Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

Nghiên cứu xây dựng thuật toán tấn công hệ mật RSA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.71 MB, 90 trang )

i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN&TRUYỀN THƠNG

VÕ TÁ HỒNG

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG
THUẬT TỐN TẤN CƠNG HỆ MẬT RSA

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thái Nguyên – 2020


ii

LỜI CAM ĐOAN
Học viên xin cam đoan luận văn này là cơng trình nghiên cứu thực sự của
bản thân, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Hồ Văn Canh.
Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được cơng
bố dưới bất cứ hình thức nào. Tất cả các nội dung tham khảo, kế thừa của các tác
giả khác đều được trích dẫn đầy đủ.
Em xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.

Người cam đoan

Võ Tá Hoàng


iiiLỜI CẢM ƠN
Học viên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện và động viên của
Lãnh đạo Trường Đại học Thái Nguyên, các thầy cô Khoa Đào tạo sau đại học,
các khoa đào tạo và các quý phòng ban Học viện trong suốt thời gian qua.
Học viên xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới TS. Hồ Văn Canhđã nhiệt tình định
hướng, bồi dưỡng, hướng dẫn học viên thực hiện các nội dung khoa học trong
suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện luận văn.
Xin chân thành cảm ơn sự động viên, giúp đỡ to lớn từ phía Cơ quan đơn
vị, đồng nghiệp và gia đình đã hỗ trợ học viên trong suốt quá trình triển khai các
nội dung nghiên cứu.
Mặc dù học viên đã rất cố gắng, tuy nhiên, luận văn khơng tránh khỏi những
thiếu sót. Học viên kính mong nhận được sự đóng góp từ phía Cơ sở đào tạo, quý
thầy cô, các nhà khoa học để tiếp tục hoàn thiện và tạo cơ sở cho những nghiên
cứu tiếp theo.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, tháng năm 2020
Học viên

Võ Tá Hoàng


iv

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... iii
MỤC LỤC ............................................................................................................ iv
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ............................................... vii
DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU ............................................................. viii

MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ HỆ MẬT RSA ....................................................... 4
1.1 Hệ mật mã hóa RSA ........................................................................................ 4
1.1.1 Mơ tả hệ mật RSA .................................................................................... 4
1.1.2 Thực thi hệ mật RSA ................................................................................ 6
1.1.3 Vấn đề an toàn của hệ mật RSA............................................................... 6
1.2 Tính an tồn của hệ mật mã RSA.................................................................... 7
1.2.1 An tồn vơ điều kiện ................................................................................ 7
1.2.2 An tồn được chứng minh ........................................................................ 7
1.2.3 An tồn tính tốn ...................................................................................... 7
1.3 Các kiểu thám mã ............................................................................................ 8
1.3.1 Bài toán thám mã chỉ biết bản mã ............................................................ 9
1.3.2 Bài toán thám mã khi các cặp rõ/ mã đã biết ........................................... 9
1.3.3 Bài toán thám mã với bản rõ lựa chọn ..................................................... 9
1.3.4 Bài toán thám mã với bản mã lựa chọn .................................................... 9
1.4 Tấn công hệ mật RSA lợi dụng những lỗ hổng của chúng ............................. 9
1.4.1 Biết (n) tìm được p, q ........................................................................... 10
1.4.2 Biết số mũ bí mật của RSA .................................................................... 10
1.4.3 Giao thức công chứng ............................................................................ 12
1.4.4 Giao thức module n chung ..................................................................... 14
1.4.5 Giao thức số mũ công khai nhỏ.............................................................. 20
1.4.6 Giao thức số mũ bí mật nhỏ ................................................................... 21


v

1.4.7 Trường hợp các tham số p-1 và q-1 có các ước nguyên tố nhỏ ............. 24
Kết luận Chương 1 .............................................................................................. 26
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN TẤN CƠNG HỆ MẬT
RSA ..................................................................................................................... 27

2.1 Kiểm tra tính ngun tố của một số .............................................................. 27
2.1.1 Đặt bài toán ............................................................................................ 27
2.1.2 Các thuật tốn kiểm tra tính ngun tố theo xác suất ............................ 28
2.1.2.1 Thuật toán Fermat ............................................................................... 29
2.1.2.2 Thuật toán Solovay-Strassen ............................................................... 29
2.1.2.3 Thuật toán Miller-Rabin ...................................................................... 30
2.1.2.4 So sánh thuật toán Fermat, Solovay-Strassen và Miller - Rabin ........ 31
2.1.2.5 Kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên tố Mersenne.......................... 32
2.1.2.6 Một số thuật tốn kiểm tra tính ngun tố khác .................................. 32
2.2 Các thuật tốn phân tích thừa số ................................................................... 34
2.2.1 Thuật tốn tìm nhân tử lớn nhất thứ nhất ............................................... 34
2.2.2 Thuật tốn phân tích thứ hai ................................................................... 37
2.2.3 Thuật tốn phân tích thứ ba .................................................................... 38
Kết luận Chương 2 .............................................................................................. 42
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT THUẬT TOÁN TẤN CƠNG RSA KHƠNG CẦN
PHÂN TÍCH NHÂN TỬ..................................................................................... 43
3.1 Mở đầu........................................................................................................... 43
3.2 Cơ sở toán học của thuật toán ....................................................................... 44
3.2.1 Một số mệnh đề ...................................................................................... 44
3.2.2 Xác định hàm ф(n) ................................................................................. 45
3.3 Đề xuất thuật toán ......................................................................................... 46
3.3.1 Lưu đồ giải thuật .................................................................................... 46
3.3.2 Xây dựng chương trình .......................................................................... 47
3.3.3 Một số ví dụ............................................................................................ 51
Kết luận Chương 3 .............................................................................................. 53


