Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học chương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.35 MB, 153 trang )

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
-----------

VŨ THÀNH TRUNG

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC
TIỄN TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC
MƠI TRƯỜNG” - VẬT LÍ 11 NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2020


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
-----------

VŨ THÀNH TRUNG

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC
TIỄN TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC
MƠI TRƯỜNG” - VẬT LÍ 11 NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH

Ngành: Lí luận và phương pháp dạy học vật lí
Mã số: 8140111

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Anh Thuấn

THÁI NGUYÊN - 2020


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, tác giả đã nhận được sự
giúp đỡ nhiệt thành từ các thầy cô giáo, bạn bè và người thân.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm và các thầy cơ giáo khoa
vật lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện để tác
giả được học tập và nghiên cứu trong thời gian qua.
Đặc biệt tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Anh Thuấn,
người đã luôn tận tình hướng dẫn và đóng góp những ý kiến q báu trong
suốt q trình tơi thực hiện luận văn.
Tác giả cũng chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ban giám hiệu, sự giúp
đỡ, ủng hộ của các thầy cơ giáo trong tổ vật lí – tin học – công nghệ, đặc biệt
là giáo viên Ngô Thị Hạnh cùng các em học sinh lớp 11A3 (2018-2021)
trường THPT Phú Bình – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên nơi tác giả tiến
hành thực nghiệm sư phạm.
Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lịng biết ơn đối với gia đình, bạn bè luôn
động viên, giúp đỡ tác giả vượt qua mọi khó khăn trong q trình học tập và
hồn thành luận văn này tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Thái Nguyên, tháng 09 năm 2020
Tác giả

Vũ Thành Trung

iLỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan: Luận văn này là cơng trình nghiên cứu của cá nhân
tơi. Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn trung thực và
chưa từng được công bố, sử dụng trong bất kỳ cơng trình nghiên cứu nào.

Thái Ngun, tháng 9 năm 2020
Tác giả

Vũ Thành Trung

ii


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

STT

Viết đầy đủ

1

DH

Dạy học

2


GQVĐ

Giải quyết vấn đề

3

NL

Năng lực

4

SGK

Sách giáo khoa

5

THPT

Trung học phổ thông

iii


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Thành tố năng lực, chỉ số hành vi, mức độ biểu hiện của NLGQVĐ ..... 13
Bảng 1.2. Điều tra thực trạng của 82 học sinh lớp 11 trường THPT Phú Bình ........ 35
Bảng 1.3. Điều tra thực trạng đối với 8 giáo viên giảng dạy bộ mơn Vật lí đang
cơng tác tại trường THPT Phú Bình.....................................................................36

Bảng 3.1. Xếp loại học lực mơn Vật lí của học sinh lớp 11A3, trường THPT Phú
Bình – Phú Bình – Thái Nguyên học kì I năm học 2018-2019............................63
Bảng 3.2. Kế hoạch thực nghiệm sư phạm tại lớp 11A3 trường THPT Phú Bình –
Thái Ngun .........................................................................................................64
Bảng 3.3. Tiêu chí đánh giá NL GQVĐ trong bài Dòng điện trong chất điện phân .....68
Bảng 3.4. Danh sách học sinh tiến hành quan sát thực nghiệm tại lớp 11A3
trường THPT Phú Bình – Thái Nguyên ...............................................................74
Bảng 3.5. Điểm hành vi NL GQVĐ của học sinh Dương Huy Bách trong 21 bài tập
có nội dung thực tiễn chương “Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 .............75
Bảng 3.6. Điểm hành vi NL GQVĐ của học sinh Dương Huy Bách qua 4 bài học
thực nghiệm chương “Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 ...................76
Bảng 3.7. Điểm hành vi NL GQVĐ của học sinh Tơ Thị Dung trong 21 bài tập
có nội dung thực tiễn chương “Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 .....77
Bảng 3.8. Điểm hành vi NL GQVĐ của học sinh Tô Thị Dung qua 4 bài học
thực nghiệm chương “Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 ...................78
Bảng 3.9. Điểm hành vi NL GQVĐ của học sinh Trần Thanh Tùng trong 21 bài tập
có nội dung thực tiễn chương “Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 .............79
Bảng 3.10. Điểm hành vi NL GQVĐ của học sinh Trần Thanh Tùng qua 4 bài
học thực nghiệm chương “Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 ............80
Bảng 3.11. Tổng điểm hành vi NL GQVĐ của ba học sinh qua 4 bài học thực
nghiệm chương “Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 ...........................80

iv


DANH MỤC HÌNH
Biểu đồ 3.1. NL GQVĐ của học sinh Dương Huy Bách qua 4 bài học thực
nghiệm chương “Dòng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 ...................... 76
Biểu đồ 3.2. NL GQVĐ của học sinh Tô Thị Dung qua 4 bài học thực nghiệm
chương “Dòng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 ................................... 78

