Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

Thẩm định dự án xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (621.23 KB, 93 trang )

GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

M CL C
Trang
CH ƠNG 1: GI I THI U .................................................................................. . 1
1.1. 't v n

nghiên c u.................................................................................. . 1

1.1.1. S c n thi t nghiên c u......................................................................... . 1
1.1.2. C n c khoa h c và th c ti(n................................................................ . 2
1.1.2.1. C n c khoa h c ............................................................................ . 2
1.1.2.2. C n c th c ti(n............................................................................. . 2
1.2. M%c tiêu nghiên c u..................................................................................... . 3
1.2.1. M%c tiêu chung ..................................................................................... . 3
1.2.2. M%c tiêu c% th ...................................................................................... . 3
1.3. Ph m vi nghiên c u...................................................................................... . 3
1.3.1. Ph m vi v th i gian ............................................................................. . 3
1.3.2. Ph m vi v không gian.......................................................................... . 3
1.3.3.
1.4. L

it

ng nghiên c u ........................................................................... . 3

c kh o tài li u liên quan

ntài nghiên c u ..................................... . 4

CH ƠNG 2: PH ƠNG PHÁP LU N VÀ PH ƠNG PHÁP NGHIÊN C U . 5
2.1. Ph ơng pháp lu n......................................................................................... . 5
2.1.1. Gi i thi u v th m
2.1.1.1. Th m

nh d án

nh d án

u t ................................................................. . 5

2.1.1.2. Ý ngh)a c a công tác th m
2.1.2. Gi i thi u v d án
2.1.2.1. Khái ni m d án

u t ................................................... . 5
nh d án

u t ............................... . 5

u t .................................................................... . 5
u t ................................................................. . 5

2.1.2.2. Nh ng yêu c u c a m t d án ....................................................... . 6
2.1.2.3. Phân lo i d án

u t ................................................................... . 6


2.1.3. Lãi su t chi t kh u c a d án................................................................ . 9
2.1.4. Các ch! tiêu tài chính ánh giá hi u qu tài chính c a d án................ . 9
2.1.4.1. Hi n giá thu n NPV....................................................................... . 9
2.1.4.2. T* su t sinh l i n i b IRR ........................................................... 11
2.1.4.3. i m hòa v n ................................................................................. 12
2.1.4.4. Th i gian hoàn v n có chi t kh u ................................................. 13
Th m

nh d án

u tư

Trangvi


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

2.1.4.5. Ch! s kh n ng thanh toán n dài h n c a d án DSCR............. 14
2.1.5. M t s ch! tiêu tài chính trong doanh nghi p ....................................... 14
2.1.6. N i dung th m

nh d án .................................................................... 17

2.1.7. Sơ " quy trình th m

nh tín d%ng ...................................................... 20


2.2. Ph ơng pháp nghiên c u............................................................................... 21
2.2.1. Ph ơng pháp thu th p s li u................................................................ 21
2.2.2. Ph ơng pháp phân tích s li u............................................................... 21
CH ƠNG 3: KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG

UT

VÀ PHÁT TRI!N

VI T NAM CHI NHÁNH T"NH H U GIANG.................................................. 22
3.1. L

c s hình thành và phát tri n c a BIDV ................................................ 22

3.2. Ngân hàng

u t và phát tri n chi nhánh t!nh H u Giang ......................... 23

3.2.1. Gi i thi u v BIDV H u Giang ............................................................ 23
3.2.2. Cơ c u, ch c n ng nhi m v% c a các phòng, t t i ngân hàng ............. 24
3.2.3. K t qu ho t
CH ƠNG 4: TH M

ng kinh doanh c a ngân hàng ...................................... 32
NH D

ÁN

U T


XÂY D NG NHÀ MÁY

CH BI N PH LI U, PH TH I NGÀNH TH Y S N C A CÔNG TY
TNHH XU#T NH P KH U TH Y S N THIÊN MÃ...................................... 33
4.1. Gi i thi u v công ty TNHH xu t nh p kh u th y s n Thiên Mã ................ 33
4.1.1. N ng l c pháp lý ................................................................................... 33
4.1.2. N ng l c tài chính c a cơng ty ............................................................. 33
4.2. Th m

nh d án

u t xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i

ngành th y s n ......................................................................................................... 37
4.2.1. Gi i thi u d án

u t xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i

ngành t y s n .......................................................................................................... 37
4.2.1.1. M%c tiêu c a d án ........................................................................ 37
4.2.1.2. S c n thi t

hình thành d án ................................................... 38

4.2.1.3. D ki n th i gian xây d ng d án .................................................. 38
4.2.2 ánh giá v ngu"n nguyên li u
4.2.3. Phân tích v th tr

u vào c a d án ............................... 39


ng và kh n ng tiêu th% s n ph m c a d án ........ 42

4.2.4. ánh giá, nh n xét v ph ơng di n k+ ................................................. 48
4.2.4.1.

a i m th c hi n d án .............................................................. 48

4.2.4.2. Thi t b công ngh c a d án ........................................................ 48
Th m

nh d án

u tư

Trangvii


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

4.2.4.3.Quy trình s n xu t b t cá, m cá t, ph li u, ph th i ngành th y
s n ............................................................................................................................. 50
4.2.4.4. Cơ s v t ch t c a d án................................................................. 51
4.2.4.5.
nhi(m môi tr

ánh giá tác

ng lên môi tr


ng và bi n pháp kh$c ph%c ô

ng ..................................................................................................... 52

4.2.5. ánh giá hi u qu v m't tài chính c a d án ...................................... 53
4.2.5.1. Cơ s d li u................................................................................... 53
4.2.5.2. K t qu kinh doanh d ki n c a d án .......................................... 54
4.2.5.3. Các ch! tiêu ánh giá hi u qu tài chính c a d án ....................... 63
4.2.5.4. Ch! tiêu ánh giá kh n ng tr n .................................................. 69
4.2.5.5. Phân tích

nh y c a d án.......................................................... 70

4.2.6. Hi u qu kinh t xã h i c a d án.......................................................... 77
4.2.6.1. Hi u qu kinh t c a d án ............................................................ 77
4.2.6.2. Ch! tiêu m c

thu hút lao

4.2.6.3. T o ngu"n thu ngo i t cho

ng .................................................. 77
tn

4.2.6.4. óng góp cho ngân sách nhà n
4.3. Phân tích r i ro khi

c ............................................ 77
c................................................ 77


u t vào d án ........................................................... 78

CH ƠNG 5: GI I PHÁP H N CH

R I RO

BI N PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TH M

UT

VÀO D

ÁN VÀ

NH T I NGÂN HÀNG .... 81

5.1. Gi i pháp h n ch r i ro cho vi c

u t vào d án..................................... 81

5.2. Bi n pháp nâng cao công tác th m

nh t i ngân hàng ................................ 82

CH ƠNG 6: K T LU N VÀ KI N NGH ........................................................ 84
6.1. K t lu n ........................................................................................................ 84
6.2. Ki n ngh ...................................................................................................... 85
Tài li u tham kh$o ................................................................................................. 86