vi

KẾT LUẬN ......................................................................................................... 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 55
PHỤ LỤC ............................................................................................................ 57
Phụ lục Mã nguồn Chương trình ......................................................................... 57
Phụ lục Thư viện tính tốn số lớn ....................................................................... 71
1 Biểu diễn số lớn ................................................................................................ 72
2 Các phép toán với số lớn .................................................................................. 73


vii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
Ký hiệu,

Ý nghĩa

viết tắt
RSA

Rivest - Shamir - Adlemal

Hệ mật mã RSA

RCT

Chinese Remainder Theorem Định lý đồng dư Trung Hoa

GCD

Greatest Common Divisor


Ước chung lớn nhất

GF (P)

Trường số thực

GF (2)

Trường nhị phân

K

Tập hợp khóa mã

E

Thuật tốn mã hóa

D

Thuật tốn giải mã

P

Tập hợp các bản rõ

C

Tập hợp các bản mã


 n 

Hàm Phi_Ơle

 p, q

Cặp số nguyên tố p và q

n

Số nguyên dương bất kỳ

x

Văn bản rõ thuộc P

y

Bản mã thuộc C

k'

Thành phần khóa cơng khai

k ''

Thành phần khóa bí mật

s


Số ngun tố Mersenne

r

Số ngun lẻ


viii

DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU
Hình 3.1: Lưu đồ thuật tốn ................................................................................ 47
Hình 3.2: Giao diện chính của chương trình ...................................................... 48
Hình 3.3: Kiểm tra tính chẵn của số cần phân tích ............................................ 49
Hình 3.4: Kiểm tra tính ngun tố của số cần phân tích .................................... 49
Hình 3.5: Chức năng phân tích ........................................................................... 50
Hình 3.6: Chức năng dừng trong q trình phân tích ........................................ 50
Hình 3.7: Chức năng hiển thị kết quả ................................................................. 51


1

MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Hệ mật RSA được phát minh bởi Ron Rivest, Adi Shamir, và Len
Adleman, công bố lần đầu vào tháng 8 năm 1977 trên tạp chí khoa học Mỹ,
được sử dụng trong lĩnh vựcbảo mật và cung cấp cơ chế xác thực của dữ liệu
số [3],[17]. Ngày nay, RSA đã được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong tất
cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là trong
thương mại điện tử. Theo [4],[6] RSA được sử dụng nhiều nhất để trao đổi khóa
bí mật và xác thực đối với hệ mật mã đối xứng; sử dụng trên web servers và

trên các browsers nhằm đảm bảo an ninh đường truyền, đặc biệt RSA được coi
là hạt nhân của hệ thống thanh toán điện tử... Bởi vậy, nghiên cứu phân tích hệ
mật RSA ln thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia, tổ chức, các tập đồn,
cơng ty và các nhà khoa học đầu tư nghiên cứu [7],[9].
Ở nước ta hiện nay, hầu hết các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh
vực bảo mật và các trung tâm nghiên cứu, trường đại học khối kỹ thuật đều có
những kết quả nghiên cứu, phân tích hệ số an tồn đối với các tham số hệ mật,
từ đó chỉ rõ những mối nguy hiểm tiềm ẩn cần cải thiện hệ mật RSA khi sử
dụng [5],[10]. Vấn đề thám mã đối với hệ mật RSA hiện nay đang được các
nhà nghiên cứu tập trung khai thác dựa trên các sơ hở của RSA như: tấn công
vào số mũ công khai hoặc số mũ bí mật thấp, tấn cơng vào các tham số nguyên
tố p, q bé hoặc cách xa nhau lớn, hoặc họ tập trung vào việc phân tích nhân tử
số n (modul của RSA). Trường hợp đối với số lớn, từ n  1024 trở lên thì các
phương pháp hiện tại không phát huy được hiệu quả hoặc chạy chậm và không
cho quả như mong muốn [3]. Mặt khác về mặt toán học đã chứng minh hiệu
quả của việc tấn công hệ mật RSA phụ thuộc vào cách thu hẹp khoảng cách dị
tìm số ngun tố p đối với hệ mật RSA. Do vậy cần có những nghiên cứu tấn
cơng RSA mới mà khơng cần phân tích nhân tử [4].


2

Xuất phát từ thực tế đó, luận văn “Nghiên cứu xây dựng thuật tốn tấn
cơng hệ mật RSA” mang tính cấp thiết, thực sự có ý nghĩa khoa học và thực
tiễn.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu về các phương pháp tấn công hệ mật RSA hiện nay và đề
xuất một phương pháp tấn công RSA mới.
- Sử dụng ngơn ngữ lập trình C để xây dựng chương trình phần mềm
được đề xuất.

