Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

CÁCH lấy BỆNH PHẨM để PHÂN lập VI SINH vật (gà, CHUỘT) (THỰC HÀNH VI SINH THÚ y) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (289.25 KB, 10 trang )

CÁCH LẤY BỆNH PHẨM ĐỂ
PHÂN LẬP VI SINH VẬT


MỤC ĐÍCH
+ Biết cách lấy bệnh phẩm
+ Biết cách phân lập trên môi trường nuôi cấy
+ Biết cách chọn khuẩn lạc trên môi trường
phân lập
+ Nhuộm Gram
+ Phản ứng sinh hóa
+ Xác định được vi khuẩn


Vị trí các phủ tạng trong xoang ngực và bụng của gia

Tim
Phổi
Gan
Ruột


Vị trí các phủ tạng trong xoang ngực và bụng của gia

Khí quản
Tim
Phổi
Gan
Ruột non
Dạ dày cơ
(mề)
Lấy máu tim sau khi mổ
+ Dùng dao hơ nóng trên
lửa đèn cồn
+ Áp sát vào bề mặt tim
để sát trùng bề mặt
+ Dùng pipette Pasteur hút
máu
+ Bảo quản


SƠ ĐỒ PHÂN LẬP MẪU
BỆNH PHẨM
Mẫu
(phân, phủ tạng…)

Tăng sinh

Cấy trên
đóa

2h

Cấy trên
đóa

Nhuộm Gram

37oC / 24h

Khuẩn lạc nghi
ngờ

Nhuộm Gram

Cấy vào môi trường
thử phản ứng sinh
hòa
37oC / 24h
Thử phản ứng sinh
hòa

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý
THEO DÕI BÀI HỌC×