Tải bản đầy đủ (.doc) (156 trang)

Đồ án tốt nghiệp đường bộ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.2 MB, 156 trang )

Đồ án tốt nghiệp

Bộ mơn – Trường
PHẦN MỞ ĐẦU

MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP
I. MỤC ĐÍCH:
Trên thế giới cũng như hiện nay. Đối với các nước có nền cơng nghiệp và kinh tế
phát triển thì giao thơng đường bộ đóng một vai trị chiến lược. Nó là huyết mạch của đất
nước.
Đối với nước ta, một nước có nền kinh tế đang ở giai đoạn phát triển - cần phải có
cơ sở hạ tầng tốt - giao thơng đường bộ ngày càng có ý nghĩa quan trọng.
Nhằm củng cố những kiến thức đã được học và giúp cho sinh viên nắm bắt thực
tiễn, hàng năm các bộ mơn thuộc khoa Cơng Trình trường Đại học Giao Thông Vận Tải
tổ chức đợt bảo vệ tốt nghiệp với mục tiêu đào tạo đội ngũ kĩ sư ngành xây dựng cầu
đường giỏi chuyên môn, nhanh nhậy trong lao động sản xuất, phục vụ tốt sự nghiệp cơng
nghiệp hố, hiện đại hoá đất nước.
2. NỘI DUNG:
Là một sinh viên lớp Cơng trình giao thơng cơng chính - Trường Đại Học Giao
Thông Vận Tải Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ mơn Cơng trình giao thơng cơng chính
và mơi trường, khoa Cơng Trình và Ban giám hiệu Trường Đại học Giao Thông Vận Tải
tôi được làm tốt nghiệp với nhiệm vụ tham gia thiết kế nâng cấp cải tạo một đoạn tuyến
thuộc địa phận xã Cơng Bình và Cơng Chính, huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Đồ án gồm ba phần:
- Phần thứ nhất: Thiết kế cơ sở nâng cấp, cải tạo tuyến đường A-B từ
cấp VI vùng núi lên cấp III vùng núi.
- Phần thứ hai: Thiết kế kỹ thuật 1Km tuyến A-B
- Phần thứ ba: Thiết kế tổ chức thi cơng tổng thể đoạn tuyến A-B
Do cịn hạn chế về trình độ chun mơn và thực tế nên đồ án này của em khơng
thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy và các
bạn đồng nghiệp để đồ án của em được hoàn chỉnh hơn.Họ và tên sinh viên

1

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Giao thơng Vận tải – Hà
Nội đã tận tình dạy dỗ trong 5 năm học, các thầy cô giáo trong khoa Cơng Trình đã
hướng dẫn chun mơn. Đặc biệt cảm ơn PGS.TS Nguyễn Huy Thập đã trực tiếp hướng
dẫn em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Sinh viên thực hiện

Họ và tên sinh viên

2

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường


Mục Lục
PHẦN 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ
PHẦN 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ........................................................................................................................3
CHƯƠNG 1....................................................................................................................................................12
GIỚI THIỆU CHUNG.................................................................................................................................12
1.1.

Sự cần thiết xây dựng tuyến đường...........................................................................................12

1.2.

Điều kiện tự nhiên tuyến đi qua.................................................................................................12

1.2.1.

Điều kiện địa hình..................................................................................................................12

1.2.2.

Điều kiện khí hậu, thuỷ văn...................................................................................................13

1.2.3.

Điều kiện địa chất..................................................................................................................17

1.2.4. Vật liệu xây dựng........................................................................................................................18
1.3.

Giới thiệu về dự án.......................................................................................................................19


1.3.1. Những căn cứ và tài liệu liên quan............................................................................................19
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu......................................................................................................................20
1.3.

Đặc điểm kinh tế-xã hội vùng nghiên cứu.................................................................................20

1.4.1. Dân số và sự phát triển dân số...................................................................................................20
1.4.2. Công nghiệp................................................................................................................................20
1.4.3. Nơng lâm ngư nghiệp..................................................................................................................20
CHƯƠNG 2...................................................................................................................................................20
XÁC ĐỊNH QUY MƠ CƠNG TRÌNH & CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KỸ THUẬT..................20
2.1. Các quy trình quy phạm dùng trong khảo sát thiết kế xây dựng đường ô tô............................20
2.1.1. Các tiêu chuẩn kỹ thuật................................................................................................................20
2.2. Qui mơ cơng trình...........................................................................................................................21
2.2.1. Lưu lượng xe trong năm tương lai..............................................................................................21
2.2.2. Lựa chọn quy mô........................................................................................................................22
CHƯƠNG 3...................................................................................................................................................23
THIẾT KẾ CƠ SỞ.......................................................................................................................................23
3.1. Thiết kế bình đồ...................................................................................................................................23
3.1.1. Số làn xe.......................................................................................................................................23

Họ và tên sinh viên

3

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp


Bộ môn – Trường

3.1.2. Bề rộng một làn xe......................................................................................................................23
3.1.3. Các yếu tố mặt cắt ngang đường.................................................................................................25
3.1.4. Tính tốn tầm nhìn xe chạy..........................................................................................................25
3.1.5. Xác định bán kính tối thiểu trên đường cong nằm......................................................................28
3.1.6. Siêu cao và bố trí siêu cao...........................................................................................................30
3.1.7. Tính đường cong chuyển tiếp......................................................................................................31
3.1.8. Mở rộng phần xe chạy trên đường cong.....................................................................................31
3.2.

