Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Bài giảng Báo cáo sw kết H.K

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.44 KB, 4 trang )

Công đoàn GD Bình Giang
Công đoàn trờng THCS Vĩnh Hồng
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Báo cáo sơ kết công tác công đoàn học kỳ I-
Năm học 2007 2008
A/ Tình hình đơn vị và đội ngũ.
(Nhận định chung về tình hình cán bộ giáo viên, CNV trong học kỳ I)
- Những số liệu cơ bản từ đầu năm đến đầu kỳ II:
+ Số tổ công đoàn: 02 tổ
+ Tổ trởng là nữ: 01 đ/c (đảng viên)
- Tổng số cán bộ công nhân viên chức.
+ Tổng số : 29 đ/c Nữ: 15 đ/c
+ Trong đó đã biên chế: 29đ/c - Nữ: 15 đ/c
+ Số đoàn viên công đoàn đã đợc phát thẻ : 28 đ/c
+ Đảng viên trong công đoàn viên: 12 đ/c
- Số ngời còn vớng mắc sổ bảo hiểm xã hội : 0 đ/c
- Có trình độ chuyên môn:
+ Đại học: đ/c
+ Cao đẳng: đ/c
+ Trung cấp : đ/c
- Số ngời đang theo học Đại học: 01 đ/c
B/ kết quả thực hiện
I. Ch ơng trình 1 : Nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ giáo viên.
1- Tổ chức cho công đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của TW, của ngành
ban hành.
2- Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề, đổi mới phơng pháp giảng dạy ở
các bộ môn theo định kỳ hành tháng.
1
3- Tuyên truyền sâu rộng trong công đoàn và học sinh về phẩm chất đạo đức và
truyền thống tốt đẹp của ngời thầy giáo nhân ngày quốc tế 20-11


4- Tham gia học tập, bồi dỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Công đoàn, công tác
nữ công và công tác của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn.
5- Phối hợp với chuyên môn, động viên 100% công đoàn viên là giáo viên tham
gia Hội giảng chào mừng ngày 20-11.
II. Ch ơng trình 2: Chăm lo ổn định, cải thiện đời sống đội ngũ cán bộ giáo viên.
1- Cùng với nhà trờng, chỉ đạo hoạt động của ban thanh tra nhân dân kiểm tra để
các chế độ, chính sách với cán bộ giáo viên đợc thực hiện đúng, kịp thời.
2- Phối hợp cùng chuyên môn sắp xếp, phân công lao động hợp lý, tạo điều kiện
cho giáo viên thu nhập chính đáng bằng lao động nghề nghiệp của mình
3- Tổ chức tốt các hoạt động Công đoàn, quan tâm tới đời sống cán bộ giáo viên,
xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá. Kết quả 100% công đoàn viên đăng ký xây dựng
gia đình nhà giáo văn hoá. Phòng chống các tệ nạn xã hội.
4- Phát triển xây dựng quỹ tình nghĩa công đoàn, làm tốt công tác trợ cấp khó
khăn, thăm hỏi kịp thời tới từng công đoàn viên và gia đình khi gặp ốm đau, hoạn nạn.
5. Xây dựng và quản lý tốt quỹ phúc lợi Công đoàn thông qua việc tổ chức qua
quản lý xe đạp cho học sinh, lợi nhuận từ quỹ đất. Sử dụng hợp lý quỹ phúc lợi, cho
công đoàn viên vay vốn nhằm phát triển kinh tế gia đình. Quan tâm đến đời sống công
đoàn viên nhân ngày 20-11.
6- Kết hợp cùng chính quyền đồng cấp tổ chức gặp mặt, chia tay các công đoàn
viên chuyển công tác, nghỉ chế độ kịp thời và đạt kết quả tốt.
7- Tham gia có hiệu quả vào quá trình đổi mới và nâng cao chất lợng công tác
Công đoàn ở nhà trờng. Phát huy vai trò và bản lĩnh công tác Bảo vệ quyền lợi hợp
pháp của ngời lao động
III. Ch ơng trình 3: Tiếp tục chỉ đạo các phong trào, các cuộc vận động:
1- Tiếp tục chỉ đạo Đại hội cán bộ công chức đầu năm. Duy trì cơ chế dân chủ
hoá, công khai trong nhà trờng.
2- Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn đầu năm. Thống nhất xây dựng kế
hoạch hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2005 2007 và kế hoạch hoạt động Công
đoàn năm học 2005 2006.
2

3- Xây dựng đợc quy chế làm việc của Ban chấp hành Công đoàn trờng THCS
Vĩnh Hồng nhiệm kỳ 2005 2007. Và quy chế phối hợp Ban giám hiệu nhà trờng với
Công đoàn. Tổ chức xây dựng và đợc công nhận danh hiệu cơ quan đơn vị văn hoá
năm 2005.
4- Vận động100% Công đoàn viên đăng ký thi đua từ đầu năm, đăng ký viết và
áp dụng Sáng kiến kinh nghiệm đổi mới phơng pháp giảng dạy.
5- Cùng nhà trờng đẩy mạnh phong trào Xanh sạch - đẹp do tổng liên đoàn
Lao động Việt Nam phát động.
IV. Ch ơng trình 4 : Đẩy mạnh công tác nữ:
1- Phân công củng cố hoạt động của tổ nữ công. Tổ chức hoạt động câu lạc bộ nữ
công, xây dựng tổ nữ công đoàn kết, giúp nhau hoàn thành tốt công tác ở trờng, đảm
việc nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc.
2- Chỉ đạo cuộc vận động dân số kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc bảo vệ bà
mẹ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội.
3- Tham mu cùng chính quyền, tạo điều kiện để chị em đợc học tập, bồi dỡng
nâng cao trình độ.
V. Ch ơng trình 5 :Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
1- Tăng cờng trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn, phân công nhiệm vụ cụ
thể của từng cán bộ Công đoàn.
2- Tăng cờng hoạt động Công đoàn trong tổ chuyên môn.
3- Có kế hoạch hoạt động từng tháng, tham gia đầy đủ các cuộc họp, học tập do
Công đoàn ngành tổ chức.
- Đảm bảo mỗi tháng họp Công đoàn 1 lần. Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo quy
định.
4- Tổ chức kết nạp thêm 2 đoàn viên Công đoàn mới từ đầu năm học.
5- Thực hiện tốt các chế độ, báo cáo kịp thời, đầy đủ và chính xác
C/ Kế hoạch học kỳ II.
Ban chấp hành Công đoàn thống nhất chỉ đạo hoạt động Công đoàn hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn trong năm học 2007 2008 theo 5 nội dung chơng
trình hoạt động đã đợc thông qua đại hội đầu năm ./

3
Vĩnh Hồng, ngày 18 tháng 01 năm 2008.
t/M BCH CÔng đoàn
chủ tịch
Nguyễn Văn
Nam
4

Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×