3. Hướng nghiên cứu của luận văn
Nghiên cứu tổng quan về vấn đề an toàn hệ mật RSA, các phương pháp
tấn công RSA phổ biến hiện nay. Từ đó đi sâu nghiên cứu đề xuất một phương
pháp tấn công RSA mới, không dựa trên bài tốn phân tích nhân tử. Nghiên
cứu xây dựng phần mềm giải pháp và thực nghiệm, đánh giá.
4. Những nội dung nghiên cứu chính
Chương 1: Tổng quan về hệ mật RSA
Nghiên cứu mô tả, thực thi hệ mật RSA, vấn đề an tồn và các kiểu,
phương pháp tấn cơng hệ mật RSA phổ biến.
Chương 2: Nghiên cứu một số thuật toán tấn cơng RSA
Tập trung nghiên cứu, phân tích một số thuật tốn tấn cơng RSA phổ
biến sử dụng chung phương pháp phân tích nhân tử. Nội dung chính của chương
trình bày kết quả nghiên cứu các thuật toán kiểm tra số ngun tố và thuật tốn
phân tích số ngun thành tích các thừa số nguyên tố.
Chương 3: Nghiên cứu đề xuất thuật tốn tấn cơng RSA
Dựa trên cơ sở lý thuyết tốn học, nội dung Chương 3 nghiên cứu, tìm
hiểu và xây dựng chương trình thuật tốn tấn cơng hệ mật RSA khơng cần phân
tích nhân tử. Việc tính tốn, phân tích số nguyên n để xác định các số ngun
tố p, q được thực hiện thơng qua tính tốn hàm  n . Đồng thời đã phân tích,
tính tốn thực nghiệm để đưa ra một số kết luận.


3

5. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu các bài báo khoa học, cơng trình nghiên cứu trong nước và
quốc tế.
- Nghiên cứu, phân tích các phương pháp tấn cơng RSA hiện nay. Từ đó
xây dựng thuật tốn tấn cơng RSA mới.
- Xây dựng phần mềm ứng dụng và đánh giá.

6. Ý nghĩa khoa học của luận văn
Nghiên cứu vấn đề tấn cơng hệ mật RSA có ý nghĩa và vai trị to lớn
trong việc vệ an ninh thơng tin. Đây là vấn đề đang được quan tâm, thu hút
nhiều quốc gia, tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu. Học viên đã nghiên cứu
tìm hiểu và xây dựng phần mềm giải pháp tấn cơng RSA, khơng cần phân tích
nhân tử. Do vậy, luận văn có tính khoa học và ứng dụng thực tiễn.


4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ MẬT RSA
1.1 Hệ mật mã hóa RSA
Hệ mật RSA được phát minh bởi Ron Rivest, Adi Shamir và Len
Adleman và được Scientific American công bố lần đầu tiên vào năm 1977 [17].
Hệ mật RSA được sử dụng để bảo mật và đảm bảo tính xác thực của dữ
liệu số. Hiện nay RSA được sử dụng trong hệ thống thương mại điện tử, các
dịch vụ Web Server và Web Browser. RSA còn được sử dụng để đảm bảo tính
xác thực vào bảo mật của Email, đảm bảo an toàn cho các phiên truy cập từ xa
và là bộ phận quan trọng của hệ thống thanh tốn thẻ tín dụng. Như vậy ta có
thể thấy rằng RSA thường được sử dụng trong các ứng dụng cần đảm bảo sự
an toàn và bảo mật dữ liệu số cao.
1.1.1 Mô tả hệ mật RSA
Định nghĩa hệ mật RSA
Hệ mật RSA bao gồm bộ P, C, K , D, E  . Trong đó [1]:
1. P là tập các bản rõ.
2. C là tập các bản ký tự mã.
3. K là tập các khóa k , mỗi khóa k gồm hai phần: k ' là khóa cơng khai
dành cho việc lập mã, cịn k '' là khóa bí mật dành cho việc giải mã.
4. Với mỗi bản rõ x  P , thuật toán lập mã E cho ta ký tự mã tương ứng


y  E k', x C

5. Với mỗi ký tự mã y thuật toán giải mã D cho ta lại ký tự bản rõ x :



D k '' , y  D k '' , E k ' , x  x

Hệ mật RSA sử dụng các tính tốn trong Z n trong đó n là tích của hai số
nguyên tố lớn phân biệt nhau p, q và  n   p  1q  1 . Mơ tả hình thức của hệ
mật như sau:
Cho n  p.q trong đó p, q là các số nguyên tố lớn phân biệt nhau sao cho
độ dài của hai số này là gần nhau nhất có thể được.