Các chỉ tiêu thiết kế trắc dọc........................................................................................................32

3.2.1. Xác định độ dốc dọc lớn nhất.....................................................................................................32
3.2.2. Trị số bán kính tối thiểu trên đường cong đứng lồi...................................................................34
3.2.3. Trị số bán kính tối thiểu trên đường cong đứng lõm.................................................................35
3.3. Tổng hợp các yếu tố kỹ thuật của tuyến........................................................................................36
3.4.

Các giải pháp thiết kế...................................................................................................................38

3.4.1. Thiết kế bình đồ.........................................................................................................................38
3.4.2. Thiết kế trắc dọc........................................................................................................................40
3.4.3. Thiết kế mặt cắt ngang..............................................................................................................41
3.4.4. Thiết kế nền đường...................................................................................................................42
3.4.5. Thiết kế mặt đường.................................................................................................................42
3.4.6. Thiết kế cơng trình thốt nước..............................................................................................54
CHƯƠNG 4...................................................................................................................................................58
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN..................................................................................58
4.1.


Các căn cứ lập tổng mức đầu tư...................................................................................................58

4.1.1. Giới thiệu chung..........................................................................................................................58
4.1.2. Cấu thành và phương pháp tính tổng mức đầu tư......................................................................58
4.2. Tổng hợp kinh phí xây dựng mới tuyến đường A-B....................................................................59
CHƯƠNG 5...................................................................................................................................................60
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP.........................................................60
GIẢM THIỂU ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG......................................................................60
5.1. Mục đích............................................................................................................................................60
5.2. Các căn cứ để đánh giá....................................................................................................................60
5.3. Hiện trạng môi trường.....................................................................................................................61

Họ và tên sinh viên

4

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ mơn – Trường

5.3.1. Đặc điểm khí hậu.........................................................................................................................61
5.3.2. Tài nguyên và chất lượng Môi trường.........................................................................................62
5.4.

Đánh giá tác động mơi trường......................................................................................................63


5.4.1. Mơi trường đất và sự xói lở.........................................................................................................63
5.4.2. Tác động đến mơi trường nước....................................................................................................64
5.4.3. Mơi trường khơng khí..................................................................................................................64
5.5.

Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động đến mơi trường..............................................64

5.5.1. Các biện pháp giảm thiểu sói lở bào mịn đất.............................................................................64
5.5.2. Biện pháp làm giảm thiểu ơ nhiễm bụi và ồn..............................................................................64
5.5.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước............................................................................................64
5.5.4. Giảm thiểu tác động đến cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số..................................................65
CHƯƠNG 6...................................................................................................................................................65
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH...........................................................................65
6.1. Nhóm các chỉ tiêu về chất lượng khai thác của tuyến................................................................66
6.1.1. Chiều dài tuyến và hệ số triển tuyến............................................................................................66
6.1.2. Mức độ điều hồ của tuyến trên bình đồ.....................................................................................66
6.1.3. Mức độ thoải của tuyến trên trắc dọc..........................................................................................67
6.1.4.Chiều dài ảo và hệ số triển tuyến ảo.............................................................................................68
6.2. Bảng tổng hợp các thông số thiết kế và khối lượng xây dựng.....................................................69

PHẦN 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT
CHƯƠNG 1...................................................................................................................................................72
GIỚI THIỆU CHUNG.................................................................................................................................72
1.1. Chức năng nhiệm vụ của tuyến đường thiết kế.............................................................................72
1.2. Điều kiện tự nhiên khuc vực tuyến..................................................................................................72
1.2.1. Điều kiện địa hình........................................................................................................................72
1.2.2. Điều kiện địa chất và mỏ vật liệu xây dựng................................................................................72
1.2.3. Điều kiện khí hậu, thủy văn.........................................................................................................73
1.3. Quy mô và các tiêu chuẩn thiết kế..................................................................................................73
1.3.1. Các qui chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế...........................................................................................73


Họ và tên sinh viên

5

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

1.3.2. Các số liệu phục vụ thiết kế.........................................................................................................74
1.3.3. Quy mô tuyến đường thiết kế......................................................................................................74
1.3.4. Các thiêu chuẩn thiết kế...............................................................................................................74
CHƯƠNG 2...................................................................................................................................................77
THIẾT KẾ HÌNH HỌC TUYẾN ĐƯỜNG...............................................................................................77
2.1. Thiết kế bình đồ tuyến......................................................................................................................77
2.1.1. Nguyên tắc thiết kế.....................................................................................................................77
2.1.2. Kết quả thiết kế...........................................................................................................................77
2.2. Thiết kế trắc dọc tuyến....................................................................................................................80
2.2.1. Nguyên tắc thiết kế.....................................................................................................................80
2.2.2. Kết quả thiết kế...........................................................................................................................80
2.3. Thiết kế trắc ngang tuyến.................................................................................................................81
2.3.1. Nguyên tắc thiết kế......................................................................................................................81
2.3.2. Kết quả thiết kế............................................................................................................................82
CHƯƠNG 3...................................................................................................................................................83
THIẾT KẾ NỀN, MẶT ĐƯỜNG...............................................................................................................83
3.1. Nguyên tắc thiết kế nền, mặt đường..............................................................................................83
3.2 Lựa chọn cấu tạo kết cấu và kiểm toán kêt cấu áo đường...................................................................84