Th m

nh d án

u tư

Trangviii


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

DANH M C BI!U B NG
Trang
ng kinh doanh c a ngân hàng ............................................ 32

B ng 1: K t qu ho t

B ng 2: K t qu kinh doanh c a công ty xu t nh p kh u Thiên Mã ....................... 34
B ng 3: M t s ch! tiêu ánh giá hi u qu ho t

ng c a công ty xu t nh p khâu

Thiên Mã................................................................................................................... 36
B ng 4: Ti n

hoàn thành d án............................................................................ 39

B ng 5: S n l


ng cá nguyên li u

B ng 6: S n l

ng ph% ph m cá tra, basa t o ra hàng ngày t, n m 2006-2008 ...... 40

B ng 7: S n l

ng xu t kh u cá da trơn c a Vi t Nam 2006-2008 ......................... 40

B ng 8: S n l

ng m cá tiêu th% qua cá n m 2006-2008....................................... 44

B ng 9: S n l

ng th c t và s n l

a vào s n xu t hàng ngày t, 2006-2008........ 39

ng d trù trong quá kh ................................. 44

B ng 10: D báo nhu c u m cá t, 2009-2018........................................................ 45
B ng 11: Nhu c u s n l
B ng 12: S n l

ng b t cá c a Vi t Nam 2006-2008 ................................ 46

ng th c t và s n l


ng d trù trong quá kh ............................... 47

B ng 13: D báo nhu c u b t cá t, 2009-2018 ........................................................ 47
B ng 14: Doanh thu d ki n khi d án i vào ho t
B ng 15: Kh u hoa tài s n c
B ng 16: Chi phí ho t

ng ......................................... 55

nh ........................................................................... 56

ng c a nhà máy................................................................. 58

B ng 17: K ho ch tr lãi vay ngân hàng ................................................................. 59
B ng 18: T ng chi phí s n xu t c a d án ............................................................... 60
B ng 19: K t qu ho t

ng kinh doanh c a d án.................................................. 61

B ng 20: Xác

nh NPV c a d án........................................................................... 63

B ng 21: Xác

nh IRR c a d án ............................................................................ 64

B ng 22: T ng chi phí,


nh phí, bi n phí c a d án ............................................... 65

B ng 23: i m hòa v n c a d án............................................................................ 67
B ng 24: Cân

i ngu"n tr n vay .......................................................................... 69

B ng 25: Ch! s

ánh giá kh n ng tr n dài h n DSCR....................................... 69

B ng 26: NPV thay

i khi giá bán m cá và giá mua nguyên v t li u thay

i..... 71

B ng 27: NPV thay

i khi giá bán b t cá và giá mua nguyên v t li u thay

i..... 71

B ng 28: IRR thay
Th m

nh d án

i khi giá bán m cá và giá mua nguyên v t li u thay
u tư


i ...... 72

Trangix


GVHD: Hu nh Th C m Lý
B ng 29: IRR thay

SVTH: Ph m Th Y n

i khi giá bán b t cá và giá mua nguyên v t li u thay

i ...... 72

B ng 30: NPV thay

i khi giá bán m cá và lãi vay ngân hàng thay

i............... 74

B ng 31: NPV thay

i khi giá bán b t cá và klãi vay ngân hàng thay

i ............. 74

B ng 32: IRR thay

i khi giá bán m cá và lãi vay ngân hàng thay


i ................ 75

B ng 33: IRR thay

i khi giá bán b t cá và lãi vay ngân hàng thay

i ................ 75

B ng 34: NPV thay

i khi giá mua nguyên v t li u và lãi vay ngân hàng thay

i ............................................................................................................................. 76
B ng 35: IRR thay

i khi giá mua nguyên v t li u và lãi vay ngân hàng thay

B ng 36: Thu TNDN n p cho ngân sác Nhà n

Th m

nh d án

u tư

i 76

c................................................. 78


Trangx


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

DANH M C HÌNH

Trang
Hình 1: Quy trình th m

nh tín d%ng ...................................................................... 20

Hình 2: Cơ c u t ch c ngân hàng BIDV chi nhánh H u Giang ............................. 25
Hình 3: Bi u " l i nhu n tr

Th m

nh d án

u tư

c thu c a d án....................................................... 62

Trangxi


GVHD: Hu nh Th C m Lý


SVTH: Ph m Th Y n

DANH M C CÁC T% VI T T&T

BSCL:

"ng b&ng sông C u Long.

BIDV: Ngân hàng

u T và Phát Tri n Vi t Nam.

BIDV H u Giang: Ngân hàng

u T và Phát Tri n Vi t Nam chi nhánh H u

Giang.
EU ( European Union): Liên Minh Châu Âu.
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points.
ISO (International Organization for Standardization): T ch c tiêu chu n hóa
qu c t .
WB (World Bank): Ngân hàng th gi i
VAESP (Virginia Association of Elementary School Principals): Hi p h i Ch
bi n và Xu t kh u th y s n Vi t Nam.

Th m

nh d án

u tư


Trangxii


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n
CH ƠNG 1

GI I THI U
1.1 'T V#N

NGHIÊN C U

1.1.1 S c(n thi t ) tài nghiên c*u
"ng b&ng sông C u Long ( BSCL), vùng châu th trù phú ã và ang óp
góp to l n cho quá trình phát tri n kinh t c a
ha, chi m kho ng 12% di n tích c n
chi m kho ng 30%. Là m t vùng

tn

c, có di n tích g n 4 tri u

c trong ó lo i

t t t nh t là

t phù sa


t th p, khá b&ng ph-ng, 'c tr ng b i ho t

ng t ơng tác m nh và an xen gi a các h n

c m'n v i n

c ng t trên m t

không gian r ng l n. Tồn vùng có 22 c a sông, l ch l n, nh# v i di n tích vùng
tri u kho ng 800.000 ha.