Biểu đồ 3.3. NL GQVĐ của học sinh Trần Thanh Tùng qua 4 bài học thực
nghiệm chương “Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 ...................... 80
Biểu đồ 3.4. NL GQVĐ của ba học sinh qua 4 bài học thực nghiệm chương
“Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 ................................................ 81

v


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... i
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................... iii
DANH MỤC BẢNG ....................................................................................... iv
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... v
MỤC LỤC ....................................................................................................... vi
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài ............................................................................................ 1
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .................................................................... 3
3. Giả thuyết khoa học của đề tài ...................................................................... 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.................................................................... 4
5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài .............................................................. 5
6. Đóng góp của đề tài....................................................................................... 6
7. Cấu trúc của đề tài ......................................................................................... 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY
DỰNG BÀI TẬP, SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄN
TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI
QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH.............................................................. 7
1.1. Bài tập vật lí có nội dung thực tiễn ............................................................ 7
1.1.1. Khái niệm .......................................................................................... 7
1.1.2. Phân loại bài tập thực tiễn ................................................................. 7

1.2. Năng lực giải quyết vấn đề và bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho
học sinh trong dạy học vật lí ........................................................................... 11
1.2.1. Khái niệm năng lực ......................................................................... 11
1.2.2. Năng lực giải quyết vấn đề là gì?.................................................... 11
1.2.3. Năng lực giải quyết vấn đề trong học tập vật lí .............................. 11

vi


1.2.4. Các mức độ năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong học tập
vật lí ........................................................................................................... 12
1.2.5. Cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề. ........................................ 13
1.2.6. Các phương pháp đánh giá năng lực giải quyết vấn đề .................. 16
1.2.7. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thơng qua bài tập
vật lí có nội dung thực tiễn........................................................................ 18
1.3. Cách thức xây dựng bài tập có nội dung thực tiễn................................... 25
1.3.1. Nguyên tắc xây dựng bài tập có nội dung thực tiễn ....................... 25
1.3.2. Quy trình xây dựng bài tập có nội dung thực tiễn .......................... 27
1.3.3. Phương pháp giải bài tập vật lí có nội dung thực tiễn .................... 30
1.4. Thực trạng việc sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn ở trường trung học
phổ thơng Phú Bình – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên .......................... 33
1.4.1. Thực trạng ....................................................................................... 34
1.4.2. Nguyên nhân ................................................................................... 37
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG
THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC
MƠI TRƯỜNG” - VẬT LÍ 11 NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI
QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH......................................................................41
2.1. Phân tích nội dung kiến thức.................................................................... 41
2.2. Bài tập có nội dung thực tiễn chương “Dịng điện trong các mơi trường” Vật lí 11 ........................................................................................................... 41
2.3. Sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học chương “Dịng điện

trong các mơi trường” - Vật lí 11 .................................................................... 51
2.4. Thiết kế tiến trình dạy học sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn trong
chương “Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 ................................... 52
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ............................................... 62
3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm ................................... 62

vii


3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm ............................................... 62
3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm ..................................................... 62
3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm.............................................................. 63
3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm ......................................................... 63
3.4. Kế hoạch thực nghiệm sư phạm ............................................................... 64
3.5. Bảng tiêu chí đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương
“Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 ................................................ 67
3.6. Phân tích đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm.................................... 71
3.6.1. Phân tích định tính q trình thực nghiệm sư phạm ....................... 71
3.6.2. Phân tích định lượng q trình thực nghiệm sư phạm .................... 74
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................... 83
1. Kết luận ....................................................................................................... 83
2. Khuyến nghị ................................................................................................ 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 85
PHỤ LỤC ....................................................................................................... 87

viii


MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài

Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, trong thời đại đòi hỏi cao về trí
thức và năng lực con người. Giáo dục đào tạo luôn được coi là quốc sách
hàng đầu của mỗi quốc gia. Mục tiêu giáo dục bao giờ cũng gắn liền với mục
tiêu phát triển xã hội. Xã hội càng phát triển người ta càng trơng đợi và địi
hỏi giáo dục phải làm thế nào để phát triển con người tồn diện. Người học có
năng lực hành động, tính năng động, sáng tạo, tính tự chủ và trách nhiệm
cũng như năng lực cộng tác làm việc, năng lực giải quyết các vấn đề… Chuẩn
bị cho người học có tiềm năng tốt nhất để đương đầu, thích ứng và phát triển
khơng ngừng trước thực tiễn luôn biến động.
Trong những năm gần đây, bên cạnh những thành tựu, kết quả đã đạt
được thì ngành giáo dục cịn đó những hạn chế, yếu kém. Nội dung, chương
trình, phương pháp giáo dục cịn chưa gắn chặt với đời sống xã hội và lao
động nghề nghiệp, chưa phát huy được tính sáng tạo và năng lực của người
học. Dưới áp lực của phương thức thi cử, tình trạng nhồi nhét kiến thức vẫn
cịn xảy ra. Thầy trò làm việc theo lề lối giáo điều, sách vở, coi nhẹ việc bồi
dưỡng năng lực cho học dẫn đến học sinh chưa phát huy được các năng lực
của mình…Đứng trước những bất cập này, cơng cuộc đổi mới giáo dục ắt
phải diễn ra. Đề án: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng
yêu cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo nghị quyết TW8 khóa XI
đã chỉ rõ: “Xác định mục tiêu giáo dục con người vừa đáp ứng yêu cầu xã hội
vừa phát triển cao nhất tiềm năng của mỗi cá nhân. Phát triển năng lực và
phẩm chất người học, hài hịa đức, trí, thể, mỹ thay vì chỉ chú trọng trang bị
kiến thức; kết hợp hài hòa dạy người, dạy chữ và dạy nghề.

