Tải bản đầy đủ

Bài giảng Phép trừ các số trong phạm vi 10.000


L p 3/5ớ
CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO ĐÃ VỀ THĂM LỚP, DỰ GIỜ
GV thực hiện: Lê Thị Kim Cương

Thứ bảy ngày 15 tháng 1 năm 2011
TOÁN:
KiÓm tra bµi cò:
Đặt tính rồi tính:
4827 + 2634 ;
931 - 587
7461
4827
2634
344
913
587

Thứ bảy ngày 15 tháng 1 năm 2011
TOÁN:
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

8652 – 3917 = ?
5
37
4
* 2 kh«ng trõ ®­îc 7, lÊy 12 trõ 7 b»ng 5, viÕt 5
nhí 1.
* 1 thªm 1 b»ng 2; 5 trõ 2 b»ng 3, viÕt 3.
* 6 kh«ng trõ ®­îc 9, lÊy 16 trõ 9 b»ng 7, viÕt 7
nhí 1.
* 3 thªm 1 b»ng 4; 8 trõ 4 b»ng 4, viÕt 4.
8652 3917
Vậy: 8652 – 3917 = 4735

Thứ bảy ngày 15 tháng 1 năm 2011
TOÁN:
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
“ Muốn trừ số có bốn chữ số cho số có đến bốn chữ số, ta viết số
bị trừ rồi viết số trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng
cột với nhau; chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị,
chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục,…;rồi viết dấu trừ,
kẻ vạch ngang và trừ từ phải sang trái.”

THỰC HÀNH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×