i u ki n giao thoa m'n, l , ng t ã t o nên m t vùng

sinh thái 't thù r t thu n l i cho phát tri n th y s n
Th i gian qua, nuôi tr"ng và khai thác th y h i s n
kh-ng

vùng

BSCL

c

nh là nh ng ngh s n xu t mang l i hi u qu kinh t và xã h i cao, góp

ph n thay

i cơ c u kinh t

các vùng ven bi n và nơng thơn. Chính vì th


nhi u nhà máy ch bi n th y s n ã

c xây d ng g$n v i các vùng nguyên

li u, a s nhà máy

c

c xây m i và

u t nâng c p,

b , s n xu t các m't hàng áp ng yêu c u ch t l
c a EU. Công ngh m i trong ch bi n ã
hàng ch t l

i m i trang thi t

ng v sinh, an toàn th c ph m

c áp d%ng nh&m s n xu t các m't

ng cao theo tiêu chu n qu c t , g$n v i vi c ki m soát ch t l

theo HACCP,

ng

m b o các tiêu chu n an toàn v sinh, khơng có kháng sinh ho'c


hóa ch t c m s d%ng. Nhi u doanh nghi p và doanh nhân trong vùng có nh ng
n. l c và r t n ng
trên các th tr
T, tr

c

ng, linh ho t trong th ơng m i m r ng và t ng th ph n

ng.
n nay tín d%ng ngân hàng là m t trong nh ng nghi p v% quan

tr ng, nó chi m m t t* tr ng l n trong t ng ngu"n thu c a ngân hàng. Ngu"n v n
mà ngân hàng ho t

ng ch y u là v n huy

không hi u qu s/ làm cho hi u qu ho t

ng nên n u

u t vào d án

ng c a ngân hàng suy gi m và thua

l.. Vì th th m

nh s/ ánh giá trung th c, khách quan d án nh&m giúp ngân


hàng có quy t

nh úng $n khi cho vay và kh$c ph%c r i ro n u có x y ra.

"ng th i giúp cho ch
h

u t s d%ng v n có hi u qu , tránh

nh th c hi n m t d án khơng hi u qu . Do ó th m

Th m

nh d án

u tư

c lãng phí khi
nh tín d%ng s/ s
Trang - 1 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

d%ng các cơng c%, k+ thu t phân tích nh&m ki m tra r i ro c a d án là vi c làm
có ý ngh)a quan tr ng

i v i khách hàng và ngân hàng.Vì v y,


gi m thi u r i

ro cho ngân hàng "ng th i tránh t n th t cho doanh nghi p thì th m
vi c quan tr ng. Do ó, tơi quy t

nh ch n

tài: “TH0M

nh là m t

1NH D2 ÁN XÂY

D2NG NHÀ MÁY CH3 BI3N PH3 LI4U, PH3 TH5I NGÀNH TH6Y S5N”
làm

tài nghiên c u.

1.1.2 C n c* khoa h+c và th c ti,n
1.1.2.1. C n c* khoa h+c
H u Giang là m t t!nh

c chia tách không lâu t, t!nh C n Thơ (theo Ngh

Quy t s 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 n m 2003 c a Qu c h i n óc C ng
hịa XHCN Vi t Nam khóa XI và Ngh

nh s 05/2004/N


01 n m 2004 c a Chính ph ) nên ph i
Chính vì th c n ph i

c h. tr ,

các ngành ngh trong

– CP ngày 02 tháng

i m't v i nhi u khó kh n, th thách.

u t kinh phí t, nhi u ngu"n

a bàn. Ngân hàng

ơn v có vai trị quan tr ng trong vi c

phát tri n

u t và Phát tri n H u Giang là m t
u t v n cho các thành ph n kinh t

t o i u ki n phát tri n t!nh nhà. Do ó, ngân hàng BIDV H u Giang ph i th c
hi n vi c

u t có hi u qu tránh gây lãng phí v n nên công tác th m

nh c a

các cán b tín d%ng trong ngân hàng là có vai trị quan tr ng khi quy t


nh

t c a ngân hàng. Có nh v y ngân hàng m i nâng cao hi u qu ho t

ng, áp

ng

c nhu c u s n xu t kinh doanh trên

u

a bàn.

1.1.2.2. C n c* th c ti,n
Thông th

ng khi khách hàng l p d án s/ mong mu n

hàng nên có th h s/ th i ph"ng hay
ho'c theo th i gian k t qu
nhân t . Vì th th m
ngân hàng có quy t

t

c s/ b thay

ng l c quan hi u qu c a d án

i theo s bi n

ng c a nhi u

nh s/ ánh giá trung th c, khách quan d án nh&m giúp
nh úng $n khi cho vay và kh$c ph%c r i ro n u có x y ra.

"ng th i nó c7ng giúp cho các ch
lãng phí khi h

cl

c vay v n ngân

u t s d%ng v n có hi u qu , tránh

nh th c hi n m t d án khơng có hi u qu . Do ó th m

c

nh tín

d%ng s/ s d%ng các cơng c%, k+ thu t phân tích nh&m ki m tra r i ro c a d án
là khách hàng xu t trình là vi c làm có ý ngh)a quan tr ng

i v i c ngân hàng

và khách hàng.

Th m


nh d án

u tư

Trang- 2 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U
1.2.1 M-c tiêu chung
Th m

nh d án xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th y s n

nh&m ánh giá tính kh thi c a d án, qua ó
nên

u t vào d án và qua ó

a ra quy t

nh nên hay không

ra bi n pháp h n ch r i ro khi

u t vào d


án.
1.2.2 M-c tiêu c- th.
Xem xét n ng l c pháp lý và n ng l c tài chính c a công ty TNHH xu t nh p
kh u thu* s n Thiên Mã.
Khái quát v d án xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th y
s n c a công ty TNHH xu t nh p kh u th y s n Thiên Mã.
Th m

nh d án v các m't hi u qu xã h i c a d án, k+ thu t, th tr

tiêu th%, th tr

ng y u t

u vào và hi u qu v m't tài chính c a d án.

K t lu n v tính hi u qu c a d án

ut .

ra m t s bi n pháp h n ch r i ro khi
tác th m

ng

u t vào d án và nâng cao công

nh t i BIDV H u Giang.