1


Như vậy việc dạy học gắn lí luận với thực tiễn là xu hướng tất yếu. Thực
tiễn không những là cơ sở đề khẳng định nhận thức chân lí, mà cịn là động

lực và mục đích của nhận thức vì nhận thức xuất phát từ thực tiễn rồi cuối
cùng trả về thực tiễn. Điều này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của triết học
Mác – Lênin. Việc hình thành và phát triển các năng lực cho học sinh phải
gắn các hoạt động trí tuệ với khả năng giải quyết các tình huống của cuộc
sống và nghề nghiệp.
Trong nhà trường phổ thơng, mơn vật lí là một mơn khoa học gắn liền
với thực tiễn sản xuất và đời sống; có vai trò quan trọng trong việc thực hiện
mục tiêu giáo dục. Mục tiêu giáo dục đòi hỏi một trong những định hướng đổi
mới phương pháp dạy học vật lí là phải làm cho học sinh có ý thức biết vận
dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn đời sống, từ đó hình thành năng lực giải
quyết vấn đề. Học sinh tìm tịi và phát hiện các tình huống có thể vận dụng
kiến thức vật lí vào thực tiễn đời sống nhằm nâng cao chất lượng sống. Từ đó
định hướng nghề nghiệp cho những em có năng khiếu, hứng thú và u thích
mơn học.
Có nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên, trong đó có việc xây
dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn nhằm bồi dưỡng năng lực giải
quyết vấn đề cho học sinh đóng một vai trò quan trọng. Mặc dù vậy qua nhiều
nghiên cứu các sách giáo khoa và sách bài tập vật lí và thực trạng dạy học vật
lí ở một số trường phổ thơng, tơi nhận thấy: Nhìn chung trong dạy học giáo
viên cịn ít chú trọng xây dựng và hướng dẫn giải các bài tập có nội dung thực
tiễn. Trong q trình dạy học, giáo viên cịn chưa tạo điều kiện cho học sinh
vận dụng những tri thức của mình để giải quyết vấn đề có liên quan đến vật lí
trong đời sống và sản xuất mà nhiều khi đi q sâu vào những bài tập có tính
lắt léo, có tính đánh đố, biến học sinh thành những thợ giải bài tập nhưng lại
lúng túng khi phải vận dụng hoặc lựa chọn những kiến thức vật lí vào giải
quyết một tình huống cụ thể trong thực tiễn đời sống của chính họ. Chính vì
2


vậy, việc học chưa đáp ứng được mục tiêu đã đề ra, sản phẩm của con người

chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội và nghiêm trọng hơn là học sinh không
xác định được kiến thức học được dùng để làm gì?
Nghiên cứu về dạy học có sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn đã có
nhiều luận văn và khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu như: “Xây dựng và sử
dụng bài tập có nội dung thực tế trong dạy học chương “Tĩnh học vật rắn” –
vật lí 10 nâng cao”, (2012) của tác giả Nguyễn Thị Hiển. Đề tài luận văn
“Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học phần “Các
lực cơ học” lớp 10 THPT”, (2012), của tác giả Lê Thị Hoa. Đề tài luận văn
“Xây dựng và hướng dẫn hoạt động giải bài tập trong dạy học chương động
lực học chất điểm Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề”,
(2016), của tác giả Nguyễn Thị Thanh Tâm.
Chương “Dịng điện trong các mơi trường” có một vai trị quan trọng
trong chương trình vật lí trung học phổ thông. Nội dung của chương hầu hết
xuất phát từ nhu cầu nhận thức trong thực tiễn. Kiến thức của chương giải
quyết được khá nhiều vấn đề trong đời sống hàng ngày. Đó là điều kiện thuận
lợi nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
Vì những lí do trên tơi quyết định thực hiện đề tài “Xây dựng và sử dụng
bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học chương “Dịng điện trong các mơi
trường” - Vật lí 11 nhằm bồi dưỡng NLGQVĐ của học sinh”
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu xây dựng bài tập có nội dung thực tiễn và hướng dẫn hoạt
động giải bài tập trong dạy học chương “Dòng điện trong các mơi trường” Vật lí 11 nhằm bồi dưỡng NLGQVĐ của học sinh.
3. Giả thuyết khoa học của đề tài
Nếu xây dựng được các bài tập có nội dung thực tiễn, hướng dẫn hoạt
động giải các bài tập đáp ứng các mục tiêu dạy học, đảm bảo yêu cầu khoa học

