Tải bản đầy đủ

Gián án BÁO CÁO TỔNG KẾT 5NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG " D.CHỦ- K.CƯƠNG-T.THƯƠNG-T.NHIỆM "

Phòng GD&ĐT Hng Nguyên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Trờng tiểu học Hng Lam Độc lập Tự do Hạnh phúc
Hng Lam, ngày 12 tháng 4 năm 2010
Báo cáo tổng kết
5 năm thực hiện cuộc vận động
Dân chủ - Kỷ cơng - Tình thơng - Trách nhiệm
- Thực hiện công văn số 18/HD CĐN ngày 29 tháng 3 năm 2010 của công
đoàn giáo dục Nghệ An về việc tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động Dân chủ, kỷ
cơng, tình thơng, trách nhiệm trong toàn ngành. Trờng, công đoàn tiểu học Hng Lam
đã tiến hành tổng kết cuộc vận động nói trên theo những nội dung chủ yếu sau đây:
I. Công tác chỉ đạo, triển khai cuộc vận động.
Vào đầu các năm học nhà trờng đã thành lập ban chỉ đạo gồm các thành phần
(Bí th chi bộ, hiệu trởng, hiệu phó, chủ tịch CĐ, các tổ trởng chuyên môn)
Chỉ ủy, lãnh đạo nhà trờng đã phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở, tổ chuyên
môn, công tác đội. Cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện đánh giá các nội dung theo quy
định của công văn chỉ đạo. Xây dựng chơng trình, kế hoạch phổ biến rộng rãi tới
CBGV, CNV. Trong quá trình 5 năm thực hiện cuộc vận động, từng năm học đã thành
lập đợc ban chỉ đạo. Quá trình thực hiện có kiểm tra, đánh giá và lồng ghép vào xếp
loại CBGV, CNV trong từng năm học.
II. Kết quả thực hiện cuộc vận động từ năm 2005 đến nay.
Sau khi nhận đợc công văn hớng dẫn của công đoàn giáo dục Nghệ An, Phong

Giáo dục, Công đoàn giáo dục Hng Nguyên. Nhà trờng và công đoàn trờng tiểu học H-
ng Lam đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá trong 5 năm thực hiện cuộc vận động
Dân chủ, kỷ cơng, tình thơng, trách nhiệm đã thu đợc nhiều kết quả tích cực, tạo
nên phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trờng sau hội nghị tổng kết.
Thực hiện cuộc vận động có nội dung sát thực tế đối với nhà trờng nói riêng và
ngành giáo dục nói chung. Vì vậy mà nó nhanh chóng đợc CBGV, CNV trong toàn tr-
ờng đón nhận và thực hiện một cách có hiệu quả. Đến nay cuộc vận động đã và đang
đợc thực hiện và hàng năm đã đạt đợc nhiều kết quả to lớn cụ thể là:
1. Về xây dựng nề nếp dân chủ.
- Vào đầu các năm học nhà trờng tổ chức trình tự các bớc xây dựng nội dung,
kế hoạch, biện pháp cho hội nghị CBCC, viên chức đạt chất lợng tốt. Đảm bảo dân chủ
trong việc xây dựng và biện luận kế hoạch biện pháp cho cả một năm học.
1
- Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đợc thực hiện tốt. Xây dựng đợc quy chế
nội bộ sát với thực tiễn của đơn vị kể cả về đặc điểm tình hình của địa phơng, đội ngũ
CBCC, viên chức, học sinh, tài chínhv.v Chính vì vậy trong những năm qua xây dựng
đợc khối đoàn kết nhất trí cao trong tập thể của đơn vị. Do vậy đã không có 1 đơn th
khiếu nại nào.
- Phối hợp với công đoàn và các tổ chức trong nhà trờng tham gia các hoạt động
thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá xếp loại đảm bảo đúng cho từng công việc. Tổ
chức các cuộc thi đảm bảo nghiêm túc.
