Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

CÁCH PHÂN lập VIRUS (THỰC HÀNH VI SINH THÚ y)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 13 trang )

CÁCH PHÂN LẬP VIRUS


MỤC ĐÍCH
 Nắm

được các bước của q trình phân lập và xác
định virus trên môi trường tế bào - ứng dụng chẩn
đốn
 Vật liệu
- Mẫu vật
- Dịng tế bào thích hợp
- Kháng sinh
- Cối chày, kéo, pen,


DỤNG CỤ VÀ VẬT LiỆU
- Dung dịch PBS
- Cát vô trùng hoặc thuỷ tinh vô trùng
- Môi trường nuôi cấy tế bào
- Môi trường canh và thạch dinh dưỡng
- Lọc vô trùng
- PipetteCÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Cách lấy mẫu và xử lý mẫu
- Mẫu lấy từ thú nghi bệnh, chọn lọc mẫu chứa
nhiều virus
- Cắt khoảng 2g mẫu cho vào cối vô trùng cắt nhỏ


mẫu, sau đó cho cát vơ trùng hoặc cát vô trùng
vào và dùng chày nghiền nhỏ mẫu.
- Cho dung dịch PBS pha thành huyễn dịch 10% Để

lắng, hút dịch trên cho vào lọ vô trùng
 Cho kháng sinh vào để 30 phút
 Để tủ đá, lấy ra sau khi đông đá (đông tan )
 Lọc vơ trùng
 Gây nhiễm tế bào
 Đặt bình tế bào vào tủ ấm CO 2/ nhiệt độ 370C
 Theo dõi tế bào hàng ngày ( CPE)
 Nhuộm tế bào, thu hoạch tế bào (PCR)

CÔNG VIỆC CÁC BẠN PHẢI LÀM
- Lấy mẫu
- Xử lý mẫu
- Kiểm tra vô trùng: Cấy vào môi trường
- Gây nhiễm vào mơi trường tế bào
- Quan sát hình dạng tế bào và kết quả xác định
virusBản thu hoạch theo nhóm 5 người
- Tên nhóm
- Loại mẫu xử lý
- Kết quả vơ trùng
- Hình dạng tế bào quan sát được


CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý
THEO DÕI BÀI HỌC×