5

Đặt: P  C  Z n và định nghĩa k  n, p, q, a, b : ab  1mod  n

- Mã hóa: ek x   x b mod n
- Giải mã:
d k  y   y a mod n

Trong đó x P , y  C
Các giá trị n, b cơng khai cịn các giá trị  p, q, a được giữ bí mật.
Ta sẽ kiểm xem các phép mã hóa và giải mã có phải là các phép tốn
nghịch đảo của nhau hay khơng?
Vì ab  1mod  n nên ta có ab  t. n  1 với một số nguyên bất kỳ t  1 .
Giả sử có x  Z n khi đó ta sẽ xét hai trường hợp.
a.Trường hợp x, n  1  x n  mod n  1. Khi đó ta có:





y a mod n  xb mod n  x t . n 1 mod n  x n  mod n x mod n  1t.xmod n   xmod n 
a

t

b. Trường hợp ( x, n)  d  1  d  p hoặc d  q
Giả sử d  p , khi đó x  hp với 0  h  q và h, n  1
Suy ra: y a mod n  x b  mod n  h ab mod n  p ab mod n mod n . Do h, n  1 nên
a

h ab mod n  h . Bên cạnh đó ta lại có:
p ab mod n  p ab mod  pq  p ab mod q  p. p n  mod q  p. p  p . q  
p. p   p 

   mod q  p . Vậy
 q

y a mod n  hp mod n  hp  x

Ví dụ:
Giả sử Bob chọn

p  101 và q  113 . Khi đó

n  pq  11413 và

 n   p  1q  1  100 .112  11200 .

Vì 11200 26.52.7 nên có thể dùng một số ngun b khóa cơng khai có giá
trị khơng chia hết cho 2,5,7 . Anh ta kiểm tra điều kiện gcd n, b  1 bằng thuật
toán Euclidean.
Giả sử Bob chọn b  3533, khi đó theo thuật tốn Euclidean mở rộng ta
có:


6
b1  6597 mod11200

Do vậy số mũ mật (khóa bí mật) để giải mã của Bob sẽ là a  6597 . Bob
sẽ công bố n  11413 và b  3533.
Giả sử Alice muốn gửi bản rõ 9726 đến Bob. Cơ ta sẽ tính:

97263533 mod11413  5761

Rồi gửi bản mã 5761 trên kênh truyền. Khi Bob nhận được bản mã 5761
, anh ta sẽ sử dụng khóa bí mật để tính: 57616597 mod11413  9726
1.1.2 Thực thi hệ mật RSA
Để thiết lập hệ thống, Bob sẽ tuân theo các bước sau:
1. Bob tạo ra hai số nguyên lớn p và q sao cho độ dài của hai
số gần bằng nhau nhất có thể được.
2. Bob tính n  p.q và  n p  1q  1
3. Bob chọn một số ngẫu nhiên b 0  b   n sao cho:
gcdb,  n  1

4. Bob tính a  b 1 mod  n bằng cách sử dụng thuật tốn
Euclidean.
5. Bob cơng bốHình
n và 1.1:
b trong
mộtthidanh
bạ và
dùng chúng làn
Thực
hệ mật
RSA
khóa
cơng
1.1.3
Vấn
đề khai.
an tồn của hệ mật RSA
Hệ mật RSA chỉ được an tồn khi giữ bí mật khóa giải mã a và thừa số

nguyên tố p, q (hay giữ bí mật  n  ).
Trường hợp biết được p, q thì Marvin dễ dàng tính được  n   p  1q  1
. Khi đó Marvin sẽ sử dụng thuật tốn Euclidean mở rộng để tính a .
Khi biết a thì tồn bộ hệ thống sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Vì khi biết a ,
tồn bộ khóa K đều được biết và Marvin sẽ giải mã được và sẽ đọc được nội
dung của bản rõ, Ngồi ra Marvin có thể lập mã trên văn bản khác là cực kỳ


7

nguy hiểm. Nhất là những thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, qn đội,
ngân hàng.
1.2 Tính an tồn của hệ mật mã RSA
Tính an tồn của một hệ thống mật mã phụ thuộc vào độ khó của bài tốn
thám mã khi sử dụng hệ mật đó. Người ta đã đề xuất một số cách hiểu cho khai
niệm an toàn của hệ thống mật mã, để trên cơ sở các ccách hiểu đó nghiên cứu
tính an tồn của nhiều hệ mật khác nhau, sau đây là một vài cách hiểu thơng
dụng nhất:
1.2.1 An tồn vơ điều kiện
Giả thiết người thám mã có được thơng tin về bản mã. Theo quan niệm
lý thuyết thông tin, nếu những hiểu biết về bản mã không thu hẹp được độ bất
định về bản rõ đối với người thám mã, thì hệ mật mã là an tồn vơ điều kiện,
hay theo thuật ngữ của C.Shannon, hệ mật là bí mật hồn tồn. Như vậy, hệ là
an tồn vơ điều kiện, nếu độ bất định về bản rõ sau khi người thám mã có được
cả thông tin (về bản mã) bằng độ bất định về bản rõ trước đó. Tính an tồn vơ
điều kiện thường được sử dụng cho các hệ mật mã khó đối xứng.
1.2.2 An toàn được chứng minh
Một hệ thống mật mã được xem là có độ an tồn được chứng minh nếu
ta có thể chứng minh được bài tốn thám mã đối với hệ thống đó “khó tương
đương” với một bài tốn khó đã biết, thí dụ bài tốn phân tích một số nguyên

thành tích các thừa số nguyên tố, bài tốn tìm lơgarit theo một modul ngun
tố,…(“khó tương đương” có nghĩa là nếu bài tốn này giải được thì bài toán kia
cũng giải được cùng một độ phức tạp như nhau).
1.2.3 An tồn tính tốn
Hệ mật mã được xem là an tồn về mặt tính tốn, nếu mọi phương pháp
thám mã đã biết đều đòi hỏi một nguồn năng lực tính tốn vượt q mọi khả
năng (kể cả phương tiện thiết bị máy móc) tính tốn của một kẻ thám mã. An