3


vật lí và sử dụng chúng trong dạy học chương “Dịng điện trong các mơi trường”

- Vật lí 11 theo DH GQVĐ thì sẽ bồi dưỡng được NLGQVĐ của học sinh.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, tơi đề ra các nhiệm vụ nghiên cứu:
4.1. Nghiên cứu lí luận
- Nghiên cứu cơ sở lí luận về tâm lí dạy học để làm cơ sở cho những biện
pháp sư phạm nhằm bồi dưỡng cho học sinh NLGQVĐ. Nghiên cứu các quan
điểm dạy học phát triển năng lực.
- Nghiên cứu về NLGQVĐ.
- Nghiên cứu lí luận về phương pháp dạy học DHGQVĐ.
4.2. Nghiên cứu thực tiễn
- Nghiên cứu xác định mục tiêu dạy học chương “Dịng điện trong các
mơi trường”
- Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên
và các tài liệu tham khảo để xây dựng bài tập có nội dung thực tiễn.
- Hệ thống hóa cơ sở lí luận và hướng dẫn hoạt động giải bài tập trong
dạy học chương “Dịng điện trong các mơi trường” nhằm bồi dưỡng cho học
sinh NLGQVĐ.
- Tìm hiểu thực tế dạy học vật lí ở một số trường THPT trong việc sử
dụng bài tập đặt biệt là chương “Dòng điện trong các mơi trường” nhằm thu
thập thơng tin, phân tích, tổng hợp để đánh giá các phương pháp mà giáo viên
đã sử dụng để giúp bồi dưỡng NLGQVĐ cho học sinh.
4.3. Xây dựng bài tập có nội dung thực tiễn của chương “Dịng điện
trong các mơi trường”
4.4. Xây dựng kế hoạch sử dụng bài tập đã xây dựng trong dạy học
chương “Dòng điện trong các môi trường”

4


4.5. Thiết kế phương án dạy học có sử dụng bài tập của chương “Dịng điện

trong các mơi trường” - Vật lí 11 nhằm bồi dưỡng NLGQVĐ của học sinh
4.6. Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của
việc xây dựng và hướng dẫn giải bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học
chương “Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 nhằm bồi dưỡng
NLGQVĐ của học sinh
- Đánh giá sự phát triển NLGQVĐ của học sinh sau quá trình dạy học có
sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học chương “Dịng điện trong
các mơi trường” - Vật lí 11.
- Bổ sung, sửa chữa các nội dung đã xây dựng.
5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Để thực hiện mục đích, nhiệm vụ đề ra tơi đã sử dụng phối hợp các
phương pháp
- Phương pháp nghiên cứu lí luận:
Nghiên cứu tài liệu về lí luận dạy học, sách giáo khoa, các tài liệu có
liên quan.
Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên và
các tài liệu tham khảo để xây dựng bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập
có nội dung thực tiễn chương “Dịng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11.
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
Điều tra hoạt động dạy giải bài tập vật lí ở trường THPT.
Điều tra hoạt động dạy học của giáo viên về bài tập của chương “Dịng
điện trong các mơi trường” - Vật lí 11.
- Phương pháp điều tra thăm dị.
Dự giờ trao đổi trực tiếp với giáo viên, tham khảo ý kiến của giáo viên.

5


Điều tra kết quả học tập của học sinh chương “Dịng điện trong các mơi
trường” - Vật lí 11.

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
- Phương pháp thống kê toán học: Xử lí đánh giá kết quả thực nghiệm
sư phạm.
6. Đóng góp của đề tài
+ Xây dựng bài tập có nội dung thực tiễn của chương “Dịng điện trong
các mơi trường” - Vật lí 11.
+ Thiết kế các phương án dạy học sử dụng các bài tập đã biên soạn nhằm
bồi dưỡng NLGQVĐ của học sinh.
7. Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội
dung của luận văn gồm 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng bài tập, hướng
dẫn hoạt động giải bài tập trong dạy học vật lí nhằm bồi dưỡng NLGQVĐ của
học sinh.
Chương 2: Xây dựng bài tập và sử dụng giải bài tập trong dạy học
chương “Dòng điện trong các mơi trường” - Vật lí 11 nhằm bồi dưỡng
NLGQVĐ của học sinh.
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