1.3 PH M VI NGHIÊN C U
1.3.1 Ph m vi v) th/i gian
S li u s d%ng cho
tài

tài nghiên c u thu th p t, n m 2006 - 2008.

c nghiên c u trong th i gian t, ngày 02/02/2009

n ngày

01/05/2009.
1.3.2 Ph m vi v) không gian
tài nghiên c u này

c th c hi n t i ngân hàng

u t và phát tri n Vi t

Nam chi nhánh H u Giang.
1.3.3

i tư0ng nghiên c*u

th m

nh t t c các ph ơng di n c a d án là m t quy trình l n ịi h#i

ph i có nhi u kinh nghi m và ki n th c,


i v i b n thân do th i gian th c t p t i

ngân hàng không nhi u và ki n th c th c ti(n h n ch nên trong khuôn kh n i
dung lu n v n này em ch! t p trung nh ng n i dung chính nh sau:
Nghiên c u nh ng lý lu n có liên quan

n th m

nh d án

ut .

Phân tích tính hi u qu c a d án ch y u v ph ơng di n tài chính, th tr
tiêu th% s n ph m, th tr
Th m

nh d án

u tư

ng nguyên v t li u

ng

u vào c a d án.
Trang- 3 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý


SVTH: Ph m Th Y n

xu t gi i pháp h n ch r i ro khi
c a công tác th m

u t vào d án và nâng cao hi u qu

nh t i ngân hàng.

1.4 L 1C KH O TÀI LI U LIÊN QUAN
Lê Y n Xuân (2007), Th m

nh và quy t

TÀI NGHIÊN C U.
nh cho vay

i v i d án xây d ng

nhà máy ch bi n thu s n xu t kh u Hu nh Mai.
M%c tiêu c% th c a

tài này th m

ph ơng di n pháp lý, k+ thu t, môi tr

nh d án xây d ng nhà máy trên các
ng và tài chính

a ra quy t


nh

u

t vào d án hay khơng? Bên c nh ó v ph n ph ơng pháp phân tích hi u qu
tài chính c a d án

tài c7ng xoay quanh các ch! tiêu nh NPV, IRR, th i gian

hồn v n khơng chi t kh u và có chi t kh u. V i các ch! tiêu này thì có th k t
lu n

c tính kh thi c a d án v tài chính nh ng v n cịn ch a hồn ch!nh khi

ch a phân tích

nh y

i v i d án. Vì phân tích

hi u qu c a d án khi th tr

ng các nhân t

nh h

nh y s/ cho ta bi t
ng


c

n d án có s bi n

i.
Lê Th Xuân Th o (2007), Th m
M%c tiêu nghiên c u c a

nh d án b nh vi n Ch R y – Tây ơ.

tài là giúp ngân hàng có nên cho vay hay khơng

i v i d án? Bên c nh ó thì có s gi ng nhau là

tài ch y u i sâu nghiên

c u v ph ơng di n tài chính c a d án.
Nhìn chung các

tài th m

nh

u là

xem xét tính kh thi c a d án.

Nh ng m.i d án có nh ng nét riêng nên trong quá trình nghiên c u, th c hi n
tài s/ có s khác bi t.


'c bi t các bài th m

nh y c a d án hay ch! phân tích
ch a hồn ch!nh. Chính vì th trong
y u v i các

tài này là th m

nh nêu trên v n ch a phân tích

nh y m t chi u nên k t lu n

a ra là

tài tôi th c hi n s/ có s khác bi t ch

nh l i d án ã gi i ngân và phân tích

nh y

hai chi u.

Th m

nh d án

u tư

Trang- 4 -GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n
CH ƠNG 2

PH ƠNG PHÁP LU N VÀ PH ƠNG PHÁP NGHIÊN C U
2.1 PH ƠNG PHÁP LU N
2.1.1 Gi i thi u v) th2m
2.1.1.1 Th2m
Th m

nh d án (u tư

nh d án (u tư

nh d án

u t là vi c t ch c, xem xét m t khách quan, có cơ s

khoa h c và tồn di n các n i dung cơ b n c a d án; t, ó ra quy t
t và cho phép

u t . K t qu c a vi c th m

nh d án

u t là ph i

nh ng k t lu n v tính kh thi hay khơng kh thi c a d án.

th m

nh Nhà n

c, m%c ích c a vi c th m

nh v

nh d án là nh&m xem xét nh ng

tri n kinh t - xã h i c a qu c gia, c a vùng, c a
i v i nh ng

tri n lâu dài, n

u t và s
nh h

2.1.1.2 Ý ngh3a c a công tác th2m
phép i vào ho t
ngh , môi tr

nh giúp ta xác

nh l i ích và tác h i c a d án khi cho

u t l a ch n

trong h i th m


c ành giá

nh

c tính phù h p c a d án "i v i
i ph ơng hay c a vùng và c n

c ph ơng án

c.

u t t t nh t: các chuyên gia

nhi u l)nh v c khác nhau c a d án nên h s/ giúp cho ch

c ph ơng án t i u và kh thi c a d án.

Giúp cho các nhà tài chính ra quy t

nh chính xác v vi c cho vay ho'c tài tr

ut .
nh giúp xác

nh

c t cách pháp nhân và kh n ng tài chính,

kh n ng s n xu t kinh doanh c a các bên tham gia
Th m


ng, k+ thu t - cơng

ng, tài chính và l i ích kinh t - xã h i.

Giúp cho ch

Qua th m

ng phát

nh d án (u tư

quy ho ch phát tri n chung c a ngành, c a

cho các d án

i v i n n kinh

ng tài tr h'c cho vay v n.

ng trên các l)nh v c: pháp lý, th tr

Giúp cơ quan qu n lý Nhà n

u t ch n

òng góp c a d án

nh cịn nh&m m%c ích xem xét ph ơng h


nh c a d án mà

Thông qua th m

i, b sung hay bác

nh ch t ch c qu c gia ho'c qu c t , ngoài vi c xem

xét kh n ng sinh l i cho bên
t qu c dân, vi c th m

c phát

a ph ơng hay không và thông

a ra nh ng k t lu n v s ch p nh n ho'c ph i s

b# d án.

a ra

i v i cơ quan

l i ích kinh t - xã h i mà d án em l i có phù h p v i m%c tiêu chi n l
qua ó

u

nh d án


u tư

ut .
Trang- 5 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

2.1.2 Gi i thi u v) d án (u tư
2.1.2.1 Khái ni m d án (u tư
Khái ni m m t: Theo Ngân hàng th gi i “D án
sách, ho t

ng và chi phí liên quan v i nhau

m%c tiêu nào ó trong m t th i gian nh t
Khái ni m hai: Theo Lu t

u t là t ng th các chính

c ho ch

nh nh&m

t nh ng

nh”.


u t n m 2005 “D án

xu t b# v n trung và dài h n

ti n hành các ho t

th , trong kho ng th i gian xác

nh”.

ng

u t là t p h p các
u t trên

a bàn c%

2.1.2.2 .Nh4ng yêu c(u c a m5t d án
Tính pháp lý: D án
qu c phịng, mơi tr

m b o tính pháp lý là d án không vi ph m an ninh,

ng, thu n phong m+ t%c c7ng nh Pháp lu t c a Nhà n

c

Vi t Nam. "ng th i các d án ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t , xã
h i c a vùng d án.

