Y G K TB Y(68)

(69)

3D


b/ Các môn ánh giá b ng nh n xétđ


Lớp TSHS Đ. Đức Âm nhạc Mĩ thuật Thđ c«ng Thể dục


A+ A B A+ A B A+ A B A+ A B A+ A B(70)

2A
2B
2C
3A
3B
3C
3D


2/ X p lo i H nh ki mế(71)

SL % SL %
1A
(72)

3C
3D


3/ X p loế ại Vở sạch chữ đẹp


Lớp Lo¹i A Lo¹i B Lo¹i C Ghi chú


SL % SL % SL %(73)

2A
2B
2C
3A
3B
3C
3D


4/Kết quả thi đua(74)

+ Số HS tiên tiến:...(75)

KẾ HOẠCH HỌC KÌ IINăm học 2009 – 2010


Căn cứ vào nhiệm vụ và kế hoạch 2009 - 2010 của BGH nhà trường, căn cứ
vào chất lượng dạy học của học kì I, tổ 1+2+3 đề ra nội dung cơng tác ở học kì II
như sau:(76)

- Tiếp tục xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực- Ổn định nề nếp lớp, HS học néi dung chơng trình ca hc kỡ II theo CKTKN


- T chc họp phụ huynh h/s để bàn biện pháp nâng cao chất lượng cho học kì II
- Ơn tập để tổ chức kiểm tra ĐK giữa kì II, cuối kì II(77)

- Tiếp tục thực hiện hai cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” về thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Và cuộc
vận động “hai khơng” “với bốn nội dung” Không tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục; Khơng vi phạm đạo đức người giáo viên; Tránh học
sinh ngồi nhầm lớp.(78)

- Soạn giảng theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và cơng văn 896 của
BGD & ĐT


- Hồ sơ sổ sách đúng quy định, giáo án đủ và có chất lượng.
- Dự giờ: Mỗi giáo viên dự giờ 1tiết/tuÇn(79)

- Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ chức các hoạt
động chuyên môn với trọng tâm là bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học, bồi
dưỡng năng lực sử dụng đồ dùng dạy học, trao đổi kinh nghiệm về công tác dạy
họctheo CKTKN.


- Chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu.(80)

- Tổ chức theo dõi các mặt học lực - hạnh kiểm. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà
trường và PHHS để giáo dục học sinh


- Tổ chức ôn tập, kiểm tra học sinh hàng ngày, hàng tuần để nâng cao chất
lượng dạy họcb. Đối với học sinh:(81)

- Ln nói lời hay làm việc tốt. Lễ phép với người lớn, hoà nhã với bạn bè
- Thi đua học tốt, có nề nếp học tập ở lớp và ớ nhà


- Thực hiện tốt nội quy nhà trường, Đội, lớp
- Thi đua VSCĐ


- Đi học đều, đúng giờ, duy trì sĩ số tỉ lệ chuyên cần(82)

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


- Từng thành viên trong tổ, cụ thể hóa kế hoạch để thực hiện
- Tham mưu với BGH để có sự chỉ đạo và hỗ trợ thêm


- Phối hợp chặt chẽ ba mơi trường giáo dục: Gia đình - Nhà trường - Xã hội
- Xây dựng khối đoàn kết, sự quyết tâm và tinh thần trách nhiƯm trong tập thể(83)

Hc Lc:


Môn: Toán M«n : TiÕng ViƯt


 Giỏi: % Giỏi: %
 Khá: % Khaù: %
 TB: % TB: %(84)

Haïnh Kieåm:


 Thực hiện đầy đủ: 100 %


 Chưa thực hiện đầy đủ: 0 %
Vở sạch chữ đẹp:(85)

Lên lớp thẳng: 98% trë lªn. Tỉ lệ lên lớp sau rèn luyện trong hè: 100%


Tỉ lệ học sinh bỏ học: 0%


Trên đây là tồn bộ kế hoạch học kì II của tổ khối 1+2+3 đề ra từng thành
viên trong tổ phấn đấu thực hiện.(86)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 – 2010I. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ


- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai khơng với 4 nội dung”.


Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, khơng để HS ngồi nhầm lớp,
khơng vi phạm đạo đức nhà giáo.(87)

- Thực hiện tốt an tồn giao thơng


- GD HS thường xun chăm sóc cây trồng trong sân trường


- Giữ vệ sinh lớp học, sân trường, nhà vệ sinh - ý thức bảo vệ trường lớp.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.


- §/c Thùc dù thi GV giái cÊp TØnh.


II Néi dung cơ thĨTuần(88)

19


-Thùc hiện chơng trình tuần 19 theo CKTKN.


-Sinh hot chuyờn mụn: Xây dựng chỉ tiêu phấn đấu
học kỳ 2 và n ht nm.


-Duy trì học 8 buổi/tuần.


-Bi dng HS gii, HS yếu, HS viết chữ đẹp theo
lịch.


- Trång vµ chăm sóc cây thuốc nam.
- Tập văn nghệ chào mừng ngµy 3/2


Từ
4/1
đến
9/1


- Thực hiện đúng.
-Tham gia SHCM
đầy đủ.


-Duy tr× tèt.


-BD đúng lịch phân
cơng.- Khối 3 làm tt.
- Tp ỳng lch


20 -Thực hiện chơng trình tuần 20 theo CKTKN.
- §/c Thùc dù thi GV giái cÊp TØnh


-Duy trì học 8 buổi/tuần.


-Bi dng HS gii, HS yu, HS viết chữ đẹp theo


Từ 11/1
đến
16/1


- Thực hiện đúng.
-Dự thi ỳng lch
-Duy trỡ tt.(89)

lịch.


- Trồng và chăm sóc cây thuốc nam.
- Tập văn nghệ chào mừng ngày 3/2


công.


- Khi 3 lm tt.
- Tp ỳng lch


21-Thực hiện chơng trình tuần 21 theo CKTKN.


-Sinh hot chuyờn mụn: Tho lun về đổi mới PP dạy
học và biện pháp XD lớp học thân thiện.


- §/c Thùc dù thi GV giái cÊp Tỉnh
-Duy trì học 8 buổi/tuần.


-Bi dng HS gii, HS yu, HS vit ch p theo
lch.


- Tập văn nghệ chào mõng ngµy 3/218/1


đến
23/1


- Thực hiện đúng.
-Tham gia SHCM
đầy đủ.


-Dự thi đúng lịch
-Duy trì tốt.


-BD đúng lịch phân
cơng.
(90)

22


-Thực hiện chơng trình tuần 22 theo CKTKN.
-Duy trì häc 8 bi/tn.


-Bồi dỡng HS giỏi, HS yếu, HS viết chữ đẹp


-Tham gia héi diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng
xuân lần thứ hai t¹i x·.


-Hồn thành điểm, nhận xét các mơn tháng 1
-Chấm, đánh giá xếp loại VSCĐ tháng 1
- Họp tổ bình xét thi đua cuối tháng25/1


đến
30/1


-Thực hiện đúng
- Duy trì đều đặn
-BD đúng lịch
-Tham gia tốt


- Vào điểm đúng qui
chế.


- Xếp loại chính xác.
- Đã làm đợc
(91)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 – 2010I. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ


- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không với 4 nội dung”.(92)

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Thực hiện tốt an tồn giao thơng


- Nghỉ tết đúng lịch. Thực hiện ăn tết an toàn, tiết kiệm. Giửừ sú soỏ sau Teỏt.


- GV, HS thùc hiÖn trồng cây đầu xuân năm mới


- Gi v sinh lp học, sân trường, nhà vệ sinh - ý thức bảo vệ trường lớp.
- Phụ đạo học sinh yếu. Båi dìng HS giái


- Thao gi¶ng tiÕt 2(93)

-II. SOẠN GIẢNG, THAO GIẢNG, CHUN ĐỀ VÀ CÁC CƠNG TÁC KHÁC
Tuần


CM NỘI DUNG CÔNG VIỆC T.GIAN KÕt qu¶ thùc hiƯn


23 -Thực hiện chơng trình tuần 23 theo CKTKN.
-Sinh hoạt chuyên môn: Trao đổi biện pháp nâng
cao chất lợng sinh hoạt 10 phút đầu giờ và xây
dựng lớp hc t qun.