6


CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG BÀI TẬP,
SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC
VẬT LÍ NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CỦA HỌC SINH
1.1. Bài tập vật lí có nội dung thực tiễn
1.1.1. Khái niệm
Bài tập vật lí có nội dung thực tiễn hay bài tập vật lí gắn với thực tiễn là

bài tập liên quan trực tiếp tới các vấn đề thực tế đời sống của học sinh, nội
dung bài tập có thể xuất phát từ các hiện tượng thiên nhiên, các kĩ thuật sản
xuất, lao động và sinh hoạt hàng ngày xung quanh học sinh.
Đối với các bài tập có nội dung thực tiễn, học sinh không những phải
vận dụng linh hoạt các kiến thức vật lí về khái niệm, đại lượng, quy luật, định
luật vật lí một cách nhuần nhuyễn, mà cịn phải biết vận dụng tốt những kiến
thức đó vào giải quyết những vấn đề vật lí đặt ra trong thực tiễn cuốc sống.
Các bài tập có nội dung thực tiễn tạo nhiều cơ hội cho học sinh trong việc vận
dụng khả năng phân tích, tổng hợp, suy luận logic để tìm ra các phương án,
dự đốn, giải thích cho các hiện tượng, quy luật trong thực tiễn, từ đó rèn
luyện kĩ năng giải quyết các tình huống thực tiễn.
1.1.2. Phân loại bài tập thực tiễn
a) Bài tập định tính có nội dung thực tiễn

Bài tập định tính vật lí xuất hiện trên các sách báo từ rất nhiều năm trước
đây với các tên gọi khác nhau như : câu hỏi thực hành, câu hỏi để lĩnh hội, bài
tập logic, bài tập miệng, câu hỏi kiểm tra,… Ngày nay, người ta gọi chung
cho dạng bài tập này là bài tập định tính.
Bài tập định tính có nội dung thực tiễn là bài tập mà khi giải học sinh
không cần phải thực hiện những phép tính tốn phức tạp (có thể là các phép
7


tính tốn đơn giản, có thể tính nhẩm được), mà phải thực hiện những suy luận
logic dựa trên nền tảng kiến thức về khái niệm, định luật, quy luật vật lí để
giải quyết các vấn đề vật lí thực tiễn trong đời sống. Đa số các bài tập định
tính yêu cầu học sinh giải thích hoặc dự đốn hiện tượng sẽ xảy ra trong một
điều kiện xác định. [8, tr. 84]
Bài tập vật lí định tính nhờ đưa được lý thuyết vật lí lại gần hơn với các
hiện tượng của đời sống thực tế xung quanh mà khiến các em học sinh tăng

thêm hứng thú khám phá và khả năng quan sát hiện tượng, sự vật. Học sinh
cần lập luận, tư duy logic để tìm tịi các vấn đề và tình huống trong thực tế để
từ đó liên hệ với các kiến thức vật lí đã học, tìm ra câu trả lời cho hiện tượng,
quy luật thực tiễn đáp ứng đúng được bản chất vật lí của chúng. Các bài tập
định tính đi sâu vào nghiên cứu lý thuyết nên được ưu tiên sử dụng trong các
kì ơn tập lý thuyết, các kì kiểm tra liên quan đến tư duy logic, suy luận và
đánh giá mức độ vận dụng kiến thức vật lí vào các hiện tượng thực tiễn cuộc
sống của học sinh. Ví dụ : Vì sao khi pha nước chanh, người ta thường làm
cho đường tan trong nước rồi mới bỏ đá lạnh vào, chứ lại không bỏ đá lạnh
vào trước rồi bỏ đường vào sau?
Một số bài tập định tính có nội dung thực tiễn có thể chuyển thành một
dạng của bài tập thí nghiệm, cụ thể là khi giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng
thí nghiệm để kiểm tra sự đúng đắn của dự đoán kết quả hiện tượng, lời giải
thu được bằng con đường suy luận từ lý thuyết, hay kiểm tra tính đúng đắn
của sự dự đoán kết quả hiện tượng.
b) Bài tập định lượng có nội dung thực tiễn

Bài tập định lượng là các bài tập có dữ liệu cụ thể, yêu cầu học sinh phải
sử dụng một chuỗi các phép tính toán để giải ra được một kết quả là đáp số
định lượng như một công thức, một giá trị bằng số. [7, tr. 115]

8


Trong quá trình dạy học, giáo viên sử dụng các bài tập định lượng trong
phần xây dựng mối quan hệ giữa các đại lượng vật lí, biến đổi từ cơng thức
vật lí này sang cơng thức vật lí khác. Giải các bài tập định lượng yêu cầu học
sinh phải có nền tảng tính tốn tốn học tốt, tuy nhiên bên cạnh đó yêu cầu tư
duy, suy luận logic khi vận dụng các khái niệm, định luật vật lí vào tính tốn
cũng địi hỏi u cầu cao.