- Phân công giao trách nhiệm cho đồng chí trong BCH chi ủy, trong BCH công
đoàn tham gia thực hiện tốt công tác giám sát và kiểm tra theo quy chế dân chủ, đảm
bảo Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
2. Về xây dựng nề nếp kỷ cơng.
- Qua học tập tổ chức thực hiện theo cuộc vận động, mỗi đồng chí CBGV đã tự
nhận thức đợc rằng kỷ cơng là khâu trọng yếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đợc
giao.
- Trên cơ sở thực hiện kỷ cơng. Đồng thời thực hiện dân chủ công khai. Nhà tr-
ờng thờng xuyên đảm bảo 5 công khai: kế hoạch thu chi sử dụng tài chính, thi đua
khen thởng, nâng lơng, phân công lao động và đánh giá xếp loại. Kết quả đạt đợc là
100% GV thực hiện nghiêm túc giờ giấc đến trờng . Các quy chế quy định về chuyên
môn, lên lớp, dự giờ, soạn bài, sử dụng đồ dùng dạy học nghiêm túc. Hiện tợng chậm
giờ, bỏ lớp, dạy chay không có
- Trong việc xây dựng nề nếp, kỷ cơng đời sống văn hóa đợc công đoàn và nhà
trờng quan tâm. Có 100% gia đình CBGV đạt gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa
trong CBGV đợc thể hiện mọi nơi, mọi lúc mọi ngời đều biết giao tiếp văn minh,
ứng xử nhẹ nhàng lịch sự, biết làm đẹp cho bản thân, cho ngành và cho xã hội.
- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thờng xuyên đợc CBGV quan tâm,
phát động và thực hiện thờng xuyên trong toàn trờng theo chỉ đạo của nhiệm vụ tùng


năm học .
- Việc xây dựng CSVC trong khuôn viên trờng học, xây dựng môi trờng Xanh -
sạch - đẹp tạo nên điều kiện tốt cho việc thực hiện cuộc vận động Nhà trờng thân
thiện, học sinh tích cực. Các sân chơi, bãi tập, bồn hoa cây cảnh đợc quy hoạch, sắp
xếp khoa học, văn phòng, lớp học đợc trang trí đẹp về hình thức, đủ về nội dung. Nề
nếp ra vào lớp đợc học sinh tự giác, tự quản tốt góp phần quyết định cho việc xây dựng
nề nếp, kỷ cơng trờng học đối với học sinh.
2
Trong 5 năm qua, số giáo viên giỏi huyện không ngừng tăng đạt 10 lợt ngời;
giáo viên giỏi trờng 40 lợt ngời; CSTĐ cấp cơ sở 9 lợt ngời; giáo viên giỏi việc trờng
đảm việc nhà cấp huyện và cấp tỉnh đạt 8 lợt chị.
Năm 2004 nhà trờng đợc công nhận là đơn vị văn hóa, năm 2006 trờng học đạt
chuẩn quốc gia giai đoạn I. Đang từng bớc phấn đấu đến năm 2011 -2012 đạt chuẩn
quốc gia mức độ II.
- Từ năm 2005 đến nay trờng luôn đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện, công đoàn
vững mạnh, liên đội liên tục đạt danh hiệu liên đội xuất sắc cấp huyện.
- Một trong những hoạt động nhằm lập lại kỷ cơng trong hoạt động chuyên môn
là tổ chức các cuộc thi. Các kỳ thi của ngành đợc nhà trờng từng bớc rút kinh nghiệm
và cải tiến. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể trong việc tổ chức thực hiện. Hiện tợng gian
lận trong thi cử đợc khắc phục nh thi học sinh giỏi, KSCL 4 đơt/năm, thi giáo viên
giỏi, đợc CBGV, học sinh thực hiện nghiêm túc. Kết quả của việc nâng cao chất lợng
dạy và học 5 năm qua số lợng học sinh giỏi các cấp đạt khá cao.