Tính khoa h c: Các d án

m b o tính khoa h c có ngh)a là các d án ph i

hồn tồn khách quan.
V s li u thơng tin ph i

m b o tính trung th c, khách quan.

Ph ơng pháp tính tốn ph i

m b o tính chính xác,

m b o tính ch t có th

so sánh

c gi a nh ng ch! tiêu c n so sánh. Vi c s d%ng " th , b n v/ k+

thu t ph i

m b o tính chính xác kích th

c và t* l .

Ph ơng pháp lý gi i ph i h p lý, logic, ch't ch/ gi a các n i dung riêng l/ c a
d án.
Tính kh thi: D án có tính kh thi ngh)a là d án

u t ph i có kh n ng ng


d%ng và tri n khai trong th c t .
Tính hi u qu :

c ph n ánh thông qua các ch! tiêu hi u qu kinh t , các ch!

tiêu th hi n tính kh thi v m't tài chính và các ch! tiêu nói lên tính hi u qu
kinh t - xã h i mà d án em l i.
2.1.2.3 Phân lo i d án (u tư
Tùy theo tính ch t, m c

quan tr ng c a d án, 'c i m ngành ngh s n

xu t kinh doanh và quy mô d án, ng

i ta ch n các tiêu th c khác nhau

phân

lo i.
C n c vào t m quan tr ng và quy mô xây d ng c a cơng trình.

Th m

nh d án

u tư

Trang- 6 -GVHD: Hu nh Th C m Lý
Theo ngh

SVTH: Ph m Th Y n

nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 n m 2005 c a Chính

ph : D a vào tính ch t, 't i m và quy mơ c a d án

u t xây d ng cơng

trình chúng ta có các lo i d án nh sau:
a.D án t m quan tr ng qu c gia: Do tính ch t quan tr ng có nh h
kinh t - xã h i c a các n

c, các d án quan tr ng Qu c gia ph i

ng

n

c xác

nh

theo Ngh quy t c a Qu c H i.
b.D án nhóm A
Các d án


u t xây d ng cơng trình khơng k m c v n

u t thu c các l)nh

v c: an ninh, qu c phịng có tính ch t b o m t qu c gia, có ý ngh)a chính tr - xã
h i quan tr ng.
Các d án
v c: s n xu t
Các d án

u t xây d ng cơng trình khơng k m c v n

u t thu c các l)nh

c h i, ch t n ; h t ng khu công nghi p.
u t xây d ng cơng trình có v n

u t trên 600 t* "ng thu c

các l)nh v c: công nghi p i n, khai thác d u khí, hóa ch t, phân bón, ch t o
máy, xi m ng, luy n kim, khai thác ch bi n khoán s n, các d án giao thông,
xây d ng khu nhà .
Các d án

u t xây d ng cơng trình có v n

u t trên 400 t* "ng

t* "ng thu c các l)nh v c: th y l i, giao thơng, c p thốt n


n 600

c và cơng trình h

t ng k+ thu t, k+ thu t i n, s n xu t thi t b thông tin, i n t , tin h c, hóa d

c,

thi t b y t , cơng trình cơ khí khác, s n xu t v t li u, b u chính, vi(n thơng.
Các d án

u t xây d ng cơng trình có v n

u t trên 300 t* "ng

t* "ng thu c các l)nh v c: công nghi p nh8, sành s , th y tinh, v

n 400

n qu c gia,

khu b o t"n thiên nhiên, s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr"ng th y s n, ch bi n
nông, lâm s n.
Các d án

u t xây d ng cơng trình có v n

u t trên 200 t* "ng

n 300


t* "ng thu c các l)nh v c: y t , v n hóa, giáo d%c, phát thanh, truy n hình, xây
d ng dân d%ng khác, kho tàng, du l ch, th d%c th thao, nghiên c u khoa h c và
các d án khác.
c.D án nhóm B
Các d án

u t xây d ng cơng trình có v n

u t t, 30

n 600 t* "ng

thu c các l)nh v c: công nghi p i n, khai thác d u khí, hóa ch t, phân bón, ch

Th m

nh d án

u tư

Trang- 7 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

t o máy, xi m ng, luy n kim, khai thác ch bi n khoáng s n, các d án giao
thông xây d ng khu nhà .

Các d án

u t xây d ng cơng trình có v

u t t, 20

thu c các l)nh v c: th y l i, giao thơng, c p thốt n

n 400 t* "ng

c và cơng trình h t ng k+

thu t, k+ thu t i n, s n xu t thi t b thông tin, i n t , tin h c, hóa d

c, thi t b

y t , cơng trình cơ khí khác, s n xu t v t li u b u chính, vi(n thơng
Các d án

u t xây d ng cơng trình có v n

u t t, 15

thu c các l)nh v c: công nghi p nh8, sành s . th y tinh, in, v

n 300 t* "ng
n qu c gia, khu

b o t"n thiên nhiên, s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr"ng th y s n, ch bi n
nông, lâm s n.

Các d án

u t xây d ng cơng trình có v n

u t t, 7

n 200 t* "ng

thu c cá l)nh v c: y t , v n hóa, giáo d%c, phát thanh, truy n hình, xây d ng dân
d%ng khác, kho tàng, du l ch, th d%c th thao, nghiên c u khoa h c và các d án
khác.
d.D án nhóm C
Các d án

u t xây d ng cơng trình có v n

ut d

i 30 t* "ng thu c các

l)nh v c: công nghi p i n, khai thác d u khí, hóa ch t, phân bón, ch t o máy,
xi m ng, luy n kim, khai thác ch bi n khoáng s n, các d án giao thông, xây
d ng khu nhà .
Các d án

u t xây d ng cơng trình có v n

l)nh v c: th y l i, giao thông, c p thoát n

ut d


i 20 t* "ng thu c các

c, và cơng trình h t ng k+ thu t, k+

thu t i n, s n xu t thi t b thông tin, i n t , tin h c, hóa d

c, thi t b y t ,

cơng trình cơ khí khác, s n xu t v t li u, b u chính, vi(n thơng.
Các d sán

u t xây d ng cơng trình có v n

ut d

các l)nh v c: cơng nghi p nh8, sành s , th y tinh, in, v

i 15 t* "ng thu c

n qu c gia, khu b o t"n

thiên nhiên, s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr"ng th y s n, ch bi n nông, lâm
s n.
Các d án

u t xây d ng công trình có v n

ut d


i 17 t* "ng thu c các

l)nh v c: y t , v n hóa, giáo d%c, phát thanh, truy n hình, xây d ng dân d%ng
khác, kho tàng, du l ch, th d%c th thao, nghiên c u khoa h c và các d án khác.
C n c vào ngành mà v n

u t b# ra: Theo tiêu th c này thì d án

ut

c phân thành các lo i nh sau:
Th m

nh d án

u tư

Trang- 8 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

D án

u t phát tri n công nghi p.