Loại bài tập định lượng có nội dung thực tiễn phải bao gồm được các
vấn đề có liên quan trực tiếp đến thực tế đời sống, các hiện tượng thiên nhiên,
các quy luật vật lí gần gũi với lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của
học sinh. Nhưng vì lí do giúp dễ dàng cụ thể hóa các hiện tượng vật lí ngồi
đời sống vào bài tập định lượng để các em học sinh dễ tính tốn, các bài tập
định lượng có nội dung thực tiễn sẽ thường bao gồm các vấn đề thực tiễn
được thu hẹp và đơn giản hóa đi nhiều so với thực tế.
Có thể chia bài tập định lượng có nội dung thực tiễn thành hai loại: Bài
tập tập dượt và bài tập tổng hợp. [7, tr. 115-116]
Bài tập định lượng có nội dung thực tiễn tập dượt: Là những bài tập cơ
bản, đơn giản, trong đó chỉ bao gồm các phép tính tốn và biến đổi rất đơn
giản. Đây là các bài tập có nhiệm vụ củng cố, khắc sâu kiến thức vừa học. Giáo
viên có thể đưa ra các bài tập định lượng có nội dung thực tiễn tập dượt làm
nhiệm vụ học tập cho học sinh trong các trường hợp giúp học sinh hiểu rõ công
thức, định luật vừa học, biểu diễn và sử dụng đúng đơn vị vật lí của một số đại
lượng, đồng thời liên hệ và vận dụng những bài tập đơn giản đó vào các hiện
tượng vật lí thực tiễn, làm cơ sở để giải các bài tập vật lí phức tạp hơn.
Bài tập định lượng có nội dung thực tiễn tổng hợp: Là bài tập mà học
sinh cần vận dụng tổng hợp nhiều kiến thức vật lí như khái niệm, định luật
khác nhau và nắm rõ các kiến thức vật lí ngoài thực tiễn đời sống để giải đáp
được yêu cầu bài toán đưa ra. Loại bài tập này thường bao gồm lượng kiến
9


thức từ hơn một hoặc nhiều bài học gộp lại, không chỉ giúp học sinh đơn
thuần ghi nhớ và vận dụng nhuần nhuyễn các kiến thức của từng bài học, mà
còn giúp học sinh nhận thấy được mối liên hệ giữa các phần kiến thức vật lí
với nhau. Học sinh khi giải các bài tập định lượng có nội dung thực tiễn tổng
hợp sẽ phải rèn luyện kĩ năng phân tích hiện tượng thức tiễn phức tạp thành
nhiều phần kiến thức đơn giản hơn tuân theo các định luật vật lí đã được học,

rồi từ đó lại tổng hợp các phần kiến thức nhỏ lại để giải quyết cả một hiện
tượng thực tế phức tạp.
Các bài tập định lượng thường u cầu học sinh chú trọng về tính tốn
tốn học, tuy nhiên bản chất của các cơng thức đó lại mang ý nghĩa vật lí và
mục đích của các bài tập định lượng là để học sinh hiểu rõ hơn về các định
luật cũng như quy luật vật lí. Chính vì thế giáo viên khi hướng dẫn học sinh
giải bài tập định lượng cần lưu ý tránh để các em giải bài tập một cách máy
móc nhớ cơng thức, phải để các em phân tích được bản chất vật lý từ bài tập,
từ đó tìm được định lí và cơng thức áp dụng thích hợp.
c) Bài tập thí nghiệm có nội dung thực tiễn

Bài tập thí nghiệm có nội dung thực tiễn là dạng bài tập yêu cầu học sinh
phải làm thí nghiệm để kiểm nghiệm tính đúng đắn của các lời giải suy luận
từ lý thuyết hoặc lấy số liệu nhằm phục vụ cho việc giải bài tập có nội dung
thực tiễn.
Những thí nghiệm này thường là những thí nghiệm vật lí đơn giản, học
sinh có thể tự tìm hoặc tự chế tạo được các dụng cụ thí nghiệm tại nhà, dễ
dàng tiến hành thí nghiệm cũng như phân tích kết quả thu được. Tuy nhiên
học sinh phải tới phịng thí nghiệm chun dụng để làm thí nghiệm đối với
những thí nghiệm có u cầu cao, ví dụ các thí nghiệm có điều kiện thí
nghiệm đặc biệt, dụng cụ thí nghiệm phức tạp, thí nghiệm cần giáo viên
hướng dẫn để đảm bảo an toàn cũng như chất lượng kết quả thu hoạch được.
10