3.2.2. Kiểm toán kết cấu mặt đường theo trạng thái giới hạn về độ võng đàn hồi cho phép...............88
3.2.3. Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất................................................89
3.2.4. Kiểm tra điều kiện chịu kéo uốn của các lớp bê tông nhựa........................................................91
3.3. Kết quả thiết kế................................................................................................................................93
CHƯƠNG 4...................................................................................................................................................94
THIẾT KẾ CÁC CƠNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG...................................................................................94
4.1. Thiết kế thoát nước dọc tuyến.........................................................................................................94
4.1.1. Nguyên tắc thiết kế......................................................................................................................94
4.1.2. Kết quả thiết kế............................................................................................................................95
4.2. Thiết kế cống thoát nước ngang đường:.........................................................................................97
4.2.1.Tính tốn thủy văn cống...............................................................................................................98
4.3. Thiết kế các cơng trình kỹ thuật trên tuyến.................................................................................101
4.3.1. Thiết kế chiếu sáng....................................................................................................................101

Họ và tên sinh viên

6

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

4.3.2. Thiết kế hệ thống cơng trình ngầm trên đường.........................................................................105
4.3.3. Thiết kế cây trồng trên đường....................................................................................................106
4.3.4. Thiết kế tổ chức giao thơng.......................................................................................................107
CHƯƠNG 6.................................................................................................................................................111
DỰ TỐN XÂY DỰNG.............................................................................................................................111

6.1. các căn cứ lập dự toán.....................................................................................................................111
6.1.1. Các văn bản pháp quy.................................................................................................................111
6.1.2. Khối lượng xây dựng các hạng mục cơng trình........................................................................111
6.2. Lập đơn giá và dự tốn xây dựng..................................................................................................112
CHƯƠNG 7.................................................................................................................................................114
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................................................114
7.1. Kết luận...........................................................................................................................................114
7.2. Kiến nghị.........................................................................................................................................114

PHẦN 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ
CHƯƠNG I.................................................................................................................................................117
GIỚI THIỆU CHUNG...............................................................................................................................117
1.1 Giới thiệu chung...............................................................................................................................117
1.2 Các khối lượng công tác chủ yếu....................................................................................................118
1.2.1 Khối lượng công tác làm nền đường..........................................................................................118
1.2.2. Khối lượng các cơng trình trên tuyến........................................................................................118
1.2.3. Khối lượng cơng tác mặt đường................................................................................................119
CHƯƠNG II................................................................................................................................................119
CÁC ĐIỀU KIỆN THI CƠNG CƠNG TRÌNH......................................................................................119
2.1. Điều kiện địa chất, thủy văn...........................................................................................................119
2.2 Các điều kiện khai thác và cung cấp dịch vụ................................................................................120
2.3. Các điều kiện cung cấp nhân lực, xe, máy, điện, nước và các thiết bị khác.............................121
2.4 Các xí nghiệp phụ, nơi bố trí ăn ở của công nhân, nơi đặt kho vật liệu, thời gian giải phóng
mặt

Họ và tên sinh viên

7

Lớp - KhóaĐồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

bằng. ..........................................................................................................................................................
......122
2.5. Các điều kiện liên quan đến chủ trương xây dựng tuyến đường..............................................123
CHƯƠNG III..............................................................................................................................................125
LẬP TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THI CÔNG TỪNG HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH..................................125
3.1. Căn cứ thiết kế, tổ chức thi cơng...................................................................................................125
3.1.1. Thời hạn thi công.......................................................................................................................125
3.1.2. Đơn vị thi công...........................................................................................................................125
3.2. Các biện pháp thi cơng...................................................................................................................125
3.2.1. Chọn hướng thi cơng tồn tuyến................................................................................................126
3.2.2. Chọn phương pháp thi cơng cho tồn tuyến, từng hạng mục cơng trình..................................128
3.3. Tính các thơng số của dây chuyền.................................................................................................129
3.3.1. Thời gian hoạt động của dây chuyền (Thđ)................................................................................129
3.3.2. Diện công tác dự trữ và đoạn dãn cách bắt buộc......................................................................130
3.3.3. Thời kì triển khai của dây chuyền ( T kt )...................................................................................131
3.3.4. Thời gian hoàn tất dây chuyền (Tht)...........................................................................................132
3.3.5 . Tốc độ dây chuyền....................................................................................................................132
3.3.6.Thời gian ổn định của dây chuyền tổ hợp (Tôđ)..........................................................................133
3.3.7. Hệ số hiệu quả của phương pháp thi công dây chuyền (Khq)....................................................133
3.3.8. Hệ số tổ chức và sử dụng xe máy..............................................................................................133
3.4 Công tác chuẩn bị thi công..............................................................................................................133
3.4.1. Công tác chuẩn bị.......................................................................................................................133
3.5. Thi công nền đường........................................................................................................................135
3.5.1. Xác định hướng và tốc độ thi công............................................................................................135