Học sinh giỏi cấp huyện : 25 lợt em
Tỷ lệ học sinh HTCT tiểu học đạt : 98.7%
3. Xây dựng Tình thơng - trách nhiệm.
- Để đảm bảo việc thực hiện Tình thơng - trách nhiệm trong trờng học. Mỗi
CBGV, CNV đã nắm bắt đợc hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống của từng ngời. Của từng
học sinh. Do vậy trong từng công việc, trong từng tiết dạy CBGV đã thực hiện tốt việc
nâng cao chất lợng dạy học đến từng học sinh. Quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc
sống, biết chia sẻ động viên nhau trên niềm vui cũng nh nỗi buồn cho nên đã tạo nên
một không khí vui tơi, lành mạnh trong nhà trờng. Tạo nên sự đoàn kết nhất trí cao
trong tập thể và các tổ chức trong nhà trờng. Bên cạnh đó BCH chi ủy chi bộ, lãnh đạo
nhà trờng, công đoàn, công tác đội đã xây dựng và phát động phong trào Lá lành
đùm lá rách trong toàn bộ học sinh. Chính vì thế nhiều em đã đợc động viên cả tinh
thần lẫn vật chất vợt qua khó khăn của cuộc sống đời thờng để có động lực cùng bầu
bạn đến trờng học tập. Cho nên từ năm 2005 đến 2010 không có một học sinh nào bỏ
học.
Đồng thời trong đơn vị đã xây dựng đợc đoàn kết nội bộ, đoàn kết cộng đồng,
tạo điều kiện để CBGV giúp đỡ nhau trong chuyên môn nghiệp vụ, dự giờ, thăm lớp,
góp ý kiến giờ dạy. Tạo điều kiện bạn bè đồng nghiệp đi học nâng cao, dạy thay nhau
lúc ốm đau, tạo nên tình thơng yêu, đùm bọc giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, khó khăn,
rũi ro Trong trờng đã động viên CBGV quyên góp, thăm hỏi bạn những lúc khó
khăn, ốm đau. Tình thơng và trách nhiệm của CBGV không những trong trờng mà còn
tham gia các hoạt động xã hội đầy đủ, làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ nh: từ thiện,
3
nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa hàng năm đợc mọi thành viên tham gia thực hiện một cách
đầy đủ nh:
- Đóng góp quỹ vì ngời nghèo hàng năm.
- ủng hộ xăng xe cho GV dạy các trờng Yên Trung
- Đóng góp xây dựng công trình phúc lợi của ngành
Hàng năm trờng, công đoàn còn có nguồn quỹ tình nghĩa thăm hỏi CBGV ốm
đau, hơng khói cho bố mẹ chết Có tình thơng trách nhiệm với đồng nghiệp, đồng chí
và tình thơng yêu trách nhiệm đối với học sinh.
- Mọi giáo viên đã coi quyền lợi của học sinh là trên hết. Để thể hiện đợc trách
nhiệm đó 100% CBGV lên lớp nghiên cứu kỹ nội dung bài dạy và soạn bài đầy đủ.
Thực hiện giờ giấc lên lớp đảm bảo. Tận dụng hết mọi thời gian của tiết học để quan
tâm đến từng đối tợng học sinh trong việc tiếp thu và nâng cao chất lợng giờ dạy. Nhà
trờng tổ chức giao khoán chất lợng đợc mọi CBGV nghiêm túc thực hiện. Coi đây là
một hình thức quản lý mà bất kỳ giáo viên nào cũng phải chăm lo dạy tốt.
- Ngoài việc đảm bảo chất lợng lên lớp, CBGV đều phải có trách nhiệm phát
hiện và bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém và quan tâm đến học sinh
nghèo, học sinh vùng khó khăn. Đã có nhiều tấm gơng CBGV bỏ tiền mua sách vở
cho các em. Để hoàn thành nhiệm vụ đợc giao đặc biệt là nhiệm vụ chuyên môn. Đội
ngũ giáo viên trong trờng thực sự say sa trong học tập, công tác. Đến nay tỷ lệ giáo
viên đạt chuẩn 100% và trên chuẩn 66%.