Bài tập thí nghiệm có nội dung thực tiễn có thể có dạng định tính hoặc
định lượng. Từ các thí nghiệm, học sinh có thể dễ dàng lấy được các kết quả
thí nghiệm dưới dạng số liệu, tuy nhiên bản chất vật lí và sự giải thích các
hiện tượng thí nghiệm xảy ra lại bị học sinh xem nhẹ. Chính vì thế giáo viên
khi dạy các bài tập thí nghiệm có nội dung thực tiễn cần chú ý học sinh đi sâu

vào các định luật, quy luật vật lí để giải thích, làm rõ các hiện tượng vật lí
thực tế.
1.2. Năng lực giải quyết vấn đề và bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề
của học sinh trong dạy học vật lí
1.2.1. Khái niệm năng lực
Theo dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: “Năng lực là khả
năng thực hiện thành công hoạt động trong một bối cảnh nhất định nhờ sự huy
động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng
thú, niềm tin, ý chí,…Năng lực của cá nhân được đánh giá qua phương thức và
kết quả hoạt động của cá nhân đó khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống”. [5]
1.2.2. Năng lực giải quyết vấn đề là gì?
“Năng lực giải quyết vấn đề của học sinh được hiểu là sự huy động tổng
hợp kiến thức, kĩ năng, thái độ, xúc cảm, động cơ của học sinh đó để giải
quyết các tình huống thực tiễn trong bối cảnh cụ thể mà các giải pháp khơng
có sẵn ngay lập tức.” [10, tr. 41]
1.2.3. Năng lực giải quyết vấn đề trong học tập vật lí
Vật lí là một ngành khoa học cơ bản, nó là cơ sở để nghiên cứu của mọi
ngành khoa học tự nhiên như hóa học, thiên văn học, địa chất học, sinh học…
Vật lí học ở trường THPT chủ yếu là vật lí thực nghiệm và sử dụng phương
pháp thực nghiệm để nghiên cứu và đi tìm chân lí khách quan.

11


Học sinh và các nhà khoa học vật lí khơng giống nhau. Các nhà khoa học
vật lí tìm kiếm quy luật, định luật vật lí cho nhân loại, cịn học sinh chỉ học
tập và tìm kiếm kiến thức vật lí cho bản thân. Đối với nhân loại, các kiến thức
vật lí được nghiên cứu và giảng dạy trong nhà trường đều là chân lí đã được
khẳng định tính đúng đắn thông qua thực nghiệm và lịch sử. Tuy nhiên, đối
với học sinh, các kiến thức vật lí đó đều là các kiến thức mới mẻ, cần được

tiếp thu và khám phá trong q trình học tập vật lí tại nhà trường.
Mỗi kiến thức vật lí mới, mỗi bài học vật lí mới chính là những tình
huống có vấn đề đưa ra đối với các em học sinh trong quá trình tiếp thu kiến
thức. Trong học tập vật lí, tùy vào mỗi trường hợp cụ thể, học sinh cần xác
định được tình huống hoặc vấn đề phát sinh, từ đó suy nghĩ, suy luận, vận
dụng các khả năng để đề xuất ra những phương án giải quyết và vượt qua
được khó khăn.
NL GQVĐ trong học tập vật lí chính là khả năng tổng hợp các kĩ năng,
kĩ xảo của bản thân học sinh để có thể giải quyết các vấn đề vật lí đặt ra một
cách nhanh chóng, hiệu quả. Học sinh có NL GQVĐ trong học tập vật lí
khơng chỉ dễ dàng tiếp cận, lĩnh hội được với kiến thức vật lí mới mà cịn
nắm rõ được bản chất, quy luật vật lí, từ đó vận dụng giải thích và lí giải được
các hiện tượng vật lí trong thực tế đời sống.
1.2.4. Các mức độ năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong học tập
vật lí
Có nhiều cách để phân chia mức độ NL GQVĐ của học sinh trong học
tập vật lí, ở đây tơi dựa vào mức độ học sinh tham gia vào quá trình giải quyết
vấn đề để xây dựng các mức độ GQVĐ.
Mức độ thứ nhất: Giáo viên đưa ra tình huống hoặc bài tốn vật lí có vấn
đề, đề xuất các phương pháp giải quyết vấn đề và thực hiện giải quyết vấn đề

12


đã đặt ra. Học sinh theo dõi quá trình, rút ra nhận xét, kết luận về vấn đề vật lí
đó dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên.
Mức độ thứ hai: Giáo viên đưa ra tình huống hoặc bài tốn vật lí có vấn
đề và đề xuất các phương án giải quyết. Học sinh tham gia vào quá trình lựa
chọn phương pháp để giải quyết vấn đề đó. Sau đó học sinh rút ra nhận xét,
kết luận về vấn đề đã giải quyết.

Mức độ thứ ba: Học sinh chủ động tìm ra được tình huống hoặc bài tốn
vật lí có vấn đề. Học sinh đề xuất các phương án giải quyết vấn đề và thực
hiện các phương án đề giải quyết vấn đề đã đặt ra. Sau đó học sinh nhận xét,
kết luận và điều chỉnh lại phương pháp, cách thức tiếp cận một cách hợp lí và
nhanh chóng nhất.
Việc xác định các mức độ NL GQVĐ của HS trong dạy học vật lí rất
quan trọng, đây là cơ sở để xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá NL GQVĐ của
học sinh trong từng tiến trình dạy học cụ thể và trong việc hệ thống các bài
tập vật lí cho phù hợp với mục tiêu phát triển NL GQVĐ cho học sinh.
1.2.5. Cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề
Bảng 1.1. Thành tố năng lực, chỉ số hành vi, mức độ biểu hiện của NLGQVĐ [2]

Năng lực

Chỉ số

thành tố

hành vi

1.