3.6. Thi công cống ngang đường và rãnh thốt nước.........................................................................136
3.6.1. Đào hố móng..............................................................................................................................136
3.6.2. Vận chuyển làm lớp đệm, móng cống.......................................................................................137
3.6.3. Vận chuyển và bốc dỡ các bộ phận của cống đến vị trí xây dựng............................................138
3.7. Thống kê nhân lực và máy móc thiết bị và các cơng tác xây dựng phục vụ thi công cống.. .140
3.8. Yêu cầu về vật liệu và các bước thi công:.....................................................................................140
3.9. Thi công các lớp áo đường.............................................................................................................142
3.9.1. Tính tốn khối lượng thi cơng móng đường..............................................................................143

Họ và tên sinh viên

8

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

3.9.2.Thi công lớp CPĐD loại II..........................................................................................................144
3.9.3.Thi công lớp CPĐD loại I...........................................................................................................144
3.9.4 Thuyết minh thiết kế tổ chức thi cơng lớp móng đường............................................................145
3.10 Thuyết minh thiết kế TCTC lớp BTN..........................................................................................147
3.11. Bảng tính chi tiết khối lượng vật liệu, máy móc, nhân cơng....................................................149
3.11.1. Cơng tác đào đất cấp III...........................................................................................................149
3.11.2. Công tác đắp đất nền K95........................................................................................................150
3.11.3. Công tác đắp đất nền K98........................................................................................................151
3.11.4. Công tác thi công lớp CPĐD loại II........................................................................................152
3.11.5. Công tác thi công lớp CPĐD loại I..........................................................................................154

3.11.6. Công tác thi công lớp BTN hạt thô..........................................................................................155
3.11.7. Công tác thi công lớp BTN hạt mịn.........................................................................................155
3.12. Công khác.......................................................................................................................................156
3.12.1. Thi cơng các cơng trình đảm bảo an tồn giao thơng:............................................................156
3.12.2. Thi công vạch sơn:...................................................................................................................158
3.12.3. Vệ sinh đường:.........................................................................................................................158
CHƯƠNG IV..............................................................................................................................................159
TỔ CHỨC CUNG CẤP VẬT TƯ.............................................................................................................159
4.1. Nhiệm vụ của công tác cung cấp vật tư........................................................................................159
4.2. yêu cầu đối với công tác cung cấp vật tư......................................................................................159
4.3. tính số lượng vật liệu dữ trữ :........................................................................................................159
4.4. xác định kích thước kho bãi...........................................................................................................161
4.5 –kế hoạch hóa cung cấp vật tư........................................................................................................161
CHƯƠNG V...............................................................................................................................................161
BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG.................................................................................................161
5.1. hệ thống kiểm tra chất lượng xây dựng cơng trình (KCS).........................................................161
5.2. phịng thí nghiệm và thiết bị thí nghiệm, kiểm tra......................................................................162
5.3. tiêu chuẩn kiểm tra, nghiệm thu chất lượng cơng trình.............................................................162
CHƯƠNG VI..............................................................................................................................................164
CƠNG TÁC ĐẢM BẢO AN TỒN VỆ SINH MƠI TRƯỜNG...........................................................164
6.1. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động và an tồn giao thơng.....................................................164

Họ và tên sinh viên

9

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp


Bộ môn – Trường

6.2. kết luận.............................................................................................................................................164

Họ và tên sinh viên

10

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

PHẦN I
THIẾT KẾ CƠ SỞ

Họ và tên sinh viên

11

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường


CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.

Sự cần thiết xây dựng tuyến đường
Đất nước ta đang trên con đường phát triển, hội nhập phát triển kinh tế. Để phát
triển kinh tế Đảng và Nhà nước đã xác định “Giao thông phải đi trước một bước”.
Tuyến đường A_B được xây dựng là một yêu cầu bức thiết, đồng thời là một nhân tố
quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội và các yêu cầu khác về hành chính, an
ninh, chính trị quốc phịng trong khu vực cũng như trong cả nước.
Hiện nay ở tỉnh Thanh Hóa, do địa hình đồi núi nên các phương thức vận tải đường
sắt, đường thuỷ, hàng không là chưa phát triển và rất khó khăn, vì vậy phát triển
mạng lưới đường bộ là hồn tồn hợp lí. Trong những năm trở lại đây tình hình kinh
tế xã hội của địa phương phát triển mạnh, nhu cầu vận chuyển hàng hoá tăng cao,
trong khi đó cơ sở hạ tầng mạng lưới đường bộ vẫn cịn lạc hậu, nhiều bất cập,
khơng đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá, đi lại trước mắt và trong trong
tương lai.
Từ bối cảnh như trên thì việc xây dựng tuyến đường A_B là hết sức cần thiết. Phù
hợp với yêu cầu phục vụ cho các mục tiêu phát triển dân sinh, vận chuyển hàng hoá,
phát triển kinh tế, an ninh, chính trị trong địa bàn tỉnh cũng như trên phạm vi toàn
quốc.

