Tải bản đầy đủ

Bài soạn phương trình chứa ẩn ở mẫu ( tiết 47)


`
Gi¸o viªn : NguyÔn B¸ Hång
TR¦êNG T H C S V¡N Y£N

Không giả i phươ ng t rình, hãy
kiể m t ra xem x =1 là nghiệ m
củ a phươ ng t rình nào?

1 1
x 1
x 1 x 1
+ − =
− −
Giải
a) Thay x = 1 vào tõng vế của
phương trình, ta được:
VT = 2.1 + 1 = 3
VP = 4.1 – 1 = 3
Vậy x = 1 là nghiệm của
phương trình 2x + 1 = 4x -1

VT = 1 +
VT = 1 +
(không xác định)
(không xác định)
Vậy x = 1 không phải là nghiệm của
phương trình
b) Thay x = 1 vào tõng vế của
phương trình, ta được:
VT = 1 +
(không xác định)
(
Vậy x = 1 không phải là nghiệm của
phương trình
 VT = VP

a) 2x + 1 = 4x - 1

1. Ví dụ mở đầ u.
Giá trị x =1 có phải là nghiệm của phương
trình hay không ? Vì sao ?
?1
x = 1 không phải là nghiệm của phương trình, v× t¹i X = 1
th× gi¸ trÞ hai vÕ cña ph­¬ng tr×nh kh«ng x¸c ®Þnh
Cho phương trình:
1
x 1
x 1
+ = +


1
x 1
(1)
Tiết 47- §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

2. Tìm điề u kiệ n xác định củ a mộ t phươ ng t rình.
-
Điều kiện cho ẩn để tất cả các mẫu thức trong phương trình đều khác
0 được gọi là điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình đó.
- Ví dụ 1: Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:
ĐKXĐ của phương trình là x ≠ 2
ĐKXĐ của phương trình là x ≠ 1 và x ≠ –2
2x 1
a) 1
x 2
+
=

(1)
2 1
b) 1
x 1 x 2
= +
− +
(2)
Tiết 47- §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×