Tìm 1.1.

hiểu vấn hiểu
đề

Mức độ biểu hiện

Tìm M1: Quan sát, mơ tả được các q trình, hiện tượng

tình trong tình huống để làm rõ vấn đề cần giải quyết

huống vấn M2: Giải thích thơng tin đã cho, mục tiêu cuối cùng
đề

cần thực hiện để làm rõ vấn đề cần giải quyết
M3: Phân tích, giải thích thơng tin đã cho, mục tiêu
cần thực hiện và phát hiện vấn đề cần giải quyết

1.2.

Phát M1: Từ thông tin đúng và đủ về quá trình, hiện

hiện vấn đề tượng, trình bày được một số câu hỏi riêng lẻ

13


cần nghiên M2: Từ thông tin đúng và đủ về quá trình, hiện
cứu

tượng, trình bày được các câu hỏi liên quan đến vấn
đề cần giải quyết
M3: Từ thông tin đúng và đủ về quá trình, hiện
tượng, trình bày được các câu hỏi liên quan đến vấn
đề và xác định được vấn đề cần giải quyết
Phát M1: Sử dụng được ít nhất một phương thức (văn

1.3.


biểu vấn đề bản, hình vẽ, biểu bảng, lời nói,…) để diễn đạt lại
vấn đề
M2: Sử dụng được ít nhất hai phương thức để diễn
đạt lại vấn đề
M3: Diễn đạt vấn đề ít nhất bằng hai phương thức
và phân tách thành các vấn đề bộ phận
2.

Đề 2.1.

Diễn M1: Diễn đạt lại được tình huống một cách đơn

xuất giải đạt lại tình giản
pháp

huống bằng M2: Diễn đạt lại được tình huống trong đó có sử
ngơn
của

ngữ dụng các hình vẽ, kí hiệu để làm rõ thơng tin của
chính tình huống

mình

M3: Diễn đạt lại được tình huống bằng nhiều cách
khác nhau một cách linh hoạt

2.2.

Tìm M1: Bước đầu thu thập thông tin về kiến thức và


kiếm thông phương pháp cần sử dụng để giải quyết vấn đề từ
tin

liên các nguồn khác nhau.

quan

đến M2: Lựa chọn được nguồn thông tin về kiến thức và

vấn đề

phương pháp cần sử dụng để giải quyết vấn đề và
đánh giá nguồn thơng tin đó.
M3: lựa chọn được tồn bộ các nguồn thơng tin về
kiến thức và phương pháp cần sử dụng để giải quyết
vấn đề cần thiết và đánh giá được độ tin cậy của
14


nguồn thơng tin
2.3.

Đề M1: Thu thập, phân tích thơng tin liên quan đến vấn

xuất

giải đề; xác định thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề

pháp


giải M2: Đưa ra phương án giải quyết vấn đề (đề xuất

quyết

vấn gải thuyết, phương án kiểm tra giả thuyết bằng suy

đề

luận lí thuyết hoặc thực nghiệm)
M3: Đưa ra phương án, lựa chọn phương án tối ưu,
lập kế hoạch thực hiện

3. Thực 3.1. Lập kế M1: Phân tích giải pháp thành kế hoạch thực hiện
hiện giải hoạch

cụ cụ thể, diễn đạt các kế hoạch cụ thể đó bằng văn

pháp giải thể để thực bản
quyết

hiện

giải M2: Phân tích giải pháp thành kế hoạch thực hiện

vấn đề

pháp

cụ thể, diễn đạt các kế hoạch cụ thể đó bằng sơ đồ,

hình vẽ
M3: Phân tích giải pháp thành kế hoạch thực hiện
cụ thể, thuyết minh các kế hoạch cụ thể đó bằng sơ
đồ, hình vẽ

3.2.

Thực M1: Thực hiện được giải pháp để giải quyết vấn đề

hiện

giải cụ thể, giả định (vấn đề học tập) mà chỉ cần huy

pháp

động một kiến thức, hoặc tiến hành một phép đo,
tìm kiếm, đánh giá một thông tin cụ thể
M2: Thực hiện được giải pháp trong đó huy động ít
nhất hai kiến thức, hai phép đo,… để giải quyết vấn đề
M3: Thực hiện giải pháp cho một chuỗi vấn đề liên
tiếp, trong đó có những vấn đề nảy sinh từ chính
q trình giải quyết vấn đề

3.3.

Đánh M1: Đánh giá các bước trong quá trình giải quyết

giá và điều vấn đề, phát hiện ra sai sót, khó khăn
chỉnh


các M2: Đánh giá các bước trong q trình giải quyết
15


×