1.2.

Điều kiện tự nhiên tuyến đi qua
1.2.1. Điều kiện địa hình
Nơng Cống có diện tích 286 km2.Huyện có địa hình chủ yếu là đồng bằng, đồi núi
chiếm 37% diện tích
Khu vực tuyến A – B đi qua có địa hình đồi tương đối thoải, lớp phủ thực vật

không dày, tầm thông hướng không bị hạn chế, bản đồ địa hình khu vực tương đối
đầy đủ, rõ ràng.

Họ và tên sinh viên

12

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

Khu vực tuyến đi qua có hệ thống sơng, suối khơng q lớn, riêng tuyến đi qua cắt
qua ba con suối nhỏ.
Dọc theo tuyến là lúa nước, lúa nương và bạch đàn trung tuổi do nhân dân sinh sống
hai bên đường trồng và khai thác.
Điều kiện địa hình nói chung rất thuận lợi cho việc thiết kế và triển khai xây dựng
đoạn tuyến.

1.2.2. Điều kiện khí hậu, thuỷ văn
Đoạn tuyến A – B nằm trong địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hố nên
nó mang đặc thù chung của khí hậu vùng Bắc Trung Bộ. Quanh năm khí hậu nhiệt
đới nóng ẩm, mùa hạ có gió Lào khơ hanh, mùa Đơng vẫn chịu ảnh hưởng của gió
mùa Đơng Bắc. Đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của bão và mùa bão
ở đây tương đối sớm hơn so với các vùng phía Nam.
1.2.2.1 Nhiệt độ
Nhiệt độ trung bình cả năm vào khoảng 22 310C. Nhiệt độ trung bình của các
tháng trong năm cũng xấp xỉ như vậy và có biên độ nhiệt nhỏ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17  190C
- Nhiệt độ cao nhất 38  40 0C
Mùa hạ thường kéo dài 3-4 tháng (từ tháng 5-8) kèm theo nhiệt độ cao. Gió Lào khơ
hanh từ phía Tây Nam thổi về. Tháng nóng nhất là tháng 7 khoảng 3035 0c, biên
độ giao động nhiệt độ ngày và đêm khoảng 6 70c. Ngồi ra do ảnh hưởng của gió
Lào cho nên tại đây về mùa hè thời tiết rất khắc nghiệt, thường nắng nóng kéo dài
cộng với khơ hanh.
Những tháng giữa mùa đông khá lạnh (từ thành 12  tháng 2) nhiệt độ giảm dưới
220c. Tháng lạnh nhất là tháng 1 có nhiệt độ trung bình 17190c (giới hạn thấp nhất
của nhiệt độ từ 670c).
Với chế độ nhiệt như vậy cho nên vùng tuyến đi qua có nhiều khó khăn việc thi
cơng tuyến đường
1.2.2.2. Chế độ mưa

Họ và tên sinh viên

13

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ mơn – Trường

Lượng mưa trung bình năm: 2304,5 mm, số ngày mưa: 156  160 ngày.
Mùa mưa kéo dài đến 6 tháng từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. Có 3 tháng mưa lớn
nhất là tháng 9, 10 , 11. Lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 40mm .
Mùa mưa ít nhất là tháng 2 và kết thúc vào tháng 7. Tháng mưa ít nhất là
tháng 2, lượng mưa trung bình khoảng 3040mm (số ngày mưa 57ngày).

Chế độ mưa biến động rất mạnh trong cả mùa mưa cũng như mùa ít mưa. Phạm vi
giao động của lượng mưa toàn năm là  1000 mm xung quanh giá trị trung bình .
Các số liệu cụ thể thu thập tại các trạm thuỷ văn của vùng được thể hiện trên biểu
đồ lượng mưa.
1.2.2.3. Chế độ gió bão
Chế độ gió thay đổi theo mùa :
+ Mùa xuân có gió Nam, Đơng nam.
+ Mùa Hạ có gió Tây (Gió lào và Tây nam).
+ Mùa thu có gió Đơng và Đơng nam.
+ Mùa Đơng có gió Đơng bắc.
Tốc độ gió trung bình cả năm khoảng 2,2m/s. Tốc độ gió lớn nhất xảy ra khi có
bão.
Bão trong khu vực thường xuất hiện vào khoảng tháng 9, tháng 10.
1.2.2.4. Độ ẩm
Thời kỳ khô nhất là các tháng vào mùa hạ, tháng khô nhất là tháng 7 độ ẩm trên
dưới 71  74%.
Độ ẩm trung bình năm khoảng 8384%, mùa ẩm ướt kéo dài từ tháng 4 đến tháng
9, có độ ẩm trung bình trên dưới 90%, tháng ẩm nhất là các tháng cuối mùa đông.
Chênh lệch độ ẩm tháng ẩm nhất và tháng khô nhất đạt 1819%.
1.2.2.5. Mây, nắng
Lượng mây trung bình hằng năm khá lớn. Thời kỳ nhiều mây nhất là từ tháng 10
đến tháng 3 năm sau. Hai tháng nhiều mây nhất là tháng 11 và tháng 12, hai tháng
ít mây nhất là tháng 5 và tháng 6.