D án


u t phát tri n nông nghi p.

D án

u t phát tri n giao thông v n t i...

C n c vào tính ch t c a ngành mà v n

u t b# ra.

D án

u t phát tri n ngành khai thác.

D án

u t phát tri n ngành ch bi n.

D án

u t phát tri n ngành d ch v%.

D án

u t nuôi tr"ng cây, con…

C n c vào m c
u t m i: là
ut


im ic a

it

ng

ut :

u t thành l p doanh nghi p m i.

i m i và hi n

i hóa: là

ut

móc m i ho'c dây chuy n s n xu t m i hi n

c i t o, m r ng, trang b máy
i hơn.

2.1.3 Lãi xu6t chi t kh6u c a d án.
Lãi su t chi t kh u c a d án
v n huy

c xác

nh d a trên cơ s chi phí các ngu"n

ng và chi phí cơ h i trên v n t có c a ch


Công th c xác

r=

u t tham gia vào d án.

nh lãi su t chi t kh u.
Ci * ri
Ci

*100%

Trong ó:
+ r : Lãi su t chi t kh u c a d án.
+ Ci :L

ng ti n c a ngu"n v n th i.

+ ri : Lãi su t c a ngu"n v n th i.
2.1.4 Các ch7 tiêu tài chính ánh giá hi u qu$ tài chính c a d án
2.1.4.1 Hi n giá thu(n NPV (Net Present Value).
ây là ch! tiêu cơ b n dùng

ánh giá hi u qu c a m t d án

u t vì nó

th hi n giá tr t ng thêm mà d án em l i. Hi n già thu n (NPV) c a m t d án
là t ng giá tr c a dòng ti n ròng c a d án v i lãi xu t chi t kh u thích h p.

Cơng th c xác

nh NPV.
NPV =

Th m

nh d án

u tư

PV −

PC

Trang- 9 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

Trong ó:
+ NPV: Giá tr hi n t i thu n.
+ PV: Hi n giá thu nh p ròng.
+ PC: Hi n giá v n
Ngoài ra ng

ut .


i ta còn xác

nh NPV b&ng cách dùng hàm NPV trong Excel

v i cú pháp là:
NPV (rate, value1, value2, ….)
Trong ó:
+ Rate: t* l lãi su t chi t kh u.
+ Value: giá tr các dòng ti n ròng trong t,ng n m.
* ánh giá tính kh thi c a d án d a vào NPV:
Khi NPV = 0, d án ã

c bù $p v giá tr c a ti n t theo th i gian và c

r i ro, ngoài ra chúng khơng nh n thêm gì n a. Có ngh)a d án trang tr i
c chi phí

ct t

u t và chi phí v n hành và có m c lãi su t chính b&ng lãi su t chi t

kh u r.
Khi NPV > 0, d án có su t sinh l i cao hơn chi phí cơ h i c a v n. Có ngh)a
là ngồi vi c trang tr i chi phí

u t , chi phí v n hành và có m c lãi su t chi t

kh u b&ng r thì d án cịn thu

cm tl


ng chính b&ng NPV t i th i i m hi n

t i.
Khi NPV <0, d án có su t sinh l i th p hơn chi phí cơ h i c a v n.
Nh v y, m t d án ch! áng
ch! khi y thu nh p t, d án m i
thêm cho nhà

u t khi có NPV l n hơn ho'c b&ng khơng, vì
trang tr i chi phí và mang l i l i nhu n t ng

u t . Trong r t nhi u tr

ng h p, s l a ch n ph i

c th c

hi n gi a các d án lo i tr, nhau. Vi c ch p nh n m t trong nh ng d án này òi
h#i ph i t, b# nh ng d án còn l i. Khi áp d%ng tiêu chu n NPV

i v i các d

án lo i tr, l n nhau, chúng ta s/ ch n d án nào có NPV cao nh t và NPV cao
nh t ph i l n hơn không.
*

u và như c i m c a NPV
u i m: Có tính


n y u t th i gian c a dịng ti n, xem xét tồn b dịng

ti n c a d án, ơn gi n và có tính ch t c ng, có th so sánh gi a các d án.
Th m

nh d án

u tư

Trang- 10 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

Như c i m: Lãi su t chi t kh u có nh h

ng l n

n NPV nên khi xác

nh

lãi su t chi t kh u không phù h p s/ làm cho NPV khơng chính xác.
2.1.4.2 T8 su6t sinh l/i n5i b5 IRR ( Internal Rate of Return)
T* su t sinh l i n i b là t* l chi t kh u t i ó giá tr hi n t i c a dòng ti n
vào t ơng

ơng v i giá tr hi n t i c a dịng ti n ra. Nói cách khác, nó là t* l


chi t kh u sao cho giá tr hi n t i c a thu nh p t, d án t ơng
hi n t i c a

ơng v i giá tr

u t và NPV b&ng 0.

Công th c xác

nh IRR:

IRR = r1 + (r2 – r1)*

NPV1
NPV1 + NPV2

Trong ó:
+ r1 : T* l chi t kh u ng v i NPV1 l n hơn 0 và nh# nh t.
+ r2 : T* l chi t kh u ng v i NPV2 nh# hơn 0 và l n nh t.
Dùng hàm trong Excel

xác

nh IRR:

IRR (values, guess)
Trong ó:
+ Values: Là m t m ng ho'c các tham chi u


n các ô có ch a s li u c n

cho vi c tính tốn l i su t th c t . Values ph i ch a ít nh t 1 giá tr âm và 1 giá
tr d ơng.
+ Guess : M t con s %
m'c
*

cl

ng g n v i k t qu c a IRR. N u b# qua thì

nh guess = 10%.
ánh giá tính kh thi c a d án d a vào IRR: T* su t sinh l i n i b IRR

chính là t* su t sinh l i th c t c a d án

u t . IRR cho nhà

s d%ng v n cao nh t mà d án có th ch p nh n

u t bi t chi phí

c.