8

tồn theo nghĩa này, nói theo ngơn ngữ của lý thuyết về độ phức tạp tính tốn
là bao hàm cả khái niệm an tồn theo nghĩa “được chứng minh” nói trên.
Tính an tồn theo nghĩa được chứng minh hay tính tốn được sử dụng
nhiều trong cơng việc nghiên cứu các hệ thống mật mã hiện đại, đặc biệt là các
hệ thống mật mã khóa cơng khai. Các bài tốn đó đều có hạt nhân là tính an
tồn của các hệ mật mã, góp phần giải quyết các vấn đề an tồn thơng tin kể
trên.
1.3 Các kiểu thám mã
Mật mã được sử dụng trước hết là để đảm bảo tính bí mật cho các thông
tin được trao đổi trên các kênh truyền thơng cơng cộng. Do đó bài tốn quan
trọng nhất của thám mã cũng chính là bài tốn phá bỏ tính bí mật đó, tức là: với
những bản mã có thể dễ dàng thu được trên các kênh truyền thông cơng cộng,
người thám mã phải tìm ra được nội dung thông tin che dấu bên trong bản mã
[8],[17],[18].
Giả thiết chung: Ta luôn coi đối phương biết hệ mã đang dùng. Giả thiết
này được gọi là nguyên lý KoreKhoff. Dĩ nhiên nếu đối phương khơng biết hệ
mật được dùng thì nhiệm vụ của anh ta sẽ khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, ta
không muốn độ mật của một hệ thống dựa trên một giả thiết không chắc chắn:
đối phương không biết hệ mật đang sử dụng. Vì vậy, mục tiêu trong việc thiết

kế một hệ mật là phải đạt được độ mật của giả thiết KoreKhoff.
Việc thám mã có thể quy về việc tìm được bản rõ hoặc phát hiện khóa
giải mã, khi biết trước hệ mật mã sử dụng. Ngoài việc biết hệ mật mã, người
thám mã cần có thơng tin về bản rõ và một số phát hiện khác. Tuỳ theo thơng
tin đó là gì mà ta phân các bài toán thám mã thành 4 loại [2]:
- Bài toán thám mã chỉ biết bản mã: Đây là bài toán phổ biến nhất
- Bài toán thám mã khi biết cặp rõ/mã.
- Bài tốn thám mã khi có bản rõ được chọn.
- Bài tốn thám mã khi có bản mã được chọn.


9

1.3.1 Bài toán thám mã chỉ biết bản mã
Đây là bài toán phổ biến nhất. Người thám mã chỉ biết các bản mã
c1  ek m1 ,.., ek mi  mà không biết bản rõ tương ứng với những bản mã đó cũng

như khóa giải mã. Anh ta cố gắng tìm khóa giải mã, nếu khơng cần tìm các bản
rõ m1m2 ..mi .
1.3.2 Bài toán thám mã khi các cặp rõ/mã đã biết
Người thám mã biết các bản mã c1c2 ..ci
Như trên, nhưng cũng biết các bản rõ tương ứng m1m2 ..mi . Anh ta cố gắng
tìm khóa giải mã a , nếu khơng thì cố gắng phỏng đốn bản rõ mi 1 từ bản mã
mới ci1  ek mi1  đã được mã hóa cùng với khóa b .
1.3.3 Bài toán thám mã với bản rõ lựa chọn
Người thám mã được quyền truy nhập tạm thời cơ chế mã hóa, nên có
thể chọn các bản rõ m1m2 ..mi và có được các bản mã tương ứng c1  ek m1  ,
c2  ek m2  ,.., ci  ek mi  ,

từ đó anh ta sẽ phỏng đốn khóa giải mã a và có thể


tìm được bản rõ mi 1 từ một vài bản mã mới ci1  ek mi1  cũng được mã hóa bởi
khóa lập mã b .
1.3.4 Bài toán thám mã với bản mã lựa chọn
Người thám mã được quyền truy cập tạm thời vào cơ chế giải mã, nên từ
các bản mã c1c2 ..ci anh ta nhận được các bản rõ tương ứng m1m2 ..mi . Từ đó anh
ta phỏng đốn khóa giải mã a và có thể tìm được bản rõ mi 1 từ một vài bản mã
mới ci1  ek mi1  cũng được mã hóa bởi cùng khóa lập mã b .
Trong mỗi trường hợp đối tượng cần phải xác định chính là khóa đã sử
dụng: Rõ ràng bốn mức tấn công (thám mã) trên đã được liệt kê theo độ tăng
dần của sức mạnh tấn công và cách tấn công các bản mã được lựa chọn là thích
hợp đối với hệ mật mã hóa cơng khai.
1.4 Tấn cơng hệ mật RSA lợi dụng những lỗ hổng của chúng