Họ và tên sinh viên

14

Lớp - KhóaĐồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

Cả năm quan sát được 1800 giờ nắng. Thời kỳ ít nắng nhất vào mùa đông (từ tháng
11 đến tháng 2). Thời kỳ nhiều nắng nhất từ tháng 5 đến tháng 7.
Thống kê qua tài liệu thu thập được của trạm khí tượng thuỷ văn được các số liệu về
các yếu tố khí hậu theo bảng sau:

Hình 1.1: Biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm.

Họ và tên sinh viên

15

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ mơn – Trường

Hình 1.2: Biểu đồ lượng mưa và lượng bốc hơi.
Bảng1.1: thống kê lượng mưa và lượng bốc hơi trung bình các tháng trong
năm

Bảng 1.2: Tần suất gió trung bình trong năm

Họ và tên sinh viên


16

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Hình
Biểu đồ

Bộ mơn – Trường

Hướng gió

Số ngày gió trong năm

Tần suất gió (%)

Bắc

15

4,1

Bắc – Đơng Bắc

20

5,5


Đơng bắc

34

9,3

Đơng – Đông bắc

21

5,8

Đông

22

6,0

Đông – Đông nam

20

5,5

Đông nam

45

12,3


Nam – Đông nam

23

6,3

Nam

27

7,4

Nam - Tây nam

15

4,1

Tây nam

19

5,2

Tây - Tây nam

16

4,4


Tây

20

5,5

Tây - Tây bắc

21

5,8

Tây bắc

22

6,6

Bắc - Tây bắc

12

3,3

Khơng gió

11

2,9


1.3:
hoa gió

1.2.3. Điều kiện địa chất
Tồn bộ đoạn tuyến A – B nằm trong huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hố, vì vậy nó
mang tồn bộ đặc trưng địa chất khu vực này.
Căn cứ vào kết quả các lộ trình đo vẽ địa chất cơng trình, các kết quả khoan đào, kết
quả phân tích các mẫu đất trong phịng, địa tầng tồn đoạn có thể được phân chia

Họ và tên sinh viên

17

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

như sau: gồm các loại đất đá nhỏ: sét , sét pha, cát pha, cát cuội sỏi ... đá thường gặp
là đá sét, bột kết, đá vôi .
Qua kết quả khảo sát, địa tầng khu vực khảo sát từ trên xuống gồm các lớp đất đá
chủ yếu sau:
Lớp 1: lớp đất cải thiện hạt dày từ 0,1 đến 0,3 m.
Lớp 2: lớp á sét bề dày từ 2 - 4 m.
Lớp 3: Đá sét bột kết có bề dày từ 3 đến 5 m.
Lớp 4: lớp đá vôi thường phân bố sâu từ vài m đến hàng chục m. cũng có nơi lộ
mặt.

Trong phạm vi tuyến đi qua có dự kiến có thể xẩy ra các hiện tượng địa chất như:
trượt lở, xói lở, động đất...
1.2.4. Vật liệu xây dựng
1.2.4.1. Mỏ vật liệu :
+ Mỏ đá: cách 20 Km
Trữ lượng: khoảng 1600.000 m3. Hiện nay địa phương đang khai thác.
Chất lượng mỏ: mỏ hoàn tồn đá vơim, rất tốt cho xây dựng cầu đường.
+ Mỏ đất: Mỏ đất cách 25 Km.
Trữ lượng: 70.000 m3
Chất lượng tốt, có thành phần sét pha lẫn sỏi sạn, nằm sát QL15A rất thuận lợi
cho việc vận chuyển.
+ Mỏ cát: Mỏ cát cách 30 Km.
Trữ lượng: 5000 m3
Chất lượng: tốt, gần TLộ 71 nên thuận tiện cho việc vận chuyển .
+ Mỏ sỏi cuội: Km68+800 QL15A
Trữ lượng: 2000 m3, chất lượng tốt.
1.2.4.2. Kết luận :
- Địa hình: khu vực tuyến đi qua ít rất phức tạp chủ yếu là đồi núi thấp.
- Cấu trúc: từ kết quả thu thập được cho thấy tuyến đi qua vùng đất nền có sức chịu
tải tốt, song cần quan tâm đến đến sự ổn định mái dốc một số nơi.

Họ và tên sinh viên

18

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp


1.3.

