Tải bản đầy đủ (.pptx) (25 trang)

từ vựng tiếng anh về các loại trái cây

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.6 MB, 25 trang )

whole-and-slicedpomegranates


TAMARINDjackfruit


ambarella


custard-apple


dragon fruit


durian
fig quả sung

×