- Nhiều giáo viên say sa nghiên cứu, đúc rút viết SKKN. Có một số CBGV nhiều
năm đạt SKKN bậc 2, bậc 3 ở huyện. Trung bình mỗi năm có 4 -5 SKKN đạt bậc 2,
bậc 3 cấp huyện. 100% số giáo viên tham gia viết SKKN hàng năm. Đó là trách nhiệm
và ý thức rất lớn của đội ngũ CBGV trong việc xây dựng kỷ cơng, tình thơng, trách
nhiệm. Đó cũng chính là thể hiện ý thức bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao
chất lợng dạy và học, giữ gìn uy tín của nghề dạy học.
Cuộc vận động Dân chủ, kỷ cơng, tình thơng, trách nhiệm đợc triển khai và
thực hiện đây là việc làm thiết thực, cụ thể, phong phú và đa dạng. Đã xây dựng đợc nề
nếp, kỷ cơng trong các họat động của nhà trờng. Đa phong trào nhà trờng ngày một đi
lên và có nhiều khởi sắc. Năm năm liên tục đạt danh hiệu là đơn vị tiên tiến cấp huyện,
công đoàn vững mạnh, liên đội xuất sắc cấp huyện.
4. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động Dân chủ, kỷ cơng, tình thơng, trách
nhiệm, bên cạnh những thành tích đã đạt đợc. Nhà trờng còn có một số mặt tồn tại
hạn chế đó là:
4
- Một số ít CBGV nhận thức và hiểu không đầy đủ mục đích ý nghĩa của cuộc
vận động dẫn đến việc chấp hành cha nghiêm túc hoặc có sự thờ ơ.
- Khả năng nổi trội về chuyên môn nghiệp vụ trong tập thể CBGV, CNV còn ít.
Số GV có năng lực trung bình chiếm tỷ lệ khá cao (từ 70- 80%). Đây là một hạn chế
lớn tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lợng giáo dục.
- Một bộ phận học sinh còn có chất lợng dới trung bình (từ 5 -10%). Nguyên
nhân do thiếu sự quan tâm của gia đình và chịu sự hệ lụy của nhiều yếu tố tác động.
- Thông tin báo cáo có lúc không kịp thời, nên ảnh hởng rất lớn đến công tác chỉ
đạo.
5. Bài học kinh nghiệm.
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhà trờng cũng nh các tổ chức trong nhà trờng
có sự quan tâm đúng mức trong việc chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận
động. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong và ngoài ngành. Đặc
biệt có sự lồng ghép trong công tác xã hội hóa.
- Thờng xuyên làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Tổ chức sơ kết đánh giá
hàng năm nghiêm túc. Có đánh giá xếp loại, động viên kịp thời những CBGV làm tốt.
- Quá trình chỉ đạo thực hiện đã đợc lồng ghép các cuộc vận động theo nhiệm
vụ của từng năm học với các phong trào thi đua khác, nhất là với việc thực hiện quy
chế dân chủ. Do vậy kết quả hàng năm của nhà trờng ngày càng đợc cũng cố và nâng
lên.
- Làm tốt công tác thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, các quy định, các
chủ trơng của cấp trên đến tận mỗi CBGV.
III. Phơng hớng và giảI pháp thực hiện cuộc vận động Dân chủ, kỷ c-
ơng, tình thơng, trách nhiệm trong thời gian tới.
Để tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động của Bộ GD&ĐT , Công đoàn giáo dục
Nghệ An và Phòng GD&ĐT Hng Nguyên. Trong thời gian tới nhà trờng và công đoàn
cần tập trung một số nội dung sau đây:
1. Tăng cờng sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, sự quản lý của BGH nhà trờng đối
với công tác giáo dục và nâng cao chất lợng giáo dục nói chung và cuộc vận động
Dân chủ, kỷ cơng, tình thơng, trách nhiệm trong trờng học. Chú trọng việc thực
hiện Dân chủ, kỷ c ơng, tình thơng, trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, trong
quản lý tài chính - tài sản, trong đánh giá xếp loại CBGV- CNV, luôn đảm bảo tính
dân chủ, công khai.
2. Xác định đây là cuộc vận động đợc thực hiện lâu dài, xuyên suốt từ đầu năm
đến cuối năm học. Hàng năm phải biết vận dụng, lồng ghép nhiều phong trào thi đua,
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×