Bộ môn – Trường

Giới thiệu về dự án
- Tên dự án: Nâng cấp cải tạo tuyến A-B nằm trong dự án thuộc địa phận huyện
Nông Cống tỉnh Thanh Hóa, nối 2 xã Cơng Chính và xã Cơng Bình.
- Địa điểm: huyện Nơng Cống – tỉnh Thanh Hóa
- Mục tiêu đầu tư:
+ Mở rộng mạng lưới giao thông trong vùng, đáp ứng nhu cầu giao thông cho
người dân.
+ Tăng thu ngân sách, tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư.
+ Tạo việc làm cho người dân trong khu vực.

1.3.1. Những căn cứ và tài liệu liên quan.
Quy trình khảo sát:
+ Quy trình khảo sát đường ơ tơ 22TCN 263-2000.
+ Quy trình khoan thăm dị địa chất cơng trình 22TCN 259-2000.
+ Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 96 TCN 43-90.
+ Quy trình khảo sát thuỷ văn 22 TCN 27- 84.
+ Quy trình khảo sát địa chất 22 TCN 82 - 85.
Các quy trình quy phạm thiết kế:
+ Tiêu chuẩn thiết kế đường ơ tơ TCVN 4054-05.
+ Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06.
+ Quy trình thiết kế cầu cống theo 22TCN 272-05.
+ Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211-06 - áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết
kế
Các thiết kế định hình:
+ Định hình cống trịn BTCT 78-02X.


Họ và tên sinh viên

19

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
1.3.

Điểm đầu tuyến thuộc địa phận xã Cơng Chính, huyện Nông Cống
Hướng tuyến
Điểm cuối tuyến thuộc địa phận xã Công Bình, huyện Nơng Cống
Đặc điểm kinh tế-xã hội vùng nghiên cứu

1.4.1. Dân số và sự phát triển dân số
Dân số huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hố vào khoảng 187 600 người (năm 2001).
Tỷ lệ tăng trưởng dân số hằng năm là 2,1% năm.. Mật độ dân số thấp hơn so với mật
độ dân số trung bình cả nước. Cuộc sống về vật chất và tinh thần của đồng bào ở
đây vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu, sống chủ yếu là nghề nông và chăn nuôi chiếm 87,9
% dân số trong huyện. Cho nên việc xây dựng tuyến AB sẽ góp phần không nhỏ cho
việc nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào ở đây.
1.4.2. Công nghiệp
Cơng nghiệp của huyện cịn nhỏ bé, chưa thực sự phát triển, chủ yếu tập trung vào
một số ngành sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm thuỷ sản và một số mặt
hàng tiêu dùng. Điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ nên thu hút vốn đầu tư chưa

nhiều.
1.4.3. Nơng lâm ngư nghiệp
Tồn vùng cơ bản nông nghiệp vẫn là chủ yếu. Đời sống nhân dân cịn thấp, tỷ lệ hộ
đói nghèo cịn cao. Cơ sỏ hạ tầng thiếu đồng bộ và yếu kém, đặc biệt là vùng núi.
Về lâm nghiệp thì chủ yếu là bảo vệ, phục hồi, sản lượng khai thác hằng năm thấp.
CHƯƠNG 2

XÁC ĐỊNH QUY MƠ CƠNG TRÌNH & CÁC TIÊU CHUẨN
THIẾT KẾ KỸ THUẬT
2.1. Các quy trình quy phạm dùng trong khảo sát thiết kế xây dựng đường ô tô
2.1.1. Các tiêu chuẩn kỹ thuật
Để xác định cấp hạng kĩ thuật, các chỉ tiêu kĩ thuật của tuyến em đã sử dụng các tiêu
chuẩn sau:

Họ và tên sinh viên

20

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

+ Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4054 – 2005.
+ Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm: 22 TCN 211 – 06.
+ Thiết kế điển hình cống tròn 553-01-01, 553-01-02.
+ Điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN 237-01.
Ngồi ra cịn tham khảo các tài liệu:

+ Sổ tay thiết kế đường ô tô tập I.
+ Sổ tay thiết kế đường ơ tơ tập II.
2.2.

Qui mơ cơng trình

2.2.1. Lưu lượng xe trong năm tương lai.
Với đường nâng cấp cải tạo, năm tương lai được quy định là năm thứ 10 kể từ năm
đưa đường vào sử dụng. Theo đề bài ra ta có lưu lượng thiết kế của từng loại xe
trong năm tương lai như sau:
Thành phần:

Xe

Xe

Xe lam

Xe

đạp,

máy,

(%)

con

Xích xích lômáy

(%)

(%)

Xe

khách khách

2.13

Xe tải

Xe tải

Tổng

2 trục

3 trục

>3 trục

(xcqd/ngđ)

2 trục

>25


4 bánh 6 bánh (2x9.4T) (3x10T)

chỗ

chỗ

(5.6T) (6.9T)

(%)

0.67

Xe tải Xe tải

4 – 9 12- 25
chỗ

(4.5T) (9.5T)
(%)

0.18

Xe

14.89 19.44

(%)

(%)


23.38

13.16

(%)

(%)

1.67

0.75

(%)
23.73

2.2.2. Lựa chọn quy mô
t
- Căn cứ vào lưu lượng xe thiết kế N tbnd = 4500(xcqđ/ng.đ) > 3000 (xcqđ/ng.đ).

Họ và tên sinh viên

21

Lớp - Khóa

4500


Đồ án tốt nghiệp


Bộ môn – Trường

- Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương mà tuyến đi qua.
- Căn cứ vào quy phạm của Bộ GTVT TCVN 4054 - 2005.
Quyết định chọn:
+ Cấp hạng kỹ thuật của tuyến đường: Cấp 60.
+ Cấp quản lý: Cấp III miền núi.
+ Kiến nghị chọn mặt đường Bê tông nhựa (mặt đường cấp cao A1).