Khi IRR nh# hơn chi phí s d%ng v n (lãi su t chi t kh u) thì không nên

u

t vào d án.

Khi IRR l n hơn chi phí s d%ng v n thì nên

Th m

nh d án

u tư

u t vào d án.

Trang- 11 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

2.1.4.3 i.m hòa v n (BEP – Break Even Point).
a. i.m hòa v n lý thuy t:
Là i m mà doanh thu ngang b&ng v i chi phí s n xu t, có ngh)a là t i th i
i m hịa v n lý thuy t d án khơng có l i nh ng c7ng khơng b l..
Cơng th c xác

nh i m hòa v n lý thuy t HVlt

HVlt =

D−B

Trong ó:

: T ng chi phí c

nh (

nh phí).

B: T ng bi n phí (Bi n phí).
D: Doanh thu.
Nh n xét v tính kh thi c a d án qua vi c xem xét i m hòa v n lý thuy t.
HVlt > 1: D án b l., t c là khơng kh thi v m't tài chính.
HVlt < 0: D án b l..
0 < HVlt < 1: D án kh thi v m't tài chính.
b. i.m hịa v n ti)n t .
Xác

nh i m hòa v n ti n t cho phép d trù kh n ng c a d án ti n ( k c

dùng kh u hao cơ b n, tài s n c

nh và chi t gi m chi phí thành l p)

tr n

vay
Cơng th c xác

nh i n hòa v n ti n t

HVtt =


HVtt:

− KH
D−B

Trong ó
: T ng chi phí c

nh (

nh phí).

B: T ng bi n phí (Bi n phí).
D: Doanh thu.
KH: Kh u hao tài s n c

Th m

nh d án

u tư

nh.

Trang- 12 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n


c. i.m hòa v n tr$ n0
i m hòa v n tr n cho phép bi t t, i m này tr

i d án ph i tr n ti n

vay và óng thu .
Cơng th c xác

nh i m hòa v n tr n

HVtn:

− KH + N g + Ttn

Hvtn =

D−B

Trong ó:
: T ng chi phí c

nh (

nh phí).

B: T ng bi n phí (Bi n phí).
D: Doanh thu.
KH: Kh u hao tài s n c


nh.

Ng: N g c vay trung h n và dài h n ph i tr trong n m.
Ttn: Thu l i t c ph i óng.
2.1.4.4 Th/i gian hịa v n có chi t kh6u: PP (Payback period).
Th i gian hịa v n có chi t kh u cho th y kho ng th i gian
ut

ã có tính

n chi phí cơ h i c a vi c s d%ng v n

mà s v n này ki m

thu h"i l i v n

u t , kho ng sinh l i

c t, nh ng d án khác.

D án g i là hịa v n có chi t kh u khi:
L7y k hi n giá thu nh p ròng = T ng hi n giá v n

u t ban

u

V i:
L7y k hi n giá thu nh p ròng = L7y k hi n giá TNR
n m (t-1) + Hi n giá TNR n m t


Công th c tính th i gian hịa v n có chi t kh u:
n

CFt
t
t = 0 (1 + r )
PP = n +
CFn +1

(1 + r )

Th m

nh d án

u tư

n +1

Trang- 13 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

Trong ó:
CFt: Dịng thu nh p rịng n m t.
n: S n m


dịng ti n tích l7y

c c a d án nh# hơn 0 và dịng ti n

tích l7y s/ l n hơn 0 vào n m (n + 1).
r: lãi su t chi t kh u c a d án.
2.1.4.5 Ch7 s kh$ n ng thanh toán n0 dài h n c a d án DSCR (Debt
Service Coverage Ratio).
ây là t* s gi a ngu"n tr n hàng n m t, d a án và n ph i tr (g c và lãi)
theo k ho ch tr n . Cho bi t kh n ng thanh toán n t, ngu"n tr hình thành t,
ho t

ng c a d án so v i k ho ch tr n d ki n ban

u và n m nào d án

khó kh n trong tr n (DSCR th p).
Cơng th c tính:
(LNR + KH + M c tr lãi vay c

nh)(n m t)

DSCR =

K h ach tr n vay (g c và lãi)
Ch! tiêu DSCR th

ng


c so sánh v i 1:

N u DSCR l n hơn 1 thì d án

m b o kh n ng tr n nh d ki n.

N u DSCR nh# hơn 1 thì d án khơng có kh n ng tr n nh d ki n.
N u DSCR l n hơn 1 nhi u thì có th rút ng$n th i gian vay v n và t ng
m c tr n trong k .
2.1.5 M5t s ch7 tiêu tài chính trong doanh nghi p.
2.1.5.1 T8 s thanh tốn hi n th/i:
T* s thanh toán hi n th i th hi n m c

trang tr i c a tài s n l u

v i n ng$n h n mà không c n t i m t kho n vay m

ng

i

n thêm nào. Nó cho th y

kh n ng áp ng các kho n n ng$n h n c a doanh nghi p là cao hay th p.
Công th c tính:
Tài s n l u

ng

T* s thanh tốn hi n th i =

N ng$n h n

2.1.5.2 T8 s thanh toán nhanh:
H s này o l

ng m c

áp ng nhanh c a v n l u

ng tr

c các kho n

n ng$n h n. H s này l n hơn 0,5 là t t.
Th m

nh d án

u tư

Trang- 14 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

Cơng th c tính:
Tài s n l u


ng – hàng t"n kho

T* s thanh toán nhanh =
N ng$n h n

2.1.5.3 Vịng quay hàng t9n kho:
T* s này nói lên ch t l
v i th tr

ng và ch ng lo i hàng hóa kinh doanh có phù h p

ng hay khơng, s vịng quay càng cao thì càng t t.