-Duy trì học 8 buổi/tuần.-Bi dng HS gii, HS yếu, HS viết chữ đẹp theo


Từ
1/2
đến
6/2


- Thực hiện đúng.
-Tham gia SHCM
đầy đủ.


-Duy tr× tèt.(94)

lÞch.


- Trồng và chăm sóc cây thuốc nam. cơng.- Khối 3 làm tốt.
Nghỉ tết nguyên đán


Từ 8/2 đến hết 18/2


24


- ổn định nề nếp, duy trì s s HS sau ngh tt.


-Thực hiện chơng trình tuần 24 theo CKTKN.
-Duy trì học 8 buổi/tuần.


T 22/2
n


27/2


- S số ổn định
- Thực hiện đúng.
-Duy trì tốt.(95)

- Bồi dỡng HS giỏi, HS yếu, HS viết chữ p theo
lch.


-Thao giảng tiết 2 vào sáng Thứ 7 ( 1/2 sè GV
trong tỉ)


-Hồn thành điểm, nhận xét các môn tháng 2
-Chấm chéo, đánh giá xếp loại VSCĐ tháng 2
- Họp tổ bình xét thi đua cuối tháng


c«ng.


-T.giảng đúng K.H
- Vào điểm đúng qui
chế.


- XÕp lo¹i chÝnh x¸c.(96)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 – 2010I. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ


- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không với 4 nội dung”.Nói khơng với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, khơng để HS ngồi nhầm lớp,
khơng vi phạm đạo đức nhà giáo.(97)

- Hướng dẫn HS t ụn tp , thi KTĐK Lần 3 t kết quả cao


- Thực hiện kì thi nghiêm túc


- Giữ vệ sinh lớp học, sân trường, nhà vệ sinh - ý thức bảo vệ trường lớp.
- Phụ đạo học sinh yếu


II. SOẠN GIẢNG, THAO GIẢNG, CHUYÊN ĐỀ VAØ CÁC CƠNG TÁC KHÁC


Tuần(98)

25


-Thực hiện chương trình tuần 25 theo CKTKN.


-Thao giảng T2
-Phụ đạo HS yếu.


-Bồi dỡng HS giỏi, HS viết chữ đẹp.
-Duy trì học 8 buổi/tuần.


- HS dù thi Violympic cÊp huyÖn


Từ 1/3
đến


6/3-Thực hiện đúng
-T.G đúng lịch
- Đã làm đợc
- Duy trì đều đặn
-Tham gia đầy
đủ


26 -Thửùc hieọn chửụng trỡnh tuaàn 26 theo CKTKN.
- Toạ đàm kỉ niệm 8/3


Tõ 8/3(99)

-TiÕp tơc thao gi¶ng tiÕt 2


-Phụ đạo HS yếu.


-Bồi dỡng HS giỏi, HS viết chữ đẹp.
-Duy trì học 8 bui/tun.


-Tăng cờng ôn tập chuẩn bị KTĐK Lần 3
- BGH kiĨm tra chÊt lỵng K1, 2


đến


13/3 -BD đúng lịch
- Duy trì đều đặn
- Đã làm đợc


27 -Thực hiện chương trình tuần 27- Bồi dỡng HS giỏi, HS yếu, HS viết chữ đẹp


Từ 15/3
đến
20/3(100)

-Thi, xem thi ,chấm thi KTĐK lần 3 đúng qui chế -Thực hiện đúng
qui chế


28 Thực hiện chương trình tuần 28


- Hồn thành điểm, các mơn nhận xét tháng 3
- Chấm, xếp loại VSCĐ Tháng 3


- Hoùp toồ bình xét xếp loại thi đua cuối tháng.


- Trao i thụng tin về kết quả học tập của HS với
GĐ qua sổ liên lạc


Từ 22/3
đến
27/3


-Thực hiện đúng
- Vào điểm đúng
qui ch.