Họ và tên sinh viên

22

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường
CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ CƠ SỞ
3.1. Thiết kế bình đồ.
3.1.1. Số làn xe
Số làn xe trên mặt cắt ngang được xác định theo công thức:
nlx 

N cdgio
Z .N lth


Trong đó:
nLX : Số làn xe yêu cầu.
Ncđgiờ : Lưu lượng xe thiết kế giờ cao điểm.
Ncdgiờ = (0,10,12).Ntbnăm (xcqđ/h)
với Ntbnăm = 4500 (xcqđ/h)
 Ncdgiờ = 0,1. 4500 =450 (xcqđ/h)
Z : Hệ số sử dụng năng lực thông hành.
Nlth : Năng lực thông hành tối đa
Tra theo mục 4.2.2 tiêu chuẩn TCVN 4054-05 ta được Nlth=1000 (xcqđ/h/làn)
đối với trường hợp đường khơng có dải phân cách.
với Vtt = 60 Km/h  Z = 0,77 cho vùng núi.
Vậy ta có : nLX = 450 : (0,77.1000) = 0.58 (làn)
Ta chọn nLX = 2 (làn)
3.1.2. Bề rộng một làn xe
Bề rộng mỗi làn được xác định theo công thức sau:
B= (b+c)/2 +x+y
Trong đó :
b: bề rộng thùng xe.
c: khoảng cách giữa hai bánh xe.
x: khoảng cách từ mép sườn thùng xe tới làn bên cạnh.
y: khoảng cách từ giữa vệt bánh xe đến mép phần xe chạy.

Họ và tên sinh viên

23

Lớp - KhóaĐồ án tốt nghiệp

Bộ mơn – Trường

a

x

x

B/2

a

c

y

BmỈt

BlỊ

BlỊ

(x,y xác định qua thực nghiệm)
Hình 3.1: Sơ đồ xác định bề rộng phần xe chạy
Các trị số x, y được xác định theo công thức thực nghiệm sau:
x = y = 0,5 + 0,005V (m) với V=60 km/h là vận tốc thiết kế
Suy ra : x = y = 0,5+0,005V =0,8 m
-Đối với xe con:


b = 1,8m , c = 1,68m .

-Đối với xe tải :

b = 2,5m , c = 1,9m

Vậy: Bề rộng của một làn xe chạy là:
-Với xe con : B = 3,34m
-Với xe tải : B = 3,8 m
Theo TCVN 4054-05 đối với đường cấp III vận tốc thiết kế 60 km/h, bề rộng mỗi
làn xe là 3,0 m. Đối chiếu quy trình và tính tốn ta chọn bề rộng phần xe chạy là B
= 3,0 m.

Họ và tên sinh viên

24

Lớp - Khóa


Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn – Trường

3.1.3. Các yếu tố mt ct ngang ng.

Lề đất
Phần xe chạ y


Lề

Lề gia cố

Chiều réng nỊn ®ng

Hình 3.2: Các yếu tố mặt cắt ngang đường
Theo qui trình TCVN - 4054-05 với đường cấp III miền núi tốc độ thiết kế 60 km/h
có các tiêu chuẩn mặt cắt ngang đường như sau :
+ Số làn xe tối thiểu: 2 làn.
+ Chiều rộng 1 làn xe ô tô: 3,0 (m).
+ Chiều rộng phần xe chạy: 6 (m).
+ Phần lề đường : 1.5 (m).
Trong đó phần có gia cố lề : 1 (m).
+ Bề rộng tối thiểu của nền đường: 9 (m).
Kết hợp giữa tính tốn và qui trình, ta chọn các chỉ tiêu để thiết kế mặt cắt ngang
tuyến AB theo quy trình.
+ Số làn xe : 2 làn.
+ Chiều rộng làn xe ô tô: 3,0 (m).
+ Chiều rộng phần xe chạy: 6 (m).
+ Phần lề đường : 1,5 (m).
Trong đó phần có gia cố lề : 1 (m).
+ Bề rộng của nền đường: 9(m).
3.1.4. Tính tốn tầm nhìn xe chạy
3.1.4.1. Chiều dài tầm nhìn hãm xe.
Xe cần hãm để kịp dừng trước chướng ngại vật, chiều dài tầm nhìn được xác định
theo sơ đồ sau:

Họ và tên sinh viên


25

Lớp - Khóa


×