Tải bản đầy đủ

Bài giảng Thuc hanh: So sanh nen kinh te 3 khu vuc cua chau Phi


Nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo và các em học sinh !
Môn: ịa Lý 7
Giáo viên : Nguyễn Thị Tuyến
ơn vị: Trường THCS Hồng Phong

Lược đồ ba khu vực châu Phi
Bắc Phi
Trung Phi
Nam Phi
KIỂM TRA BÀI CŨ
Xác định vị trí 3 khu
vực của châu Phi
trên lược đồ bên?

KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài tập 1. Khoanh tròn chữ cái đầu ý đúng nhất.
1. Khu vực đông dân nhất châu Phi là:
A. Bắc Phi. B. Trung Phi. C. Nam Phi. D. Ý B + C.
2. Nền kinh tế các nước Bắc Phi chủ yếu dựa vào:

A. Phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp.
B. Thu thuế giao thông hàng hải qua kênh đào Xuy-ê.
C. Xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và du lịch.
D. Phát triển cây lương thực và cây công nghiệp trong các ốc đảo.
3. Đặc điểm chính của nền kinh tế khu vực Trung Phi là:
A. Khai thác khoáng sản, hải sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.
B. Chậm phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản và trồng
cây công nghiệp xuất khẩu.
C. Phát triển nhất châu lục, chủ yếu dựa vào khai thác, xuất khẩu khoáng
sản, trồng cây công nghiệp.
D. Tất cả các ý đều sai.
B
C
B

KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài tập 2. Điền vào chỗ chấm(……..)những từ thích hợp sao
cho đúng.
Dân cư khu vực Nam Phi có thành phần chủng tộc……………
…………….nhất châu lục, phần lớn theo đạo……………............
Trình độ phát triển kinh tế các nước ……………………., phát
triển nhất là nước…………………………còn lại phần lớn là
những nước………………………….
đa dạng
rất chênh lệch
Cộng hoà Nam Phi
Thiên Chúa
nông nghiệp lạc hậu
(phức tạp )
Bài tập 3. Tính mức thu nhập bình quân đầu người của Cộng hoà
Nam Phi theo số liệu:
Dân số: 43 600 000 người.
GDP : 113 247 triệu USD
Công thức: GDP/Dân số(USD/người).
= 113 247 000 000/ 43 600 000
= 2597USD/người

Tiết 37- Bµi 34: THùC HÀNH
So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi
I. Hướng dẫn thực hành:


* Bài tập 1: Phân tích mức thu nhập
bình quân đầu người của các nước
châu Phi (2002)
* Bài tập 2: Lập bảng so sánh đặc điểm
kinh tế ba khu vực châu Phi

Tiết 37- Bµi 34: THùC HÀNH
So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi
* Bài tập 1: Phân tích mức thu nhập bình
quân đầu người của các nước châu Phi
(2002)
Xác định vị trí ba khu
vực ở châu Phi?
I. Hướng dẫn thực hành:
II. Tiến trình thực hành:

Tiết 37- Bµi 34: THùC HÀNH
So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi
Mức thu nhập
bình quân theo
đầu người
Bắc phi
Trung phi Nam phi
Trên 1000
USD/người/
năm
Dưới 200
USD/
người /năm
- Li-Bi
- Ga-Bông
-Bôt-xoa-na
-Nam Phi
- Marốc
-An-giê-ri
- Ai cập
-Na-mi Bi-a
-Xoa-di-len
- Ni-giê
- Sat
- Buôc-ki-
na Pha-xô
- Xi-ê-ra Lê-
ông
- Ê-ti-ô-pi-a
- Xô-ma-li
Ê-ri-tơ-ria
- Ma-la-uy
Tên các quốc gia thuộc khu vực

Tiết 37- Bµi 34: THùC HÀNH
So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi
Mức thu nhập
bình quân theo
đầu người
Bắc phi
Trung phi Nam phi
Trên 1000
USD/người/
năm
Dưới 200
USD/
người /năm
- Li-Bi
- Ga-Bông
-Bôt-xoa-na
-Nam Phi
- Marốc
-An-giê-ri
- Ai cập
-Na-mi Bi-a
-Xoa-di-len
- Ni-giê
- Sat
- Buôc-ki-
na Pha-xô
- Xi-ê-ra Lê-
ông
- Ê-ti-ô-pi-a
- Xô-ma-li
Ê-ri-tơ-ria
- Ma-la-uy
Tên các quốc gia thuộc khu vực
Các nước có thu nhập bình quân
đầu người trên 1000 USD/năm
chủ yếu nằm ở khu vực nào của
châu Phi?

Các nước có thu nhập bình quân
đầu người dưới 200 USD/năm chủ
yếu nằm ở khu vực nào của châu
Phi?

Khu vực Nam Phi và Bắc Phi
Khu vực Trung Phi
=> Nêu nhận xét về sự
phân hóa thu nhập bình
quân đầu người giữa 3 khu
vực của châu Phi:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×