- Xếp loại chính
xác.
(101)

K HOCH HOT ĐỘNG THÁNG 4 – 2010I. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ


- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không với 4 nội dung”.
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(102)

- Tăng cờng hng dn HS ụn tp thi Violympic cấp tØnh, Thi HS giái cÊp HuyƯn


đạt kết quả cao


- Phụ đạo học sinh yếu


II. SOẠN GIẢNG, THAO GIẢNG, CHUYÊN ĐỀ VÀ CÁC CƠNG TÁC KHÁC
Tuần


CM NỘI DUNG CÔNG VIỆC T.GIAN KÕt qu¶ thùc hiƯn(103)

-Phụ đạo HS yu.
-Bồi dỡng HS giỏi


-Duy trì học 8 buổi/tuần.


T 29/3
n


3/4 - Đã làm đợc- Duy trì đều đặn


30-Thựchiện chương trình tuần 30 theo CKTKN.


-Phụ đạo HS yếu.
-Båi dìng HS giỏi


-Duy trì học 8 buổi/tuần.


- 2HS dự thi Violympic cÊp tØnh


Từ 5/4
đến
10/4(104)

31


-Thựchiện chương trình tuần 31 theo CKTKN.


-Phụ đạo HS yếu.
-Båi dìng HS giái


-Duy trì học 8 buổi/tuần.


T 12/4
n
17/4


-Thc hin ỳng
-BD ỳng lch
- Duy trì đều đặn32 -Thựchiện chương trình tuần 32 theo CKTKN.
-Phụ đạo HS yếu.


-Båi dìng HS giái


-Duy tr× häc 8 bi/tn.


Từ 19/4
đến
24/4(105)

-Thi HS giái cÊp Hun


33


-Thựchiện chương trình tuần 33 theo CKTKN.


-Phụ đạo HS yếu.


-Duy trì học 8 buổi/tuần.


-Hon thnh im, cỏc mụn nhn xột thỏng 4
- Chấm, xếp loại VSCĐ Tháng 4


- Hoùp toồ bình xét xếp loại thi đua cuối tháng.


T 26/4
n
30/4-Thực hiện đúng
-BD đúng lịch
- Duy trì đều đặn
- Vào điểm đúng qui
chế.(106)
(107)

I. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ


- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không với 4 nội dung”.
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


- Thực hiện tốt an tồn giao thơng


- Hướng dẫn HS tự ôn tập thi học kì II đạt kết quả cao
- Thực hiện kì thi nghiêm túc(108)

II. SOẠN GIẢNG, THAO GIẢNG, CHUN ĐỀ VÀ CÁC CƠNG TÁC KHÁC
Tuần


CM NỘI DUNG CÔNG VIỆC T.GIAN KÕt qu¶ thùc hiƯn


33 - Thực hiện chương trình tuần 34
- Thống bài dạy theo lịch báo giảng
- Lồng ghép ôn tập vào các tiết học
- Phụ đạo học sinh yếu


Từ 29/3


đến(109)

- Thống nhất đề cương ơn thi H. kì II
34 - Thực hiện chương trình tuần 35


- Hồn thành các môn nhận xét đánh giá


- Tham dự ngoại khóa Ngày thành lập Đội
TNTPHCM


- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, Đánh giá cá
nhân giáo viên, chấm điểm về Xây dựng nếp sống
văn minh


Từ 29/3
đến(110)

35


- Thực hiện chương trình tuần 35
- Thi Sử – Địa


- Thi Khoa – T.việt( đọc)


- Thi T. việt (đọc thầm) – T.việt (viết)
- Thi Toán


- Tham gia ngoại khóa Mừng sinh nhật Bác


Từ 29/3


đến


-Thực hiện đúng
-BD đúng lịch
- Duy trì đều đặn(111)

- Xét kết quả lên lớp; phát số liên lạc cho HS
- Tổng kết hội đồng


- Tổng kết năm học


- Họp phụ huynh học sinh cuối năm


Tõ 29/3


đến -BD đúng lịch
- Duy trì đều đặn
-Tham dự đầy đủ
-Thực hiện đúng
-BD đúng lịch
- Duy trì đều đặn
- Vào điểm đúng qui
chế.(112)

- Đã làm đợc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×