10

Tính bảo mật của RSA chủ yếu dựa vào việc giữ bí mật số mũ giải mã a
và các thừa số p, q của n . Tuy nhiên, điều kiện an toàn trên của hệ mật chỉ là
điều kiện chung. Trong thực tế khi thiết kế một giao thức hay một kênh bí mật
có sử dụng hệ mật RSA vẫn tồn tại nhiều sơ hở, những sơ hở đó đã được thám
mã lợi dụng nhằm phá huỷ giao thức, kênh bí mật, phá vỡ tính an tồn của hệ
mật. Trong phần này, sẽ giới thiệu một số sơ hở người thám mã có thể lợi dụng
vào đó để phá vỡ hệ mật RSA [5, 8, 13].
1.4.1 Biết (n) tìm được p, q
Người ta có thể xác định được p, q và ngược lại. Biết được p, q người ta
có thể dễ dàng tính được  n  .
Nếu biết được  n  ta có thể tìm được p, q bằng cách giải hệ phương trình:
 p.q  n
 p.q  n



( p  1)( q  1)   (n)
 p  q  n  1   ( n)

Do đó p, q là nghiệm của phương trình bậc 2:
x 2  n   n  1x  n  0

Bởi vậy nếu người thám mã biết được  n  anh ta có thể phân tích được
n và phá được hệ mật.

Ngược lại cho trước p, q rõ ràng việc tính  n  được thực hiện dễ dàng:
 n   p  1q  1

1.4.2 Biết số mũ bí mật của RSA
Nếu như biết số mũ giải mã a thì coi như đã làm xong việc thám mã, vì
vậy việc tìm kiếm p, q là khơng cịn ý nghĩa đối với Marvin (người thám mã)
nữa. Tuy nhiên điều này cịn có một ý nghĩa quan trọng hơn đó là nếu đối
phương biết a thì ta không chỉ phải thay đổi số mũ giải mã mà cịn phải chọn
modul n khác. Vì khi Marvin biết được d, anh ta cũng có thể tính được p, q . Do
đó Marvin sẽ biết cách tìm một khóa bí mật bất kỳ, néu hệ thống vẫn giữ nguyên
modul n  p.q .


11

Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng: nếu biết số mũ giải a sẽ tìm được
các thừa số p, q của n .
Thật vậy:
Do a.b  1mod  n nên a.b  1  e. n  k

Do  n  là một số chẵn nên ta có thể viết k dưới dạng.
k  2t.r với r là số lẻ và t  1 .

Theo định lý ơle: với a : a, n  1 a thì a n   1 . Do đó ta có:
g  Z n  1 mod n (do k là bội của  n  và do đó g 2 là căn bậc hai của 1
k

theo module n .
Theo định lý phần dư Trung Hoa, 1 có 4 căn bậc hai module n  p.q . Hai
căn bậc 2 là  1 , hai căn bậc hai là  xx  1mod p; x  1mod q, 1  x  p . Sử dụng
một trong hai căn bậc hai không tầm thường này sẽ tìm được p, q trong thời
gian đa thức bằng cách tính gcdx  1, n
x 2  1 mod n  x  1x  1  1 mod n  x  1x  1 : n

(1)

Đặt x  1, n  d1 và x  1, n  d 2
Vì n  p.q và x  1,0  x  n nên:

x  1  0 và

0  x 1  n

x  1  0 và

0  x 1  n

Suy ra d1 hoặc d 2 phải khác 1 và do n  p.q nên một trong hai giá trị d1 , d 2
chính là p hoặc q .
Ví dụ: Giả sử n  403 13.31 . Bốn căn bậc hai của 1 theo modul 403 là:

1,92,311,402 .

Căn

bậc

hai

92

nhận

được

bằng

cách

giải

hệ

x  1mod13, x  1mod31theo định lý phần dư China. Nếu tìm được nghiệm

khơng tầm thường này, thì nghiệm khơng tầm thường kia phải là 403-92=311.
Đó là nghiệm của hệ x  1mod13 và x  1mod31.


12


Giả sử x là căn bậc hai không tầm thường của 1 module n . Khi đó ta có:
n x  1x  1

Nhưng n không là ước của một nhân tử nào ở vế phải. Điều đó kéo theo
gcdx  1, n  p hoặc q (và tương tự gcdx  1, p  hoặc q ). Tất nhiên có thể tính

ước chung lớn nhất bằng thuật tốn Euclidean mà khơng cần phải phân tích nhâ
tử n. Bởi vậy hiểu biết về căn bậc hai không tầm thường 1 module n sẽ làm cho
việc phân tích n chỉ cần thực hiện trong thời gian đa thức. Yếu tố quan trọng
này là cơ sở của nhiều kết quả trong mật mã.
Trong ví dụ trên, gcd93,403   31 và gcd312 ,403   13
Sau đây là thuật tốn phân tích thừa số khi đã biết số mũ giải mã a .
1. Cho w ngẫu nhiên sao cho 1  w  n  1
2. Tính x  gcdw, n
3. If 1  x  n then quit (thanh công: x  p hoặc x  q )
4. Tính a  Ab
5. Viết ab  1  2 s r , với r là số lẻ
6. Tính v  wr modn
7. If v  1modn then quit (không thành công)
8. While v  1modn do
9. v0  v
10. v  v 2 modn
11. If v0  1mod n then quit (không thành cơng)
Else
Tính x  gcdv0  1, n
(thành cơng: x  p hoặc x  q )
Thuật tốn có xác suất thành công tối thiểu là 1 2 .
1.4.3 Giao thức công chứng13

