Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh ly thuc vat

BÀI BÁO CÁO SINH LÝ HỌC THỰC VẬT
ĐỊNH NGHĨA, VAI TRÒ
VÀ THÀNH PHẦN CỦA
THẾ NĂNG NƯỚC
Chuyên đề:
1. Khái niệm thế năng nước
Thế năng nước là lượng năng lượng tự do của
nước trên đơn vị thể tích.
Đơn vị đo của thế năng nước là bar hay MPa
1bar = 1MPa = 10
-5
Pa = 0,987atm
2. Vai trò của thế năng nước
 Vai trò của nước đối với thực vật
 Thành phần quan trọng của tế bào.
 Là môi trường hòa tan các chất dinh dưỡng, môi
trường của các phản ứng.

 Vai trò của thế năng nước

Điều khiển dòng nước


Tạo áp suất trương giúp cây đứng vững

Tạo dòng vận chuyển chất dinh dưỡng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×