Tải bản đầy đủ

Bài giảng Bài 3 ( Tỉ lệ bản đồ )


Hệ mặt trời
Hệ hành tinh giống mặt trời

TỈ LỆ : 1 : 22.000.000
TỰ NHIÊN THẾ GIỚI
Cho biết tỷ lệ bản
đồ là bao nhiêu ?
TỈ LỆ : 1 : 22.000.000
1 cm trên bản đồ
tương ứng bao
nhiêu cm trên thực
tế ?
2.000.000 cm
trên thực tế
BẢN ĐỒ NỀN TỈNH PHÚ YÊN
TỶ LỆ 1/10.000
Cho biết tỷ lệ bản đồ
là bao nhiêu ?
1 cm trên bản đồ
tương ứng bao nhiêu

cm trên thực tế ?
TỶ LỆ 1/ 10.000
10.000 cm trên thực tế
BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1 : 100 000
Cho biết tỷ lệ bản đồ
là bao nhiêu ?
1 cm trên bản đồ
tương ứng bao nhiêu
cm trên thực tế ?
TỈ LỆ 1: 100 000
100.000 cm trên
thực tế

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×