Giao thức công chứng là giao thức được thiết kế cho một văn bản sau khi
A ký lên đó, người khác có thể xác thực được rằng văn bản này thực sự được
ký bởi A (nó cùng giống như như việc công chứng của công chứng viên ký chữ
ký của mình lên bản cơng chứng).
Để thiết lập giao thức cơng chứng, Bob phải chọn các tham số RSA: các
số nguyên tố p, q và các số mũ hóa e và khóa giải mã d thỏa mãn e.d  1mod  n
trong đó n  p.q . Các giá trị n, e là cơng khai, cịn p, q, d được Bob giữ bí mất.
Để ký một văn bản M, Bob sử dụng số mũ bí mật d để tính chữ ký
S  M d mod n . Bất cứ ai cũng có thể sử dụng những thơng tin cơng khai của Bob

để kiểm tra xem S có thật sựu là chữ ký của Bob trên M hay khơng bằng cách
tính Semodn và so sánh với M . Vì chỉ có Bob biết giá trị d , giá trị dùng để tạo
ra S . Giao thức công chứng khẳng định rằng chỉ có một mình Bob mới có thể
tạo ra S .
Tuy nhiên Davida và Denning [6] đã chỉ ra rằng: Có thể tạo ra chữ ký
giả mạo của giao thức này. Sau đây là một phương pháp để thực hiện điều đó.
Bob có khóa bí mật d và khóa cơng khai e. Giả sử marvin muốn có được
chữ ký của Bob trên văn bản M  Z n* . Khi đó Marvin có thể thực hiện theo cách
sau đây:
Lấy một số ngẫu nhiên r  Z n* , tính M '  r e M mod n , và đề nghị Bob ký
trên M ' . Nếu Bob ký S ' trên M ' thì Marvin có thể dễ dàng tính được chữ ký S
của Bob trên M :
S  S ' .r 1 mod n

Vì S '  M ' mod n  r e M  mod  r ed M mod n  r.S mod n  S  r 1S ' mod n
d

d


S tìm được chính là chữ ký của Bob trên M .

Thật vậy: S e  S '  mod n  M
e' ed

r

e

mod n  M

'

re

mod n  M mod n


14

Kỹ thuật trên được gọi là kỹ thuật che khuất (blinding), kỹ thuật này cho
phép Marvin lấy được một chữ ký hợp pháp trên một văn bản anh ta muốn,
bằng cách yêu cầu Bob ký trên một văn bản "được che khuất" (blinding) ngẫu
nhiên. Bob khơng có thơng tin về văn bản anh ta đang thực sự ký.
Kết quả của kỹ thuật này dựa trên một thực tế: RSA sử dụng một hàm

tốn học (hàm mũ) bảo tồn phép nhân các giá trị đầu vào. Điểm mấu chốt của
cách tấn công này là nếu chọn X , M , d và n bất kỳ:

 XM d

 X d M d mod n

tức sig k  X .M   sig k  X .sig k M 

Vậy để ngăn cản việc tấn công vào giao thức công chứng bằng kỹ thuật
che khuất ta phải huỷ bỏ khả năng sử dụng tính bảo tồn của phép nhân của kẻ
định giả mạo chữ ký. Một trong nhiều cách đó là sử dụng hàm “hash một chiều”
trên văn bản M trước khi ký và kỹ thuật này được áp dụng trong nhiều ứng
dụng thực tế của RSA (ví dụ như thanh tốn điện tử ẩn danh).
1.4.4 Giao thức module n chung
Tình huống dẫn đến việc sử dụng RSA có số module chung xảy ra như
sau: khi trong hệ thống có k người đăng ký sử dụng RSA. Để quản lý, phân
phối khóa được đơn giản, trung tâm sẽ tạo ta hai số nguyên tố p, q và tính số
modul n  p.q ; sinh ra các cặp khóa mã hóa và giải mã ei , d i , sau đó cấp cho
người đăng ký thứ i trong hệ thống, bí mật d i tương ứng, cùng các thông tin công
khai bao gồm số mod n và một danh sách đầy đủ các khóa công khai ei ; i  1, k ;
các cặp khóa mã hóa ei ngun tố cùng nhau từng đơi một.
Bất kỳ người nào có thơng tin cơng khai này dều có thể mã hóa văn bản
M và gửi cho người đăng ký thứ i bằng cách sử dụng thuật tốn mã hóa RSA
với khóa mã ei : Y  M e modn , sau đó gửi Y cho người thứ i hoặc người đăng
i

ký thứ i có thể ký một văn bản M bằng cách tính chữ ký Si  M d mod n . Bất kỳ
i15

ai cũng có thể xác thực rằng M được ký bởi người đăng ký thứ i bằng cách
tính Sie mod n và so sánh với M .
i

