Tải bản đầy đủ

Bài soạn Báo cáo 2 mặt chất lượng

Biểu số 15BCL Báo cáo thống kê chất lợng THCS
Kỳ I - Năm học 2010-2011
Đơn vị báo cáo: Trờng THCS Vĩnh Sơn
Tổng số
Tỷ lệ
%
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
SL % SL % SL % SL %
1. Học sinh xếp loại hạnh kiểm
384 100 174 100 97 100 105 100 108 100
Chia ra
- Tốt 257 66.93 47 63.5 66 68.0 67 63.8 77 71.3
- Khá 101 26.30 22 29.7 25 25.8 29 27.6 25 23.1
- Trung bình 26 6.77 5 6.8 6 6.2 9 8.6 6 5.6
- Yếu
- Kém
2. Học sinh xếp loại theo học lực
384 100 74 100 97 100 105 100 108 100
Chia ra
- Giỏi 40
10.42

12 16.2 10 10.3 9 8.6 9 8.3
- Khá 152
39.58
30 40.5 31 32.0 36 34.3 55 50.9
- Trung bình 159
41.41
24 32.4 45 46.4 48 45.7 40 37.0
- Yếu 31
8.07
8 10.8 11 11.3 11 10.5 3 2.8
- Kém 2
0.52
1 1.0 1 0.9
- Không xếp loại

Vĩnh Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2011
Ngời lập biểu Hiệu trởng
Trần Minh Huy Nguyễn Viết Luận

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×