Cơng th c tính:
Giá v n hàng bán
Vịng quay hàng t"n kho =
Hàng hóa t"n kho bình qn
2.1.5.4 Vịng quay t:ng tài s$n
Ch! tiêu này th hi n kh n ng s d%ng tài s n c a doanh nghi p

t o ra

doanh thu. Ch! tiêu này càng l n càng t t, ph% thu c vào ch! tiêu gi a các ngành
khác nhau.
Doanh thu thu n
Vòng quay t ng tài s n =
T ng giá tr tài s n bình quân

2.1.5.5 T8 s n0 trên tài s$n:
H s n hay t* s n là ph n vay trong t ng ngu"n v n, o l

Cơ c u v n này nh h

ng tr c ti p

ng cơ c u v n.

n l i nhu n trên t,ng c phi u. H s này

l n hay nh# tùy thu c vào hoàn c nh c% th c a doanh nghi p. Thông th
i vay n t t hơn cho các c

ng thì

ơng. Tuy nhiên, t* s n càng l n thì nguy cơ phá

s n c a công ty d( x y ra.
Cơng th c tính:
T ng s n
T* s s n trên tài s n =
T ng tài s n

Th m

nh d án

u tư

Trang- 15 -GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

2.1.5.6 T8 s n0 trên v n ch s h4u:
H s này dung
nh ho t

so sánh n vay và v n ch s h u. Trong tr

ng h p, n

ng và kinh doanh có lãi thì h s này càng cao hi u qu mang l i cho

doanh nghi p càng l n. Ng

c l i, trong tr

ng h p, kh i l

gi m và kinh doanh thua l. thì h s này càng th p m c
b o. Thơng th

ng ho t

ng b

an tồn càng

ng RE khơng l n hơn 1, ngo i tr, các doanh nghi p nhà n


m
c.

Cơng th c tính:
T ng s n
T* s s n trên v n ch s h u =
T ng v n CSH
2.1.5.7 L0i nhu;n ròng trên doanh thu (ROS)
T* s l i nhu n ròng trên doanh thu ph n ánh kh n ng sinh l i trên cơ s
doanh thu

c t o ra trong k . Nói m t cách khác, t* s này cho ta bi t m t

"ng doanh thu t a ra bao nhiêu "ng l i nhu n rịng.
Cơng th c tính:
L i nhu n ròng
ROS =
Doanh thu thu n
2.1.5.8 L0i nhu;n ròng trên t:ng tài s$n (ROA):
T* s l i nhu n ròng trên t ng tài s n o l

ng kh n ng sinh l i c a tài s n.

Ch! tiêu này cho bi t rrong k m t "ng tài s n t o ra bao nhiêu "ng l i nhu n
rịng.
Cơng th c tính:
L i nhu n rịng
ROA =
T ng tài s n

2.2.5.9 L0i nhu;n ròng trên v n ch s h4u (ROE):
T* s này o l
tr ng

i v i các c

ng m c

sinh l i c a v n ch s h u. ây là t* s r t quan

ơng vì nó g$n li n v i hi u qu

ut .

Cơng th c tính:
L i nhu n rịng
ROE =
V n CSH
Th m

nh d án

u tư

Trang- 16 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n


2.1.6 N5i dung th2m d án:
2.1.6.1 Th2m

nh v) phương di n pháp lý:

T cách pháp nhân.
ơn xin thành l p công ty.
i u l công ty.
Các v n b n pháp lý khác.
2.1.6.2 Th2m
a. Th m

nh v) phương di n th trư/ng

nh nhu c u:

Ki m tra nh ng s li u v nhu c u quá kh .
nh l i tính h p lý c a ph ơng pháp d trù nhu c u d án.

Xác

So sánh, phân tích nhu c u d trù.
b. Th m
Th m

nh th ph n c a d án:
nh th ph n t,ng lo i s n ph m c a d án

theo t,ng th i gian khi d án i vào ho t

c. Th m

i v i th tr
phí các y u t

ng.

c tính c a d án.

ng trong n

c, c n ph i so sánh nh ng l i th và b t l i v chi

u vào c a d án so v i nhà c nh tranh.

i v i th tr
ng n

ng,

nh giá bán d trù c a s n ph m d án d ki n:

Chi phí s n xu t

th tr

t,ng khu v c th tr

ng n


c ngoài ( n u s n ph m d án có tri n v ng l n

c ngồi) ịi h#i ph i ánh giá l+ l

s n xu t trong tr

iv i

ng l i th và b t l i v chi phí

ng h p xu t kh u hàng hóa.

Tìm hi u giá bán hi n t i c a các nhà c nh tranh trên th tr

ng hi n t i và d

báo trong t ơng lai.
d.Th m

nh trương trình ti p th :

Các ch ơng trình qu ng cáo, chào hàng.
Các kênh phân ph i trên t,ng lo i th tr
tr

ng c% th m 'c bi t v i nh ng th

ng m i.
Nh ng hình th c t ch c d ch v% trong và sau bán hàng.


Th m

nh d án

u tư

Trang- 17 -


GVHD: Hu nh Th C m Lý

SVTH: Ph m Th Y n

2.1.6.3 V) phương di n k< thu;t:
a. Th m

nh phương pháp s n xu t:

So sánh các ph ơng pháp s n xu t hi n có, rút ra m't u nh
ph ơng pháp trong môi tr

ng

c i m c a t,ng

nh ph ơng pháp

c

i v i nguyên v t li u, nhiên li u, n ng l


ng,

u t c% th , qua ó xác

l a ch n c a d án ã h p lý và t t nh t hay ch a.
b. Xác minh v m t k thu t các y u t
Th m tra v m't k+ thu t

u vào:

ph ơng ti n chuyên ch và kh n ng cung ng c a các ngu"n nguyên li u.
c. Máy móc thi t b :
Ki m tra tính "ng b v s l

ng và ch t l

ng thi t b , máy móc, ph% tùng

thay th .
Ki m tra l i giá bán c a máy móc thi t b .
d. Quy mơ s n xu t, kinh doanh c a d án:
Xác

nh h p lý quy mô mà d án ã ch n.

ánh giá kh n ng m r ng trong t ơng lai.
e. Quy mơ cơng ngh :
Th m


nh cách b trí h th ng dây chuy n, thi t b máy móc ã h p lý ch a,

có phù h p v i các thông s k+ thu t hay không.
f.

a i m xây d ng cơng trình d án:

Ngun v t li u và chi phí chuyên ch nguyên v t li u.
Nhiên li u và chi phí chuyên ch nhiên li u.
i n n ng.
Ngu"n nhân cơng.
C

c phí chun ch thành ph m

n nơi tiêu th%.

H th ng x lý ch t th y.
2.1.6.4 V) môi trư/ng:
Nên xem xét m c

nh h

ng môi tr

ng c a d án.

Cách th c s d%ng các ph ph m.
Ph ơng pháp x lý ch t th y, k t qu sau khi x lý.
Môi tr


Th m

ng tr

nh d án

c và sau khi d án ho t

u tư

ng.

Trang- 18 -


×