Tuy nhiên việc sử dụng modul chung dẫn đến một số điểm yếu của giao
thức dẫn đến các hình thức tấn cơng:
Kiểu tấn cơng thứ nhất
Như Simmón [6] chỉ ra, nếu một văn bản được gửi tới một người đăng
ký có các số mũ mã hóa ngun tố cùng nhau thì đối phương có thể giải mã
được văn bản mà khơng cần biết khóa giải mã. Để chứng minh điều này ta hãy
xem kết quả văn bản M gửi cho 2 người có khóa công khai tương ứng là e1 và
e2 :

Y1  M e1 mod n
Y2  M e2 mod n
Thuật toán sau đây chỉ ra rằng Marvin có thể lấy được bản rõ M chỉ với
những giá trị anh ta biết như: mod n , khóa lập mã ei và e j của người thứ i và
người thứ j .
Input: n, e1 , e2 , Y1 , Y2
Output: Văn bản M
Algorithm:
1
Step 1: Tính c1  e1 mod e2

Step 2: Tính c2  c1e1  1 / e2
c
c

Step 3: Tính M 1  Y1 1 (Y 2 ) mod n

Rõ ràng M1  M
Thật vậy:

 mod n  M

M1  Y Y
c1
1

 c2

c1c 2

  ce1e1 e2 
 M 2  mod n  M c1e1 M  c1e1 1 mod n  M 1 mod n


16

Như vậy ta đã có được điều cần chứng minh

Chúng ta sẽ xét một ví dụ để hiểu rõ hơn về thuật tốn này
Ví dụ: n  247 , e1  5 , e2  7
Y1  140 , Y2  30

Ta có c1  e1  1mod e2  (5  1) mod 7  3
c2 

3.5  1
2
7

Vậy M  1403 30  2mod 247  30
Việc sử dụng modn chung cũng làm cho giao thức này dễ bị tấn cơng
theo những cách khác nữa mà trong đó một người đăng ký trong hệ thống có
thể bẻ gãy được hệ mật. Hệ mật bị sập, và điều tất nhiên kênh bí mật sẽ bị lộ vì
người đăng ký này có thể giải mã các văn bản của những người khác. Kênh chữ
ký cũng hỏng vì anh ta có thể giả mạo chữ ký của người dùng mà không bị phát
hiện. Đó là cách sử dụng phương pháp xác suất để phân tích ra thừa số modul
n , hoặc sử dụng thuật tốn tất định để tính số mũ giải d mà không cần số

module.
Kiểu tấn công thứ hai
Ý tưởng cơ bản của kiểu tấn công thứ hai là phân tích số modul n bằng
cách tìm căn bậc hai khơng tầm thường của 1modn . Nghĩa là tìm một số b thỏa
mãn:
b2  1mod n

b  1modn

Với 1  b  n 1

Nếu tìm được số b như thế thì số modul n có thể phân tích được theo
cách sau đây:
Vì b2  1mod n nên b2  1  0 mod n


17

Suy ra: b  1b  1  0 mod n  b  1q  1  s.n  s. p.q với s là số nguyên tuỳ ý.
Hay nói cách khác b  1b  1 chia hết cho cả p và q .
Tuy nhiên, do 1  b  n 1 nên 0  b  1  b  1  n  p.q (4)
Bất đẳng thức (4) cho ta thấy rằng nếu b  1 p thì b  1 khơng chia hết
cho q . Tương tự với b  1 , suy ra gcdb  1, n phải là p hoặc q .
Áp dụng thuật tốn Euclidean ta sẽ phân tích được thừa số của n . Vì vậy,
cách tấn cơng vào hệ thống này tập trung vào cách để tìm căn bậc hai khơng
tầm thường của 1modn .
Đặt e1 và d1 là số mũ của khóa mã hóa và giải mã của người dùng hệ
thống, thỏa mãn điều kiện e1d1  1mod  n . Do đó e1d1  1  c n  2k , với  là
số lẻ.
Thủ tục sau đây sẽ giúp chúng ta tìm căn bậc hai khơng tầm thường của
1modn :

1. Chọn số nguyên a sao cho a, n  1và 1  a  n 1
2. Tìm số nguyên dương j nhỏ nhất thỏa mãn: (vì theo định lý ơle nếu
gcd n, a   1 thì a n  1mod n và 2k là bội của  n  nên chắc chắn tồn tại số

này.
3. Đặt: b  a 2

( j 1)
mod n

4. Nếu b  1modn , thì nó là căn bậc hai khơng tầm thường của 1modn .
5. Nếu b  1modn thì quay lại bước 1.
Delaurentí [6] đã chứng minh rằng với a ngẫu nhiên, 1  a  n 1
Xác suất xảy ra:



Pr ob a  1 mod n  j  k  a 2

j

 1 mod n 

1
2

Hay:


Pr ob j 1  j  k  a 2

j 1

 1 mod n  a 2 .  1 mod n 
j

1
2


×